• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 6987R din data 2009-11-30
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
Numar dosar

(Număr în format vechi 5852/2009)

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND

CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 6987 R

Şedinţa publică din 30 noiembrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) A (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

JUDECĂTOR (...) D. (...)

GREFIER J. S. N.

 

Pe rol se află soluţionarea recursului formulat de recurenta reclamantă B. F. - D. împotriva sentinţei civile nr.4922 din data de 09.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B, având ca obiect recalculare pensie”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns recurenta reclamantă B. F.-D., prin avocat N. M., ce depune împuternicire avocaţială nr.(...)/25.11.2009, lipsind intimata-pârâtă Casa de Pensii a Municipiului B.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care, nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbaterea recursului.

Recurenta reclamantă B. F.-D., prin avocat, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, modificarea în parte a sentinţei recurate în sensul admiterii acţiunii astfel cum a fost modificată şi completată, prin valorificarea adeverinţei nr.549/07.11.2008 (dovedind că a obţinut venituri mai mari decât cele menţionate în carnetul de muncă), începând cu data de 19.10.2009, data emiterii deciziei de pensionare. Fără cheltuieli de judecată.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 09.10.2008 pe rolul T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr(...), reclamanta B. F. D. a chemat în judecată pârâta Casa de Pensii a Municipiului B, solicitând obligarea pârâtei de a emite o nouă decizie de pensie prin care să se valorifice veniturile menţionate în adeverinţa nr.7840/25.08.2008 emisă de Institutul de Studii şi E. I. SA.

Prin sentinţa civilă nr.4922/09.06.2009, T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i a admis acţiunea formulată de reclamanta B. F. D. şi a obligat pârâta Casa de Pensii a Municipiului B să emită o nouă decizie prin care să recalculeze pensia cuvenită reclamantei retroactiv, începând cu data de 01.10.2008, cu luarea în considerare a veniturilor menţionate în adeverinţa nr.7840/25.08.2008 emisă de Institutul de Studii şi E. I. SA; a respins pretenţiile solicitate pentru perioada 01.12.2005-39.09.2008 ca neîntemeiate.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că reclamanta s-a pensionat în temeiul Legii nr.19/2000 începând cu data de 01.08.200,5 conform deciziei nr.(...)/19.10.2006 privind acordarea pensiei pentru muncă depusă şi limită de vârstă.

S-a observat că pârâta nu a soluţionat cererea reclamantei de recalculare a pensiei sale pe baza veniturilor obţinute din muncă în acord global şi dovedite cu adeverinţa depusă la dosarul de pensie, ceea ce contravine dispoziţiilor art.78 din Legea nr.19/2000, precum şi principiului contributivităţii în materia asigurărilor sociale.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs la data de 10.09.2009 reclamanta B. F. D., înregistrat pe rolul Curţii de A P E L B U C U R E Ş T I - Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale la data de 17.09.2009 sub nr(...).

Prin motivele de recurs întemeiate în drept pe art.3041 Cod pr.civilă, recurenta-reclamantă solicită admiterea recursului, modificarea în parte a sentinţei, în sensul admiterii cererii sale astfel cum a fost modificată.

Precizează recurenta că a solicitat recalcularea pensiei sale în baza a două adeverinţe, însă instanţa a admis acţiunea numai prin raportare la una din acestea, fără a se pronunţa asupra adeverinţei nr.549/7.11.2008 emisă de J. SA care dovedeşte obţinerea unor venituri suplimentare faţă de salariul de bază şi faţă de care s-au dedus contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Examinând motivele de recurs faţă de hotărârea atacată şi probele administrate în cauză, cercetând pricina sub toate aspectele invocate, după cum dispune art.3041 Cod pr.civilă, Curtea constată recursul fondat pentru următoarele considerente:

Este de menţionat mai întâi faptul că reclamanta a solicitat prin cererea introductivă de instanţă recalcularea drepturilor sale de pensie prin valorificarea veniturilor în acord global precum şi a sporurilor de fidelitate şi vechime neîntreruptă ori a primelor obţinute din muncă la Institutul de Studii şi E. I. SA.

Ulterior, la data de 27.11.2008 reclamanta a formulat o completare a acţiunii, solicitând recalcularea pensiei şi în funcţie de veniturile în acord global obţinute din muncă la SC J. SA, atestate de adeverinţa nr.549/7.11.2008 şi depusă la Casa de pensii la data de 13.11.2008.

Curtea constată că prima instanţă a soluţionat pretenţia cu care a fost investită numai prin cererea principală, fără a soluţiona şi capătul de cerere completator, ceea ce atrage incidenţa dispoziţiilor art.3041 Cod pr.civilă.

Verificând fondul pretenţiilor reclamantei în aceste limite, Curtea constată că în temeiul art.169 din Legea nr.19/2000, asiguratul poate solicita casei locale de pensii recalcularea drepturilor sale de asigurări sociale în măsura în care dovedeşte stagii de cotizare nevalorificate la stabilirea pensiei.

Cum veniturile în acord global se includ în categoria venituri brute ce trebuie să stea la baza determinării punctajului asiguratului conform art.78 din Legea nr.19/2000, întrucât pentru acestea s-au dedus şi achitat contribuţii la bugetul de asigurări sociale, după cum atestă angajatorul în adeverinţa eliberată, intimata-pârâtă trebuie să dea curs solicitării reclamantei şi să recalculeze drepturile de pensie şi în baza acestor venituri. Numai procedând în această manieră se dă eficienţă principiului contributivităţii înscris în art.2 lit.e din Legea nr.19/2000, ceea ce semnifică faptul că drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.

Acest drept se cuvine reclamantei începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă adeverinţa la casa de pensii, conform art.169 al.3 din Legea nr.19/2000. Prin urmare, începând cu data de 01.12.2008, reclamanta are dreptul la pensia recalculată în baza acestei decizii, precum şi la diferenţele de pensie de la acea dată.

Urmează aşadar, în temeiul art.312 alin. 3 Cod pr.civilă, a se admite recursul, a se modifica în parte sentinţa recurată, în sensul celor precizate anterior, iar în temeiul art. 274 Cod de procedură civilă se va lua act de poziţia recurentei reclamante care nu a solicitat să-i fie acordate cheltuieli de judecată, deşi partea adversă se găseşte în culpă procesuală.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

 

Admite recursul declarat de recurenta reclamantă B. F. - D. împotriva sentinţei civile nr.4922 din data de 09.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B.

Modifică în parte sentinţa atacată în sensul că:

Obligă pârâta să recalculeze drepturile de pensie cuvenite reclamantei cu valorificarea veniturilor atestate de adeverinţa nr.549/7.11.2008 emisă de SC J. SA, începând cu data de 01.12.2008.

Obligă pârâta la plata către reclamantă a diferenţelor dintre pensia cuvenită la 01.12.2008 cu cea efectiv încasată.

E. celelalte dispoziţii.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 30.11.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

E. A D. G. E. B. D. E.

 

 

 

 

GREFIER

J. S. N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.C.A.B.

Dact.LG/2 ex./17.12.2009

Jud.fond: Al.E.; C.K.

Toate spetele


Sus ↑