• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 19/R din data 2010-01-13
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.19/R

Şedinţa publică din 13 Ianuarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Grefier - (...) (...)

 

 

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în Calea D., nr.19, jud.B împotriva sentinţei civile nr.515/9.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...) în contradictoriu cu contestatorul E. J., cauza având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: recurenta-intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B reprezentată de consilier juridic B. M. cu delegaţie la dosar şi pentru intimatul - reclamant E. J. a răspuns avocat I. E. cu delegaţie la dosar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ;după care:

Reprezentantul recurentei-intimată depune la dosar delegaţie cu nr.2031/12.01.2010, învederând că nu mai are alte cereri de formulat.

Reprezentantul intimatului-contestator precizează că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi excepţii de invocat curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul reprezentanţilor părţilor în dezbateri.

Reprezentantul recurentei-intimate precizează că intimatul-contestator a solicitat recalcularea pensiei, prin luarea în calcul a sporului de acord conform adeverinţei emisă de S.C. D. S.A. B. Întrucât datele înscrise în adeverinţa depusă de către intimatul-contestator nu aveau temei legal, nu au existat motive pentru determinarea unui nou cuantum al pensiei şi nici a unui nou punctaj mediu anual, nefiind astfel motive pentru emiterea unei noi decizii de recalculare. În acest sens consideră că în mod eronat instanţa de fond a reţinut că nu au fost respectate dispoziţiile art.7 din O.U.G. nr.4/2005 şi nefondată aprecierea instanţei conform căreia, intimatul-contestator a fost privat de posibilitatea legală de a contesta pe cale judecătorească luarea sau neluarea în calcul a datelor înscrise în adeverinţă. Precizează că disp.art. 7 din O.U.G. nr.4/2005 se referă numai la situaţia cererilor de recalculare care duc la modificarea punctajului mediu anual.Consideră că în mod corect Casa Judeţeană de Pensii B a constatat că sporul de acord nu poate fi luat în calculul punctajului mediu anual şi prin urmare nu duce la modificarea acestuia, considerând totodată ca lipsită de temei legal obligarea instituţiei intimate de a emite decizie de respingere a cererii de recalculare în condiţiile în care s-a emis deja adresă în acest sens.În concluzie solicită admiterea recursului şi pe fondul cauzei respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Reprezentantul intimatului-contestator apreciază că actul normativ emis de către casele judeţene de pensii este decizia, ori, prin urmare, în speţă o simplă adresă emisă de Casa Judeţeană de Pensii B nu produce aceleaşi efecte juridice pe care le-ar produce o decizie. În concluzie solicită respingerea recursului declarat de intimată şi menţinerea hotărârii instanţei de fond ca temeinică şi legală. Nu solicită cheltuieli de judecată.

 

 

CURTEA

 

 

Asupra recursului privind litigiul de asigurări sociale de faţă:

Prin acţiunea înregistrată la T r i b u n a l u l B r ă i l a sub nr.67/113/09.01.2009 reclamantul E. J. a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii B, solicitând recalcularea pensiei prin luarea în considerare a veniturilor suplimentare realizate în acord global şi atestate prin adeverinţa nr.3256/29.08.2008 emisă de S.C. D. S.A. B.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că a solicitat recalcularea pensiei în baza adeverinţei menţionate, dar pârâta nu a luat în considerare întregul venit realizat, deşi pentru acesta s-au achitat obligaţiile corespunzătoare de asigurări sociale, pensii suplimentare etc.

Ca probă a celor susţinute a depus ultima decizie de pensie, adeverinţa emisă de SC D. SA B, carnetul de muncă şi adresa nr.(...)/27.11.2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii B.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii B a formulat întâmpinare prin care a susţinut că reclamantul a solicitat recalcularea drepturilor de pensie prin luarea în calculul punctajului mediu anual a datelor înscrise în adeverinţa nr.3256/29.08.2008 emisă de S.C. D. S.A. B şi că în urma cererii s-a emis adresa nr.(...)/27.11.2008 prin care l-a înştiinţat că datele din adeverinţă nu pot fi valorificate, neexistând temei legal pentru luarea în calcul a sumelor primite sub formă de acord global.

Totodată, a mai arătat că valorificarea acestor sume nu este întemeiată deoarece potrivit pct. VI din O.U.G. nr.4/2005 formele de retribuire în acord nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, nefăcând parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare datei de 1.04.2001, iar prin art.V din anexa la O.U.G. nr.4/2005 legiuitorul a avut în vedere sporuri cu caracter permanent şi nu sporuri cu caracter sporadic.

În dovedirea celor susţinute a depus practică judiciară.

Prin Sentinţa Civilă nr. 515/2009 T r i b u n a l u l B r ă i l a a admis acţiunea formulată de reclamant şi a obligat-o pe pârâtă să emită decizie având în vedere adeverinţa nr. 3256/29.08.2008 emisă de S.C. D. S.A. B.

În motivare a reţinut că prin cererea înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii B sub nr.52695/16.09.2008 reclamantul E. J. a solicitat recalcularea drepturilor de pensie prin luarea în calcul a sporului de acord pe care l-a încasat conform celor înscrise în adeverinţa nr.3256/29.08.2008 eliberată de S.C. D. S.A. B.

Această adeverinţă atesta că în perioada 26.12.1975 - 31.03.1991 reclamantul a beneficiat de spor de acord global pentru care s-a calculat şi virat lunar CAS şi pensia suplimentară potrivit prevederilor legale în vigoare.

Ca răspuns la cererea reclamantului pârâta a emis adresa nr.(...)/27.11.2008, prin care i-a comunicat că datele din adeverinţă nu pot fi valorificate la stabilirea punctajului mediu anual deoarece, conform menţiunilor de la pct.VI din anexa la O.U.G. nr.4/2005, formele de retribuire în acord sau cu bucata, premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite şi alte sporuri care nu au avut caracter permanent nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1.04.2001, cererea neavând astfel temei legal.

Potrivit art.7 din O.U.G. nr.4/2005 punctajul mediu anual determinat prin recalcularea prevăzută de ordonanţă, precum şi cuantumul pensiei cuvenit se stabileşte prin decizie a casei teritoriale de pensii.

Pârâta nu s-a conformat acestor prevederi, în sensul că nu a soluţionat cererea reclamantului printr-o decizie.

Faţă de această împrejurare se constată că, neprocedând conform dispoziţiilor art.7 din O.U.G. nr.4/2005, pârâta l-a privat pe reclamant de posibilitatea legală de a contesta pe cale judecătorească cuantumul pensiei şi celelalte drepturi ce i-ar putea fi lezate prin neluarea în calcul a datelor înscrise în adeverinţa nr.3256/29.08.2008 emisă de S.C. D. S.A. B.

Pentru considerentele expuse instanţa a admis acţiunea şi a obligat-o pe pârâtă să emită decizie având în vedere adeverinţa menţionată, în sensul de a stabili dacă cererea de recalculare a pensiei în raport de veniturile atestate este fondată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Casa Judeţeană de Pensii B.

În motivare a arătat că nu poate lua în calcul adeverinţa depusă de reclamant, întrucât aceasta nu modifică punctajul mediu anual şi de aceea nu au fost motive pentru emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei, neexistând un temei legal în acest sens.

 

 

 

Consideră nefondată aprecierea instanţei de fond că nu s-au respectat dispoziţiile art. 7 din O.U.G. 4/2005, întrucât cererea reclamantului a fost analizată şi i s-a răspuns prin adresă cu motivarea în fapt şi drept care sunt motivele pentru care aceste venituri nu pot fi luate în calcul.

Acest răspuns putea fi atacat în instanţă, iar reclamantul chiar l-a contestat, ca urmare nu se pune problema încălcării dreptului legal de a contesta pe cale judecătorească cuantumul pensiei.

Consideră lipsită de temei legal obligarea instituţiei de a emite decizie de respingere a cererii formulate.

Intimatul nu a depus întâmpinare.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor invocate, dar şi a celor de ordine publică conf.art.304 Cod procedură civilă, instanţa de recurs constată următoarele:

Reclamantul, prin cererea de chemare în judecată, a investit instanţa de judecată cu soluţionarea cererii de recalculare a pensiei cu luarea în calcul a adeverinţei emise de angajatorul S.C. D. S.A. B. Prin sentinţa pronunţată instanţa de fond a obligat-o pe pârâtă să emită decizie având în vedere adeverinţa precizată, în sensul de a stabili dacă cererea de recalculare a pensiei în raport de veniturile atestate este fondată, apreciind că prin neemiterea deciziei pârâta îl privează pe reclamant de posibilitatea legală de a contesta pe cale judecătorească cuantumul pensiei.

Ca urmare instanţa de fond nu a analizat fondul problemei, respectiv dacă veniturile obţinute în acord global pot fi luate în calcul la stabilirea punctajului, oprindu-se asupra unei probleme de formă, în sensul că răspunsul dat da Casa Judeţeană de Pensii nu poartă denumirea de „decizie”.

Chiar dacă răspunsul dat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii nu a fost sub forma unei decizii, aceasta i-a răspuns reclamantului că adeverinţa depusă nu poate duce la recalcularea pensiei, exprimând astfel clar punctul său de vedere.

Ca urmare, obligarea instituţiei de a emite practic o decizie de respingere a cererii formulate este excesivă, iar instanţa de fond ar fi trebuit să răspundă întocmai la petitul acţiunii şi să stabilească dacă Casa Judeţeană de Pensii B a interpretat corect sau nu legea, respectiv dacă adeverinţa depusă poate fi luată în calcul la stabilirea punctajului.

Nu se poate reţine nici că răspunsul dat reclamantului nu putea fi atacat în instanţă, întrucât reclamantul chiar l-a contestat, ca urmare nu se pune problema încălcării dreptului legal de a contesta pe cale judecătorească cuantumul pensiei.

În consecinţă, în baza art. 312 Cod de procedură civilă, instanţa va admite recursul, va casa sentinţa recurată şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

 

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Admite recursul declarat de recurenta-intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în Calea D., nr.19, jud.B împotriva sentinţei civile nr.515/9.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...).

Casează sentinţa civilă nr.515/2009 a T r i b u n a l u l u i B r ă i l a şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 13 Ianuarie 2010.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

S. dec.jud.M.(...)/02.02.2010

Tehnored.S.C./4 ex./ 02 Februarie 2010

Fond:L.N.-A.M.D.

Asistenţi jud.D.E.-C.E.

Com. 2 ex.părţi/

Toate spetele


Sus ↑