• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 700/2009-R din data 2009-04-15
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L O R A D E A

- Secţia civilă mixtă -

completul II recurs

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR.700/2009-R

Şedinţa publică din data de 15 aprilie 2009

 

PREŞEDINTE :

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- grefier

 

Pe rol fiind pronunţarea recursurilor civile declarate de recurentul contestator D. E., domiciliat în S M,(...), judeţul S M şi recurenta intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII S M, cu sediul în S M,(...), judeţul S M, împotriva sentinţei civile nr. 1658/D din 27 noiembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S a t u M a r e în dosar nr(...), având ca obiect: contestaţie împotriva deciziei de pensionare.

La apelul nominal făcut în cauză nu se prezintă nimeni.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Se constată că fondul cauzei a fost dezbătut în şedinţa publică din data de 8 aprilie 2009, dată la care părţile prezente au pus concluzii în recurs, concluzii consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când în vederea deliberării s-a amânat pronunţarea hotărârii pentru data de 15 aprilie 2009.

CURTEA DE APEL

DELIBERÂND:

 

Asupra recursurilor civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 1658/D din 27 noiembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l S a t u M a r e în dosar nr(...), s-a admis în parte acţiunea reclamantului D. E., în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII S M, S-a dispus recalcularea pensiei stabilită prin Decizia nr.(...)/11.05.2007, conform calculului efectuat de exp.H. B., prin completarea expertizei, în baza dispoziţiilor art.162 alin.1 din Legea nr. 19/2000.

S-a dispus acordarea pensiei astfel recalculate începând cu data de 1.06.2006.

S-a respins cererea reclamantului pentru acordarea daunelor materiale şi morale.

Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa în acest mod, instanţa de fond a reţinut următoarele aspecte:

Prin sentinţa civilă nr.1052/D/2006 pronunţată în dosar nr(...), T r i b u n a l u l S a t u M a r e a obligat Casa Judeţeană de Pensii S M să recalculeze pensia reclamantului prin adiţionarea la baza de calcul a veniturilor suplimentare realizate în perioada 1075-1992.

În considerentele sentinţei, instanţa a apreciat că reclamantul este în drept să obţină recalcularea pensiei prin luarea în considerare şi a veniturilor realizate sub forma normelor de muncă acordate acestuia în perioada 1075-1992, deoarece normele de muncă intră în categoria sporurilor şi adaosurilor prevăzute de dispoziţiile art.78 alin.1 din Legea nr.19/2000 şi câtă vreme pentru aceste venituri a fost achitată contribuţia la asigurări sociale, ele trebuie să fie avute în vedere la calculul numărului de puncte realizate în fiecare lună.

În executarea acestei hotărâri Casa Judeţeană de Pensii a aplicat pentru perioada 01.01.1975 – 31.07.1992, prevederile art.162 din Legea nr.19/2000: „punctajul anual pentru fiecare an util realizat în cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, precum şi pentru fiecare an de contribuţie realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă 0,25 puncte”.

Pentru perioada 01.08.1992 – 31.08.1992 s-a aplicat metodologia de calcul prevăzută la art.162 alin.3 din Legea nr.19/2000 „pentru perioadele de contribuţie realizate conform Legii nr.80/1992 la determinarea punctajului anual se ia în calcul venitul asigurat la care s-a plătit CAS”.

Rezultă că prin modalitatea de recalculare pârâta a aplicat alte dispoziţii decât cele prezentate de către T r i b u n a l u l S a t u M a r e în sentinţa civilă nr.1052/2006 şi anume dispoziţiile art.77, 78 din Legea nr.19/2000, dispoziţii care pot fi coroborate cu art.162 alin.1 din Legea nr.19/2000, iar nicidecum cu art.162 alin.2 din Legea nr.19/2000.

În consecinţă, tribunalul a apreciat ca întemeiată cererea reclamantului, fiind admisă în ceea ce priveşte obligarea pârâtei la recalcularea pensiei conform dispoziţiilor art.162 alin.1 coroborat cu art.170 alin.2, respectiv art.77-79 din Legea nr.19/2000, conform completării la expertiză efectuată de exp.H. B..

Întrucât prin decizia nr.(...)/11.05.2007, pensia reclamantului a fost recalculată în baza sentinţei civile nr.1052/D/2006 cu începere de la 01.06.2006, s-a apreciat că de la această dată i se cuvine reclamantului pensia recalculată în modalitatea de mai sus.

De asemenea, prin admiterea primului capăt de cerere, prejudiciul pe care reclamantul l-a suferit datorită modului de calcul al pensiei a fost înlăturat.

S-a reţinut totodată că reclamantul nu a făcut dovada unui prejudiciu moral, dar prezumând existenţa acestuia din aspectele de fapt prezentate anterior, motiv pentru care s-a apreciat, de asemenea, că acesta a fost reparat prin admiterea cererii sale actuale de recalculare a pensiei.

Astfel, în baza art.998 Cod civil, s-au apreciat neîntemeiate capetele de cerere accesorii.

În virtutea considerentelor expuse, tribunalul, a admis în parte acţiunea reclamantului, conform dispozitivului hotărârii recurate.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs atât contestatorul D. (...), cât şi intimata Casa Judeţeană de Pensii S M.

Arată contestatorul recurent, în motivele de recurs că instanţa a omis a soluţiona cererea formulată în dosarul conexat cu nr(...), ceea ce a condus la pronunţarea unei soluţii cu încălcarea dispoziţiilor art. 167 din Legea nr. 19/2000.

Consideră recurentul că drepturile recalculate i se cuvin începând cu data de 18.03.2003, şi nu începând cu data menţionată în sentinţa recurată.

Recurenta Casa de Pensii, prin recursul declarat, a solicitat admiterea acestuia, modificarea sentinţei recurate în sensul respingerii acţiunii.

Aceasta arată că în procesul de recalculare a pensiei s-au aplicat greşit prevederile art. 162/21 din Legea nr. 19/2000, Casa Judeţeană de Pensii aplicând în mod corect sentinţa T r i b u n a l u l u i S a t u M a r e cu nr. 1052/2006 prin emiterea deciziei de recalculare nr. (...)/11.05.2007.

Analizând recursurile formulate prin prisma criticilor invocate, cât şi din oficiu instanţa constată următoarele:

Este de principiu că hotărârea judecătorească reprezintă actul de dispoziţie al instanţei de judecată cu privire la pretenţiile deduse judecăţii, şi prin urmare fiind actul final al litigiului, instanţa este obligată ca prin hotărâre să rezolve în concret toate cererile formulate de părţi cu privire la obiectul litigiului.

În cauza de faţă se constată că instanţa a omis a analiza şi a se pronunţa asupra cererii ce formează obiect al dosarului conexat la dosarul (...), ceea ce atrage nelegalitatea hotărârii pronunţate.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 312 Cod procedură civilă recursurile vor fi admise, urmând a fi casată cu trimitere spre rejudecare la aceiaşi instanţă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite ca fondate recursurile civile declarate de recurentul contestator D. E., domiciliat în S M,(...), judeţul S M şi recurenta intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII S M, cu sediul în S M,(...), judeţul S M, împotriva sentinţei civile nr. 1658/D din 27 noiembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l S a t u M a r e, pe care o casează cu trimitere pentru o nouă judecare la aceeaşi instanţă ţinând seama de considerentele prezentei decizii.

Cheltuielile de judecată vor fi avute în vedere la rejudecarea cauzei.

 

Pronunţată în şedinţa publică din 15 aprilie 2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

  • judecători fond – N. H. S.

E. L.

  • redactat decizie – judecător E. N. – 11.05.2009

  • dactilografiat grefier B. E. -11.05.2009-2 ex.

Toate spetele


Sus ↑