• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 20/R/2008 din data 2009-01-13
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale,

pentru minori şi familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 20/R/2009

 

Şedinţa publică din data de 13 ianuarie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:(...) (...) - vicepreşedinte

JUDECĂTOR: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...) E.

GREFIER: O. O.

 

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâta recurentă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B-N împotriva sentinţei civile nr. 512/F din 29.09.2008 pronunţată în dosarul civil nr(...) al T r i b u n a l u l u i B i s t r i ţ a-N privind şi pe reclamantul intimat T. D., având ca obiect asigurări sociale – contestaţie împotriva deciziei de pensionare – recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima şi a doua strigare a cauzei, se constată lipsa părţilor de la dezbateri.

Procedura de citare este realizată.

Recursul este scutit de plata taxei de timbru.

S-a făcut referatul cauzei după care

Curtea, verificând actele existente la dosarul cauzei, văzând că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, apreciază că aceasta se află în stare de judecată şi o reţine în vederea pronunţării.

 

 

C U R T E A

 

Prin sentinţa civilă nr. 512/F din 29.09.2008 pronunţată în dosarul civil nr(...) al T r i b u n a l u l u i B i s t r i ţ a-N, s-a admis ca fiind întemeiată, contestaţia aşa cum a fost precizată, formulată de contestatorul T. D. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii B - N şi în consecinţă :

- s-a anulat Decizia nr. 90688/20 februarie 2008, emisă de intimată şi obligă intimata să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei de invaliditate, în care să fie menţinut în plată cuantumul pensiei aflat în plată la data recalculării, de 486 lei şi să fie indicat punctajul mediu rezultat în urma recalculării, de 0,76611 puncte.

- s-a anulat Decizia de debit nr. 90688/23 mai 2008 emisă de intimată.

 

 

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că urmare a ivirii stării de invaliditate a contestatorului la data de 28 august 2003, acestuia i-a fost acordată o pensie de invaliditate, pentru un stagiu de cotizare de 28 ani, 1 lună şi 28 de zile, şi un stagiu potenţial estimat de 6 ani, 10 luni şi 2 zile, corespunzându-i 29,22722 puncte de pensie şi un punctaj mediu anual de 0,83506 (f.7), prin Decizia nr. 90688 din 24 februarie 2004.

Prin cererea înregistrată şi actele doveditoare acesteia, respectiv adeverinţele de la f.8 şi 9, emise de fostul angajator al contestatorului, contestatorul a solicitat intimatei CJP BN recalcularea pensiei sale, începând cu data de 20 februarie 2008.

Adeverinţa amintită atestă că, în desfăşurarea activităţii sale la SC. T. SA (f.10-23) a fost încadrat în grupă superioară de muncă pentru o perioadă de 16 ani 11 luni, cu plata în cotă superioară a CAS-ului.

Aşa fiind, contestatorul a beneficiat de majorarea stagiului de cotizare cu 4 ani respectiv o diminuare a stagiului potenţial de cotizare, şi urmare a recalculării punctajului total, în raport de plata efectivă a CAS-ului pentru întreaga perioadă de 32 ani, 2 luni şi 8 zile, contestatorul a obţinut 26,(...) puncte de pensie şi un punctaj lunar de 0,76611 (f.40), raportat la contribuţiile efective achitate.

Prin Decizia nr. 90688/20 februarie 2008, pe care tribunalul a calificat-o decizie de recalculare a pensiei de invaliditate şi nu de acordare, cum se menţionează în titlul ei CJP BN(deoarece pensia a fost acordată anterior , la 24.02.2004), se stabileşte că, începând cu data de 1 august 2008 contestatorul este îndreptăţit să primească o pensie de 446 lei, ce corespunde unui punctaj mediu de 0,76611 puncte, în condiţiile în care valoarea punctului de pensie era de 581,3 lei (f.4).

Din Decizia nr. 90688/24 februarie 2004, prin care s-a acordat pensia de invaliditate, reiese că pensia s-a stabilit în funcţie de un punctaj mediu de 0,83506 puncte (f.5), iar din copia cupoanelor de pensie (f.6) a rezultat că la data emiterii Deciziei contestate contestatorul avea în plată o pensie de 486 lei ce corespundea punctajului stabilit în 2004.

Este adevărat că în urma recalculării pensiei de invaliditate, punctajul determinat este mai mic decât cel stabilit în anul 2004 şi acestui punctaj îi corespunde un cuantum al pensiei de 446 lei, dar întrucât cuantumul pensiei recalculate este mai mic decât cel aflat în plată la data recalculării, se va menţine în plată, după recalculare, cuantumul pensiei avută în plată, respectiv 486 lei.

Aceasta deoarece principiul dominant al actului normativ care reglementează recalcularea pensiilor din sistemul public, OUG.4/2005, este prevăzut la art.6, care dispune ca, în situaţia în care cuantumul pensiei aferente noului punctaj determinat este mai mic decât cel aflat în plată, se menţine cuantumul avut în plată până la data la care prin aplicarea formulei de calcul prevăzută de Legea nr.19/2000 se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

Cât priveşte actele prin care punctajul unei pensii poate fi modificat, ele sunt enumerate de dispoziţiile OUG.4/2005 sunt adeverinţele din care rezultă sporurile de care a beneficiat pensionarul în activitatea sa, precum şi actele care atestă date ce se au în vedere la stabilirea punctajului anual sau la stagii de cotizare realizate până la data de 1 aprilie.

Cum actele depuse de contestator la intimată, respectiv adeverinţa pentru sporul de vechime de care a beneficiat precum şi încadrarea sa în grupă specială de muncă pentru o perioadă mai mare de 16 ani, sunt acte enumerate de OUG.4/2005, intimata, respectând principiul recalculării punctajului, era ţinută să respecte, de asemenea, şi principiul păstrării în plată a pensiei mai avantajoase pentru contestator şi să menţină în plată a pensia de 486 lei, odată de OUG nr.4/2005 nu face nici o distincţie între felul pensiilor ce pot fi recalculate şi nu exclude de la aplicarea principiului pensiile de invaliditate, în care este valorificat stagiul efectiv de cotizare a unui asigurat, sintagma folosită de legiuitor fiind aceea de „pensiile din sistemul public …se recalculează” potrivit art.1 din acest act normativ.

Totodată principiul menţinerii în plată a pensiei mai avantajoase, în cazul beneficiarilor pensiei de invaliditate, este consacrat şi de art.64 din L.19/2000, potrivit căruia la împlinirea vârstei de pensionare beneficiarii pensiei de invaliditate pot opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.

În concluzie dacă contestatorul nu ar fi solicitat recalcularea pensiei el ar fi beneficiat până la împlinirea vârstei standard de pensionare de pensia corespunzătoare punctajului stabilit iniţial. Prin urmare, aplicând principiul cine poate mai mult, poate şi mai puţin, contestatorul este îndreptăţit să beneficieze de cuantumul pensiei aflată în plată la data recalculării pensiei intervenită înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.

În consecinţă, faţă de cele de mai sus, instanţa a constatat nelegalitatea Deciziei nr. 90688 din 20 februarie 2008 pe care o va anula şi o va obliga pe intimata Casa Judeţeană de Pensii B-N să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei contestatorului în care să fie menţinut în plată a cuantumului pensiei de 486 lei, avut anterior emiterii deciziei atacate şi să fie indicat punctajul rezultat în urma recalculării, de 0,766,11 puncte de pensie.

Urmare a anulării acestei decizii, instanţa a anulat şi decizia de debit nr. 90688 din 23 mai 2008, constatând că pensia de 486 lei i se cuvenea contestatorului în perioada 1 martie 2008 – 1 mai 2008, suma de 80 lei imputată prin această decizie de debit neînscriindu-se în categoria celor prevăzute de art.187 din L.19/2000, adică pensie încasată necuvenit.

Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept contestaţia a fost admisă în întregime a şa cum a fost precizată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal pârâta, solicitând modificarea, în sensul respingerii contestaţiei şi menţinerii deciziei nr. 90688/20.02.2008 emisă de recurentă.

În motivarea recursului s-au invocat următoarele:

Hotărârea este lipsită de temei legal şi a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii.

Art.59 din Legea nr. 19/2000 reglementează modalitatea de stabilire şi limitele stagiului potenţial pentru stabilirea pensiei de invaliditate.

În cazul reclamantului, buletinul de calcul care a precedat decizia de pensionare a stabilit un stagiu potenţial de 6 ani, 10 luni şi 2 zile, căruia i s-a conferit un număr de 4,10329 puncte suplimentare prin raportare la disp. art. 78 alin. 6 din Legea nr. 19/2000 şi la gradul de handicap avut.

Prin însumarea punctelor realizate în întreaga perioadă în care reclamantul şi-a dovedit stagiul de cotizare realizat, a rezultat un număr de 29,22722 puncte, corespunzător unui punctaj mediu anual de 0,83506 puncte.

Ulterior reclamantul a solicitat recalcularea pensiei prezentând două adeverinţe eliberate de SC T. SA N. În baza acestor adeverinţe s-a stabilit un stagiu de cotizare realizat de 32 ani, 2 luni şi 19 zile, noul stagiu potenţial reducându-se la 2 ani, 9 luni şi 22 de zile.

Întrucât reclamantul a depus adeverinţe ce atestă stagiul de cotizare realizat de acesta, se impunea valorificarea acestora.

În consecinţă, stagiul total de cotizare realizat s-a modificat de la 28 ani, 1 lună şi 28 zile, la 32 ani, 2 luni şi 8 zile, din care 16 ani, 10 luni şi 19 zile în grupa a II-a de muncă.

Recurenta arată că în cazul reclamantului, înregistrându-se un stagiu de cotizare mai mare decât cel iniţial stabilit, consecinţa este operarea de modificări în ceea ce priveşte stagiul potenţial atribuit, în sensul diminuării acestuia, cu consecinţa micşorării şi a punctelor suplimentare atribuite.

Recurenta invocă şi disp. art.3 din OUG 100/2008, care reglementează eşalonarea plăţii sumelor rezultate în urma aplicării prevederilor acestui act normativ, pentru a demonstra faptul că în cazul reclamantului, a cărui drept la pensie s-a deschis la data de 20.02.2008, plata sumelor se va face începând cu luna octombrie 2009.

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea constată că acesta este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:

Toate motivele invocate de recurentă tind să dovedească faptul că stagiul potenţial al reclamantului în urma depunerii adeverinţelor emise de SC T. SA N se diminuează, faţă de cel de 6 ani, 10 luni şi 2 zile, stabilit iniţial prin decizia nr. 90688/15.01.2004.

Recurenta a stabilit stagiul potenţial al reclamantului prin prisma art.59 din Legea nr. 19/2000, pornind de la un stagiu de cotizare pe care l-a stabilit la 28 de ani, 1 lună şi 28 de zile.

Ulterior, reclamantul a depus adeverinţe emanând de la fostul angajator ce atestă faptul că, stagiul său de cotizare este de 32 ani, 2 luni şi 8 zile.

Prin prisma art.59 alin.1 din Legea nr. 19/2000, stagiul potenţial se determină ca diferenţă între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat efectiv până în momentul încadrării într-un grad de invaliditate.

Reiese că pe măsură ce stagiul de cotizare realizat efectiv este mai mare, diferenţa rezultată este mai mică.

Contestaţia reclamantului însă vizează menţinerea cuantumului pensiei de invaliditate şi nu aspecte ce ţin de durata stagiului de cotizare realizat sau potenţial.

Din analiza comparativă a cuantumului pensiei de care a beneficiat reclamantul reiese că până în luna aprilie 2008, acesta încasat cu titlu de pensie 486 lei, iar din luna mai 2008 a încasat 446 lei (cupoanele de pensie de la f.33 dosar fond).

Decizia contestată de reclamant stabileşte începând cu data de 1.03.2008 pensia de 446 lei.

Reiese din cele arătate că, prin decizia contestată, cuantumul pensiei reclamantului a fost diminuat de la 486 la 446 lei, contrar principiului menţinerii în plată a pensiei mai avantajoase, consacrat de OUG nr.4/2005, care se aplică şi în cazul pensiei de invaliditate, întrucât actul normativ menţionat nu face nici o distincţie în raport de tipul pensiei, prevăzând recalcularea pentru pensiile din sistemul public.

Or, pensia de invaliditate constituie unul din tipurile de pensie reglementate de Legea nr. 19/2000, iar în condiţiile în care legiuitorul emitent al OUG nr.4/2005 nu face nicio distincţie, nici interpretul (Casa Judeţeană de Pensii M) nu poate face.

Pentru aceste considerente, văzând şi disp. art.312 alin.1 Cod proc.civ.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii B - N, împotriva sentinţei civile nr. 512/F din 29.09.2008 a T r i b u n a l u l u i B i s t r i ţ a - N, pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 13 ianuarie 2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI GREFIER

(...) (...) (...) (...) E. (...) O. O.

 

 

 

Red. MV dact. GC

2 ex/15.01.2009

Jud.primă instanţă: R.E., C. O.

Toate spetele


Sus ↑