• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1559/R din data 2009-10-13
Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T Â R G U M U R E Ş

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

 

 

 

 

Decizie nr. 1559/R

Şedinţa publică din 13 octombrie 2009

Completul compus din:

M. H. H. - Preşedinte

H. P. - Judecător

G. E. - Judecător

Grefier - G. D.

 

 

Pe rol judecarea recursului declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii M, cu sediul în Tg. M, str. T. (...), nr. 60, jud. M, împotriva sentinţei civile nr. 699 din 12 mai 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş, în dosar nr(...).

La apelul nominal se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că recursul este declarat şi motivat în termenul prevăzut de lege, scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, iar intimatul a depus la dosar un memoriu la care este anexată în copie decizia emisă de Casa Judeţeană de Pensii M.

Având în vedere că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, instanţa în baza actelor şi lucrărilor dosarului, reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A,

 

 

Prin sentinţa civilă nr.699 din 12 mai 2009, T r i b u n a l u l M u r e ş a admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul N. F. E., în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii M; a anulat decizia nr.(...)/01.07.2007 emisă de pârâtă; a obligat pârâta la recalcularea pensiei reclamantului conform celor stabilite prin raportul de expertiză contabilă judiciară aflat la filele 146-172, file ce fac parte integrantă din hotărâre; a respins restul pretenţiilor reclamantului; cu cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele:

Reclamantul este beneficiarul unei pensii pentru muncă depusă şi limită de vârstă începând cu data de 01.08.1989 ca urmare a emiterii deciziei E. M nr.(...)/1997.

Având în vedere faptul că şi după comunicarea tuturor actelor din dosarul de pensie reclamantul a susţinut că nu i-au fost acordate toate indexările cuvenite şi nu i s-au aplicat punctajele corecte, iar Casa Judeţeană de Pensii M a precizat că la determinarea punctajelor anuale s-au luat în calcul salariile înregistrate în cartea de muncă pentru perioadele efectiv lucrate, pentru perioadele asimilate salariilor minime valabile pentru acele perioade, că la evaluarea pensiei s-a avut în vedere o creştere a punctajului pentru contribuţia la Fondul pentru pensie suplimentară cu 2%, 3% cu respectarea prevederilor art.165 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi sociale, tribunalul a dispus efectuarea unei expertize care să stabilească corectitudinea calculelor efectuate.

În conformitate cu examinarea materialului documentar menţionat în raportul de expertiză contabilă, în urma verificării calculelor privind stabilirea punctajelor aplicate pentru anii vechime şi actualizarea sumelor reprezentând pensie pentru anii vechime şi actualizarea sumelor reprezentând pensie cuvenită reclamantului conform deciziei nr.(...)/01.07.2007 s-a constatat că punctajul mediu anual începând cu data de 01.07.2007 este de 1,15210 puncte, că punctajul mediu anual începând cu data de 01.09.2007 este de 1,20169 puncte, iar actualizarea pensiei pe perioada 2005-2007 s-a făcut corect conform prevederilor legale.

Având în vedere concluziile Raportului de expertiză efectuat în cauză şi dispoziţiile art.180 alin.2 din Legea nr.19/2000 raportat la art.6 din OUG nr.4/2005, tribunalul s-a pronunţat în sensul arătat.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii M.

În drept recurenta a invocat prevederile art.304 pct.4,8 şi 9 C.pr.civ.

În dezvoltarea motivelor de recurs recurenta a arătat că la data de 01.07.2007 a emis decizia contestată în favoarea reclamantului N. F. E., decizie contestată prin prezenta acţiune.

Recurenta a arătat că din expertiza efectuată în cauză rezultă că actualizarea pensiei reclamantului prin decizia dată de pârâtă s-a făcut corect. În aceste condiţii instanţa în mod greşit a dispus anularea deciziei de pensionare şi recalcularea pensiei în baza concluziilor expertizei.

Reclamantul a formulat întâmpinare solicitând ca instanţa să aibă în vedere expertiza efectuată în cauză şi să-i fie luat în considerare sporul de vechime în muncă şi sporul de gestiune precum şi perioada de efectuare a stagiului militar.

Examinând hotărârea atacată prin prisma criticilor formulate precum şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de drept, Curtea apreciază ca fiind întemeiat recursul declarat de pârâtă, pentru următoarele considerente:

Prin acţiunea formulată reclamantul N. F. E., a contestat decizia nr.(...) din 01.07.2007 emisă de Casa Judeţeană de Pensii M.

Prin petitele formulate reclamantul a solicitat să fie verificate modul de aplicare a tuturor indexărilor legale precum şi modul de stabilire a punctajului de pensie pentru anii de vechime suplimentari şi în considerarea unui stagiu complet de cotizare.

Instanţa de fond a dispus efectuarea unei expertize în conformitate cu solicitările reclamantului (fila 149 dosar fond).

Lucrarea de specialitate a concluzionat următoarele: „ actualizarea pensiei în perioada 2005-2007 s-a făcut corect conform prevederilor legale”.

Cu toate acestea deşi instanţa de fond reţine efectuarea corectă a calculelor de către pârâtă o obligă pe aceasta să recalculeze dreptul de pensie al reclamantului conform aceleiaşi expertize.

Având în vedere cele de mai sus curtea apreciază ca întemeiate criticile formulate de recurentă în sensul în care recalcularea pensiei n baza expertizei contabile nu poate duce la stabilirea altui cuantum al pensiei decât cel stabilit prin decizia atacată întrucât calculele efectuate de pârâtă sunt, conform concluziei expertului, corecte.

Având în vedere cele de mai sus, curtea va admite recursul declarat de pârâtă, va modifica în parte hotărârea atacată şi va respinge integral acţiunea formulată de reclamant.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Admite recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii M, cu sediul în Tg-M(...), judeţul M, împotriva sentinţei civile nr.699 din 12 mai 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...).

Modifică în parte hotărârea atacată, în sensul respingerii integrale a acţiunii formulate de reclamantul N. F.-E..

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 13 octombrie 2009.

 

PRESEDINTE JUDECĂTORI

M.-H. H. H. P.

 

G. E.

 

GREFIER

G. D.

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.L.G.G.

Tehnored.E.S.

12.11.2009.

4 exp.

Jud.fond:M.E.-C.T.

Asist.jud.C.F. V.-A.B.

Toate spetele


Sus ↑