• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1618/R din data 2008-11-12
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L O R A D E A

  • SECŢIA CIIVLĂ MIXTĂ –

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR 1618/R/2008

 

Şedinţa publică din 12 noiembrie 2008

Preşedinte (...) (...)- judecător

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

Pe rol, soluţionarea recursului civil declarat de recurentul contestator N. G, domiciliat în E., nr. 348 A, judeţul B în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în O,(...), judeţul B împotriva sentinţei civile nr. 384/LM din 23 aprilie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r; având ca obiect: contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă contestatorul, lipsă intimata.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, învederându-se instanţei că recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru; la dosar a parvenit prin Serviciul Registratură la data de 24 octombrie 2008 întâmpinare; după care:

Nefiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în T. de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului. Recurentul contestator solicită admiterea recursului în sensul admiterii acţiunii introductive şi recalcularea pensiei cu stagiul corect de cotizare, fără cheltuieli de judecată.

 

CURTEA DE APEL

DELIBERÂND:

 

Asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 384/LM din 23 aprilie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r s-a respins contestaţia formulată de contestatorul N. G în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B .

Din considerentele sentinţei se reţine că prin decizia nr. (...)/17.02.1998 contestatorul a fost înscris la pensie de invaliditate in baza prevederilor Legii nr. 3/1977, iar prin decizia nr. (...)/13.03.2003 acesta a fost trecut la pensie pentru limita de varsta.

In baza deciziei nr. 1-(...)/24.01.2007 a fost recalculat dreptul de pensie al contestatorului.

Potrivit buletinului de calcul anexat ultimei decizii, stagiul complet de cotizare avut în vedere a fost de 30 de ani.

Instanta retine ca potrivit dispozitiilor art. 43 alin. 1 din Legea 19/2000 asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locurile de munca prevazute la art. 20 lit. a si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani in aceste conditii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta incepand cu varsta de 45 de ani.

Locurile de munca in conditii speciale prev. de art. 20 lit. a sunt unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva.

Instanţa constata din documentele depuse la dosar că reclamantul a desfăşurat pe o perioadă mai N. de 20 ani activitate în grupa I de munca, conditii speciale, respectiv de 18 ani, astfel ca nu îi sunt aplicabile disp. art. 20 alin. 1 lit. a şi art. 43 alin. 1 din Legea nr. 19/2000,

In ce priveşte prevederile anexei 4 la Legea nr. 19/2000 ce de refera la reducerea vârstelor standard de pensionare in functie de stagiul de cotizare realizat in condiţii speciale de munca instanta retine ca aceste dispoziţii legale nu stabilesc stagiul complet de cotizare utilizat pentru determinarea punctajului mediu anual ci anumite reduceri a varstelor de pensionare, reduceri care se acorda in considerarea faptului ca o persoana si-a desfasurat activitatea in condiţii speciale. Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul N. G solicitând admiterea recursului formulat , rejudecarea cauzei şi modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii introductive şi recalcularea pensiei cu stagiul corect de cotizare.

În motivarea recursului critică sentinţa ca fiind nelegală şi netemeinică, arătând în esenţă că instanţa de fond în mod greşit i-a respins contestaţia formulată deşi are o vechime totală în muncă de 41 ani, din care în grupa I de muncă miner subteran , în condiţii speciale, 17 ani , 10 luni şi 8 zile , iar la recalcularea pensiei s-a stabilit un stagiu de 30 de ani ca pentru condiţii normale de muncă.

Consideră că au fost greşit interpretate de instanţa prevederile Legii nr. 19/2000 , art. 19,20 şi 43 , dar şi ale HG nr. 1550/2004 şi ale Legii nr. 78/2005.

În drept invocă dispoziţiile art. 304 pct 8 şi 9 cod procedură civilă şi Legea nr. 19/2000 .

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs cât şi din oficiu, conform prevederilor art. 304 ind 1 cod procedură civilă , văzând şi actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Criticile aduse sentinţei sunt întemeiate deoarece în mod eronat a apreciat instanţa de fond că nu se impune recalcularea pensiei contestatorului cu stagiu complet de cotizare de 20 de ani, deşi a desfăşurat activitate în grupa I de muncă în sector minier, subteran.

Contestatorul N. G a beneficiat de pensie de invaliditate stabilită prin decizia nr. (...) din 13 februarie 1998 în temeiul Legii nr. 3/1977. Prin decizia cu acelaşi număr din data de 13 martie 2003 i-a fost stabilită pensia pentru limită de vârstă , iar prin decizia nr. 1-(...) din 24 ianuarie 2007, contestată în prezenta cauză, i-a fost recalculată pensia cu stagiul complet de cotizare de 30 de ani .

Din actele de la dosar , respectiv fişa de pensie şi buletinul de calcul a pensiei, rezultă că, contestatorul a avut o vechime de 17 ani , 10 luni şi 8 zile în condiţii speciale în grupa I de muncă, ca miner subteran la N. Ş., vechimea totală în grupa I de muncă fiind mai mare, respectiv de 22 ani, 8 luni şi 11 zile însă în alt sector de activitate iar vechimea totală efectivă în muncă , conform deciziei de pensionare susmenţionate, fiind de 41 ani, 3 luni şi 8 zile.

Normele metodologice de aplicare a HG nr. 1550/2004 privind recalcularea pensiilor stabilesc la art. 2 alin 1 că stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază.

Cum contestatorul a desfăşurat activitate ca miner în subteran peste 17 ani , anterior datei de 1 aprilie 2001 , raportat la dispoziţiile HG nr. 267/1990 precum şi OUG nr. 4/2000 , care consacră principiul” la condiţii egale de pensionare pensii egale” în conformitate cu dispoziţiile art. 20 lit a coroborat cu art. 43 alin 1 din Legea nr. 19/2000, stagiul de cotizare în raport de care se cuvine recalcularea pensiei contestatorului este de 20 de ani şi nu de 30 de ani, cum greşit a recalculat pensia Casa Judeţeană de Pensii B, în acest sens fiind şi Normele Tehnice de aplicare a HG nr. 1550 art. 45.

Susţinerea intimatei în sensul ca stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei este de 30 de ani nu poate fi avută în vedere întrucât se ignoră activitatea desfăşurata de contestator în grupa I de munca subteran, dispoziţiile derogatorii ale Legii nr. 3/1977 , precum şi ale Legii nr. 19/2000 art. 20 şi 43 alin 1 privind pensionarea persoanelor care au desfăşurat activitate în sistemul minier.

Prin urmare, în condiţiile în care recalcularea pensiei de face după normele şi principiile instituite de legea nr. 19/2000- care prevăd că stagiul de cotizare de 20 de ani pentru persoanele care au lucrat în subteran- la art. 20 lit a şi art. 43 din această lege, se impune admiterea contestaţiei formulate şi anularea deciziei de recalculare nr. 1/(...) din 24 ianuarie 2007 şi obligarea intimatei să recalculeze pensia cu stagiul complet de cotizare de 20 de ani, în loc de 30 de ani cum greşit a stabilit intimata.

Faţă de cele reţinute, instanţa va admite ca fondat recursul în temeiul art. 312 alin 1 cod procedură civilă şi va modifica sentinţa recurată în sensul că va admite contestaţia în baza art. 155 din Legea nr. 19/2000 coroborat cu dispoziţiile art. 2 din HG nr. 1550/2004, OUG nr. 4/2005 şi art. 20 şi 43 din Legea nr. 19/2000, conform dispozitivului prezentei decizii.

Se constată că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

ADMITE ca fondat recursul civil introdus de recurentul contestator N. G, domiciliat în E., nr. 348 A, judeţul B în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în O,(...), judeţul B împotriva sentinţei civile nr. 384/LM din 23 aprilie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r pe care o modifică în totalitate , în sensul că:

ADMITE contestaţia formulată de contestatorul N. G în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B şi în consecinţă:

DISPUNE anularea deciziei de pensie nr. 1-(...) din 24 ianuarie 2007emisă de intimată pe seama contestatorului şi,

OBLIGĂ intimata să recalculeze pensia acestuia prin luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual de 20 de ani, sens în care:

OBLIGĂ intimata să emită o nouă decizie de pensionare.

Fără cheltuieli de judecată.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 12 noiembrie 2008.

 

 

Preşedinte, Judecător, Judecător, Grefier.

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red dcz M.H.

09.12.2008

Jud fond N. E., M. T.

Dact IC

2ex/12.12.2008

 

Toate spetele


Sus ↑