• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 501 din data 2009-03-13
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia litigii de muncă

şi asigurări sociale

DOSAR NR(...)

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 501

Sedinţa publică din 16 aprilie 2008

Curtea constituită din:

 

Preşedinte:(...) (...)

Judecător :(...) (...)

Judecător :(...) (...)

Grefier :(...) (...)

 

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S împotriva sentinţei civile nr.2229/08.12.2008, pronunţată de Tribunalul C-S în dosar nr(...), în contradictoriu cu reclamanta T. B., având ca obiect asigurări sociale.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se prezintă reclamanta personal, lipsă fiind pârâta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că, prin registratură, s-a depus, la data de 3.03.2009, întâmpinare de către reclamanta T. B..

Nemaifiind cereri de formulat sau excepţii de invocat, Curtea constată încheiată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Reclamanta solicită respingerea recursului,şi menţinerea sentinţei ca fiind temeinică şi legală.

CU R T E A,

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 2229/08.12.2008, pronunţată de Tribunalul C-S în dosar nr(...) s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamanta T. B. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C-S, şi a fost obligată pârâta la recalcularea pensiei susţinătorului decedat prin folosirea stagiului complet de cotizare de 20 de ani la determinarea punctajului mediu anual şi să emită reclamantei decizie privind acordarea pensiei de urmaş în condiţiile art.71 din Legea nr.19/2000, prin aplicarea procentului de 50% asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător.

Pârâta a mai fost obligată la acordarea pensiei de urmaş începând cu data de 01.10.2007.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin cerere, la data de 01.10.2007, reclamanta T. B., a solicitat Casei Judeţene de Pensii C – S, acordarea pensiei de urmaş în urma decesului soţului T. G. la data de 10.10.1998.

Instanţa a constatat că, pârâta, încălcând prevederile art. 86 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, (care arată că: „ (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. (2) Decizia casei teritoriale de pensii va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare . (3) Decizia casei teritoriale de pensii se comunică în scris persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.”) nu i-a admis sau respins cerere prin care a solicitat stabilirea şi acordarea pensiei de urmaş deşi de la data de 01.10.2007 dată la care a solicitat acest drept şi până la data la care s-a adresat instanţei de judecată au trecut mai bine de 10 luni de zile, termen cu mult depăşit faţă de cel de 30 de zile în care în mod legal ar fi trebuit să-i răspundă.

Ori, în urma formulării cererii reclamatei T. B., de acordare a pensiei de urmaş, ţinând cont de faptul că soţului său, T. G. la data de 04.07.1990, prin decizia nr. (...), începând cu data de 01.04.1990 iau fost stabilite drepturile de pensie în temeiul art. 14 din Legea nr. 3/1977 (fila 5 dosar), pârâta avea obligaţia să emită pe seama reclamantei decizie de acordare a pensiei de urmaş.

Potrivit prevederile art.71 alin.1 lit.a din Legea nr.19/2000, instanţa a constatat că pensia de urmaş se calculează, după caz, din pensia pentru limita de vârstă aflată în plata sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat. Potrivit alin.2 al aceluiaşi articol, cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte în condiţiile art. 76, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1) lit. a) , în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel: pentru un singur urmaş - 50%.

Prin decizie privind recalcularea pensiei din sistemul public urmare a recalculării drepturilor de pensie, în conformitate cu prevederile OUG nr. 4/2005, pârâta Casa Judeţeană de Pensii trebuia să recalculeze drepturile de pensie de urmaş ale soţului reclamantei, urmare revizuirii sporurilor conform adeverinţei nr. 2211/19.07.2007 (fila 7 dosar) şi să-i stabilească reclamantei pensia de urmaş din punctajul susţinătorului decedat recalculat în conformitate cu dispoziţiile HG nr. 1550/2004.

Întrucât aşa cum rezultă din decizia de pensionare a soţului decedat, pensia pentru limită de vârstă a acestuia a fost acordată în temeiul art. 14 din Legea nr. 3/1977, iar la determinarea punctajului mediu anual al pensiei defunctului, trebuie avut în vedere stagiu complet de cotizare de 20 de ani, acesta realizând în timpul desfăşurării activităţii profesionale un stagiu de cotizare de 20 de ani şi 28 de zile în grupa I de muncă subteran, conform Carnetului de muncă Seria M.n. (...). (...) (filele 16-29 dosar).

Potrivit disp. art. 4 din OUG nr. 4/2005, aprobată prin Legea nr. 78/2005, determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1550/2004 privind operaţiunile de evaluare în vederea recalculării pensiilor în sistemul public stabilite de fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.

Art. 2 al. HG nr. 1550/2004 stabileşte că evaluarea se va efectua prin determinarea punctajului mediu anual aferent fiecărei pensii aflate în plată utilizând stagiul complet de cotizare care, potrivit disp. art. 2 alin. 1 din Normele Metodologice de aplicare a HG nr. 1550/2004, reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie de către persoana beneficiară.

Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 stagiul complet de cotizare ce va fi utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977 (art. 2, alin. 3 din Normele Metodologice de aplicare a HG nr. 1550/2004).

Pentru persoanele care au lucrat în subteran în unităţi miniere, art. 14 prevede un stagiu de cotizare de 20 de ani cu reducerea vârstei de pensionare.

Nu se poate susţine că art. 14 din Legea nr. 3/1977 derogă doar în privinţa vârstei de pensionare, deoarece prin aplicarea aceluiaşi stagiu complet de cotizare şi acestei categorii de persoane s-ar crea o situaţie discriminatorie, de vreme ce acestea se pot pensiona la limită de vârstă după împlinirea stagiului respectiv de cotizare prin reducerea corespunzătoare a vârstei de pensionare, fără penalizare.

În raport de actele existente la dosar, instanţa reţine că pârâta are obligaţia să procedeze la calcularea drepturilor de pensie de urmaş potrivit art.71 alin.2 lit.a, cuantumul pensiei de urmaş fiind stabilit procentual din pensia susţinătorului decedat.

Faţă de aceste considerente, şi în temeiul art. 85 alin. 1 şi 3 şi art. 71 coroborat cu art.76 din Legea 19/2000, instanţa a admis acţiunea formulată de reclamanta T. B. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C-S.

Împotriva acestei sentinţei în termen legal a declarat recurs Casa Judeţeană de Pensii C-S solicitând modificarea-casarea hotărârii şi în rejudecare să fie respinsă în totalitate acţiunea formulată.

În motivarea recursului s-a arătat că instanţa de fond a soluţionat procesul cu încălcarea formelor de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art.105 alin.2 cod pr.civilă, în sensul că nu a administrat probe din care să rezulte că reclamanta îndeplineşte condiţiile de stabilire a pensiei de urmaş. S-a arătat că prima instanţă nu a aplicat în mod corect HG nr.1550/2004 şi OUG nr.4/2005, încălcând procedura de recalculare a pensiei prevăzută de aceste acte normative.

În continuare s-a susţinut că prima instanţă nu a cercetat fondul cauzei şi nu a ţinut seama de împrejurarea că reclamanta nu a depus toate actele doveditoare cerute de lege.

În finalul recursului s-a arătat că Tribunalul C-S nu a ţinut seama de stagiul obligatoriu prevăzut de lege şi a dispus nelegal utilizarea stagiului de cotizare de 20 de ani.

În drept au fost invocate motivele de recurs prev.de art.304 pct.5, 8 şi 9 Cod pr.civilă.

Fa fila 8 reclamanta T. B. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului deoarece hotărârea primei instanţe este legală, fiind pronunţată cu respectarea dispoziţiilor legale în materie şi a actelor din care rezultă că antecesorul său a îndeplinit condiţiile de stagiu complet de cotizare.

Examinând recursul prin prisma celor arătate şi în condiţiile prev.de art.304, rap. La art.306 şi art.312 cod pr.civilă, se reţine că acesta este nefondat.

Primul motiv de recurs, la care a făcut trimitere recurenta, respectiv art.304 pct.5 cod pr.civilă vizează casarea hotărârii dacă aceasta a fost pronunţată cu încălcarea formelor de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art.105 alin.2 Cod pr.civilă.

Tribunalul C-S a pronunţat hotărârea atacată cu recurs în condiţii de contradictorialitate, în prezenţa ambelor părţi, sub acest aspect neexistând nici un fel de iregularitate, părţile cauzei putându-şi formula toate cererile şi apărările, mai ales că judecata în faţa primei instanţe a presupus şi termene intermediare, până la faza dezbaterilor.

De altfel, recurenta dezvoltă la acest motiv de recurs chestiuni legate de administrarea probatoriului, inclusiv a dovezilor aspecte în legătură cu care şi-a exprimat punctul de vedere cu ocazia termenelor acordate, înainte de soluţionarea cauzei, împrejurare ce determină inaplicabilitatea art.304 pct.5 Cod pr.civilă, în speţă.

Conform prevederilor art.304 pct.8 cod pr.civilă hotărârea atacată cu recurs poate fi modificată dacă instanţa care a pronunţat-o a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii sau a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi clar al acestuia.

Prima instanţă, a interpretat în mod corect conţinutul cererii reclamantei T. B. referitoare la pensia de urmaş solicitată de către aceasta, mai precis recalcularea pensiei susţinătorului decedat, pe baza înscrisurilor prezentate de către ambele părţi şi în conformitate cu dispoziţiile art.71 din Legea nr.19/2000.

Din acest punct de vedere, nu se poate susţine că prim a instanţă a interpretat greşit raportul juridic de conflict cu care a fost investită, dimpotrivă a interpretat natura raporturilor dintre părţi prin prisma obiectului cererii de chemare în judecată, fără a schimba natura ori înţelesul acestuia.

Referitor la motivul de nelegalitate prevăzut de art.304 pct.9 cod pr.civilă, Curtea va reţine că acesta nu este incident în speţă, Tribunalul C-S pronunţând hotărârea pe baza actelor şi lucrărilor cauzei, cu respectarea normelor metodologice de aplicate a HG nr.1550/2004 privind determinarea punctajului mediu anual în vederea stabilirii stagiului complet de cotizare.

De asemenea prima instanţă a făcut o aplicare corectă a art.72 şi următorul din Legea nr.19/2000, atunci când a dispus cu privire la recalcularea pensiei susţinătorului decedat prin folosirea stagiului complet de cotizare de 20 de ani la determinarea punctajului mediu anual.

Faţă de cele arătate recursul declarat de către pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S va fi respins.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de către pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S, împotriva sentinţei civile nr.2229/08.12.2008, pronunţată de Tribunalul C-S în dosar nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 13 martie 2009

 

Preşedinte Judecător Judecător

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

Grefier

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.L.(...)/25.03.2009

Tehnored.DR/25.03.2009

2 ex.

Prima instanţă-Trib.C-S

Judecători:E. (...);E. E.

Toate spetele


Sus ↑