• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1427R din data 2009-03-06
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(8417/2008)

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR. 1427/R

Şedinţa publică din 06.03.2009

Curtea compusă din :

PREŞEDINTE – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR –(...) (...) I

GREFIER – E. N.

*****************

Pe rol fiind soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta Ş. D., împotriva sentinţei civile nr.6303 din data de 14.10.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.12891/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurenta, personal, lipsind intimata.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Curtea procedează la legitimarea recurentei cu CI seria (...) nr.(...).

Curtea, constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat, cauza fiind în stare de judecată, acordă cuvântul în susţinerea motivelor de recurs.

Recurenta, solicită admiterea recursului, astfel cum a fost formulat şi motivat.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.6303 din data de 14.10.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.12891/3/AS/2008, a fost respinsă, ca neîntemeiată, acţiunea formulată de contestatoarea Ş. D., în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B, prin care s-a solicitat anularea deciziei de recalculare a pensiei nr.(...)/30.01.2008 şi obligarea intimatei la respectarea şi punerea în aplicare în continuare a deciziei nr.(...)/24.07.2002, emisă de Casa de Pensii Sector 5, fără recalcularea punctajului pensiei.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că petenta a fost pensionată, prin decizia nr.(...)/1.03.2000 privind acordarea pensiei pentru pierderea capacităţii de muncă emisă de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Sector 5, pentru invaliditate gradul III, începând cu data de 01.03.2000, fiindu-i stabilit un cuantum al pensiei de (...) lei (ROL).

La data de 11.04.2001, Oficiul de Pensii Sector 5 a emis decizia nr.(...) de schimbare grad de invaliditate din III în II şi revizuire bază de calcul cu recuperare debit, prin care s-a stabilit în sarcina petentei un debit în sumă de 20.841.689 lei ROL, reprezentând diferenţa dintre pensia calculată iniţial şi cea revizuită pe o perioadă de 12 luni, decizie anulată prin sentinţa civilă nr.30/22.01.2002 a T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i, irevocabilă prin Decizia Curţii de Apel nr.844/24.05.2002, pronunţată în dosarul nr.1089/2002.

Prin decizia nr.(...)/24.07.2002, emisă de Casa de Pensii Sector 5, drepturile de pensie ale contestatoarei au fost revizuite conform sentinţei civile anterior enunţate, începând cu data de 01.03.2001, reţinându-se un punctaj conform art.180 de 2,41524 puncte şi un cuantum al pensiei de 3.857.701 lei ROL.

Prin decizia de respingere nr.(...)/30.01.2008 contestatoarei i-a fost respinsă cererea de recalculare în baza sentinţei civile nr.30/22.01.2002, cu motivarea că aceasta a fost pusă în executare conform deciziei de pensie nr.(...)/24.07.2002" şi s-a reţinut un punctaj mediu anual conform I. 1550 de 0.0.84827.

Prin decizia de recalculare pensie în baza OUG 4/2005 din 30.01.2008 contestatoarei i s-a recalculat pensia, începând cu 1.12.2005, reţinându-se un punctaj mediu anual de 0,84827 faţă de un punctaj aflat în plată de 2,00013.

Contestatoarea a fost pensionată în baza Legii 3/1977 primind o pensie de invaliditate gradul III, această pensie a fost revizuită prin schimbare de grad şi s-a reţinut un debit în sarcina contestatoarei ca urmare a faptului că a lucrat în perioada în care intimata a revizuit pensia şi a schimbat gradul de invaliditate din III în II , contestatoarea nemaiavând dreptul cu acest grad de invaliditate să lucreze şi să primească şi salariu alături de pensie.

Decizia de revizuire pensie din 11.02.2001 a fost însă anulată prin sentinţa nr.30/22.01.2002, pe motive de nelegalitate, ca fiind emisă în baza unei legi abrogate dar nu a stabilit o determinare de punctaj pentru contestatoare în baza art.76-78 din legea 19/2000.

Pentru respectarea sentinţei civile, intimata a emis decizia din 24.07.2002 şi a stabilit o pensie de (...) lei vechi, începând cu 1.03.2001, iar punctajul aferent acestei pensii în baza art. 180 din Legea 19/2000 la momentul intrării în vigoare al acestei legi a fost de 2,41524, punctaj ce a fost corectat până la aplicarea OUG 4/2005 în conformitate cu creşterea valorii punctului de pensie la 2,00013, începând cu 1.12.2005, (art.180 impunea ca cuantumul pensiei determinat conform legislaţiei anterioare să fie împărţit la valoarea punctului de pensie) când contestatoarea a intrat la recalculare în baza acestui act normativ.

Prin cererea înregistrată la 4.01.2008 la intimată contestatoarea a solicitat, contrar celor susţinute în instanţă, să-i fie aprobată continuarea punerii în executare a sentinţei civile 30/22.01.2002, motivând că de la 1 decembrie 2005 nu s-a mai pus în executare această sentinţă.

Răspunzând acestei cereri intimata a emis decizia contestată prin care a respins cererea din 4.01.2008 a contestatoarei arătând că această decizie a fost pusă în executare prin decizia din 24.07.2002 şi că punctajul la evaluarea pensiei conform HG nr.1550 este de 0,84827.

Intimata a emis cu aceeaşi dată şi decizia de recalculare în baza OUG 4/2005, din care rezultă că punctajul rezultat la recalculare conform art.76-78 din Legea 19/2000 conduce la un cuantum mai mic al pensiei decât cel aflat în plată de 592 lei, acest cuantum fiind păstrat în continuare în plată ca fiind mai avantajos , acesta fiind şi motivul pentru care pensia contestatoarei nu a mai crescut ca cuantum de la 1.12.2005 , urmând să se modifice doar la momentul la care punctajul mediu anual de 0,84827 înmulţit cu valoarea punctului de pensie va depăşi cuantumul aflat în plată de 592 lei (la 1.11.2008 cuantumul pensiei recalculate va egala cuantumul aflat în plată deoarece 0,84827x 697.5 lei ce reprezintă viitoarea valoare a punctului de pensie dă un cuantum de 591,6 lei rotunjit la 592).

Intimata nu putea înmulţi punctajul de 2,41524 (acest punctaj a fost oricum corectat la 2.00013) cu valoarea unui punct de pensie după intrarea în vigoare a OUG nr.4/2005 deoarece acest punctaj este determinat prin aplicarea art.180 din Legea nr.19/2000 şi nu prin aplicarea art.76-78 din aceeaşi lege, ceea ce implică modalităţi de calcul diferite, OUG nr.4/2005 arătând clar că se păstrează doar cuantumul aflat în plată dacă este mai avantajos conform art.6 care arată că „(1) în vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmează a fi plătită după efectuarea recalculării, punctajul mediu anual calculat potrivit art.4 se compară cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna anterioară celei în care se efectuează plata, în conformitate cu etapele prevăzute la art.3.

În situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs motivat, contestatoarea Ş. D..

În motivarea recursului, recurenta a arătat că hotărârea a fost dată cu aplicarea greşită a legii, deoarece HG nr.1550/2004 se referă la deciziile de pensie emise anterior datei de 01.04.2001, în timp ce decizia care o priveşte a fost emisă în data de 24.07.2002, conform Hotărârii Curţii de A P E L B U C U R E Ş T I nr.844/24.05.2002, rămasă definitivă şi irevocabilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului din perspectiva criticilor formulate, cât şi a dispoziţiilor art.3041 C.pr.civ., Curtea constată că recursul este nefondat pentru motivele ce vor fi expuse în continuare:

Esenţial în soluţionarea pricinii este faptul că recurenta-contestatoarea a fost pensionată în temeiul Legii nr.3/1977, primind o pensie de invaliditate gradul III, precum şi faptul că sentinţa civilă nr.30/22.01.2002, rămasă irevocabilă prin decizia Curţii de A P E L B U C U R E Ş T I nr.844/24.05.2002, a anulat decizia de revizuire a pensiei, emisă de intimată la 11.02.2001, pe motivul că a fost dată în baza unei legi abrogate, fără însă a stabili că punctajul contestatoarei se determină în baza art.76-78 din Legea nr.19/2000.

În aceste condiţii, în mod corect intimata a emis decizia de recalculare, în baza OUG nr.4/2005, act normativ care este aplicabil recurentei contestatoare, pentru considerentele mai sus enunţate, punctajul rezultat la recalculare, conform art.76-78 din Legea 19/2000, conducând la un cuantum mai mic al pensiei decât cel aflat în plată de 592 lei, motiv pentru care acest cuantum a fost păstrat în continuare în plată ca fiind mai avantajos (art.6 alin.1 şi 2 din OUG nr.4/2005), urmând să se modifice doar la momentul la care punctajul mediu anual de 0,84827 înmulţit cu valoarea punctului de pensie va depăşi cuantumul aflat în plată.

Nu se poate menţine punctajul de 2,41524, stabilit în aplicarea sentinţei civile nr.30/22.01.2002 prin decizia nr.(...)/24.07.2002, astfel cum solicită recurenta-contestatoare, deoarece acest punctaj a fost determinat prin aplicarea art.180 din Legea nr.19/2000, iar nu prin aplicarea 76-78 din acelaşi act normativ.

Drept consecinţă, Curtea constată că instanţa de fond a aplicat corect prevederile legale incidente în cauză, urmând ca, în temeiul art.312 C.pr.civ., Curtea recursul să fie respins, ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca nefondat, recursul formulat de recurenta Ş. D., împotriva sentinţei civile nr.6303 din data de 14.10.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.12891/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.03.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

E. B. D. H. E. I

T. D. E.

 

GREFIER

N. E.

 

Red. Z.P.I.

Dact. A.C./2ex

06.04.2009

Jud. fond: N. B.; D. B.

Toate spetele


Sus ↑