• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 5577R din data 2009-10-14
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Format vechi nr.3885/2009

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.5577/R

Şedinţa publică de la 14 octombrie 2009

Curtea compusă din :

PREŞEDINTE - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...) H.

GREFIER - E. N.

*****************

Pe rol fiind soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta E. E. N. împotriva sentinţei civile nr.2264 din data de 18.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.41764/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B, având ca obiect:”contestaţie împotriva deciziei de pensionare – emitere decizie de pensionare.”

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă recurenta E. E. N., personal, lipsind intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Curtea, în şedinţă publică, procedează la legitimarea recurentei E. E. N., cu CI seria (...) nr.(...) eliberată de SPCEP S6 biroul nr.2 la data de 24.05.2007.

Recurenta E. E. N., personal, interpelată fiind, arată că din eroare a solicitat cauza la amânare.

Curtea, în raport de precizarea recurentei, în sensul că din eroare a solicitat cauza la amânare, dispune lăsarea pricinii la ordine.

La reluarea pricinii, respectiv, la ordine, se prezintă recurenta E. E. N., personal, lipsind intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

Recurenta E. E. N., personal, interpelată fiind, arată că nu are cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat.

Curtea, constatând cauza în stare de judecată acordă recurentei cuvântul în susţinerea cererii de recurs.

Recurenta E. E. N., personal, având cuvântul, susţine oral motivele de recurs, solicitând admiterea acestuia astfel cum a fost formulat şi motivat în scris, modificarea sentinţei civile recurate în sensul respectării termenului general de prescripţie de 3 ani şi pe cale de consecinţă, obligarea intimatei Casa de Pensii a Municipiului B la recalcularea drepturilor sale de pensie cu trei ani în urmă.

Curtea, în temeiul art.150 cod proc. civilă, declară închise dezbaterile şi reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului civil dedus judecăţii, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.2264 din data de 18.03.2009, pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, a admis acţiunea formulată de reclamanta E. E. N. în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii a Municipiului B; a obligat pârâta să emită o decizie, prin care să recalculeze pensia pentru limită de vârstă cuvenită reclamantei, retroactiv, începând cu data de 01.12.2008, cu luarea în considerare a tuturor veniturilor atestate de adeverinţele nr. B./10.06.2008 emisă de SC F. SA şi nr. 1686/29.10.2008 emisă de SC J. SA; a obligat pârâta să emită o decizie, prin care să recalculeze pensia pentru limită de vârstă cuvenită reclamantei, retroactiv, începând cu data de 01.02.2009, cu luarea în considerare şi a tuturor veniturilor atestate de adeverinţa nr. 02/07.01.2009, emisă de SC F. SA.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarea situaţie de fapt şi de drept:

Prin buletinul de calcul nr.(...), emis de Casa Locală de Pensii Sector 6 B, prin care s-a recalculat pensia în baza OUG nr.4/2005 au fost recalculate drepturile de pensie pentru limită de vârstă cuvenite reclamantei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000.

Din examinarea buletinului de calcul ataşat deciziei contestate, s-a reţinut că pârâta nu a luat în considerare veniturile suplimentare cu caracter permanent atestate de adeverinţa nr. B. din data de 10.06.2008, emisă de SC F. SA, adeverinţa nr.1686 din data de 29.10.2008 emisă de SC J. S. şi adeverinţa nr.02/07.01.2009 emisă de F..

A mai stabilit instanţa de fond că veniturile realizate în sistem de acord global, precum şi celelalte venituri suplimentare trebuie luate în considerare la calcularea drepturilor de pensie, pentru următoarele considerente:

Retribuirea în acord global presupunea salarizarea angajaţilor în funcţie de realizările profesionale, ceea ce însemna că lunar aceştia puteau obţine venituri mai mici sau mai mari decât salariile tarifare înscrise în carnetul de muncă.

Au fost avute în vedere dispoziţiile Legii nr. 27/1966, ale art. 1 din Decretul nr. 389/1972, precum şi dispoziţiile art. 2 lit. e) şi art. 78 alin.1 din Legea nr. 19/2000.

În raport de prevederile art. 4 alin. 2 şi 3 din OUG nr. 4/2005, prima instanţă a apreciat că au prioritate dispoziţiile legale cu valoare de principiu de la art. 2 lit. e) din Legea nr. 19/2000, faţă de cele care decurg din acesta, dar nu-l respectă, pentru că soluţia contrară presupune încălcarea principiului contributivităţii, cu consecinţa nerealizării scopului avut în vedere de legiuitor la edictarea lui.

Formele de retribuire în acord şi celelalte venituri menţionate în adeverinţele în cauză nu au făcut parte, într-adevăr, din baza de calcul a pensiilor care, conform art. 10 din Legea nr. 3/1977, era constituită din retribuţii tarifare, însă, conform reglementărilor aceluiaşi act normativ, dreptul la pensie era recunoscut pentru cei care plătiseră asigurări sociale, or acestea se stabileau si se achitau în raport de câştigul brut realizat, iar nu de cel tarifar.

Sub un alt aspect, instanţa de fond a apreciat că nu interesează caracterul permanent sau nepermanent al unor venituri, ci faptul că statul a încasat contribuţiile de asigurări sociale la momentul cuvenit, iar contraprestaţia sa trebuie să fie corespunzătoare, pentru a nu se rupe echilibrul raportului juridic dintre părţi.

Concluzia Tribunalului a fost în sensul că, în prezenţa acestei dualităţi de reglementare, revine instanţei judecătoreşti sarcina de a hotărî că principiul contributivităţii afirmat în art. 2 din Legea nr. 19/2000 şi dezvoltat în art. 78 alin. 1 din acelaşi act normativ primează şi că, independent de caracterul permanent sau nepermanent al unor venituri şi de faptul că au făcut sau nu parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare, acestea trebuie luate în considerare la stabilirea drepturilor de pensie.

Împotriva sus menţionatei hotărâri, în termen legal a declarat recurs contestatoarea E. E. N., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În dezvoltarea motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 din C o d u l d e procedură civilă, recurenta a arătat că sunt nelegale şi netemeinice dispoziţiile sentinţei atacate cu privire la datele stabilirii drepturilor recalculate de pensie, respectiv 01.12.2008 şi 01.02.2009.

În fapt, recurenta, prin cererile nr. (...)/26.06.2008, nr. 2464/03.11.2008 şi (...)/22.01.2009 adresate Casei de Pensii a Municipiului B - Casa Locală de Pensii Sector 6, a solicitat recalcularea retroactivă a drepturilor sale de pensie cu valorificarea veniturilor suplimentare atestate de adeverinţele emise de angajatori.

Or, potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. 5 din O.U.G. nr.4/2005, aprobată şi completată prin Legea nr. 78/2005, modificată prin Legea nr.262/2008, drepturile modificate de pensie se acordă de la data plăţii drepturilor recalculate, cu respectarea termenului general de prescripţie, calculat începând cu luna înregistrării cererii de recalculare a pensiei.

Recurenta a mai susţinut că, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 şi 2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, sistem public care se organizează şi funcţionează potrivit atât principiului egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, cât şi al principiului contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.

Recurenta a înregistrat la Casa de Pensii a Municipiului B - Casa Locală de Pensii Sector 6, sub nr. (...)/26.06.2008, cererea de recalculare a drepturilor sale de pensie cu valorificarea veniturilor suplimentare atestate de adeverinţa nr. B./10.06.2008 emisă de S.C. F. S.A. astfel că drepturile modificate cuvenite în baza acestui înscris trebuie acordate de la data de 26.06.2005.

De asemenea pentru cererea de recalculare a drepturilor de pensie cu valorificarea veniturilor suplimentare atestate de adeverinţa nr. 1686/29.10.2008 emisă de S.C. J. S.A., cerere înregistrată la sediul Casei de Pensii a Municipiului B - Casa Locală de Pensii Sector 6 sub nr. 2464/03.11.2008, drepturile modificate trebuie acordate de la data de 03.11.2005.

Totodată, pentru cererea de recalculare a drepturilor recurentei de pensie cu valorificarea veniturilor suplimentare atestate de adeverinţa nr. 02/07.01.2009 emisă de S.C. F. S.A., cerere înregistrată la sediul Casei de Pensii a Municipiului B - Casa Locală de Pensii Sector 6 sub nr. (...)/22.01.2009, drepturile modificate trebuie acordate de la data de 22.01.2006.

Intimata nu a depus întâmpinare.

În recurs, nu au fost administrate probe.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, atât prin prisma criticilor formulate, cât şi sub toate aspectele, conform dispoziţiilor art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea constată că recursurile sunt nefondate, urmând a fi respinse ca atare, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare:

Astfel cum rezultă din decizia nr. (...) din 29.01.2004 privind acordarea pensiei pentru muncă depusă şi limită de vârstă, (fila 36 din dosarul instanţei de fond), drepturile iniţiale de pensie ale recurentei au fost stabilite în baza Legii nr. 19/2000, începând cu 7.05.2001, pensia fiind pusă în plată la 2.09.2003, ca urmare a cererii cu nr. 22462/1.09.2003.

Aşa fiind, Curtea constată că este lipsită de suport susţinerea recurentei potrivit căreia data acordării drepturilor recalculate trebuie stabilită în raport de dispoziţiile art. 7 din O.U.G. nr. 4/2005, întrucât acest act normativ nu este aplicabil în cauză.

Potrivit dispoziţiilor art. 1 din O.U.G. nr. 4/2005, în condiţiile acestui act normativ se recalculează numai pensiile din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, condiţie pe care recurenta nu o îndeplineşte.

Prin urmare, în mod corect instanţa de fond a dat eficienţă dispoziţiilor art. 169 alin. 3 din Legea nr. 19/2000, act normativ care reprezintă dreptul comun în materie, în conformitate cu care pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Astfel cum rezultă din materialul probator administrat în cauză, cererea de recalculare a pensiei prin valorificarea veniturilor atestate în adeverinţa nr. 1686/29.10.2008 eliberată de J. SA a fost înregistrată la casa de pensii cu nr. 2464, în data de 3.11.2008 (fila 5 a dosarului instanţei de fond), prima instanţă dispunând în mod just recalcularea pensiei cu luarea în calcul a acestor venituri începând cu data de 1.12.2008.

Curtea reţine că, din probele administrate, nu rezultă înregistrarea la casa de pensii a adeverinţei nr. B./10.06.2008 emisă de S.C. F. SA la o dată anterioară, câtă vreme înscrisul depus la fila 4 a dosarului instanţei de fond nu are dată certă, iar susţinerile recurentei privind depunerea actului doveditor la intimată în data de 26.06.2008, cu nr. (...), nu sunt probate.

De asemenea, adeverinţa nr. 2/07.01.2009 emisă de SC F. SA a fost depusă la casa de pensii în data de 22.01.2009 (fila 48 din dosarul instanţei de fond), aşa încât data de la care intimata a fost obligată să recalculeze pensia – 1.02.2009 – a fost corect stabilită.

Nu poate fi primită nici critica privind încălcarea principiilor egalităţii şi nediscriminării sub aspectul datei de la care s-a dispus recalcularea retroactivă a drepturilor de pensie, cu consecinţa creării unui dezavantaj pentru recurentă, prin raportare la situaţia altor pensionari, de vreme ce nesocotirea menţionatelor principii putea fi constată doar în cazul în care s-ar fi aplicat un tratament juridic diferenţiat în situaţii similare sau cel puţin comparabile, fără a exista o motivare obiectivă şi rezonabilă, condiţie care nu este îndeplinită în cauză.

Pentru considerentele expuse, Curtea constată că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre legală şi temeinică, pe care o va menţine, astfel încât, văzând şi dispoziţiile art. 312 din C o d u l d e procedură civilă, urmează să respingă recursul, ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta E. E. N. împotriva sentinţei civile nr.2264 din data de 18.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.41764/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 14 octombrie 2009.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) (...) (...) H.

 

 

GREFIER

E. N.

 

Red.: U.L./Dact.: P.C.

4 ex./13.11.2009

Jud. recurs.: H. H./D. E.

 

Toate spetele


Sus ↑