• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1051R din data 2009-02-20
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(6626/2008)

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR.1051R

Şedinţa publică din 20.02.2009

Curtea compusă din :

PREŞEDINTE –(...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) I

JUDECĂTOR –(...) (...) H.

GREFIER – E. N.

*****************

Pe rol fiind soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta Casa de Pensii a Municipiului B, împotriva sentinţei civile nr.4441 din data de 27.05.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.44377/3/AS/2007, în contradictoriu cu intimata E. E..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimata prin mandatar E. N., lipsind recurenta.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care

Se învederează faptul că la dosar intimata a depus prin serviciul registratură la data de 30.12.2008 întâmpinare în 2 exemplare.

Curtea procedează la legitimarea mandatarului intimatei cu CI seria (...) nr.(...).

Curtea constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat cauza fiind în stare de judecată, acordă cuvântul în combaterea motivelor de recurs.

Intimata, prin mandatar solicită respingerea recursului, menţinerea sentinţei civile ca temeinică şi legală, pentru motivele arătate în întâmpinare.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.4441 din data de 27.05.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.44377/3/AS/2007, a fost admisă, în parte, cererea formulată de contestatoarea E. E., în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B, a fost anulată decizia de recalculare a pensiei în temeiul OUG nr.4/2005 nr.(...)/30.06.2005, emisă de Casa de Pensii a Municipiului B - Casa Locală de Pensii Sector 2, a fost obligată intimata să recalculeze în temeiul art.95 din Legea nr.19/2000, drepturile de pensie cuvenite contestatoarei cu valorificarea stagiului suplimentar de cotizare realizat în perioada 01.05.2003 - 30.04.2004, începând cu data de 01.08.2005 şi a fost obligată intimata să majoreze în temeiul art.78 alin. ultim din Legea nr.19/2000 punctajele anuale aferente stagiului de cotizare realizat după 01.04.2001.

Prin aceeaşi sentinţă a fost respinsă, contestaţia formulată împotriva deciziei nr.(...)/01.07.2007, emisă în temeiul OUG nr.19/2007 şi a fost obligată intimata la plata cheltuielilor de judecată către contestatoare în sumă de 47,60 lei

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că, petenta beneficiază de pensie pentru limită de vârstă (iar nu anticipată cum susţine în cererea de chemare în judecată) stabilită în temeiul Decretului Lege nr.60/1990 de la data de 01.06.1990.

Drepturile de pensie cuvenite acesteia au fost recalculate în temeiul OUG nr.4/2005, prin decizia emisă la 30.06.2005, determinându-se, începând cu 1.07.2005, un punctaj mediu anual de 1,38704 puncte.

O nouă recalculare a avut loc în temeiul OUG nr.19/2007, începând cu 1.07.2007, contestatoarea beneficiind de un punctaj mediu anual de 1,41257 puncte.

Prin sentinţa civilă nr.5379/30.11.2004 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Litigii de Muncă, în dosarul nr.830/AS/2004, a fost admisă contestaţia formulată de E. E., şi s-a dispus anularea deciziei nr.(...)/10.07.2002, iar intimata a fost obligată să emită o nouă decizie de pensionare în funcţie de vechimea în muncă din carnetul de muncă şi vârsta biologică standard.

Din considerentele hotărârii judecătoreşti menţionate, tribunalul a mai reţinut că, prin decizia anulată s-a răspuns cererii formulată de contestatoare la 10.07.2002 şi au fost recalculate drepturile de pensie în raport de stagiul suplimentar de cotizare realizat în perioada 1.02.2000 - 31.03.2002.

Coroborând dispoziţiile sentinţei civile nr.5349/30.11.2004, de emitere a unei decizii în funcţie de vechimea în muncă şi vârsta biologică standard cu concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză, omologat de instanţă Tribunalul a constatat că s-a considerat că în temeiul Decretului Lege nr.60/1990, contestatoarei i s-a stabilit o pensie anticipată (pentru că beneficiase de reducerea vârstei de pensionare) şi că, ulterior realizării stagiului suplimentar aceasta îndeplineşte condiţiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, situaţie în considerarea căreia (astfel cum se menţionează în expertiza analizată) intimata trebuia să-i recalculeze drepturile nu separat, pentru stagiul suplimentar de 2 ani şi 2 luni ci „odată cu recalcularea întregii perioade în muncă (cotizate)."

Prin urmare, tribunalul apreciază că intimata, în executarea hotărârii judecătoreşti anterior menţionate, trebuia să recalculeze pensia în temeiul Legii nr.19/2000 (adică prin stabilirea punctajelor anuale pe întreaga perioadă lucrată), începând cu 10.07.2002 (data cererii de recalculare, fiind vorba de o pensie pentru limită de vârstă conform art.83 al.4 lit. a din Legea nr.19/2000).

În considerarea acestei interpretări, tribunalul a apreciat că nu mai era necesară emiterea unei decizii de recalculare în temeiul OUG nr.4/2005 şi că stagiului suplimentar de cotizare realizat în perioada 1.05.2003 - 30.04.2004 trebuia să fie valorificat în temeiul art.95 din Legea nr.19/2000, începând cu 1.08.2005 respectiv cu luna următoare depunerii cererii de recalculare prin valorificarea acestui stagiu depusă de contestatoare la Casa de Pensii a Municipiului B sub nr.15968/25.07.2005.

Referitor la calcularea punctajului pentru stagiu suplimentar tribunalul reţine că Legea nr.19/2000 defineşte prin art.78 alineat ultim stagiul de cotizare suplimentar ca fiind perioada în care contribuie la sistemul public asiguratul după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legea nr.19/2000.

Condiţiile stabilite de Legea nr.19/2000 pentru deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă la data de 01.04.2001 erau 57 ani vârstă standard şi 25 ani stagiu complet de cotizare, condiţii îndeplinite de contestatoare la momentul respectiv. Având în vedere că aceasta a cotizat la sistemul public de pensii după intrarea în vigoare a legii nr. 19/2000 tribunalul a obligat intimata să majoreze în temeiul art.78 alin. ultim din Legea nr.19/2000 punctajele anuale aferente stagiului de cotizare realizat după 01.04.2001.

în ceea ce priveşte criticile aduse deciziei nr.(...)/01.07.2007 emisă în temeiul OUG nr.19/2007, tribunalul a reţinut că acestea sunt neîntemeiate, întrucât se referă tot la nevalorificarea stagiului realizat suplimentar şi neaplicarea prevederilor art.78 alin.8 din legea nr.19/2000 iar nu punctajul mediu anual determinat prin recalcularea punctajelor aferente perioadei 1959-1962. cum procedura de recalcularea reglementată de OUG nr.19/2007 vizează strict perioada anterioară anului 1963.

Împotriva acestei hotărâri, au declarat recurs, în termenul legal, intimata Casa de Pensii a Municipiului B, criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului, întemeiat pe dispoziţiile art.304 pct.9 şi art.3041 C.pr.civ., recurenta a arătat că în mod greşit instanţa de fond a dispus emiterea unei noi decizii prin care reclamantei să-i fie valorificat stagiul de cotizare realizat în perioada 01.05.2003 – 30.04.2004, în condiţiile în care la acea dată art.95 din Legea nr.19/2000, prevedea faptul că pot fi valorificate doar stagiile de minim 12 luni.

S-a invocat şi decizia Curţii Constituţionale nr.264/20.03.2007, prin care a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.95 alin.1 din Legea nr.19/2000, în intervalul 27.04.2007 – 10.05.2007, dispoziţiile acestui articol fiind suspendate de drept, iar începând cu data de 11.06.2007 acestea şi-au încetat efectele juridice.

Prin întâmpinarea formulată, intimata E. E., a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, prin prisma criticilor invocate de către recurentă, încadrate în motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.9 C.pr.civ., cât şi din oficiu, conform art.304/1 C.pr.civ., Curtea reţine următoarele:

Sunt corecte susţinerile recurentei referitoare la faptul că prin Decizia Curţii Constituţionale nr.264/20.03.2007, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.95 alin.1 din Legea nr.19/2000, insă aceasta îi este favorabilă contestatoarei, deoarece în considerentele deciziei mai sus arătate se precizează următoarele: „Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit unuia dintre principiile generale ale noului sistem public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, exercitarea acestor drepturi şi cuantumul pensiilor şi al altor drepturi acordate trebuie să reflecte întreaga activitate desfăşurată şi întreaga perioadă de cotizare, inclusiv perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare.

Pe baza acestui principiu, pentru fiecare an din stagiul de cotizare se stabileşte un punctaj, iar pentru întreaga perioadă a stagiului de cotizare se determină punctajul mediu care constituie baza de calcul la stabilirea cuantumului pensiei.

Persoana care după pensionare mai desfăşoară o activitate aducătoare de venituri este obligată prin lege să plătească contribuţia la asigurările sociale, datorată în raport cu nivelul veniturilor realizate. Valorificarea acestui stagiu suplimentar de cotizare se poate face prin recalcularea pensiei. Punctajul anual pentru acest stagiu suplimentar de cotizare se poate calcula chiar dacă nu reprezintă un an întreg. Adăugându-se acest punctaj la cele luate în calcul iniţial, se modifică punctajul mediu şi în mod corespunzător creşte cuantumul pensiei.

Condiţionarea dreptului la recalculare de realizarea unui stagiu suplimentar de cotizare de minimum 12 luni este contrară principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi instituie o discriminare între cetăţenii care se află, în realitate, în situaţii identice. N. stagiului suplimentar de cotizare nu este un criteriu obiectiv şi nici rezonabil pentru a considera că cetăţenii se află în situaţii diferite, care ar justifica tratamentul juridic diferenţiat”.

Prin urmare, faţă de cele mai sus reţinute, raportat la dispoziţiile art.78 din Legea nr.19/2000, instanţa de fond a apreciat în mod corect că intimata Casa de Pensii a Municipiului B trebuia să recalculeze drepturile de pensie cuvenite contestatoarei, cu valorificarea stagiului suplimentar de cotizare realizat în perioada 01.05.2003 – 30.04.2004, deoarece chiar dacă aceasta a lucrat în respectiva perioadă cu contract de muncă cu timp parţial, recalcularea drepturilor de pensie nu era condiţionată potrivit considerentelor Deciziei Curţii Constituţionale mai sus citate, de realizarea unui stagiu suplimentar de cotizare de minim 12 luni.

Drept consecinţă, văzând şi dispoziţiile art.312 C.pr.civ., Curtea va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta-intimată Casa de Pensii a Municipiului B, împotriva sentinţei civile nr.4441 din data de 27.05.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.44377/3/AS/2007, în contradictoriu cu intimata E. E..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.02.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

E. B. E. I D. H.

T. E. D.

 

GREFIER

N. E.

Red. C.G.C.

Dact. A.C./2ex

11.03.2009

Jud. fond: S. E.; G. E.

Toate spetele


Sus ↑