• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 8650 din data 2008-10-09
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

DECIZIE Nr. 8650

Şedinţa publică de la 09 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE -(...) (...)-Preşedinte Secţie

Judecător - (...) (...)-Vicepreşedinte Instanţă

Judecător -(...) (...) E. (...)-Judecător

Grefier -E. N.

 

     XXX

Pe rol judecarea recursului declarat de reclamantul E. N. E. E. împotriva sentinţei civile nr. 277/14.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns recurentul reclamantul E. N. E. E., a lipsit intimata pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Curtea constatând cauza în stare de judecată acordă cuvântul părţilor pentru a pune concluzii.

Recurentul reclamant E. N. E. E. solicită admiterea recursului conform motivelor de recurs depuse la 18.04.2008.

     

C U R T E A

Asupra recursului de faţă.

La data de 11 10 2007, E. N. E. E. a formulat contestaţie împotriva deciziei 27124, comunicată la data de 21 02 2007, precum şi împotriva deciziei (...), solicitând anularea acestora şi obligarea intimatei să-i stabilească corect pensia şi să-i plătească retroactiv drepturile, precum şi restituirea cotizaţiei plătită in plus cel puţin două luni.

A depus la dosar copie de pe carnetul de muncă .

Prin întimpinare intimata a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată, învederând că, contestatorul se îndreaptă împotriva deciziilor (...) 02 2007 şi (...)/28 08 2007, sub aspectul că nu i-a fost calculată corect vechimea în muncă .

Prin decizia 27124/2007 intimata a respins cererea 29524/19 12 2007, prin care solicita pensia anticipată parţial, întrucât contestatorul nu îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare prevăzut de art.50 din Lg.19/2000 şi de anexa 9 la Ordinul 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Lg. Nr. 19/2000. La data de 19 12 2006, contestatorul avea realizat un stagiu de cotizare de 31 de ani 8 luni şi 18 zile faţă de 32 de ani cât era necesar conform anexei 9 la Ordin.

Urmare a cererii nr. 17711 / 3 07 2007, Casa Judeţeană de Pensii a acordat pensie anticipată parţial întrucât contestatorul, la această dată, îndeplinea condiţiile de stagiu prevăzute de Lg. (...) şi Ordinul nr. 340/2001.

A mai arătat că, contestatorul a formulat o acţiune nemotivată în fapt şi in drept .

Prin sentinţa nr.277 de la 14 februarie 2008, T r i b u n a l u l D o l j a respins contestaţia formulată de E. N. E. E., ca nefondată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că prevederile legale în materia stagiului de cotizare au fost corect interpretate şi aplicate de Casa judeţeană de Pensii, în sensul că perioada ce a depăşit stagiul minim de cotizare poate fi valorificată numai la recalcularea pensiei, nu şi la restituirea sumelor reprezentând contribuţia de asigurări sociale achitată în plus.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul, criticând soluţia pentru netemeinicie şi nelegalitate.

Acesta a susţinut că întrucât vechimea în muncă i-a fost greşit calculată de către Casa de Pensii, a fost obligat să cotizeze în plus patru luni de zile.

În aceste condiţii, efectuând o plată nedatorată, casa de Pensii are obligaţia să ţină cont de stagiul de cotizare suplimentar şi să-i restituie suma achitată nejustificat.

Recursul este nefondat.

La data de 19 februarie 2007, Casa Judeţeană de Pensii D prin decizia nr.27124 a respins cererea contestatorului pentru acordarea pensiei parţiale anticipate, reţinând că, la acel moment, acesta nu îndeplinea condiţiile prevăzute de Legea 19/2000 în privinţa stagiului de cotizare.

Ulterior, după completarea acestui stagiu, contestatorul a fost pensionat anticipat parţial, Casa Judeţeană de Pensii D constatând îndeplinite prevederile art.50 din Lg.19/2000.

Astfel, conform alin.2 al acestui articol de lege, „cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport de stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare”.

Atât prima decizie emisă de către Casa Judeţeană de Pensii, prin care a fost respinsă cererea de pensionare anticipată, cât şi cea de-a doua decizie prin care s-a stabilit pentru contestator pensia corespunzătoare stagiului de cotizare completat, au respectat prevederile Legii 19/2001.

Faptul că perioada de cotizare a fost depăşită, în raport de stagiul minim cerut de lege pentru pensionarea anticipată parţială, nu dă naştere în sarcina Casei Judeţene de Pensii a unei obligaţii de restituire a sumei achitată în plus, ci a unei obligaţii de valorificare a contribuţiei suplimentare, prin calcularea şi emiterea unei noi decizii de pensionare.

În acest sens, dispoz.art.169 din Legea 19/2000 prevăd în mod expres că pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare valorificate la stabilirea acesteia.

Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, ca şi cele corespunzătoare cererii de pensionare (art.169 alin.2).

Ca atare, contestatorul este îndreptăţit să solicite Casei Judeţene de Pensii D recalcularea pensiei în raport de contribuţia suplimentară.

Nu este posibilă o recalculare a pensiei din oficiu, după cum, potrivit întregului raţionament juridic expus, nu este posibilă restituirea cotizaţiei plătite suplimentar.

Aşa fiind, în conformitate cu art.312 c.pr.civ., Curtea va respinge recursul contestatorului, ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge recursul formulat de reclamantul E. N. E. E., împotriva sentinţei civile nr. 277/14.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 09 octombrie 2008.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) –(...) E. (...)

 

 

 

Grefier,

E. N.

 

 

Red.jud.M.(...)

2 ex/AS

j.f.C.V.

M.O.

Toate spetele


Sus ↑