• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 6176 din data 2008-06-30
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

DECIZIE Nr. 6176

Şedinţa din Camera de Consiliu de la 08 Iulie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)-E.

Grefier E. N.

 

 

Pe rol rezultatul dezbaterilor din şedinţa publică din 30 iunie 2008, privind judecarea recursului declarat de contestator N. C. E. împotriva sentinţei civile nr.1457 din 11.09.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile din şedinţa publică din 30 iunie 2008 au fost consemnate într-o încheiere separată şi face parte integrantă din prezenta decizie.

     

C U R T E A

Asupra cauzei de faţă;

Prin sentinţa nr. 1457 din 11 septembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosar nr(...), s-a respins ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul N. C. E. împotriva deciziei de recalculare a pensiei nr. (...)/30.11.2005 emisă de intimata C.J.P. G.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că contestatorul , s-a pensionat pentru limita de vârstă şi i s-a emis decizia de pensionare nr. (...)/28.02.2000 stabilindu-se o vechime totală în muncă de 44 ani, un punctaj mediu anual de 2,04378 şi o pensie care înainte de recalculare era de 605 lei.

În urma recalculării pensiei contestatorului în conformitate cu OUG nr. 4/2005, coroborat cu HG. Nr. 1550/2004 şi HG nr. 1456/2005, intimata a emis decizia de recalculare nr. (...)/30.11.2005 în care s-a ţinut cont de o vechime în muncă de 44 ani s-a stabilit un punctaj mediu anual de 1,37002 puncte. Valoarea punctului de pensie fiind de 295,56 lei a rezultat o pensie recalculată de 405 lei. Pensia recalculată fiind mai mică decât cea în plata în suma de 605 lei, i s-a menţinut pensia în plata de 605 lei până când pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu anual recalculate cu valoarea unui punct de pensie, va depăşi valoarea pensiei în plată.

Referitor la susţinerea contestatorului privind adeverinţele care atestă sporul de vechime, de muncă grea feroviară, condiţii periculoase şi de condiţii nocive pe care intimata nu le-ar fi avut în vedere la recalcularea pensiei instanţa reţine următoarele:

Sporul de vechime este reglementat expres prin art. 164 alin. 3 din Legea nr. 19/2000, iar pentru perioada anterioară datei de 01.04.1992 sporul de vechime este cel înregistrat în carnetul de muncă şi în adeverinţele eliberate de unităţile angajatoare.

Referitor şa sporurile de care se face vorbire în adeverinţa nr. 3917/2004 se reţine cu unitatea angajatoare nu menţionează temeiul legal în baza căruia au fost acordate aceste sporuri, OUG nr. 4/2005 impunând expres menţionarea temeiului legal.

Conform calculelor făcute de expertul contabil numit în cauză, dacă s-ar fi luat în calcul adeverinţa nr. 3917/2004, ar fi rezultat un punctaj mediu anual de 1,52709 puncte şi o pensie de 452 lei, fapt care nu schimbă cu nimic cuantumul pensiei pe care o primeşte în prezent contestatorul, întrucât conform legislaţiei se va menţine în plată pensia mai mare, care în cazul acestuia este de 605 lei.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs contestatorul, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În motivarea recursului, se arată că după recalcularea pensiei prin decizia nr. (...)/30.11.2005, punctajul contestatorului s-a diminuat fără nici un argument legal.

Recurentul susţine că, în mod greşit Casa Judeţeană de Pensii G nu a luat în considerare la recalcularea pensiei adeverinţele nr. 3917/21004, 54/2000, 313/2006, 516/2006, 110/2007, 42/(...)/2007 şi 302/2006.

Mai susţine recurentul că a solicitat schimbarea expertului, însă instanţa de fond a respins această solicitare, că nu a primit în timp util convocarea expertului pentru efectuarea expertizei şi că a solicitat efectuarea unei noi expertize, însă şi această cerere i-a fost respinsă.

Mai mult, susţine recurentul, instanţa de fond nu a luat în calcul nici expertiza efectuată în cauză.

De asemenea, recurentul a solicitat restituirea cheltuielilor de judecată efectuate la instanţa de fond şi în recurs.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea apreciază recursul ca fiind fondat şi urmează să îl admită, pentru următoarele considerente:

Prin decizia nr. (...)/30.11.2005 a fost recalculată pensia din sistemul public în conformitate cu prevederile OUG nr. 4/2005, începând cu data de 01.12.2005.

Punctajul mediu anual rezultat din recalculare a fost stabilit la 1,37002 puncte, corespunzător unei pensii de 405 lei, pensie în cuantum mai mic decât cea aflată în plată , respectiv 605 lei.

Conform concluziilor formulate în raportul de expertiză efectuat în cauză cu ocazia judecăţii pe fond, la calculul deciziei din data de 30.11.2005 nu au fost luate în calcul menţiunile din adeverinţa nr. 3917/2004. expertul contabil a recalculat punctajul mediu anual prin preluarea datelor din adeverinţa sus menţionată, folosind programul informatizat de calcul al pensiilor. Punctajul mediu anual rezultat după luarea în calcul a acestei adeverinţe a fost stabilit la 1,52709.

După efectuarea expertizei, intimata Casa Judeţeană de Pensii G a emis decizia nr. (...)/31.07.2007, preluând datele din adeverinţa nr. 3917/2004 şi revizuind pensia contestatorului în sensul stabilirii unui punctaj de 1,52709, conform concluziilor expertizei, intimata acceptând valabilitatea adeverinţei nr. 3917/2004.

Este greşită motivarea instanţei de fond în sensul că adeverinţa nu trebuia să fie luată în calcul la stabilirea pensiei, pe de o parte pentru că menţiunile din această adeverinţă corespund realităţii şi sunt certificate de emitent, că există depusă la dosarul cauzei adeverinţa nr(...), prin care sunt complinite lipsurile adeverinţei nr. 3917/2004, în sensul că sunt precizate temeiurile legale în baza cărora s-au acordat sporurile. Pe de altă parte, însăşi intimata a recalculat drepturile de pensie conform datelor din această adeverinţă.

De aceea, instanţa de fond trebuia să constate că cererea contestatorului sub acest aspect a rămas fără obiect prin emiterea deciziei nr. (...)/31.07.2007. În consecinţă,în baza art. 274 din C o d u l d e procedură civilă, cheltuielile de judecată efectuate de contestator la judecata pe fond trebuia acordate, întrucât intimata nu a recunoscut pretenţiile contestatorului până la prima zi de înfăţişare pentru a fi aplicate dispoziţiile art. 275 din C o d u l d e procedură civilă.

În faza procesuală a recursului, instanţa a solicitat lămuriri expertului cu privire la adeverinţele luate în calcul de către Casa Judeţeană de Pensii G la calculul pensiei.

Examinând răspunsul expertului, Curtea constată că singura adeverinţă pe care Casa Judeţeană de Pensii G a refuzat să o ia în considerare, este adeverinţa nr. 42/(...)/09.02.2007 emisă de Regionala CFR C, din care rezultă că în perioadele ianuarie-iulie 1975, respectiv ianuarie-aprilie 1976 contestatorul a obţinut un salariu de 1818 lei pentru care s-a virat contribuţia de asigurări sociale.

În ceea ce priveşte celelalte adeverinţe care se regăsesc în criticile formulate de recurent în recurs, Curtea constată că au fost avute în vedere.

Astfel, datele adeverinţa nr. 54/31.01.2000 a fost avută în vedere, astfel cum rezultă din fişa cu date privind activitatea în muncă.

Adeverinţa nr. 313/2006 cuprinde date identice celor din adeverinţa nr. 3917/2004.

Adeverinţa nr. 516/17.03.2006 cuprinde menţiuni privind sporul pentru condiţii periculoase pentru perioada 1992-1999 în sume fixe, date care se regăsesc şi în adeverinţa nr. 3917/2004 au fost valorificate în valoare procentuală prin decizia din 31.07.2007.

Adeverinţa nr. 110/16.01.2007 cuprinde menţiuni privind sporul de noapte pentru perioada 1973-1999 şi a fost luată în calcul prin decizia emisă de Casa Judeţeană de Pensii G la data de 23.11.2007, conform precizărilor expertului.

Adeverinţa nr. 302/16.02.2006 cuprinde salarii obţinute în perioada 1981-1985 şi a fost valorificată , cu excepţia sporului de vechime menţionat în sume fixe, care nu poate fi avut în vedere, deoarece la calculul pensiei pentru acest interval se utilizează procentele pentru sporul de vechime prevăzute de art. 164 din Legea nr. 19/2000.

Este nefondată critica recurentului legată de faptul că expertul nu a procedat efectiv la recalcularea punctajului, de vreme ce în anexa raportului de expertiză a fost ataşat buletinul de calcul şi fişa cu date privind activitatea contestatorului, din care rezultă că acest punctaj de 1,52709 a fost calculat prin preluarea tuturor menţiunilor din adeverinţă. Faptul că expertul a utilizat programul naţional de calcul al pensiilor pus la dispoziţie de intimată nu afectează în nici un fel valabilitatea expertizei.

În plus, recurentul a mai criticat şi faptul că nu a primit în timp util convocarea pentru efectuarea expertizei. Şi această critică este nefondată. Potrivit art. 208 din C o d u l d e procedură civilă, dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la faţa locului, ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată cu confirmare de primire. Or, în cazul unei expertize contabile, expertul are de examinat documentele ce stau la baza calculului pensiei, iar aceste documente pot fi consultate la dosarul cauzei.

Curtea nu va analiza motivele invocate de recurent după împlinirea termenului de recurs, formulate şi depuse la dosar la data de 15.05.2008, respectiv 02.06.2008.

Pentru considerentele expuse anterior, Curtea urmează ca, în temeiul art. 312 rap. la art. 304 pct. 9 din C o d u l d e procedură civilă, să admită recursul şi să modifice sentinţa recurată în sensul admiterii în parte a contestaţiei. Va dispune emiterea unei noi decizii de pensionare cu luarea în calcul a menţiunilor din adeverinţa nr. 42/10 1150/09.02.2007 emise de Regionala CFR C.

În temeiul art. 274 din C o d u l d e procedură civilă, Curtea va obliga intimata să achite recurentului contestator suma de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecată efectuate la judecata în fond şi suma de 24,99 lei, cheltuieli de judecată în recurs.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

 

 

Admite recursul declarat de contestator N. C. E. împotriva sentinţei civile nr.1457 din 11.09.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G.

Modifică sentinţa în sensul că admite în parte contestaţia.

Dispune emiterea unei noi decizii de pensionare cu luarea în calcul a menţiunilor din adeverinţa nr. 42/10 1150/09.02.2007 emise de Regionala CFR C.

Obligă intimata să achite recurentului contestator suma de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecată efectuate la judecata în fond şi suma de 24,99 lei, cheltuieli de judecată în recurs.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 8 iulie 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E.

 

 

Grefier,

E. N.

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. Jud. M.P.P.

2 ex.C.O./10.07.2008.

Jud. fond. D.T./E.T.

Toate spetele


Sus ↑