• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie la executare. Recurs

Hotararea nr. 171/R din data 2009-02-18
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

SECTIA CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE ,DE CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE CIVILĂ Nr. 171/R

Şedinţa publică de la 18 Februarie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de intimata Casa Judeţeană de Pensii B, împotriva sentinţei civile nr. 1438 din 2 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v în dosarul civil nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare , se constată lipsa părţilor .

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din 12 februarie 2009 când instanţa rămâne în pronunţare , conform celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi , care face parte integrantă din prezenta hotărâre , iar instanţa, în vederea deliberării ,a amânat pronunţarea pentru 18 februarie 2009.

 

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă :

Constată că prin sentinţa civilă nr. 1438/ 2 octombrie 2008 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v s-a respins excepţia prescripţiei dreptului la recalcularea pensiei.

S-a admis contestaţia formulată de contestatoarea E. B. cu domiciliul în E. ,(...) , în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B cu sediul în O. E., nr. 67 şi în consecinţă:

S-a anulat Decizia nr. 392 din 11.03.2008 emisă de intimată privind constatarea debitului de 845 lei în sarcina contestatoarei şi obligă intimata să restituie contestatoarei sumele reţinute .

Pentru a pronunţa această sentinţă , instanţa a reţinut următoarele :

D. E. B. este beneficiara unei pensii de urmaş începând cu data de a 01.09.2002 , potrivit Deciziei nr. (...)din 05.09.20 07 (fila 23 ).

Această decizie a fost revizuită în 07.12..2007 , astfel că punctajul iniţial a scăzut de la 0,33512 puncte la 0,12558 puncte ( fila 18 ) şi nu 0,14705 puncte cum susţine intimata prin decizia atacată ( fila 2 ) .

Urmare acestui fapt, prin Decizia nr. . 392 din 11.03.2008 s-a dispus recuperarea unui debit de 845 lei reprezentând pensie plătită fără temei în perioada 01.12.2005 – 29.02.2008 (fila 2).

Decizia are temei de drept art. 187 alin.4 din Legea nr. 19/2001 şi este motivată prin reevaluarea dosarului de pensie ceea cea determinat ca punctajul iniţial să scadă de la 0,33512 puncte la 0,14705 puncte .

Art. 187 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 prevede că sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul de prescripţie de 3 ani.

Prin alin.4 al aceluiaşi art. se atribuie caracterul de titlu executoriu al deciziei emisă pentru recuperarea acestor sume.

Recalcularea drepturilor de pensie nu este supusă vreunui termen de prescripţie , putând fi efectuată oricând în baza art. 169 din Legea 19/2000 .

Potrivit art. 6 al 2 din O.U.G. nr. 4/2005 , în situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

Intimata nu a motivat din această perspectivă decizia atacată , nu a depus un calcul din care să rezulte pe perioade distincte sumele încasate fără temei de către contestatoare în raport cu punctajul aferent şi valoarea punctului de pensie , astfel că decizia apare nemotivată ,iar instanţa nu poate cenzura actul dedus judecăţii şi temeinicia fondului acestuia .

Mai mult , există neconcordanţe între aceasta şi cea de recalculare a pensiei în ce priveşte punctajul realizat .

În consecinţă, potrivit celor mai sus expuse , instanţa a respins excepţia prescripţiei dreptului la recalcularea pensiei , va anula Decizia nr. 392 din 11.03.2008 emisă de intimată privind constatarea debitului de 845 lei în sarcina contestatoarei şi a obligat intimata să restituie contestatoarei sumele reţinute .

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs intimata Casa Judeţeană de Pensii B în temeiul art. 304 pct . 9 Cod procedură civilă.

În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că, urmare a evaluării dosarului de pensionare punctajul s-a diminuat.

Întrucât dosarul de pensionare al contestatoarei nu a fost evaluat potrivit O.U.G. nr. 4/2005 în etapa când trebuia să fie recalculat faţă de anul înscrierii la pensie, ci la o dată ulterioară, aceasta a beneficiat de toate indexările acordate pensiilor prin hotărâri de guvern aferente punctajului nerecalculat.

În urma recalculării pensiei a rezultat un punctaj mai mic. Contestatoarea nu avea dreptul la aplicarea măsurilor de indexare.

Instanţa a interpretat în mod eronat şi probele depuse la dosar, în sensul că în decizia de debit este menţionat ca punctaj rezultat , punctajul aflat în acest moment în plată.

Examinând sentinţa atacată în raport cu motivele de recurs şi probele administrate , Curtea constată că recursul este întemeiat.

Astfel cum evidenţiază probele administrate în cauză, contestatoarea a beneficiat de toate indexările acordate pensiilor prin hotărâri de guvern aferent unui punctaj evaluat la o dată ulterioară faţă de anul înscrierii la pensie şi nu în conformitate cu O.U.G. nr. 4/2005.

În contextul legislativ menţionat, contestatoarea nu avea dreptul la indexare, întrucât în conformitate cu art. 6 al. 2 în situaţia în care cuantumul aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine acest cuantum până la data la care , prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare , se obţinea un cuantum al pensiei mai mare.

Contestatoarea va avea dreptul la aplicarea măsurilor de indexare, numai în momentul în care , prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea 19/2000 , punctajul recalculat va depăşi pensia aflată în plată .

Faţă de aceste considerente în temeiul art. 312 Cod procedură civilă , recursul va fi admis în parte, în sensul respingerii contestaţiei formulate de contestatoarea E. B. şi a menţinerii dispoziţiei cu privire la respingerea excepţiei prescripţiei dreptului la recalcularea pensiei .

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de recurenta intimată Casa Judeţeană de Pensii B împotriva sentinţei civile nr. 1438/2 octombrie 2008 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v pe care o modifică în parte , în sensul că:

Respinge contestaţia formulată de contestatoarea E. B. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii B .

Menţine dispoziţia instanţei cu privire la respingerea excepţiei prescripţiei dreptului la recalcularea pensiei .

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 18.02.2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red CJ 2.03.2009

Tehnored AG 4.03.2009/ 3 ex

Jud fond S N./V. N.

Toate spetele


Sus ↑