• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1411 din data 2009-11-12
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- cont. dec. pensionare -

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA CONFLICTE DE DREPTURI ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA NR.1411

Şedinţa publică din 12 noiembrie 2009

Preşedinte (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

La ordine, judecarea recursului declarat de Casa Judeţeană de Pensii B, cu sediul în municipiul B, Calea Naţională nr. 85, împotriva sentinţei nr. 748 din 9 iunie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – secţia civilă – în dosarul nr(...).

La apelul nominal au lipsit reprezentantul recurentei şi contestatorul-intimat H. G.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care, instanţa constatând recursul în stare de judecată, a rămas în pronunţare.

După deliberare,

C U R T E A

Asupra recursului de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată sub nr. 2259/40/18.05.2009 la secţia civilă a T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i contestatorul H. G a solicitat :

1. anularea deciziei nr.(...)/06.05.2009 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii B şi obligarea acesteia la emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei de serviciu care să aibă în vedere şi datele din adeverinţele nr.133/18.03.2009 şi nr.136/18.03.2009 eliberate de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i pentru perioada 01.04.2006 – 31.03.2008;

2. revizuirea deciziei nr.(...)/03.06.2008 şi obligarea intimatei la eliberarea unei noi decizii de recalculare a pensiei de serviciu prin care să se valorifice adeverinţele nr.133/18.03.2009, pentru perioada 01.04.2006 – 31.12.2006, şi nr. 136/18.03.2009 pentru perioada 01.01.2007 – 31.03.2008;

3. obligarea intimatei la plata diferenţei dintre pensia recalculată şi cea efectiv încasată pentru perioada 01.04.2006 – 31.03.2008, suma urmând să fie actualizată în funcţie de indicii de inflaţie de la data emiterii deciziei de pensionare, respectiv 06.05.2009 până la data plăţii efective .

În motivare, contestatorul a arătat că este magistrat pensionar şi beneficiază de pensie de serviciu începând cu 21.10.2005, în baza deciziei nr.(...)/20.10.2005, drepturile fiindu-i stabilite potrivit Legii nr.303/2004.

Că, ulterior pensionării, prin sentinţa nr.1423/21.10.2007 (irevocabilă) a obţinut sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică prevăzut de art.47 din Legea nr.50/1996, spor aferent perioadei 01.09.2004 – 21.10.2005.

A mai susţinut contestatorul că, întrucât acest drept salarial nu a fost avut în vedere la determinarea bazei de calcul a pensiei de serviciu, a solicitat T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i eliberarea unor adeverinţe în vederea recalculării pensiei, adeverinţe care să includă şi sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică.

Că în baza adeverinţelor pârâta a emis decizia nr.(...)/06.05.2009, stabilindu-i corect pensia de serviciu pentru perioada 01.04.2008 – 30.09.2008 de 9439 lei şi o pensie de 9629 lei pentru perioada de la 01.10.2008, însă a refuzat că-i recalculeze pensia pentru intervalul 01.01.2007 – 31.03.2008, nevalorificând adeverinţele nr.133 /18.03.2008 şi nr.136/18.06.2009.

Contestatorul a apreciat că în situaţia în care decizia nr.(...)/06.05.2009 va fi anulată, s-ar impune şi revizuirea deciziei nr.(...)/03.06.2008 emisă în baza adeverinţelor înlocuite de cele înregistrate sub nr.133/18.03.2009 şi nr.136/18.03.2008 şi care nu au fost valorificate de Casa Judeţeană de Pensii B.

Prin întâmpinare, intimata Casa Judeţeană de Pensii B, a solicitat respingerea contestaţiei motivat de faptul că, potrivit art.83 alin.2 şi 3 din Legea nr.303/2004, republicată, pentru anii 2006 şi 2007 pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor se actualizau în funcţie de veniturile judecătorilor şi procurorilor aflaţi în activitate şi nu în raport de veniturile proprii avute la data pensionării de către persoana a cărei pensie se reactualizează.

A mai susţinut că, în ceea ce priveşte actualizarea pensiei de serviciu efectuată la 01.04.2008 şi respectiv 01.10.2008, au fost avute în vedere şi sporurile câştigate prin hotărâre judecătorească, deoarece art.85 din Legea nr.303/2004 a fost modificat prin OUG nr.100/2007, în sensul că începând cu 08.10.2007, pensiile de serviciu se actualizează ori de câte ori se majorează indemnizaţia brută lunară a unui judecător sau procuror aflat în activitate.

Prin sentinţa civilă nr. 748/09.06.2009 T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – secţia civilă – a admis contestaţia introdusă împotriva deciziei nr. (...)/06.05.2009, precum şi revizuirea formulată împotriva deciziei nr. (...)/03.06.2008, încât:

A anulat deciziile susmenţionate şi a obligă intimata să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei de serviciu prin valorificarea sumelor din adeverinţele:

- nr.133/18.03.2009, pentru perioada 01.04.2006 – 31.12.2006;

- nr.136/18.03.2009, pentru perioada 01.01.2007 – 31.03.2008.

A obligat intimata să plătească contestatorului diferenţa dintre pensia recalculată în baza adeverinţelor susmenţionate şi cea efectiv încasată pentru perioada 01.04.2006 – 31.03.2008, suma rezultată urmând a fi actualizată în funcţie de indicii de inflaţie de la data de 06.05.2009 până la data plăţii efective.

Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul a reţinut în primul rând calitatea de magistrat-pensionar – a contestatorului, beneficiar al pensiei de serviciu cu începere de la 21.10.2005, conform deciziei nr. (...)/20.10.2005, stabilită în baza mediei veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării.

A reţinut că, deşi la 06.05.2009 intimata a recalculat corect pensia contestatorului, în baza adeverinţei nr. 143/18.03.2009 prin care se luau în calcul sporuri câştigate prin hotărâri judecătoreşti, în ce priveşte includerea în baza de calcul şi a sporului de 50 % obţinut prin sentinţa nr. 1423/21.10.2007 intimata a refuzat nelegal să procedeze la recalculare, invocând greşit ipoteza art. 85 al. 2, 3 din Legea nr. 303/2004.

Împotriva acestei hotărâri Casa Judeţeană de Pensii B a declarat recurs, în care a invocat incidenţa art. 3041 Cod procedură civilă şi a art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, reiterând nerespectarea dispoziţiilor art. 85 al. 2, 3 din Legea nr. 303/2004.

În atare sens, a susţinut că în baza textului de lege menţionat, pensiile de serviciu ale judecătorilor se actualizau numai în raport de veniturile judecătorilor aflaţi în activitate, şi nu în raport de veniturile proprii ale magistratului pensionar, iar că acest principiu a şi fost preluat în noua alcătuire a art. 85, stabilită de OUG nr. 100/2007.

Recursul intimatei este nefondat, încât va fi respins ca atare pe temeiul art. 312 al. 1 Cod procedură civilă, pentru considerentele ce succed.

Astfel, după cum a reţinut corect prima instanţă, dispoziţia art. 85 al. 2 din Legea nr. 303/2004 republicată nu are aplicabilitate în speţă, acest text de lege devenind activ numai în momentul modificării indemnizaţiei brute lunare a magistraţilor în activitate, care atrage automat actualizarea pensiei magistratului pensionar.

În cauză, contestatorul a solicitat o recalculare a pensiei sale de serviciu, având în vedere sporul prevăzut de art. 47 din Legea nr. 50/1996, cu caracter de drept salarial, ce nu a fost avut în vedere la stabilirea cuantumului iniţial al pensiei de serviciu, încât cererea lui – susţinută de adeverinţele corespunzătoare, care ţin seama de respectivul spor – este întemeiată.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

 

D E C I D E:

Respinge ca nefondat recursul declarat de Casa Judeţeană de Pensii B, împotriva sentinţei nr. 748 din 9 iunie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – secţia civilă – în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 12 noiembrie 2009.

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

 

 

 

 

 

Red. D.A.

Jud.fond U. N.

M. L.

Tehnored. H.L.

Ex. 2/09.12.2009

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑