• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. DEC. NR. 213/AS din data 2009-09-08
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE,

LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 213/AS

Şedinţa publică din 08 T. 2009

Complet specializat pentru cauze privind

conflicte de muncă şi asigurări sociale

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

S-a luat în examinare recursul civil formulat de recurenta pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, cu sediul în C,(...), judeţul C, împotriva sentinţei civile nr.75/06.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant H. U., cu domiciliul în C,(...), (...).A., .E, etaj 3, .96, judeţul C, având ca obiect contestaţie decizie pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă pentru recurenta pârâtă d-na consilier juridic D. D., conform delegaţiei nr. 7765/2009, depusă la dosar, lipsind intimatul reclamant.

Procedura este legal îndeplinită în conformitate cu disp.art.87 şi urm.cod pr.civilă.

Recursul este declarat în termen, motivat şi scutit de plata taxelor judiciare de timbru.

După referatul grefierului de şedinţă :

Reprezentanta recurentei pârâte, susţine că în cauză nu mai are alte cereri de formulat sau înscrisuri noi de depus, motiv pentru care, instanţa constată cauza în stare de judecată, declară dezbaterile încheiate şi acordă cuvântul asupra recursului de faţă.

Având cuvântul reprezentanta recurente pârâte susţine că drepturile aferente deciziei nr.(...)/08.01.2009 au fost stabilite corect începând cu 01.07.2008, iar în momentul achitării acestor drepturi C.J.P. ţine seama de indexările şi majorările intervenite. Mai susţine că, dobânda legală în materia asigurărilor sociale este acoperită prin creşterea periodică a valorii punctului de pensie acordată prin hotărâre de guvern.

Pentru considerentele mai sus expuse, apreciază că hotărârea instanţei de fond este nelegală şi solicită admiterea recursului, cu consecinţa modificării în tot a sentinţei recurate.

C U R T E A :

 

Asupra recursului de faţă:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a la 24.10.2008, sub nr(...), reclamantul H. U. E. a chemat în judecată Casa Judeţeană de Pensii C pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea pârâtei la emiterea unei decizii de recalculare a pensiei în raport cu perioada lucrată după pensionare de la data de 01.05.2005 până la data de 30.04.2008; obligarea pârâtei să plătească diferenţa de pensie cuvenită şi neacordată începând cu data de 01.07.2008; plata daunelor compensatorii pentru întârzierea plăţii diferenţelor de pensie cuvenite şi neachitate, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii sale, reclamantul a arătat că, printr-o cerere expediată prin poştă, a solicitat recalcularea pensiei pentru o perioadă de 3 ani pentru care a prestat muncă prin contractul individual de muncă după recalcularea pensiei în temeiul OUG nr.4/2005. Cererea de recalculare a pensiei a fost primită de către pârâtă la data de 30.06.2008, în conformitate cu prevederile art.95 alin.3.al Legii nr.19/2000, se solicită diferenţele de pensie începând cu data de 01 iulie 2008, lună următoare celei în care s-a prezentat cererea de recalculare a pensiei.

Potrivit prevederilor 86 coroborat cu art.95 din Legea nr.19/20000, pârâta avea obligaţia să soluţioneze cererea în 45 de zile şi să comunice reclamantului decizia de recalculare în termen de 5 zile de la emitere. Aceasta nu s-a conformat obligaţiilor ce-i reveneau, cererea reclamantului nefiind soluţionată nici până în prezent, fapt ce a determinat formularea cererii de chemare în judecată.

Din proprii calcule efectuate rezultă un punctaj mediu anual de 0,74818 pe cei trei ani lucraţi care urmează a fi adăugat la cel stabilit prin Decizia Curţii de A P E L C O N S T A N Ţ A .

Întrucât pârâta nu a respectat obligaţia legală de a emite decizia de recalculare a pensiei în termen legal precum şi întârzierea la plata diferenţelor de pensie pe perioada dezbaterilor judiciare şi până la executarea efective a sentinţei, se solicită obligarea pârâtei la daune interese egală cu dobânda legală, calculate pentru întârzierea la plata diferenţelor de pensie până la data achitării efective a acestora.

În drept, s-au invocat disp.art.78, art.86, art.94, art.95 din Legea nr.19/2000, art.1088 Cod civil, şi OG nr.9/2000, art.274 din cod procedură civilă; s-a solicitat judecarea chiar şi în lipsă.

S-au anexat acţiunii copii ale: cerere recalculare din 26.06.2008, confirmare de primire, sentinţa civilă nr.100/26.02.2007 a T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a, decizia nr.125/AS/2007 a Curţii de A P E L C O N S T A N Ţ A, certificat nr. (...)/26.09.2006 eliberat de CNPAS, adeverinţele nr.84/17.03.2006, nr.121/16.08.2008 şi nr.90/19.05.2008 a Sindicatului E..

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca rămasă fără obiect, arătând că drepturile reclamantului au fost corect calculate.

În apărare, s-a arătat că, prin decizia nr.(...)/08.01.2009, a fost soluţionată cererea de recalculare punctajul mediu anual determinat fiind de 3,47206, iar drepturile de pensie aferente noului punctaj mediu anual, în cuantum de 2.019 lei fiind stabilite începând cu data de 01.07.2008.

Punctajul mediu anual avut în vedere în momentul recalculării drepturilor de pensie a fost cel aflat în plată la data de 01.07.2008, respectiv 3,40091, stabilit prin decizia nr.11715/09.08.2007, în baza sentinţei civile nr.100/AS/2007, pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a şi a deciziei civile nr.125/AS/2007, pronunţată de Curtea de A P E L C O N S T A N Ţ A , în dosarul (...).

S-au anexat întâmpinării copii ale deciziei nr.(...)/08.01.2009 cu buletin de calcul, cerere înregistrată sub nr.24223/30.06.2008, decizia nr.(...)/09.08.2007 şi decizia nr.(...)/11.04.2008, carnet de muncă.

În şedinţă publică reclamantul, prin apărător, a învederat că este de acord cu decizia nr.(...)/08.01.2009, solicitând doar plata diferenţelor de drepturi şi a dobânzilor legale.

Prin sentinţa civilă nr. 75/06.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a s-a admis în parte acţiunea reclamantului H. U. E. şi în consecinţă a fost obligată pârâta să plătească reclamantului diferenţele de drepturi băneşti dintre pensia efectiv plătită şi cea cuvenită conform deciziei nr. (...)/08.01.2009, începând cu data de 01.07.2008, actualizate cu dobânda legală de la data scadenţei până la plata efectivă; s-a respins cererea de obligare a pârâtei la emiterea unei decizii de recalculare ca rămasă fără obiect; a fost obligată pârâta la plata către reclamant a sumei de 500 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr.24223/30.06.2008, petentul H. U. E. a solicitat pârâtei Casa judeţeană de Pensii C recalcularea pensiei ce i se cuvine, avându-se în vedere adeverinţele nr.84/17.03.2006, nr.121/16.08.2008 şi nr.90/19.05.2008 a Sindicatului E. şi certificat nr. (...)/26.09.2006 eliberat de CNPAS, care atestă activitatea prestată în perioada 2005-2008 .

Cererea a fost admisă prin decizia nr.(...)/08.01.2009, prin care s-a stabilit în favoarea reclamantului o pensie de 2019 lei corespunzătoare unui punctaj mediu anual de 3,47208 (din care 0,07115 pentru stagiul adăugat) care urma a fi plătită reclamantului începând cu data de 01.07.2008.

Reclamantul a învederat că îşi însuşeşte acest rezultat, solicitând doar plata drepturilor restante, cu dobânda legală.

Faţă de această situaţie instanţa urmează a respinge cererea de obligare a pârâtei la emiterea unei decizii de recalculare ca rămasă fără obiect.

Potrivit art.95 din Legea nr.19/2000, beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă pot solicita recalcularea pensiei după realizarea unui stagiu de cotizare. Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare, urmând că pensia recalculată să se acorde începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Având în vedere aceste dispoziţii legale, faţă de situaţia că nu a făcut dovada plăţii drepturilor recalculate de la 01.07.2008,

Având în vedere dispoziţiile art. 3 din O.G.9/2000 potrivit cărora dobânda legală în toate celelalte cazuri cu excepţia materiei comerciale se stabileşte, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României diminuat cu 20%, considerând că, pentru neplata la termen a drepturilor de pensie, persoana îndreptăţită poate primi dobânda legală,

Având în vedere dispoziţiile art. 274 C. pr. civ. conform cărora partea care a căzut în pretenţii va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, faţă de situaţia că reclamanta a achitat avocatului ales un onorariu de 500 lei prin chitanţa seria (...) nr.002/05.01.2009, va fi obligată pârâta la plata acestei sume.

Împotriva acestei soluţii a formulat recurs pârâta.

În motivarea recursului a arătat următoarele: drepturile aferente deciziei nr. (...)/08.01.2009 au fost stabilite în mod corect începând cu data de 01.07.2008 iar în momentul achitării acestor drepturi instituţia ţine în mod automat seama de indexările şi majorările intervenite în materie; prin urmare, dobânda legală este acoperită în materia asigurărilor sociale prin creşterea periodică a valorii punctului de pensie, acordată prin hotărâre de guvern care se constituie în opţiunea legiuitorului ca o măsură de acoperire a dezechilibrului generat de devalorizare.

Intimatul nu a formulat întâmpinare.

Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 3041 Cod.pr.civ., Curtea constată că recursul este nefondat pentru următoarele considerente:

În cauză nu este contestată îndreptăţirea reclamantului la recalcularea pensiei începând cu 01.07.2008.

Astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, pârâta nu a făcut dovada plăţii diferenţei de drepturi de pensiei determinată de această recalculare a pensiei care a fost stabilită în raport de noul punctaj mediu anual – de 3,47208, abia prin decizia nr. (...)/08.01.2009.

Pârâta nu a prezentat o astfel de probă nici în recurs.

Pe de altă parte, conform art.1088 C.civ., în cazul neexecutării unei obligaţii care are ca obiect o sumă de bani, creditorul nu poate să ceară cu titlu de daune decât dobânda legală. Această regulă, aplicabilă în special obligaţiilor contractuale, are însă valoare de principiu, dobânda fiind datorată pentru întârzierea executării oricărei obligaţii de a plăti o sumă oarecare de bani.

Dobânda are rolul de a acoperi prejudiciul suferit de creditor prin lipsa de folosinţă a sumei de bani la care are dreptul şi eventual prin devalorizarea monedei, în măsura în care acest din urmă prejudiciu nu este acoperit prin actualizarea sumei cu rata inflaţiei.

În acelaşi sens, art. 2 din OG nr. 9/2000 stabileşte că în cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi fără să se arate rata dobânzii, se va plăti dobânda legală.

J. valorii punctului de pensie, majorarea valorii acestuia şi orice altă operaţiune prin care pensiile sunt majorate în beneficiul tuturor asiguraţilor au alt scop şi nu au legătură cu prejudiciul determinat de plata cu întârziere a drepturilor cuvenite.

Evident că la recalcularea retroactivă a drepturilor de pensie Casa Judeţeană de Pensii C trebuie să aibă în vedere valoarea punctului de pensie în perioada relevantă şi toate prevederile legale care conduc la creşterea pensiei pentru toţi beneficiarii, pensia urmând a fi recalculată pentru a se determina cuantumul său în cazul în care ar fi fost determinată corect de la momentul stabilirii. Această operaţiune este însă necesară pentru a stabili cuantumul pensiei de care asiguratul ar fi trebuit să beneficieze potrivit dispoziţiilor normelor juridice aplicabile.

Reclamantul are dreptul stabilit în baza legii la un anumit cuantum al pensiei iar acest cuantum trebuia să îi fie achitat în fiecare lună.

Dacă însă pensia a fost greşit calculată şi plata drepturilor în cuantumul corect a fost întârziată, pentru lipsa de folosinţă a acestor sume, care a produs un prejudiciu patrimonial, este datorată dobândă, beneficiarul nefiind obligat a dovedi prejudiciul (art. 1088 alin.2).

Ca urmare susţinerile recurentei sunt nefondate.

Ca urmare, în temeiul art. 312 Cod.pr.civ. se va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge recursul civil formulat de recurenta pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, cu sediul în C,(...), judeţul C, împotriva sentinţei civile nr.75/06.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant H. U., cu domiciliul în C,(...), (...).A., .E, etaj 3, .96, judeţul C, ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 08.09.2009.

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...)

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

Jud.fond . M.H.; G.M.

Tehnored.dec.Jud.R.(...)/02.10.2009

Tehnored.disp.gref.RD/2ex/02.10.2009

Toate spetele


Sus ↑