• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 611 din data 2009-03-26
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ

DOSAR NR(...) ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

D E C I Z I A NR.611

Şedinţa publică din data de 26 martie 2009

Preşedinte : (...)-(...) (...)

Judecători : (...) (...)

: (...)-B. (...)

Grefier : F.-S. D.

 

 

Pe rol fiind pronunţarea asupra recursului declarat de intimata Casa Judeţeană de Pensii D, prin reprezentant legal M. E., cu sediul în Târgovişte,(...) A, judeţul D, împotriva sentinţei civile nr.2136 din 11 decembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, în contradictoriu cu intimaţii-contestatori N. G şi D. N., ambii domiciliaţi în P,(...), judeţul D.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa în şedinţa publică din data de 17 martie 2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când având nevoie de timp pentru studierea actelor şi lucrărilor dosarului, Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 24 martie 2009 şi apoi pentru aceleaşi motive la data de 26 martie 2009, când a pronunţat următoarea decizie.

 

C U R T E A :

 

Asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul T r i b u n a l u l u i D â m b o v i ţ a sub nr. 3617/120/4.06.2008 petenţii N. G şi D. Gh. N. au solicitat instanţei în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii D să fie obligată aceasta să le recalculeze în mod corect pensiile de invaliditate, respectiv pentru limita de vârsta.

In motivarea acţiunii, petenţii au arătat în fapt că în ceea ce îl priveşte pe N. G, acesta beneficiază de pensie de invaliditate, care a fost supusa recalculării, fiind emisă decizia nr. (...)/24.05.2007, ce nu ţine însă seama de adeverinţa nr. 686/23.06.2005 privitoare la sporul de vechime. In ceea ce priveşte pe petenta D. Gh. N., aceasta a fost iniţial pensionată pentru invaliditate, după care pensia sa a fost înlocuita prin decizia nr. (...)/20.01.2005 cu pensie pentru limita de vârsta, însa la calcularea punctajului nu s-a ţinut seama de adeverinţa nr. 486/20.02.2007. Deşi au contestat modul de calcul al pensiilor la Casa Judeţeana de Pensii D, aceştia nu le-au luat in seama cele doua adeverinţe.

Petenţii nu si-au întemeiat cererea in drept.

La cererea de chemare in judecata, petenţii au anexat: cărţile de munca, decizia nr. (...)/1.12.1993, decizie a asupra capacitaţii de munca nr. 1173/24.03.2005, cupoane de pensie, decizie a asupra capacitaţii de munca nr. 4177/12.11.2007, adeverinţa nr. 686/23.06.2005, acte medicale.

In şedinţa publică din 2.10.2008 intimata Casa Judeţeană de Pensii D a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii întrucât decizia de recalculare a pensiei nr. (...)/24.05.2007, care îl priveşte pe petentul N. G, este întocmită in mod legal. La recalcularea pensiei nu s-a ţinut seama de adeverinţa nr. 686/23.06.2005 emisa de SC T. SA, întrucât aceasta nu a fost întocmită în conformitate cu prevederile OUG nr. 4/2005, în sensul că nu sunt precizate: funcţia deţinută de petent, denumirea sporurilor şi temeiul legal al acordării acestora.

A mai arătat intimata că petentul poate depune o nouă adeverinţa, care sa complinească aceste lipsuri.

În drept, intimata şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile C o d u l u i d e procedură civilă şi ale Legii nr. 19/2000.

La întâmpinarea formulată intimata a anexat decizia nr. (...)/24.05.2007, însoţită de buletinul de calcul.

In şedinţa publică din 13.11.2008 intimata a depus la dosar completare la întâmpinare, prin care s-a solicitat respingerea acţiunii şi în ceea ce o priveşte pe petenta D. Gh. N., întrucât prin decizia nr. (...)/20.01.2005, de trecere de la pensia de invaliditate la cea pentru limita de vârstă, au fost luate în calcul şi sporurile depuse prin cererea nr. 16538/20.03.2006.

În drept, intimata şi-a întemeiat completarea la întâmpinare pe dispoziţiile C o d u l u i d e procedură civilă şi ale Legii nr. 19/2000, anexând acesteia: decizia nr. (...)/20.01.2005, buletinul de calcul, cererea nr. 16538/20.03.2006, adeverinţa nr. 2328/01.09.2005.

In aceeaşi şedinţă publică petentul N. G a depus cererea formulată de D. N., prin care solicita recalcularea pensiei sale, precum şi adeverinţa nr. 299/14.10.2008 emisă de SC T. SA

In şedinţa publică din 27.11.2008 petentul N. G a depus la dosar precizări la acţiune, prin care solicita recalcularea pensiei sale, arătând că până la ajungerea în fata instanţei de judecată, nu i-a fost comunicat de nici un reprezentant al intimatei că adeverinţa ce cuprinde sporurile nu este întocmita în conformitate cu legea .

Analizând actele si lucrările dosarului tribunalul , prin sentinţa nr.2136 din data de 11 decembrie 2008, a admis contestaţia formulata de petentul N. G în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii D şi a obligat intimata să recalculeze pensia petentului luând în calcul şi sporul de vechime de 24% pentru perioada 1.10.1996-1.08.1997 şi de 25% pentru perioada 1.08.1997-2.03.1998.

Pentru a pronunţa această hotărâre,instanţa a reţinut în fapt ca petentul N. G beneficiază de pensie de invaliditate, care a fost supusă recalculării în conformitate cu prevederile OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de sănătate, fiind emisă decizia nr. (...)/24.05.2007 de către intimata Casa Judeţeană de Pensii D. Din buletinul de calcul ce a stat la baza emiterii acestei decizii s-a reţinut că la stabilirea pensiei petentului nu a fost luat în calcul sporul de vechime de 24% pentru perioada 1.10.1996-1.08.1997 şi de 25% pentru perioada 1.08.1997-2.03.1998, spor ce a fost prevăzut în adeverinţa nr. 686/23.06.2005, respectiv nr. 299/14.10.2008 emise de SC T. SA.

In cauza, pentru stabilirea pensiei petentului, intimata trebuia să ia in calcul în totalitate adeverinţa nr. 686/23.06.2005, al cărei conţinut este reiterat ulterior prin adeverinţa nr. 299/14.10.2008, din care rezulta că acesta a beneficiat de sporul de vechime de 24% pentru perioada 1.10.1996-1.08.1997 şi de 25% pentru perioada 1.08.1997-2.03.1998, astfel cum dispun textele legale de mai sus. De altfel, intimata s-a întemeiat pe conţinutul adeverinţei nr. 686/23.06.2005 numai în parte, întrucât pentru anii de munca anteriori se ia în calcul sporul de vechime, oprindu-se fără nici o explicaţie la 1.10.1996.

Având în vedere că petentul a contribuit pe aceasta perioadă la sistemul public de pensii, ţinând seama şi de principiul contributivităţii prevăzut de dispoziţiile art. 2 lit. e din Legea nr. 19/2000 şi în temeiul textelor de lege menţionate mai sus, instanţa de fond a admis contestaţia formulată de acesta şi a obligat intimata să recalculeze pensia petentului luând în calcul si sporul de vechime de 24% pentru perioada 1.10.1996-1.08.1997 şi de 25% pentru perioada 1.08.1997-2.03.1998.

In ceea ce o priveşte pe petenta D. Gh. N., s-a reţinutcă aceasta a fost iniţial pensionată pentru invaliditate, după care pensia sa a fost înlocuită prin decizia nr. (...)/20.01.2005 cu pensie pentru limită de vârstă.

Tribunalul a constatat că,deşi prin cererea formulată şi precizată ulterior, aceasta a susţinut că nu i-au fost luate în calcul sporurile menţionate în adeverinţa nr. 2328/01.09.2005, reiterate în adeverinţa nr. 486/20.02.2007, emise de SC U. SA P, din buletinul de calcul rezulta că acestea au fost avute în vedere.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal intimata Casa Judeţeană de Pensii D,apreciind-o ca netemeinică şi nelegală întrucât pentru perioada 01.10.1996 şi 01.08.1997-02.03.1998 au fost luate în calcul sporul de vechime şi sporul cu caracter permanent prevăzute în adeverinţa nr. 686/23.06.2005 emisă de SC E. Sa .În consecinţă,prin sentinţa recurată a fost obligată să recalculeze pensia cu luarea în considerare încă odată a unor sporuri deja valorificate.

A solicitat admiterea recursului şi modificarea în parte a sentinţei în sensul respingerii contestaţiei formulate de contestatorul N. G.

Curtea,examinând sentinţa recurată în raport de actele şi lucrările dosarului,de criticile formulate,dar şi sub toate aspectele conform art. 3041c.proc.civ.,constată că recursul e fondat din considerentele ce se vor arăta în continuare:

Din actele şi lucrările dosarului reiese , într-adevăr ,că petentul N. G beneficiază de pensie de invaliditate, care a fost supusă recalculării în conformitate cu prevederile OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de sănătate, fiind emisă decizia nr. (...)/24.05.2007 de către intimata Casa Judeţeană de Pensii D.

Instanţa de fond a reţinut ,însă,în mod eronat că la recalcularea acesteia nu au fost valorificate şi sporul de vechime şi sporul cu caracter permanent menţionate în adeverinţa nr. 686/23.06.2005 emisă de SC E. SA,din examinarea buletinului de calcul aflat la filele 53-54 din dosarul de fond reieşind că suma contributivă evidenţiată pe coloana 2 include ,pe lângă salariul de încadrare ,şi sporul de vechime şi sporul cu caracter permanent de care intimatul-contestator a beneficiat în perioada de referinţă.

Astfel,suma contributivă din coloana 2 a buletinului de calcul întocmit de intimată reprezintă suma acelora evidenţiate în adeverinţa nr. 686/23.06.2005(filele 57-58 din dosarul de fond) la rubricile „salariul din carnetul de muncă „,”spor vechime” şi „spor cu caracter permanent”.

Din considerentele susmenţionate,în baza art. 312 c.proc.civ. Curtea va admite recursul declarat de intimata Casa Judeţeană de Pensii D şi va modifica în parte sentinţa nr. 2136/11.12.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a în sensul că va respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de contestatorul N. G.

Va menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

 

Admite recursul declarat de intimata Casa Judeţeană de Pensii D împotriva sentinţei nr. 2136/11.12.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a în contradictoriu cu contestatorul N. G ,domiciliat în P,str. (...),nr.26,jud.D.

Modifică în parte sentinţa în sensul că respinge ca neîntemeiată şi contestaţia formulată de contestatorul N. G.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică,azi,26.03.2009.

 

Preşedinte, Judecători,

(...)-(...) (...) (...) (...) (...)-B. (...)

 

 

 

 

Grefier,

F.-S. D.

 

 

 

 

Red.MP

3ex/24.04.2009

dosar fond nr(...)

T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a

Jud.fond J. T.

S. N.

Toate spetele


Sus ↑