• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. 6424R din data 2009-11-11
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Format vechi nr.5160/2009

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.6424/R

Şedinţa publică de la 11 noiembrie 2009

Curtea compusă din :

PREŞEDINTE - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) M.

GREFIER - E. N.

*****************

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta Casa Judeţeană de Pensii C împotriva sentinţei civile nr.509 din data de 25.05.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C ă l ă r a ş i – Secţia Civilă în dosarul nr(...) (1495/C/2009), în contradictoriu cu intimatul G. E., având ca obiect:”obligaţia de a face.”

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns: recurenta Casa Judeţeană de Pensii C şi intimatul G. E..

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează Curţii că s-a depus la dosar prin intermediul serviciului „registratură” al acestei secţii la data de 13.10.2009, întâmpinare din partea intimatului G. E..

Curtea, având în vedere împrejurarea că ambele părţi în cauză, prin cererile formulate, au solicitat judecarea pricinii în lipsă, conform art.242 pct.2 cod proc. civilă şi constatând cauza în stare de judecată, o reţine spre soluţionare.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.509/25.05.2009 pronunţată în dosarul nr(...) (1495/C/2009), T r i b u n a l u l C ă l ă r a ş i - Secţia Civilă a admis acţiunea formulată de reclamantul G. E. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C; a obligat pârâta să recalculeze drepturile de pensie ale reclamantului, conform OUG nr.4/2005, prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani, precum şi la plata către reclamant a diferenţelor dintre pensia recalculată reclamantului potrivit prezentei sentinţe şi pensia încasată, începând cu data de 01.06.2006.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că prin acţiunea formulată, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la recalcularea drepturilor sale de pensie conform OUG nr.4/2005, prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani.

Potrivit deciziei de pensionare nr.(...)/09.11.2000, la data pensionării reclamantul a avut o vechime în grupa I de muncă de 28 ani determinată în baza Legii nr.3/1977, iar la determinarea punctajului mediu anual al acestuia pârâta a avut în vedere un stagiul complet de cotizare de 30 ani, conform Legii nr.19/2000.

Tribunalul a apreciat că, în cauză, în raport de data la care drepturile de pensie ale reclamantului au fost stabilite, respectiv 01.09.2000, la recalculare se aplică dispoziţiile art.4 alin.1 din OUG nr.4/2005 potrivit cărora determinarea punctajului mediu anual şi cuantumul fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor HG nr. 1550/2004.

Potrivit art.2 alin.4 din HG nr.1550/2004 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr.3/1977, astfel că, în cazul reclamantului, care a înregistrat o vechime în grupa I de muncă de 28 ani, stagiul complet de cotizare este cel prevăzut de art.14 din Legea nr.3/1977, adică de 20 ani, cu precizarea că această problemă a fost tranşată irevocabil de către Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie care, soluţionând recursul în interesul legii, prin Decizia nr.40/22.09.2008, a admis că dispoziţiile art.77 alin (2) raportat la art.43 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, se interpretează în sensul că pentru asiguraţii care au lucrat în condiţii speciale de muncă şi ale căror drepturi la pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este cel reglementat de art.14 din Legea nr.3/1977, întrucât Legea nr.19/2000 nu se poate aplica decât situaţiilor ivite după intrarea ei în vigoare, deci persoanelor ale căror drepturi la pensie s-au deschis după data de 1 aprilie 2001, nu şi persoanelor pensionate sub imperiul Legii nr.3/1977.

Prin urmare, în raport de aceste considerente, instanţa a constatat că acţiunea reclamantului este întemeiată, şi a obligat pârâta să-i recalculeze drepturile de pensie conform OUG nr.4/2005, prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani.

Totodată, a obligat pârâta către reclamant şi la plata diferenţelor dintre pensia recalculată potrivit prezentei sentinţe şi pensia încasată, începând cu data de 01.06.2006.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal pârâta Casa Judeţeană de Pensii C.

În motivarea recursului său, intimata a arătat că potrivit prevederilor art 2 alin.(1) din HG 1550/2004 „stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrala în munca prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la data începerii operaţiunilor de evaluare", iar la acelaşi articol la alin.(3) se stipulează ca „pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001. stagiul complet de cotizare utilizat Ia determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977".

Instanţa de fond in mod eronat a interpretat prevederile legale invocate mai sus, reclamantul beneficiind doar de acordarea pensiei mai devreme decât daca ar fi desfăşurat activitate in grupa a J.-a de munca.

Acesta a beneficiat de prevederile art.14 din Legea nr.3/1977, care nu mai este in vigoare si nici nu ultraactivează, doar pentru a putea beneficia de acordarea pensiei mai devreme, reducându-i-se vârsta de pensionare datorita faptului ca lucrat in grupa speciala de munca.

Prin urmare, a susţinut recurenta, recalcularea se face in noile condiţii legale cu toată perioada de cotizare conform stagiului de cotizare prevăzut de legea in vigoare.

Recalcularea s-a făcut in baza prevederilor HG 1550/2004 si a OUG nr.4/2005, stagiul de cotizare care trebuie utilizat fiind cel prevăzut de aceste prevederi legale si anume 30 de ani.

Recurenta a mai susţinut că acţiunea reclamantului este inadmisibilă întrucât potrivit art. 89 din Legea nr. 19/2000, are dreptul la revizuiri când se constată erori în stabilirea şi plata pensiei, acesta primind deja o pensie majorată în urma recalculării.

Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate şi cu aplicarea din oficiu a art. 304/1 cod proc. civilă, Curtea reţine următoarele:

Curtea va respinge susţinerile recurentei privind inadmisibilitatea acţiunii, constatând că instanţa de fond a fost învestită cu o cerere de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă, conform dispoziţiilor O.U.G. nr.4/2005, în care, la stabilirea punctajului mediu anual să fie utilizat un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, deci cu o cerere având ca obiect o obligaţie de a face iar potrivit dispoziţiilor art.7 alin .4 din O.U.G. nr.4/2005, în situaţia în care se constată erori de calcul, decizia de pensie poate fi revizuită chiar din oficiu, cu respectare prevederilor Legii nr.19/2000.

Pe fondul cauzei Curtea reţine că potrivit menţiunilor din carnetul de muncă al intimatului şi din decizia nr. (...)/9.11.2000, definitivă (fila 5 dosar fond), acesta a realizat o vechime efectivă, necontestată, în grupa I de muncă de 28 de ani. Pensia sa a fost recalculată, în baza O.U.G. nr. 4/2005.

În mod judicios prima instanţă a reţinut că, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este cel reglementat de Legea nr. 3/1977.

În cauză, nu prezintă relevanţă nici stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea nr. 19/2000, câtă vreme drepturile de pensie ale intimatului nu au fost stabilite în baza legii noi, ci în temeiul Legii nr. 3/1977.

Recalcularea pensiei conform O.U.G. nr. 4/2005 se face în raport de prevederile H.G. nr. 1550/2004 care, în art. 2 alin. 1 din Anexa 1 dispune în sensul că stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la data începerii operaţiunilor de evaluare.

În mod corect instanţa de fond a apreciat că art. 14 din Legea nr. 3/1977, ca normă specială, prevede o vechime minimă necesară deschiderii dreptului la pensie de 20 de ani pentru persoane care au lucrat în grupa I de muncă, vechime asimilată unui stagiu complet de cotizare. În acest sens, s-a pronunţat şi Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 40/22.09.2008, dată în soluţionarea căii extraordinare de atac a recursului în interesul legii, obligatorie pentru instanţe, conform art. 329 alin. 3 din C o d u l d e procedură civilă, decizie la care în mod corect Tribunalul s-a raportat.

Astfel, instanţa supremă a decis în sensul că stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 şi care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă este cel reglementat de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială.

În cazul intimatului, Curtea constată că stagiul complet de cotizare este de 20 de ani, întrucât acesta şi-a desfăşurat activitatea peste 28 de ani în grupa I de muncă, fapt de natură a atrage incidenţa art. 14 din Legea nr. 3/1977, care nu ultraactivează, cum a susţinut recurenta, ci se aplică potrivit dispoziţiilor referitoare la recalculare, menţionate anterior.

Cum prima instanţă a interpretat corect materialul probator administrat în cauză şi a făcut o justă aplicare a dispoziţiilor legale incidente, Curtea constată că hotărârea atacată este legală şi temeinică, urmând a fi menţinută, astfel încât, în raport de dispoziţiile art. 312 din C o d u l d e procedură civilă, va respinge recursul, ca nefondat.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Drepturi C, împotriva sentinţei civile nr.509 din data de 25.05.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C ă l ă r a ş i – Secţia Civilă în dosarul nr(...) (1495/C/2009), în contradictoriu cu intimatul G. E..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.11.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) (...) (...) M.

 

 

GREFIER

E. N.

 

Red.C.S.

Dact.LG/2 ex./11.12.2009

Jud.fond: L.J.; M.M.

 

 

Toate spetele


Sus ↑