• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. DEC. NR. 180/AS din data 2009-06-23
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE, LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 180/AS

Şedinţa publică din data de 23 iunie 2009

Complet specializat pentru cauze privind

conflicte de muncă şi asigurări sociale

PREŞEDINTE – (...) (...)

JUDECĂTORI – (...) (...)

(...) (...)

Grefier – (...) (...)

 

 

S-a luat în examinare recursul civil declarat de recurenta pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, cu sediul în(...) C, judeţul C, împotriva sentinţei civile nr. 168/27.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a, în dosarul civil nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă D. F., domiciliată în C,(...), (...) 5, . D, . 3, . 59, judeţul C, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă pentru recurenta pârâtă, consilier juridic D. D., în baza delegaţiei nr. 4362/29.05.2009, depusă la dosar şi intimata reclamantă, personal.

Procedura este legal îndeplinită, cu respectarea dispoziţiilor art. 87 şi următoarele Cod procedură civilă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că recursul este declarat în termen şi motivat şi că intimata reclamantă a depus la dosar întâmpinare.

Intimata reclamantă depune la dosar adeverinţă.

Întrebate fiind, părţile susţin că nu mai au acte de depus sau cereri noi de formulat, apreciind cauza în stare de judecată.

Instanţa, luând act de susţinerile acestora, în sensul că nu au înscrisuri noi de depus sau cereri prealabile de formulat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru dezbateri.

Reprezentantul recurentei, având cuvântul, solicită admiterea recursului, astfel cum a fost formulat. Arată că cererea reclamantei fiind de recalculare, potrivit art. 169 alin. 3 din Legea nr. 19/2000, drepturile trebuie acordate cu 1.03.2009 şi nu cu 17.02.2009, cum a dispus instanţa de fond.

Intimata reclamantă, având cuvântul, solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca legală şi temeinică a hotărârii recurate.

Instanţa rămâne în pronunţare asupra cauzei.

 

 

 

C U R T E A

 

 

Asupra recursului civil de faţă;

Prin cererea adresată T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a, înregistrată sub nr(...) şi precizată la termenul din 27 februarie 2009, reclamanta D. F. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii C, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie anulată decizia nr. (...) din ianuarie 2009 sub aspectul neluării în calcul a grupei a II-a de muncă şi a sporului M.Ap.N., precum şi obligată pârâta la emiterea unei decizii de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă cu deschiderea drepturilor 17 februarie 2009, prin care să valorifice adeverinţa nr. B/C.214 din 11 februarie 2009 eliberată de U.M. 02490 B.

Prin precizările ulterioare formulate la 20 martie 2009, reclamanta a arătat că înţelege să solicite obligarea pârâtei la emiterea unei decizii de recalculare a drepturilor de pensie, care să aibă în vedere şi sporurile de care a beneficiat în perioada când a fost angajat în cadrul M.Ap.N., menţionând că numeroasele demersuri efectuate în acest sens au rămas fără rezultat. S-a susţinut că în urma verificărilor efectuate asupra modului de calcul al drepturilor conform deciziei menţionate a constatat că au fost valorificate sporurile cuvenite ca angajat civil la Ministerul Apărării Naţionale, iar în ce priveşte grupa a II-a de muncă, U.M. 02490 B i-a transmis adresa nr. 12315 din 19 decembrie 2008 privind încadrarea locului său de muncă potrivit H.G. nr. 1293/1990 şi Ordinului General al M.Ap.N. nr. 0624/1991 în această grupă (8 ani şi 9 luni).

S-a arătat că la data de 11 februarie 2009 aceeaşi unitate i-a comunicat adresa nr. B/D., prin care a fost informată că U.M. 01682 E. M – Unitate Militară cu lucrări în Economia naţională este nominalizată în anexele H.G. nr. 1223/1990 pentru a beneficia de încadrare în grupa II de muncă doar pentru perioada 1986 – 1990.

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acţiunii reclamantei ca nefondată, motivat de faptul că există neconcordanţe cu privire la grupa a II-a de muncă, cât şi cu privire la fructificarea sporurilor acordate de M.Ap.N.

S-a susţinut că raportat la dispoziţiile H.G.R. nr. 1223/1990 şi la înscrisurile din carnetul de muncă, rezultă că reclamanta nu întruneşte condiţiile menţionate în actul normativ invocat; s-a considerat că sporurile M.Ap.N. la care face referire reclamanta au fost valorificate în decizia nr. (...) din 22 iulie 2002.

Prin sentinţa civilă nr. 168 din 27 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a a admis acţiunea reclamantei, astfel cum a fost modificată.

A obligat pârâta să emită o decizie de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă cu data deschiderii drepturilor – 17 februarie 2009, prin care să valorifice adeverinţa nr. B/C 214/11.02.2009 eliberată de U.M. 02490 B.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele considerente:

Reclamanta a fost pensionată pentru invaliditate prin decizia nr. 1(...) din 22 iulie 2002, emisă de pârâtă.

 

 

Prin decizia nr. (...) din 4 ianuarie 2008 reclamanta a fost trecută de la o pensie de invaliditate la o pensie pentru munca depusă şi limita de vârstă.

La 7 noiembrie 2008, reclamanta a adresat Casei judeţene de Pensii C o cerere de recalculare a pensiei în raport de adeverinţele emise de U.M. 02490 B, prin care s-a considerat că perioada prestată U.M. 01682 E.-M se încadrează în grupa a II-a de muncă.

Prin adresa nr. (...)/2008, pârâta i-a comunicat asiguratei că nu întruneşte condiţiile menţionate în H.G. nr. 1223/1990 pentru a beneficia de grup a II-a de muncă, întrucât actul normativ face vorbire de activităţile desfăşurate în condiţii grele, deosebite şi periculoase.

În urma depunerii adeverinţei nr. B/D. din 11 februarie 2009 emisă de U.M. 02490 B şi înregistrată la sediul pârâtei la data de 17 februarie 2009, s-a reţinut că pentru perioada 1 ianuarie 1986 – 1 iunie 1988 reclamanta a beneficiat de încadrare în grupa a II-a de muncă motivat de faptul că unitatea unde şi-a desfăşurat activitatea şi anume U.M. 01682 E.-M a avut lucrări în economia naţională şi se regăseşte nominalizată în anexele H.G. nr. 1223/1990 şi al O.G. nr. 24/1991.

De altfel, reclamanta şi-a modificat acţiunea în urma emiterii acestei adeverinţe, prin precizările depuse, solicitând instanţei obligarea pârâtei Casa judeţeană de Pensii C la recalcularea drepturilor de pensie în funcţie de datele cuprinse în acest înscris şi în posesia căreia a intrat ulterior promovării acţiunii (depusă cu număr de înregistrare şi anexată unei cereri de recalculare la sediul pârâtei la data de 17.02.2009 ).

Având în vedere că pârâta Casa Judeţeană de Pensii C, prin precizările depuse la termenul din 27 martie 2009, a menţionat că ultima decizie de pensionare a fost emisă la data de 15 ianuarie 2009 în baza cererii de recalculare nr. 27732 din 7 noiembrie 2008, iar ultima cerere de recalculare a fost înregistrată la data de 17 februarie 2009, instanţa a apreciat că acţiunea reclamantei este fondată.

Articolul 169 alin.1 din Legea nr. 19/2000 prevede că ,,Pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia”, iar alin. 2 şi 3 din acelaşi articol de lege prevăd că o cerere de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea prevăzute pentru cererea de pensionare, precum şi „Pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare”.

În speţa dedusă judecăţii, cererea de recalculare a drepturilor de pensie a fost depusă la sediul pârâtei la data de 17 februarie 2009 cu nr. de înregistrare 90082, însoţită de adeverinţa nr. B/C 214 din 11 februarie 2009. Din momentul înregistrării cererii de recalculare din 17 februarie 2009, pârâta Casa judeţeană de Pensii C avea obligaţia ca în termen de 30 de zile de la înregistrare, să emită o nouă decizie de recalculare conform art. 83 şi 169 din Legea nr. 19/2000. Pârâta recunoaşte, prin precizările depuse, că ultima decizie de recalculare a fost emisă la data de 15 ianuarie 2009, în baza cererii de recalculare

 

 

 

nr. 27732 din 7 noiembrie 2008. Pe cale de consecinţă, termenul legal de 30 de zile prevăzut de lege a fost depăşit (17 februarie 2009 – 17 martie 2009) şi în contextul în care prin adresa M.Ap.N. s-a recunoscut perioada 1 ianuarie 1986 – 1 iunie 1988 ca fiind lucrată în grupa a II-a de muncă, instanţa de fond a obligat pârâta la emiterea unei decizii de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă, cu data deschiderii drepturilor 17 februarie 2009, prin care să se valorifice adeverinţa nr. B/C 214 din 11 februarie 2009 eliberată de U.M. 02490 B.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs pârâta.

În motivarea recursului a formulat următoarele critici:

În mod greşit instanţa de fond a admis acţiunea reclamantei şi a dispus obligarea instituţiei să emită o decizie de recalculare a pensie pentru limită de vârstă cu data deschiderii drepturilor – 17 februarie 2009, prin care să valorifice adeverinţa nr. B/D. din 11 februarie 2009 eliberată de U.M. 02490 B.

Deşi reclamanta a depus cererea de recalculare la data de 17 februarie 2009, înregistrată sub nr. 90082, la sediul Casei Judeţene de Pensii şi instanţa de fond motivează în considerente că potrivit art. 169 „pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare”, în mod greşit în dispozitiv stabileşte data deschiderii drepturilor ca fiind 17 februarie 2009.

Fiind o cerere de recalculare, potrivit art. 169 alin. 3, drepturile trebuie acordate cu 1 martie 2009 şi nu 17 februarie 2009, cum a dispus instanţa de fond.

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 50/1990, funcţia de contabil nu se regăseşte indicată în anexă pentru a putea fi încadrată în grupa superioară de muncă; în consecinţă, adeverinţa nr. 214 din 11 februarie 2009 nu putea fi fructificată.

Şi scrisoarea nr. 43/g/662 din 18 martie 19998 a M i n i s t e r u l u i M u n c i i şi Protecţiei Sociale prevede în mod expres că „nu pot beneficia de grupa a II-a de muncă: directorul general, directorul tehnic, directorul economie, contabilul şef …, contabilii, casierii, secretarele, dactilografele, etc.”.

Analizând sentinţa recurată din prisma criticilor formulate, Curtea a apreciat că acestea sunt fondate în parte doar cu privire la data de la care urmează a produce efecte decizia de recalculare.

Potrivit art. 169 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.

Alineatul 2: Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea prevăzute prin cererea de pensionare.

Alineatul 3: Pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

În cauză, cererea de recalculare a drepturilor de pensie a fost depusă la data de 17 februarie 2009.

Faţă de dispoziţiile legale menţionate mai sus, pârâta trebuia să acorde pensia recalculată începând cu 1 martie 2009.

 

 

În ceea ce priveşte celelalte motive de recurs, Curtea a apreciat că acestea nu sunt întemeiate.

Din adeverinţa nr. B/D. din 11 februarie 2009 emisă de U.M. 02490 B şi înregistrată la sediul pârâtei la data de 17 februarie 2009, rezultă că pentru perioada 1 ianuarie 1986 – 1 iunie 1988 reclamanta a beneficiat de încadrare în grupa a II-a de muncă motivat de faptul că unitatea unde şi-a desfăşurat activitatea, şi anume U.M. 01682 E.-M a avut lucrări în economia naţională şi se regăseşte nominalizată în anexele la H.G. 1223/1990 şi O.G. nr. 24/1991.

Susţinerile recurentei că activitatea desfăşurată de reclamantă nu se încadrează în grupă superioară nu pot fi reţinute având în vedere conţinutul adeverinţei menţionate mai sus, eliberată de angajator, care atestă că activitatea desfăşurată de reclamantă pe o anumită perioadă se încadrează în grupa a II-a de muncă.

Potrivit art. 2 din H.G. nr. 1223/1990 se prevede că nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa a II-a de muncă se face de Consiliul de administraţie, împreună cu Sindicatele libere din unitate.

Esenţial pentru încadrarea activităţii unei persoane într-o anumită grupă de muncă nu este funcţia deţinută ci condiţiile de muncă în care aceasta se desfăşoară, executarea ei în condiţii nocive, grele sau periculoase, ducând la încadrarea în grupa a II-a de muncă.

Adresele indicate de recurentă nu au relevanţă în cauză cât timp nu s-a făcut dovada că în urma controlului exercitat de M i n i s t e r u l M u n c i i şi Solidarităţii Sociale în baza art. 3 lit. c şi art. 4 din H.G. nr. 4/2001, s-ar fi constatat nerespectarea metodologiei de încadrare în grupa a II-a de muncă prevăzută de Ordinul nr. 50/1990 de către unitatea unde a fost angajată reclamanta.

Pentru considerentele arătate mai sus, potrivit art. 312 Cod procedură civilă, Curtea a admis recursul formulat şi a modificat în parte sentinţa recurată în sensul obligării pârâtei să recalculeze pensia reclamantei începând cu 1 martie 2009, cu menţinerea celorlalte dispoziţii ale sentinţei recurate.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

 

Admite recursul civil declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, cu sediul în(...) C, judeţul C, împotriva sentinţei civile nr. 168/27.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a, în dosarul civil nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă D. F., domiciliată în C,(...), (...) 5, . D, . 3, . 59, judeţul C.

Modifică în parte sentinţa recurată în sensul că obligă pârâta să recalculeze pensia reclamantei începând cu 01.03.2009.

 

 

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei recurate.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 23 iunie 2009.

 

 

Pt. Preşedinte, Judecători,

S. B.

aflat în concediu legal de odihnă N. B.

potrivit dispoziţiilor art. 261 alin. 2

Cod procedură civilă, semnează K. E.

Preşedintele instanţei,

 

O. T.

Pt. Grefier,

(...) (...)

aflată în concediu legal de odihnă

potrivit dispoziţiilor art. 261 alin. 2

Cod procedură civilă, semnează

Grefier şef secţie,

 

O. D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jud. fond – G. M., M. H.

Red. dec. jud. J. E./13.07.2009

U. gref. N. D.

4 ex./15.07.2009

Toate spetele


Sus ↑