• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 596 din data 2008-09-30
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 596

Şedinţa publică de la 30 T. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...) N.

Grefier J. E.

 

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect asigurări sociale privind recursul formulat de B. J. împotriva sentinţei civile nr. 499 din 2.04.2008 a T r i b u n a l u l u i I a ş i (dosar nr(...)), intimat fiind CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII I.

Dezbaterile asupra cauzei au avut loc la data de 23 T. 2008, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte din prezenta, şi când, având nevoie de timp mai îndelungat pentru deliberare, pronunţarea s-a amânat pentru astăzi, 30 T. 2008.

 

CURTEA DE APEL

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i I a ş i, reclamanta B. J., prin procurator U. E., a chemat în judecată Casa Judeţeană de Pensii I solicitând efectuarea recalculării pensiei de urmaş în procent de 100% începând cu data de 31.08.2005.

A arătat reclamanta că, potrivit deciziei de stabilire a pensiei de urmaş din anul 1994, a beneficiat de un procent de 100% din pensia titularului, conform Decretului-Lege 98/1990, astfel încât recalcularea pensiei din anul 2005, în baza OUG 4/2005 şi HG 1550/2004 în procent de 50% contravine principiului neretroactivităţii legii şi teoriei drepturilor câştigate.

Prin sentinţa civilă nr.499/2.04.2008, T r i b u n a l u l I a ş i a respins contestaţia formulată de B. J..

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Contestatoarea B. J. a fost înscrisă la pensie de urmaş din data de 1.11.1994, sens în care a fost emisă decizia nr.(...)/22.12.1994.

Drepturile de pensie ale contestatoarei au fost stabilite în procent de 100% din drepturile cuvenite susţinătorului decedat, în baza prevederilor art.41 din Legea nr.3/1977 şi art.11 din Decretul-Lege nr.98/1999.

Decizia nr.(...)/31.08.2005 a fost emisă de intimată ca urmare a apariţiei OUG nr.4/2005 care prevede la art.1 că „pensiile din sistemul public provenit din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1.04.2001, se recalculează în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.” In acest sens sunt şi prevederile HG nr.1550/23.09.2004 care stabilesc că pensiile de urmaş reglementate de Decretul-Lege nr.98/1990 se determină conform art.71 din Legea nr.19/2000 modificată şi completată.

Articolul 71 alin.2 lit. a din Legea nr.19/2000 prevede că pentru un singur urmaş cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte aplicându-se un procent de 50% din punctajul mediu anual realizat de susţinătorul decedat.

Mai mult decât atât, dispoziţiile art.198 alin.1 liniuţa 14 din Legea nr.19/2000 prevede expres că art.10 şi 11 din Decretul-Lege nr.98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transportul pe calea ferată se abrogă de la data intrării în vigoare a legii sus-menţionate.

A mai reţinut instanţa că intimata a emis, după data formulării prezentei contestaţii, deciziile nr.(...)/19.09.2007 şi nr.(...)/5.10.2007, motiv pentru care prezenta contestaţie nu îşi mai produce efecte, în prezent fiind în plată ultima decizie emisă şi necontestată în prezenta cauză.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatoarea, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Susţine recurenta că în mod greşit a reţinut instanţa prevederile Legii 19/2000 care abrogă art.11 din Decretul-Lege 98/1990, deoarece legea nu anulează şi deciziile emise până la acea dată. Consideră că, astfel, au fost încălcate prevederile art.15 alin.2 şi art.16 din Constituţie.

Mai arată recurenta că, potrivit art.185 din Legea 19/2000 „Drepturile de asigurări sociale aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi se achită pe duratele şi în procentele prevăzute de prezenta lege dacă acestea sunt în avantajul beneficiarilor. Procentele vor fi aplicate la baza de calcul stabilită iniţial pentru deschiderea acestor drepturi”, iar conform Ordonanţei de Urgenţă nr.49/29.03.2001: „În caz contrar se menţin drepturile de asigurări sociale aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Considerând că ordonanţele de urgenţă şi hotărârile de guvern nu pot anula o lege organică, conform principiului neretroactivităţii legii şi beneficiului drepturilor câştigate, solicită contestatoarea admiterea recursului şi recalcularea pensiei de urmaş în procent de 100% începând cu data de 1.09.2005, conform deciziei iniţiale ((...)/1994).

În drept, motivele de recurs se încadrează în prevederile art.304 pct.9 Cod procedură civilă.

Intimata a formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea recursului.

În recurs nu au fost depuse înscrisuri noi.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea de Apel constată că recursul este nefondat.

În fapt, recurenta B. J. a devenit beneficiară a pensiei de urmaş începând cu data de 01.11.1994, prin Decizia de pensie nr.(...)/22.12.1994, în temeiul art.41 din Legea nr.3/1977 şi art.11 din Decretul-Lege 98/1990.

Drepturile au fost stabilite cu un procent de 100% din drepturile susţinătorului decedat.

Prin Decizia nr.(...)/31.08.2005 privind recalcularea pensiei din sistemul public de pensii în conformitate cu prevederile HG 1550/2004, HG 733/2005 şi ale OUG 4/2005, începând cu data de 01.09.2005 s-a stabilit punctajul mediu anual al susţinătorului decedat, rezultat în urma evaluării 1.21642 puncte.

Drepturile soţiei supravieţuitoare au fost stabilite în procent de 50% din punctajul mediu anual al susţinătorului decedat rezultat în urma evaluării, punctajul rezultat fiind 0.60821 puncte.

La data de 01.07.2007 s-a majorat punctajul mediu anual de la 0.60821 la 0.75232 iar cuantumul pensiei de urmaş de la 241 RON la 299 RON.

Prin Deciziile (...) din 19.09.2007 şi 5.10.2007 s-a majorat punctajul mediu anual de la 0.75232 la 0.76588 iar cuantumul pensiei de la 299 RON la 304 RON.

Legea 19/2000 (art.198) s-a abrogat art.11 din Decretul-Lege 98/1990 potrivit căruia cuantumul pensiei de urmaş pentru personalul din unităţile de căi ferate se stabilea în procent de 100% din pensia susţinătorului, indiferent de numărul urmaşilor.

OUG 4/2005 a prevăzut recalcularea pensiilor din sistemul public, stabilite anterior datei de 1.04.2001 (data intrării în vigoare a Legii 19/2000), în conformitate cu principiile Legii 19/2000, cu respectarea prevederilor HG 1550/2004.

Ori, prin art.11 din HG 1550/2004, s-a prevăzut expres că, pentru pensiile de urmaş stabilite în conformitate cu prevederile Decretului-Lege 98/1990, punctajul mediu anual se determină prin aplicarea prevederilor art.71 din Legea 19/2000 (care prevede că, în cazul unui singur urmaş, pensia se stabileşte prin aplicarea unui procent de 50% asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător).

Greşit se susţine de către recurentă încălcarea principiului neretroactivităţii legii, deoarece prevederile HG 1550/2004 şi ale OUG 4/2005 au fost aplicate de la data de 1.09.2005 şi nu retroactiv.

Nu au fost încălcate nici prevederile art.185 din Legea 19/2000, deoarece, prin decizia de recalculare nr.(...)/19.09.2007 emisă în baza OUG 4/2005 şi HG 1550/2004, s-a prevăzut că, întrucât drepturile de pensie stabilite începând cu data de 1.09.2005 (185 lei) sunt mai mici decât pensia aflată în plată (255 lei), aceasta din urmă se menţine până când pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie va depăşi valoarea pensiei în plată (255 lei).

Prin decizia nr.(...)/5.10.2007, emisă ca urmare a prevederilor OUG 19/2007, a crescut punctajul mediu anual şi, respectiv, cuantumul pensiei de la 255 lei la 304 lei. Ca atare, au fost menţinute drepturile câştigate de către recurentă.

Raportat tuturor considerentelor expuse, Curtea de Apel constată că hotărârea primei instanţe este pronunţată cu aplicarea corectă a legii, astfel încât recursul va fi respins ca nefondat, conform art.312 Cod procedură civilă, menţinându-se sentinţa atacată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de contestatoarea B. J., prin mandatar U. E., împotriva sentinţei civile nr.499/2.04.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i, sentinţă pe care o menţine.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.09.2008.

 

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

M.C. P.D. M.N.C.

Grefier,

P.I.

 

 

 

Red.M.N.C.

Tehnored.C.M.

30.10.2008 – 2 ex.

T r i b u n a l u l I a ş i: -E. T.

-U. E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑