• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 1444 din data 2009-10-21
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia Litigii de muncă şi

asigurări sociale

DOSAR NR(...)

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1444

 

Şedinţa publică din data de 21 octombrie 2009

 

PREŞEDINTE : Dr. (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

GREFIER : (...) (...)

 

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de către pârâta Casa Judeţeană de Pensii A împotriva sentinţei civile nr. 266/12.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamantul Ş. J., având ca obiect asigurări sociale.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se constată lipsa părţilor, recurenta solicitând judecarea cauzei şi în lipsă.

Procedura de citare este îndeplinită legal.

Recursul este scutit de taxă de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care văzând că s-a solicitat judecarea şi în lipsă, potrivit art. 242 alin. 2 Cod procedură civilă, instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată:

Prin acţiunea civilă înregistrată la T r i b u n a l u l A r a d la data de 31.08.2007, reînregistrată la data de 31.03.2008, urmare a trimiterii cauzei spre rejudecare în baza Deciziei civile nr. 232/19.02.2008, pronunţată de Curtea de A P E L T I M I Ş O A R A în dosarul civil nr(...), contestatorul Ş. J. a cerut în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii A, obligarea acesteia la recalcularea şi plata drepturilor de pensie începând cu data de 1.07.2005 şi anularea deciziilor de pensionare cu nr. (...)/27.04.2006, nr. (...)/1.07.2007 şi nr. (...)/1.10.2008 şi obligarea intimatei la emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei conform raportului de expertiză.

În precizarea de acţiune, depusă la data de 23.05.2008, fila 9 dosar, a solicitat luarea în considerare la recalcularea drepturilor de pensie şi a vechimii în muncă aferentă perioadei 1.03.1941–21.12.1947, înscrisă în carnetul de muncă al contestatorului, ulterior, la poziţiile 13 -14, filele 16 şi 17 din carnetul de muncă al contestatorului, vechime reconstituită ulterior şi neanulată de către instanţă, fila 8 dosar fond.

În motivarea contestaţiei a arătat că s-a pensionat la data de 1.11.1987 pentru limită de vârstă, iar recalcularea pensiei nu s-a făcut corect fiindu-i înlăturată pe o perioadă de 5 ani înscrisă în cartea de muncă, în sensul că intimata nu a ţinut cont de salariul realizat pe perioada 15.07.1957 - 6.01.1962 şi de sporul cuvenit pentru perioada lucrată în grupa a II-a de muncă.

Intimata a refuzat să ia în considerare la recalcularea pensiei a perioadei 1.03.1941 – 27.12.1947, în care a lucrat ca muncitor permanent, motivând că, la aceea dată nu era major şi nu a plătit cotizaţiile datorate bugetului de stat, astfel că, nu este îndreptăţit la acordarea pensiei pentru această perioadă.

De asemenea, contestatorul a invocat nelegalitatea stabilirii şi recalculării drepturilor de pensie faţă de împrejurarea că intimata nu a avut în vedere salariile realizate şi înscrise în carnetul de muncă, ci salariul minim pe economie, ceea ce a dus la diminuarea rapturilor de pensie ale contestatorului.

Prin sentinţa civilă nr. 266/12.02.2009 pronunţată în dosar nr(...) T r i b u n a l u l A r a d a admis în parte contestaţia formulată de contestatorul Ş. J., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii A şi în consecinţă, a anulat deciziile de recalculare nr. 11.2553/1.07.2007 şi nr. 11.2553/1.10.2008; a obligat intimata să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei conform raportului de expertiză întocmit de expertul E. O., parte integrantă a sentinţei, cu luarea în calcul a unui punctaj total de 43,55067, din care 3,60839 puncte reprezintă puncte pensie suplimentară, un punctaj mediu anual de 1,45169 şi o pensie de 1.013 lei calculată la o valoare a punctului de pensie de 697,5 lei; a obligat intimata la recalcularea drepturilor de pensie conform punctajului stabilit în raportul de expertiză, parte integrantă a prezentei şi a evoluţiei valorii punctului de pensie începând cu data de 1.01.2007 la zi, până la plata efectivă şi actualizarea debitului în funcţie de rata inflaţiei; a obligat intimata la determinarea drepturilor de pensie pentru perioada 1.03.1941 - 21.12.1947 înscrisă în carnetul de muncă al contestatorului ulterior. A obligat intimata la 300 lei cheltuieli de judecată către contestator reprezentând onorariul expertului.

Tribunalul a reţinut:

Contestatorul Ş. J. a realizat un stagiu de cotizare de 34 ani, 11 luni şi 27 zile, din care, 7 ani, 7 luni şi 14 zile au fost realizate în grupa a II-a de muncă, iar în condiţii normale 25 ani, 7 luni şi 13 zile la care se adaugă un spor de 1 an şi 9 luni aferent grupei a II-a de muncă, raportat la un stagiu complet de cotizare conform Legii nr. 19/2000 de 30 ani şi 0 luni.

Astfel, a realizat în perioada 1947 – 1987 un punctaj de 39,94228 puncte, aşa cum reiese din Anexa I şi un număr de 3,60839 puncte pentru pensia suplimentară, conform calculului din Anexa II, în total 43,55067 puncte şi un punctaj mediu anual de 1,45169 puncte .

La determinarea drepturilor de pensie, instanţa a avut în vedere salariul tarifar de 1200 lei pentru perioada 16.07.1957 - 6.01.1962, potrivit adeverinţei nr. 963/08.03.1957 şi refuzul neîntemeiat al Casei Judeţene de Pensii A de la fila 50 fond – rejudecare câtă vreme adeverinţa de salarizare nu a fost anulată şi nici nu s-a cerut înscrierea ei în fals sau rectificarea/anularea înscrierilor din carnetul de muncă pentru perioadele aflate în litigiu, în termenele legale prevăzute de lege.

Pentru considerentele prezentate, văzând dispoziţiile Hotărârea Guvernului nr. 1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, principiile Legii nr. 19/2000, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, precum şi evoluţia valorii punctului de pensie începând cu data de 1.01.2007 la zi, a admis în parte contestaţia formulată de contestatorul Ş. J. şi a anulat deciziile de recalculare nr. 11.2553/1.07.2007 şi nr. 11.2553/1.10.2008.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal pârâta Casa Judeţeană de Pensii A, solicitând modificarea ei în sensul respingerii acţiunii.

Invocând dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, recurenta a susţinut că în mod nelegal a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive cu privire la cererea de a se valorifica perioada 1941 - 1947, perioadă care nu este înregistrată în cartea e muncă a reclamantului. A mai susţinut, în legătură cu acest aspect, că s-au încălcat prevederile art. 15 şi 16 din Decretul nr. 92/1976 care reglementează procedura reconstituirii vechimii în muncă de către comisia de reconstituire, procedură neurmată de către reclamant.

S-a criticat sentinţa ca nelegală şi netemeinică pentru că s-a dispus valorificarea adeverinţei nr. 963/28.03.1957 care nu este veridică fiind eliberată la data de 16.07.1957, anterior angajării reclamantului la Staţiunea D. A şi că nu se putea valorifica din această adeverinţă salariul menţionat ci doar salariul minim pe economie. S-a susţinut şi că se impune înlăturarea completării raportului de expertiză care nu a avut în vedere cele arătate mai sus.

Sentinţa ca mai fost criticată ca nelegală pentru că s-au acordat drepturile de pensie începând cu 1.01.2007, acţiunea fiind înregistrată la instanţă la data de 31.08.2007.

Reclamantul intimat nu a depus întâmpinare.

Examinând cauza în raport de motivele de recurs şi totodată sub toate aspectele conform dispoziţiilor art. 3041 Cod procedură civilă, se constată că recursul este fondat doar în parte.

Criticile privitoare la data acordării drepturilor sunt întemeiate întrucât Decizia nr. (...)/1.07.2007 anulată de instanţă a produs efecte de la data de 1.07.2007 şi prin urmare, numai de la această dată se putea dispune recalcularea pensiei şi nu de la data de 1.01.2007.

Celelalte critici formulate de recurentă sunt nefondate.

Perioada 1.03.1941 – 27.12.1947 este înscrisă în carnetul de muncă al reclamantului - poziţia 13-14 - în anul 1963, şi în aceste condiţii nu se poate invoca nerespectarea procedurii prevăzută de Decretul nr. 92/1976 care nu era în vigoare la acea dată şi care nu poate retroactiva.

În ce priveşte lipsa calităţi procesuale pasive, este nefondată această excepţie întrucât obiectul cauzei îl constituie contestaţia împotriva unei decizii de pensie şi nu reconstituirea vechimii în muncă şi în mod corect a fost respinsă.

Cu privire la perioada 1957 – 1962 s-a dispus în mod legal valorificarea ei şi a veniturilor înscrise în carnetul de muncă, atât timp cât nu s-a anulat această înscriere.

Susţinerile recurentei sunt contradictorii întrucât, deşi contestă veridicitatea înscrierii în carnetul de muncă a acestei perioade, pentru că adeverinţa în baza căreia s-a făcut înscrierea ar fi emisă la o dată anterioară angajării, totuşi valorifică această perioadă dar nu valorifică venitul de 1200 lei lunar înscris în carnetul de muncă şi ia în calcul venitul minim.

Ori, contestarea adeverinţei în baza căreia s-a făcut înscrierea în carnetul de muncă impunea înlăturarea ei în totalitate şi nu doar parţial privind salariul de 1200 lei înscris.

Înlăturarea acestei perioade nu este posibilă întrucât este înscrisă în cartea de muncă şi pârâta nu are temei legal pentru a anula această înscriere, chiar dacă ar fi o neconcordanţă cu privire la data emiterii adeverinţei (care a stat la baza înscrierii).

Mai mult, se constată că şi susţinerile cu privire la data emiterii adeverinţei sunt nefondate întrucât în carnetul de muncă – poziţia 7 se menţionează că actul în baza căreia s-a făcut înscrierea este adeverinţa cu nr. 963 emisă de Staţiunea D. la data de 28.03.1961 şi nu la 28.03.1957, cum se susţine în motivele de recurs, şi atestă începutul activităţii la 16.07.1957, după care la poziţia 9 este evidenţiată încetarea activităţii la 6.01.1962, înscrierile fiind în ordine cronologică.

Prin urmare, în mod corect s-a dispus valorificarea celor două perioade de către instanţa de fond şi de către expert.

Pentru aceste considerente, va fi admis recursul în baza art. 312 alin. 1 şi 3 Cod procedură civilă şi va fi modificată în parte sentinţa doar cu privire la data acordării drepturilor de pensie, menţinându-se restul dispoziţiilor.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii A împotriva sentinţei civile nr. 266/12.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosar nr(...), în contradictoriu cu reclamantul Ş. J..

Modifică în parte sentinţa în sensul că obligă pârâta să recalculeze drepturile de pensie acordate începând cu data de 1.07.2007.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 21 octombrie 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

D. E. J. K. E. T.

 

 

 

Grefier,

E. N.

 

 

 

 

 

 

Red. I.J./30.10.2009

Tehnored. N.B.

2 ex./3.11.2009

Prim inst.: T r i b u n a l u l A r a d – M. K., N. B.

Toate spetele


Sus ↑