• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. 2197R din data 2009-04-06
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

(Număr în format vechi 407/2009)

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE CIVILĂ Nr. 2197R

Şedinţa publică de la 06 Aprilie 2009

Completul compus din:

Preşedinte: (...) (...) (...)

Judecător: (...) (...) A

Judecător: (...) (...) F.

Grefier: J. S. N.

 

 

Pe rol fiind, soluţionarea recursului formulat de către recurenta T. F. împotriva sentinţei civile nr.7151 din data de 18.11.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B , având ca obiect „obligaţia de a face”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns recurenta T. F. prin avocat E. N. ce depune împuternicire avocaţială nr.(...)/10.03.2009, lipsind intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă avocatului recurentei, cuvântul în susţinerea recursului.

Avocatul recurentei T. F. solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, fără cheltuieli de judecată.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă constată următoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului B - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, sub nr(...), contestatoarea T. F. a chemat in judecata pe intimata CASA DE PENS1I A MUNICIPIULUI E. - Casa Locala de Pensii Sector 5, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei nr. (...)/27.06 2006 emisa de Casa de Pensii Sector 5 si comunicata, in copie, in data de 13.05.2008, obligarea intimatei sa respecte decizia (...)/31.05.2006, restituirea sumelor ce i se cuveneau cu titlu de pensie, reprezentand diferenta dintre pensia cuvenita si cea incasata de la data emiterii deciziei nr. (...)/31.05.2006 si pana in prezent, obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

Prin sentinţa civilă nr.7151/18.11.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale a fost respinsa contestatia formulată de reclamanta T. F. în contradictoriu cu parata Casa de Pensii a Municipiului B, impotriva deciziei nr. (...)/27.06.2006, ca neintemeiata.

În considerente a reţinut că reclamantei i s-a deschis dreptul la pensie la data de 01.03.2001 si ca a beneficiat de procesul de recalculare reglementat prin OUG nr. 4/2005, incepand cu data de 01.12.2005, in baza HG nr. 1456/2005, fiindu-i emisa decizia nr. (...)/27.06.2006, prin care i s-a stabilit un punctaj mediu anual recalculat, de 0,72967 puncte.

Tribunalul a apreciat ca intimata a procedat in mod legal la emiterea acestei decizii, in conditiile in care dreptul la pensie al contestatoarei s-a deschis la data de 1.03.2001, anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000.

Desi contestatoarea sustine ca intimata nu ar fi trebuit sa emita aceasta decizie, intrucat in dosarul nr. 7316/AS/2004 s-a efectuat un raport de expertiza, prin care drepturile de pensie au fost calculate, conform Legii nr. 19/2000, si, ca atare, nu trebuia sa i se emita o decizie de recalculare conform OUG nr. 4/2005, Tribunalul a retinut urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 2883/22.06.2005 pronuntata de Tribunalul B - Sectia a VIII a, in dosarul nr. 7316/AS/2004, intimata a fost obligata sa emita o noua decizie prin care sa stabileasca in favoarea contestatoarei o pensie pentru limita de varsta, cu incepere din data de 1.03.2005, in cuantum de 4.819.069 lei, la plata diferentelor pe perioada 31.08.2001-01.03.2005 si la plata cheltuielilor de judecata.'

Ca urmare, prin decizia nr. (...)/31.05.2006 emisa in executarea sentintei civile mentionate, a fost indicata valoarea pensiei cu incepere din 01.03.2005 de 4.819.069 si faptul ca se anuleaza decizia nr. (...)/19.05.2004.

Arata prima instanta ca nu rezulta din continutul acestei sentinte ca intimata sa fi fost obligata la emiterea deciziei in functie de un punctaj mediu anual calculat conform art. 77 si urmatoarele din Legea nr. 19/2000, pentru a ne afla in situatia in care partea contestatoare sa fi devenit beneficiara unei pensii calculata in baza unui punctaj mediu anual, conform procedurii instituite prin Legea nr. 19/2000, inainte de intrarea in vigoare a OUG nr. 4/2005.

Dimpotriva, din considerentele sentintei civile, rezulta ca, urmare anularii deciziei nr. (...)/22.05.2002, reintra in vigoare decizia initiala nr. (...)/21.01.2001, iar intimata este obligata sa stabileasca cuantumul drepturilor de pensie al contestatoarei, la zi, prin aplicarea tuturor indexarilor si recorelarilor, la baza de calcul de 2.422.653 stabilita prin decizia initiala, (terminologie care dovedeste ca nu a fost stabilit un punctaj mediu anual conform art. 77 si urmatoarele din Legea nr. 19/2000).

Asadar, pensia calculata incepand cu data de 1.03.2005, conform deciziei nr. (...)/31.05.2006 emisa de D. - Casa Locala de Pensii Sector 5, este o pensie stabilita in baza legislatiei anterioare intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000.

Conform mentiunilor din copia deciziei contestate, rezulta ca, intrucat pensia aferenta punctajului mediu anual recalculat in suma de 216 lei a fost mai N. decat cea aflata in plata, in suma de 369 lei aceasta din urma a fost mentinuta pana cand pensia rezultata prin inmultirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie va depasi valoarea pensiei in plata.

Din imaginea privind plata pensiei depusa la dosar, Tribunalul a constatat ca reclamanta a incasat drepturile de pensie, in cuantumul cuvenit, conform deciziei contestate si ca, in consecinta, nu exista diferente de pensie neincasate.

A concluzionat prima instanta ca, daca legiuitorul a emis OUG nr. 4/2005, pentru a se respecta principiul la conditii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul iesirii la pensie, nu se accepta sa fie creata o situatie privilegiata celor care, desi pe procedura de calcul prevazuta de Legea nr. 19/2000, nu li s-ar cuveni o pensie egala cu cea aflata in plata(pentru ca punctajul mediu anual recalculat determina o pensie mai N. decat cea aflata in plata), totusi sa le fie aplicat acelasi regim juridic. Acest regim juridic identic se aplica doar prin raportare la ceea ce este comun celor doua tipuri de pensii, respectiv modul de calcul al punctajului mediu anual stabilit in baza art. 77-78 din Legea nr. 19/2000 si a celui recalculat conform OUG nr. 4/2005, iar nu celui calculat conform art. 180 din Legea nr. 19/2000.

Împotriva sus-menţionatei hotărâri, la data de 19.12.2008 a declarat recurs reclamanta T. F., înregistrat pe rolul Curţii de A p e l B u c u r e ş t i Secţia a VII-a Civilă şi pentru Cauze Privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr(...) la data de 19.01.2008, prin care a criticat hotararea primei instante pentru urmatoarele motive:

Desi a solicitat calcularea drepturilor de pensie in functie de indexarile si recorelarile intervenite prin hotarari de guvern, pana in prezent nu a obtinut acest lucru. Casa de Pensii i-a trimis, la data de 29.10.2008, o noua decizie, prin care i-a stabilit un debit in cuantum de 4.692 lei, reprezentand pensii incasate necuvenit in perioada 01.12.2005-01.10.2008.

Mai arata recurenta ca in dosarul nr(...) a obtinut castig de cauza si a fost obligata intimata sa ii stabileasca o pensie pentru limita de varsta cu incepere din data de 01.03.2005, in cuantum de 4.819.069 Rol.

In continuare, recurenta invedereaza ca in anul 1996 s-a transferat la SC N. SRL, unde modificarile salariale survenite au fost rezultatul unor indexari si compensari, prin negocieri cu patronul, si nu al unor ordonante sau hotarari de guvern.

Analizand hotararea recurata, prin prisma criticilor formulate, Curtea constata ca recursul este nefondat, urmand a fi respins ca atare.

Incepand cu data de 01.12.2005, pensia recurentei contestatoare a fost recalculata in conformitate cu prevederile OUG nr. 4/2005. In urma recalcularii, a rezultat un punctaj mediu anual de 0,72967 puncte, mai mic decat cel aflat in plata, de 1,24729 puncte. In aceasta situatie, intimata a procedat in mod corect si a aplicat dispozitiile art. 6 alin. 2 din OUG nr. 4/2005, conform caruia intr-o astfel de situatie se mentine in plata cuantumul avantajos, pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de Legea nr. 19/2000, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decat acesta.

Din acest motiv, pensia recurentei contestatoare a fost inghetata la nivelul de 369 lei, acest cuantum fiind determinat prin inmultirea punctajului mediu anual aflat in plata anterior recalcularii (1,24729 puncte) cu valoarea unui punct de pensie de la data recalcularii (295,56 lei).

Sunt neintemeiate si sustinerile recurentei contestatoare, conform carora punctajul mediu anual stabilit anterior recalcularii, prin hotarare judecatoreasca, nu mai poate fi modificat de casa de pensii. Instanta de judecata a stabilit un punctaj pentru data de 01.03.2005, prin aplicarea actelor normative in vigoare la acea data. Mai exact, drepturile de pensie ale contestatoarei au fost stabilite pe baza Legii nr. 3/1977, prin aplicarea formulei de calcul bazata pe salariile din 5 ani consecutivi din ultimii 10 ani de activitate.

Dupa pronuntarea hotararii judecatoresti au devenit incidente prevederile OUG nr. 4/2005, pe baza carora s-au recalculat pensiile provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de Legea nr. 19/2000, adica prin luarea in considerare a veniturilor obtinute pe intreg stagiul de cotizare. In cazul recurentei, etapa de recalculare a fost fixata pentru 01.12.2005, confor m HG nr. 1456/2005.

Hotararea judecatoreasca isi produce efectele pentru perioada in care legislatia care a stat la baza pronuntarii ei mai este in vigoare. In masura in care apar modificari legislative, cum este cazul in speta de G., hotararea judecatoreasca nu poate statua pentru viitor, actele normative ulterioare urmand sa-si produca propriile efecte.

G. de considerentele de fapt si de drept expuse, in baza art. 312 C.proc.civ., Curtea va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DISPUNE:

 

Respinge recursul formulat de către recurenta-contestatoare T. F. împotriva sentinţei civile nr.7151 din data de 18.11.2008, pronunţată de către T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-parata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B, ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică de la 06.04.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

T. H. J. E. A D. E. H. F.

 

 

 

GREFIER

J. S. N.

 

 

Red./tehnored. jud. S.G.I./15.04.2009

Jud.fond: B. C./ B. M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑