• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1434/R din data 2009-11-19
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie ,de conflicte de muncă şi asigurări sociale

 

DECIZIE Nr. 1434/R

Şedinţa publică de la 19 O. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de reclamantul J. E. , împotriva sentinţei civile nr. 463/2006 , pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v în dosar nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura îndeplinită.

Dezbaterile în cauză au avut loc în şedinţa publică din 5 O. 2009, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei pentru 11 O. 2009, 18 O. 2009 şi apoi pentru astăzi 19 O. 2009.

 

C U R T E A

 

Constată că prin sentinţa civilă nr.463/M/2006 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v a fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamanta E. E. în contradictoriu cu pârâtele SC S. SRL B şi CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B.

A fost obligată pârâta Casa Judeţeană de Pensii să efectueze în carnetul de muncă al reclamantei cuvenitele rectificări cu privire la drepturile salariale de care a beneficiat reclamanta în perioada 1993-1995.

A fost obligată pârâta Casa Judeţeană de Pensii să recalculeze drepturile de pensie ale reclamantei pe baza datelor rezultate în urma rectificării carnetului de muncă în sensul celor mai sus dispuse şi au fost respinse celelalte pretenţii.

Pentru a pronunţa această hotărâre , instanţa de fond a reţinut următoarele:

Reclamanta beneficiază de pensie pentru munca depusă şi limita de vârstă începând cu data de 30.03.2001 conform deciziei nr.(...)/4.06.2001 emisă în temeiul Legii nr.3/1977 şi a Ordonanţei nr. 102/1999.

Potrivit Legii nr.276/2004, la cererea reclamantei, începând cu data de 1.11.2004, drepturile de pensie ale reclamantei au fost recalculat6e prin adăugarea stagiului asimilat (studiile universitare efectuate în perioada 1971-1975).

Decizia emisă la data de 1.11.2004 a suferit ulterior modificări efectuate la cererea reclamantei, punctajul determinat în funcţie de stagiul complet de cotizare de 20 de ani (HG 1550/2004) fiind de 2,17054. Nici una dintre aceste recalculări nu a avut însă în vedere drepturile cu caracter salarial rezultate din adeverinţa emisă de angajator referitoare la perioada 1993-1195.

Este total neîntemeiată apărarea pârâtei Casa Judeţeană de Pensii B potrivit căreia acest înscris nu a putut fi avut în vedere întrucât menţionează că serveşte dosarului de pensie întocmit în baza Legii nr.3/1977.

Tot astfel este şi apărarea pârâtei potrivit căreia în lipsa unor alte înscrisuri doveditoare, la calculul punctajului au fost avute în vedere datele cuprinse în carnetul de muncă.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că pârâta au în păstrare carnetul de muncă al reclamantei, iar la cererea acesteia din urmă avea obligaţia a efectua cuvenitele modificări referitoare la drepturile salariale de care a beneficiat reclamanta, în baza înscrisurilor doveditoare depuse de aceasta.

A rezultat din lucrările dosarului de asemenea că reclamanta a depus la sediul pârâtei încă în cursul anului 2005 adeverinţe din care rezultă date cu caracter salarial ce puteau potrivit OUG nr.4/2005 a fi avute în vedere la recalcularea drepturilor de pensie ale acesteia.

Pentru considerentele expuse instanţa urmează a admite în parte cererea formulată de reclamantă şi va obliga pârâta a proceda la completarea carnetului de muncă corespunzător datelor rezultate din adeverinţele emise de angajator pentru perioada 1993-1995 şi a proceda la recalcularea drepturilor de pensie ale acesteia stabilind drepturile de pensie cuvenite începând cu data depunerii ultimei cereri de către reclamantă, ulterior lunii septembrie a anului 2005.

Reclamanta nu a dovedit în cauză faptul că s-a adresat cu o astfel de cerere de recalculare pârâtei CJP B în anul 2002; de altfel adeverinţele nr.14 şi 15 emise de SC S. B poartă data de 14.09.2005.

Prin încheierea din 11.10.2006 s-a admis cererea Casei Judeţene de Pensii B şi s-a dispus lămurirea dispozitivului sentinţei civile nr.463/2006 , în sensul că drepturile de pensie ale reclamantei se vor recalcula începând cu data de 1.10.2005, conform art.169 alin.3 din Legea nr.19/2000.

Reclamanta E. E. (actualmente J.) a formulat recurs împotriva sentinţei civile nr.463/M/2006 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v , dar şi împotriva încheierii din 10.11.2006.

Împotriva menţionatei sentinţe a declarat recurs şi intimata casa Judeţeană de Pensii B.

Prin motivele de recurs ce vizează încheierea din 10.11.2006 , soluţia de precizare a datei de acordare a drepturilor la pensie este criticată pe considerentul că decizia de pensie a contestatoarei este emisă în condiţiile Legii nr.!9/2000 , iar recalcularea se face conform HG nr.733/14.07.2005 şi HG nr.1456/24.11.2005, ultima etapă de plată a drepturilor de pensie recalculate este luna decembrie 2005 , care este şi data de referinţă pentru persoanele pensionate în perioada 1.01.1997 – 31.03.2001.

Prin motivele recursului declarat împotriva sentinţei primei instanţei , aceasta este criticată sub aspectul neîncuviinţării acţiunii cu începere din anul 2002, reţinându-se greşit că nu ar fi fost comunicate intimatei documentele justificative de la acea dată , căci acest fapt rezultă din cuprinsul sentinţei civile nr.2430/C/2002 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v .

Prin motivele de recurs formulate de Casa Judeţeană de Pensii B, hotărârea este criticată pe considerentul că recalcularea drepturilor la pensie s-a dispus în temeiul unei legi abrogate (Legea nr.3/1977), iar în ceea ce priveşte obligarea acestei instituţii la rectificarea cărţii de muncă , soluţia este lipsită total de temei legal.

Analizând actele şi lucrările dosarului , Curtea reţine că recursul Casei Judeţene de Pensii B este fondat în parte , iar recursurile contestatoarei nu sunt fondate pentru următoarele considerente :

Prin acţiunea dedusă judecăţii , contestatoarea a solicitat obligarea pârâtelor S.C. S. SRL B şi Casa Judeţeană de Pensii B la efectuarea cuvenitelor rectificări în carnetul său de muncă în ce priveşte înregistrarea corectă a indexărilor şi majorărilor de salariu pentru perioada 1993 – 1995 , conform adeverinţei ataşate (nr.15/2005) şi obligarea Casei Judeţene de Pensii B la recalcularea şi acordarea pensiei începând cu anul 2002.

Admiterea primului capăt de cerere prin hotărârea recurată, este nelegală deoarece carnetul de muncă al contestatoarei este închis în vederea pensionării , iar depunerea adeverinţei nr.15/2005 eliberată de S.C.”S.” SRL B , care atestă o altă situaţie decât cea înscrisă în carnetul de muncă , este suficientă pentru ca recurenta să beneficieze de recalcularea pensiei. Prin urmare , rectificarea cărţii de muncă este nu numai lipsită de temei legal dar şi inutilă , întrucât , potrivit art.164 alin.3 din Legea nr.19/2000 , la determinarea cuantumului pensiei se au în vedere salariile şi sporurile permanente care sunt înregistrate în carnetele de muncă ori sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţile angajatoare care poartă răspunderea veridicităţii celor menţionate în cuprinsul acestor acte.

Celelalte critici din cuprinsul recursului Casei Judeţene de Pensii B sunt nefondate , întrucât pentru valorificarea drepturilor înscrise în adeverinţele menţionate, nu este necesară rectificarea carnetului de muncă al contestatoarei conform procedurilor prevăzute de Decr.92/1976, căci după cum s-a arătat , potrivit legislaţiei actuale în vigoare la data valorificării dreptului la pensie, cuprinsul cărţilor de muncă se completează cu adeverinţele emise de angajatori.

Nu poate fi reţinută nici critica potrivit căreia instanţa de fond a dispus obligarea Casei Judeţene de Pensii B la recalcularea pensiei în baza unei legi abrogate, respectiv a Legii nr.3/1977 , întrucât valorificarea menţiunilor din adeverinţa depusă de reclamantă se va face în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 , sentinţa atacată fiind clară sub acest aspect.

De altfel , solicitarea reclamantei de a se dispune recalcularea pensiei conform Legii nr.3/1977 a fost respinsă de către prima instanţă , acest aspect fiind criticat şi prin recursul contestatoarei.

Analizând temeinicia acestei critici , Curtea reţine că în prezent nu se poate dispune recalcularea unei pensii în temeiul unei legi abrogate , întrucât pensia reclamantei a fost recalculată în temeiul noii legi , respectiv a Legii nr.19/2000 , anterior introducerii acţiunii dedusă judecăţii , respectiv prin decizia nr.(...)/14.07.2003.

În ce priveşte motivul de recurs referitor la nerespectarea principiului autorităţii de lucru judecat faţă de sentinţa civilă nr.246/S/2005 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v , Curtea reţine că prin respectiva hotărâre a fost respinsă o contestaţie a aceleiaşi contestatoare prin care se solicita valorificarea mai multor drepturi la stabilirea pensiei printre care nu se regăsesc şi cele cuprinse în adeverinţa nr.15/2005 eliberată de S.C.”S.”SRL B.

Prin această adeverinţă se atestă că recurenta contestatoarea fost angajată în perioada 1.08.1993 – 1.07.1995 , la societatea emitentă în funcţia de director economic , iar în carnetul de muncă s-au făcut înregistrări greşite , menţionându-se că a beneficiat de indexări în loc de majorări de salarii , conform detaliilor cuprinse în adeverinţă. Aceste aspecte nu au fost analizate prin sentinţa nr.246/S/2005 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v şi , de asemenea , nu au fost analizate nici prin sentinţa nr.1122/M/2008 a aceleiaşi instanţe . Curtea menţionează acest aspect întrucât judecarea prezentelor recursuri a fost suspendată până la soluţionarea irevocabilă a respectivei cauze.

Prin decizia civilă nr.928/M/2008 a Curţii de A p e l B r a ş o v a fost respins recursul contestatoarei împotriva sentinţei civile nr.1122/M/2008 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v care a fost menţinută.

Analizând această din urmă hotărâre , Curtea reţine că prin aceasta au fost soluţionate un număr de şase contestaţii conexate , prin care aceeaşi contestatoare a solicitat recalcularea pensiei în funcţie de mai multe aspecte. Din considerentele acestei sentinţe rezultă că adeverinţa nr.15/2005 despre care s-a făcut vorbire într-una din contestaţiile conexate „nu a fost depusă de nici una dintre părţi, nefiind regăsită nici în actele dosarului de pensionare depus în copie de către intimată” (pag.7 din sentinţă alin. ultim).

Rezultă că prin această hotărâre nu s-a dispus cu privire la drepturile prevăzute în adeverinţa nr.15/2005 şi nu a făcut obiectul unei alte judecăţi la cererea contestatoarei.

Întrucât prin această adeverinţă se atestă existenţa unor drepturi salariale diferite faţă de cele înscrise în carnetul de muncă al contestatoarei şi neavute în vedere la calculul pensiei , în baza art.164 alin.3 din Legea nr.19/2000 , Casa Judeţeană de Pensii B va fi obligată la recalcularea acestor drepturi.

Cu privire la data de la care se dispune recalcularea pensiei , Curtea reţine că data de 1.10.2005 stabilită de prima instanţă prin încheierea de lămurire a înţelesului sentinţei atacate este corectă , contestatoarea neputând dovedi depunerea adeverinţei nr.15/14.09.2005 anterior emiterii ei de către angajator.

Faţă de aceste considerente, în baza art.312 Cod proc. civ. recursurile părţilor vor fi soluţionate conform dispozitivului.

Pentru aceste motive,

IN NUMELE LEGII,

D E C I D E

 

Respinge recursurile formulate de contestatoarea E. E. (actualmente J.), împotriva sentinţei civile nr. 463/M/2006 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v şi a încheierii din 10 O. 2006.

Admite în parte recursul Casei Judeţene de Pensii B împotriva sentinţei civile nr. 463/M/2006 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v, pe care o modifică în parte în sensul că:

Obligă pârâta Casa Judeţeană de Pensii B să recalculeze drepturile de pensie ale reclamantei prin luarea în considerare a datelor cuprinse în adeverinţa nr. 15/14.09.2005 eliberată de SC S. SRL începând cu data de 01.X 2005.

Respinge petitul privind obligarea Casei Judeţene de Pensii B la rectificarea carnetului de muncă al reclamantei.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică azi 19 O. 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) E. (...) (...) (...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

Red. AP – 23.11.09

Dact. GG – 14.12.09

5 ex.

Toate spetele


Sus ↑