• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 5542 din data 2009-10-20
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 5542

Şedinţa publică de la 20 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...) P.

 

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D, împotriva sentinţei civile nr. 1121 din 26.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant T. B., având ca obiect „contestaţie decizie de pensionare”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns pentru recurenta pârâtă, consilier juridic N. J., lipsind intimatul reclamant T. B..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, apreciindu-se cauza în stare de judecată, se acordă cuvântul părţii prezente asupra recursului.

Consilier juridic N. J., pentru recurenta pârâtă, solicită admiterea recursului conform motivelor formulate şi modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii reclamantului.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă :

Prin sentinţa civilă nr. 1121 din 26.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosar nr(...) s-a admis acţiunea formulată de reclamantul T. B., împotriva pârâtei CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D.

A fost obligată pârâta să recalculeze drepturile de pensie ale reclamantului prin valorificarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani.

Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul a reţinut următoarele :

Reclamantul, pensionat în baza legii nr. 3/1997, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună obligarea pârâtei la recalcularea pensiei în baza prevederilor OUG 4/2005 , aprobată prin legea nr. 78/2005, cu luarea în considerare la stabilirea punctajului mediu anual a unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani .

Prin stagiu complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual se înţelege vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la data începerii operaţiunilor de evaluare , potrivit art. 2 , al. 1 din HG nr. 1550/2004 , privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001 , în conformitate cu prevederile legii nr. 19/2000 .

În speţă dreptul la pensie pentru limită de vârstă al reclamantului intimat a fost stabilit în baza legii nr. 3/1977 – actul normativ în vigoare la momentul deschiderii acestui drept , respectiv 1.01.1998.

Recalcularea pensiei conform OUG nr. 4/2005 se face în raport de prevederile HG 1550/2004 care , în art. 1 din Anexa 1 dispune că stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este reprezentat de vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie a beneficiarului operaţiunii de recalculare .

În speţă , instanţa reţine că reclamantul a desfăşurat activităţi în grupa I de muncă o perioadă de 20 ani , 1 lună şi 4 zile .

Prin urmare , făcând aplicarea dispoziţiilor legale mai sus citate , coroborate cu cele ale art. 14 din legea nr. 3/1997 , instanţa consideră că la determinarea punctajului mediu anual recalculat trebuia utilizat un stagiu complet de cotizare de 20 de ani .

Instanţa mai are în vedere de asemenea decizia nr. 40/22.09.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care s-a admis recursul în interesul legii şi s-a stabilit că dispoziţiile art. 77 al. 2 , raportat la art. 43 al. 1 şi al. 2 din legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se interpretează în sensul că stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 01.07.1977-31.03.2001 şi care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă este cel reglementat de art. 14 din legea 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială .

Faţă de aceste considerente instanţa a admis acţiunea şi a obligat pârâta să recalculeze drepturile de pensie ale reclamatului prin valorificarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani .

Prin considerente s-a reţinut că dreptul la pensie al contestatorului s-a stabilit sub imperiul Legii 3/1977, recalcularea pensiei conform OUG nr.4/2005, făcându-se în raport de prevederile HG 1550/2004 care, în art.1 din anexa I dispune ca stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este reprezentat de vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie a beneficiarului operaţiunii de recalculare. De asemenea, reclamantul a desfăşurat activităţi în gr-I-a de muncă o perioadă de 20 de ani, 1 lună şi 4 zile, considerând instanţa că la determinarea punctajului mediu anual recalculat trebuia utilizat un stagiu complet de cotizare de 20 de ani. S-a făcut trimitere şi la decizia nr.40/22.09.2008 a I.C.C.J.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, susţinând că intimata nu s-a pronunţat pe excepţia tardivităţii contestaţiei, iar pe fondul cauzei au fost interpretate eronat probele şi legislaţia în materie, în speţă cu privire la acest ultim aspect, dispoz.art.8 din Lg.3/1977, care prevede un stagiu minim de 30 de ani pentru bărbaţi.

Pe de altă parte, contestatorul nu a desfăşurat activitate în subteran cel puţin 50 % din timpul normal de muncă, pentru a beneficia de facilităţile legale.

Recursul este fondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele :

Contestatorului i-a fost stabilit dreptul la pensie la data de 01.01.1998, în baza Legii 3/1977. Conform art.4 alin.1 din OUG nr.4/2005, „determinarea punctajului mediu anual şi al cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor HG nr.1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii 19(2000. Prin urmare, aplicabilitatea dispoziţiilor HG 1550/2004 este confirmată şi de OUG 4/2008. Astfel, Lege 19/2000, nu se poate aplica situaţiilor anterioare celor care s-au pensionat sub imperiul Legii 3/1977.

Ca urmare, pentru asiguraţii care au lucrat în condiţii speciale de muncă şi ale căror drepturi la pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de art.14 din Lg.3/1977. Conform art.14 alin.1 din Lg.3/1977 „persoanele care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în locuri care, potrivit legii, se încadrează în gr.I de muncă, sau, cel puţin 25 de ani în gr.II.a de muncă, beneficiază la stabilirea pensiei, de un spor de vechime în muncă şi respectiv 1 ani şi 3 luni pentru grupa II de muncă.

Prin urmare, singurele facilităţi oferite de Lg.3/1977 persoanelor care au lucrat în gr.I sau II de muncă sunt acordarea sporului de grupă şi posibilitatea pensionării înainte de îndeplinire vârstei standard de pensionare, dispoz.art.14 din act normativ neavând semnificaţia reducerii stagiului de cotizare utilizat la recalcularea pensiei.

În consecinţă, instanţa constată că faţă de cele expuse mai sus, recursul promovat este fondat, urmând a i admis şi, în baza art.312 rap.la art.304 pct.9 c.pr.civ. modificată sentinţa iar pe fondul cauzei, respinsă contestaţia ca neîntemeiată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite recursul declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D, împotriva sentinţei civile nr. 1121 din 26.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant T. B..

Modifică sentinţa în sensul că respinge contestaţia.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Octombrie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...) P.

 

 

19.11.2009

Red.jud.I.(...)

AS/3 ex.

j.f. M.H.

D.T.

Toate spetele


Sus ↑