• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 304 din data 2008-02-27
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

România

Curtea de A p e l T i m i ş o a r a cod operator 2928

Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale

 

Decizia civilă nr. 304 R

Şedinţa publică din 27 februarie 2008

Instanţa constituită din:

Preşedinte: (...) (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) E.

Grefier: E. S.

 

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de către reclamantul E. N. împotriva sentinţei civile nr. 212 pronunţată la 1 octombrie 2007 de către Tribunalul C S în dosarul nr(...), în contradictoriu cu pârâta intimată Casa Judeţeană de Pensii C S, având ca obiect drepturi de asigurări sociale.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns pentru pârâta intimată cj. E. J., lipsă fiind reclamantul recurent.

Procedura completă.

Recursul este scutit de taxă de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa constată că prin serviciul registratură al instanţei, pârâta intimată a depus la dosar întâmpinare, iar reclamantul recurent concluzii scrise.

Constatând că nu mai sunt alte cereri sau probe de administrat, instanţa consideră cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentantul pârâtei intimate a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat, arătând că nu a mai fost emisă o altă decizie.

 

Instanţa

 

Deliberând asupra recursului de faţă a constatat următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul C S la 31 mai 2007 sub nr. 2053/115, reclamantul E. N. a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii C S solicitând instanţei ca, prin hotărârea judecătorească pe care o va pronunţa, să anuleze decizia nr. (...)/18 aprilie 2007 emisă de pârâtă.

Arată că a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă cu vechime integrală în baza Legii nr. 3/1977 începând cu 16 octombrie 1997; că ulterior, prin decizia din 30 noiembrie 2005, urmare a recalculării drepturilor de pensie în baza OUG nr. 4/2005, începând cu 1 decembrie 2005, i s-a diminuat punctajul mediu anual.

Mai arată că deşi a depus acte doveditoare ale sporurilor de care a beneficiat în perioada de activitate (spor de vechime, spor de noapte şi de reţea siderurgie), acestea nu au fost luate în considerare la recalcularea pensiei; că ordonanţele de guvern la care face referire pârâta nu pot să-i anuleze drepturile obţinute prin lege ordinară; că din buletinul de calcul rezultă cu certitudine că nu i s-au luat în calcul datele existente în adeverinţele depuse prin registratura instanţei la pârâtă.

Prin întâmpinare, pârâta Casa Judeţeană de Pensii C S a solicitat respingerea acţiunii reclamantului, cu cheltuieli de judecată.

Arata ca reclamantul a fost pensionat prin decizia nr. (...)/1 octombrie 1997 in baza Legii nr. 3/1977; ca prima recalculare a pensiei a fost efectuată din oficiu in temeiul OUG nr. 4/2005 când s-a emis decizia nr. (...)/30 august 2005 prin care s-a constatat ca pensia aferentă punctajului recalculat este mai mică decât pensia aflată în plată; ca prin decizia nr. (...)/18 aprilie 2007 s-a recalculat pensia urmare a adeverinţelor depuse de reclamant, cuantumul pensiei recalculate fiind mai mic decat cuantumul pensiei aflate in plata; ca a fost menţinut punctajul aflat in plata.

Prin sentinţa civilă nr. 212 pronunţată la 1 octombrie 2007, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că prin decizia nr. (...)/18 aprilie 2007 privind recalcularea pensiei, reclamantului i s-au recalculat drepturile de pensie in conformitate cu OUG nr. 4/2005 începând cu 1 decembrie 2005, ocazie cu care au fost revizuite sporurile de care a beneficiat reclamantul in perioada de activitate.

A constatat ca decizia contestată a fost emisă în conformitate cu prevederile OUG nr. 4/2005, HG nr. 1456/2005 şi că s-a ţinut seama şi de sporurile de care reclamantul a beneficiat.

In termen legal, impotriva sentinţei menţionate mai sus, a declarat recurs reclamantul E. N., recurs înregistrat la Curtea de A p e l T i m i ş o a r a sub nr(...).

Solicită casarea sentinţei recurate cu motivarea că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra unui mijloc de probă şi asupra unei dovezi administrate care erau hotărâtoare pentru dezlegarea pricinii.

Arată că instanţa de fond nu a luat în considerare sporurile de care a beneficiat în perioada de activitate desfăşurată, atestate prin adeverinţe şi că în mod abuziv nu au fost luate în calcul din culpa exclusivă a pârâtei; că nu a analizat împrejurarea că o hotărâre de guvern nu poate anula o lege; că din probatoriul administrat nu rezultă modalitatea de recalculare a pensiei şi nu se face nici o referire concretă la înscrisurile depuse.

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat, cu motivarea că sentinţa este legală şi temeinică.

Analizând recursul declarat prin prisma motivelor de recurs invocate, a dispoziţiilor art. 3041 cod procedură civilă, instanţa a apreciat recursul întemeiat, urmând a-l admite cu următoarea motivare:

Prin contestaţie, reclamantul s-a declarat nemulţumit de modalitatea de recalculare a pensiei, motivând că deşi a depus la casa de pensii acte doveditoare ale sporurilor de care a beneficiat pe durata activităţii, pârâta nu a luat în considerare sporurile dovedite.

A solicitat instanţei ca în ipoteza în care se impune, să pună în discuţia părţilor efectuarea unei expertize contabile pentru elucidarea aspectelor contestate.

Instanţa de fond s-a limitat la a respinge contestaţia reclamantului fără a face o analiză a modului de recalculare a pensiei şi fără a analiza dacă sporurile invocate şi dovedite de reclamant au fost luate sau nu în calculul pensiei.

Imprejurarea că instanţa de fond nu a făcut o analiză a criticilor aduse de reclamant prin acţiunea introductivă, aceasta neanalizând dacă sporurile invocate de reclamant au fost luate sau nu în calculul pensiei echivalează cu necercetarea fondului, motiv pentru care în baza art. 312 alin. 5 cod procedură civilă, va casa sentinţa recurată cu trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul C S pentru a analiza dacă sporurile dovedite de reclamant cu adeverinţe au fost luate sau nu în calcul cu ocazia recalculării pensiei şi dacă punctajul mediu anual determinat cu ocazia recalculării este corect , inclusiv prin punerea în discuţia părţilor a unei expertize în acest sens.

 

Pentru aceste motive

In numele legii

Decide:

 

Admite recursul declarat de către reclamantul E. N. împotriva sentinţei civile nr. 212 pronunţată la 1 octombrie 2007 de către Tribunalul C S în dosarul nr(...), în contradictoriu cu pârâta intimată Casa Judeţeană de Pensii C S.

Casează sentinţa menţionată mai sus cu trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul C S.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, 27 februarie 2008.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

N. B. E. G. E. D. E.

pentru, aflat în concediou medical,

semnează vicepreşedintele instanţei,

N. B. E.

 

 

 

Grefier,

E. S.

 

 

Red. MB/dact. MB

2 ex.

7.04..2008

Primă instanţă:

E. M., D. E.- Tribunalul C S

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑