• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1414R din data 2009-03-06
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(7834/2008)

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR. 1414/R

Şedinţa publică din 06.03.2009

Curtea compusă din :

PREŞEDINTE – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR –(...) (...) I

GREFIER – E. N.

*****************

Pe rol fiind soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII I, împotriva sentinţei civile nr.729F din data de 23.09.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l I a l o m i ţ a - Secţia Civilă , în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimatul E. N..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimatul prin avocat T. D. cu împuternicire avocaţială emisă în baza contractului de asistenţă juridică nr.(...)/2009, lipsind recurenta.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care

Se învederează faptul că la dosar intimatul a depus prin serviciul registratură la data de 23.02.2009 întâmpinare în 2 exemplare.

Curtea constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat cauza fiind în stare de judecată, acordă cuvântul în combaterea motivelor de recurs.

Intimatul, prin avocat, solicită respingerea recursului, menţinerea sentinţei civile ca temeinică şi legală, pentru motivele arătate în întâmpinare, cu cheltuieli de judecată.

 

 

C U R T E A,

 

 

Prin sentinţa civilă nr.729F/23.09.2008, pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, a admis ca fiind întemeiată acţiunea formulată de reclamantul E. N., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii I şi s-a dispus obligarea intimatei să recalculeze drepturile de pensie ale reclamantului, prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani, începând cu data de 1 decembrie 2005.

A obligat pârâta la plata diferenţei dintre pensia cuvenită la data de 01.12.2005, avându-se în vedere un stagiu complet de cotizare de 20 ani şi cea efectiv încasată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că potrivit deciziei de pensionare nr. 86166/29.09.1999 şi înscrisurilor din carnetul de muncă aflate la dosarul cauzei,a rezultat că reclamantul contestator la data pensionării a avut o vechime în grupa a I-a de muncă de 30 ani, 2 luni şi 9 zile, determinată în baza Legii nr.3/1977, iar potrivit buletinelor de calcul aflate la dosarul cauzei a rezultat că la recalculare pârâta a avut în vedere un stagiu complet de cotizare de 30 ani.

Tribunalul a mai reţinut că, în cauză, în raport de data la care drepturile de pensie ale contestatorului au fost stabilite, respectiv 1.10.1999, la recalcularea drepturilor de pensie se aplică dispoziţiile art. 4 alin. 1 din OUG nr.4/2005, potrivit cărora determinarea punctajului mediu anual şi cuantumul fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor HG nr. 1550/2004.

Potrivit art. 2 alin. 4 din HG nr. 1550/2004 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea 3/1977.

Or, în cazul contestatorului care a înregistrat o vechime în grupa I-a de muncă de 30 ani, 2 luni şi 9 zile, stagiul complet de cotizare este cel prevăzut de art. 14 din Legea 3/1977, adică de 20 ani.

Astfel, prin urmare, în raport de aceste considerente, tribunalul a apreciat cererea formulată de reclamantul E. N., împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii I ca întemeiată.

Împotriva acestei sentinţe, în termenul legal a formulat recurs motivat intimata Casa judeţeană de Pensii a I, care, întemeindu-se pe dispoziţiile art.304 pct. 8 şi 9 Cod pr.civilă, a criticat sentinţa ca netemeinică şi nelegală, susţinând că aceasta a fost dată cu încălcarea legii.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta susţine că reclamantul este beneficiarul unei pensii pentru limită de vârstă din sistemul de stat, conform deciziei nr. 86166/29.T. l999, drepturile de pensie fiind

stabilite în conformitate cu prevederile Legii 3/1977 începând cu data de 01.10.1999.

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul a contestat decizia nr. (...)/10.12.2005 privind recalcularea pensiei pentru limită de vârstă, conform prevederilor HG nr. 1550/2004 şi OUG nr.4/2005.

Recurenta susţine că potrivit prevederilor OUG nr. 100/27.08.2008 asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a I a şi/sau grupa a II a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001, beneficiază de un suplimentar de puncte după cum urmează: 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare lună de spor acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa a I a de muncă; 0,25 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,02083 puncte pentru fiecare lună de spor acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa a II a de muncă

De prevederile O.U.G. nr. 100/27.08.2008 beneficiază şi persoanele : ale căror drepturi de pensie au fost recalculate conform dispoziţiilor O.U.G.nr. 4/2005 aprobată şi completată prin Legea nr. 78/2005 şi cei ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 01.04.2001 -30.09.2008 Plata sumelor rezultate în urma aplicării prevederilor O.U.G.nr. 100/2008 se va face eşalonat, în etape, astfel: a)octombrie 2008 în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis până în anul 1990 inclusiv; b) februarie 2009 în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1991 - 1996 inclusiv; c)iunie 2009 în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1997 - 31.03.2001; d)octombrie 2009 în cazul persoanelor ale căror drepturi s-au deschis în perioada 01.04.2001 - 30.09.2008. Pentru fiecare etapă, vor intra în plată şi vor primi deciziile aferente persoanele care au în dosarul de pensie acte doveditoare ale activităţii în respectivele grupe de muncă, conform datelor existente în sistemul informatic al C.J.P.I şi C.N.P.A.S. B.

Recurenta mai precizează că plata sumelor rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei ordonanţe se va face pe baza deciziilor emise de C.N.P.A.S. B, în ordinea eşalonării celor 4 etape.

Persoanele care nu deţin până la această dată actele doveditoare ale activităţii desfăşurată in condiţii de grupa I sau II le vor solicita angajatorilor conform modelului anexat şi le vor depune la Casa Judeţeană de Pensii I. Pe baza acestora se va proceda la recalcularea drepturilor de pensie, conform art. 95 din Legea nr. 19/2000 începând cu luna următoare depunerii cererii, iar plata sumelor aferente acordării punctajului suplimentar se va face începând cu etapa în care se încadrează fiecare beneficiar, în funcţie de data deschiderii drepturilor de pensie

La determinarea punctajului mediu anual al reclamantului s-a utilizat stagiul complet de cotizare de 30 ani conform Legii nr. 19/2000. Atât la art.14, alin.(2), lit. (a) şi (b) din Legea nr.3/1977 cât şi la art. 42 alin (1) din Legea nr. 19/2000 sunt prevăzute reducerile vârstelor standard de pensionare a persoanelor care se încadrează în grupa I si a II a de muncă şi nu a stagiului complet de cotizare care este de 30 ani.

Examinând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, şi din oficiu, potrivit dispoz. art. 3041 Cod pr.civilă, Curtea apreciază ca nefondat recursul formulat pentru considerentele ce vor fi expuse în cuprinsul prezentei decizii:

Potrivit dispoz.art. 2 alin.3 ale anexei HG nr. 1550/2004, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1.07.1977 – 31.03.2001 stagiul complet de cotizare utilizat la recalcularea pensiilor din sistemul public va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977.

În cauză, drepturile de pensie ale intimatului au fost deschise în conformitate cu dispoz.art. 14 din Legea nr. 3/1977 astfel cum rezultă din decizia de pensie nr. 86166/29.09.1999 şi menţiunile carnetului de muncă al acestuia, prin luarea în considerare a unui stagiu de cotizare de 20 de ani lucrat în locuri încadrate potrivit legii în grupa I-a de muncă.

În aceste condiţii sunt nefondate susţinerile recurentei referitoare la încălcarea dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 3/1977 de către instanţa fondului, deoarece acestea prevedeau pentru persoanele ale căror drepturi de pensie se deschideau sub imperiul Legii nr. 3/1977, un stagiu de cotizare special de 20 de ani pentru asiguratul ce îşi desfăşurase efectiv activitatea în locuri de muncă încadrate în grupa I-a de muncă în această perioadă iar nu o reducere a stagiului de cotizare după cum susţine recurenta.

Vor fi respinse ca nefondate şi susţinerile recurentei privind nelegalitatea sentinţei ca urmare a faptului că instanţa fondului nu a reţinut aplicabilitatea în cauză a dispoziţiilor OUG nr.100/2008 deoarece aceste dispoziţii legale prevăd că “beneficiază de un număr suplimentar de puncte… pentru fiecare an de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa I sau II de muncă …persoanele ale căror drepturi de pensie au fost recalculate conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public cu excepţia acelora în cazul cărora pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special ….”precum şi cei „ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001 - 30 T. 2008 şi pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de data naşterii sau, după caz, stagiile complete de cotizare, în funcţie de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art. 167^1 din aceeaşi lege”; din interpretarea logică şi gramaticală a acestor dispoziţiilor legale sus-menţionate rezultă că acestea nu sunt aplicabile în recurentului ce a formulat cererea de recalculare anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor acestui act normativ ,respectiv la data de 9.09.2008 iar pe de altă parte aceste norme se referă la majorarea punctajului persoanelor ce şi-au desfăşurat activitatea în grupele superioare de muncă

Pentru aceste considerente, Curtea în baza art. 312 cod pr.civilă va respinge recursul ca nefondat.

Văzând şi dispoziţiile art. 274 Cod pr. Civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII I, împotriva sentinţei civile nr.729F din data de 23.09.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l I a l o m i ţ a - Secţia Civilă , în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimatul E. N..

Obligă recurenta la 600 lei cheltuieli de judecată către intimat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.03.2009.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

E. B. D. H. E. I

T. D. E.

 

 

 

GREFIER

N. E.

 

 

 

 

Red. S.B.A

Tehnored. I.G

2 ex/23.03.2009

Jud. fond: E. B.

E. J.

 

Toate spetele


Sus ↑