• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti - Contestatie in anulare. Recurs

Hotararea nr. 3929 din data 2008-06-02
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

(Număr în format vechi 3748/CM-AS/2006)

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

DECIZIE Nr. 3929

Şedinţa publică de la 02 Iunie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)-E.

Grefier B. H.

x.x.x.

Pe rol, judecarea contestaţiei în anulare formulată de E. S., împotriva deciziei civile nr. 1453 din 17 mai 2006, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A, în contradictoriu cu intimatul MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE DIRECŢIA- FINANCIAR CONTABILĂ SECŢIA PENSII MILITARE, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns consilier juridic E. G pentru intimatul MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE DIRECŢIA- FINANCIAR CONTABILĂ SECŢIA PENSII MILITARE, lipsind contestatorul E. S..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, instanţa constatând că nu sunt cereri de formulat sau excepţii de invocat a apreciat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul asupra recursului.

Reprezentantul intimatului Ministerul Apărării Naţionale Direcţia- Financiar Contabilă secţia Pensii Militare, consilier juridic E. G, a solicitat respingerea contestaţiei în anulare ca inadmisibilă întrucât motivele invocate nu se încadrează în cele prevăzute de art.318 cod pr.civilă.

 

C U R T E A

Asupra contestaţiei în anulare de faţă.

T r i b u n a l u l G o r j – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, prin sentinţa civilă nr. 1380 din 22 decembrie2005, a respins cererea formulată de petentul E. S..

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut că la momentul pensionării, în anul 2000, petentul a beneficiat de procentul corespunzător pentru perioada de contribuţie la fondul de pensie suplimentară de 23 ani, 5 luni şi 29 zile, prevăzut de art. 60-66 din Decretul nr. 214/1977 şi că ulterior pensia suplimentară a devenit pensie militară de stat.

Că la recalcularea şi actualizarea acesteia s-a menţinut pensia suplimentară, aceasta fiind inclusă în cuantumul total al pensiei cuvenită şi achitată petentului , respectiv 4.331.000 lei. ROL, şi deşi petentul a luat la cunoştinţă de această decizie de recalculare, nu a contestat-o în termenul legal.

Împotriva sentinţei a declarat recurs contestatorul E. S. pentru netemeinicie şi nelegalitate.

Prin deciziei civile nr. 1453 din 17 mai 2006, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A s-a respins ca nefondat recursul declarat de contestatorul E. S. împotriva sentinţei civile nr. 1380 din 22 decembrie 2005, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, în dosar nr. 1701/CM/2005, în contradictoriu cu intimatul MAI - Direcţia Financiar Contabilă – Secţii Pensii Militare B.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut:

Contestatorul recurent a susţinut că instanţa de fond a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului, n-a dispus efectuarea unei expertize tehnico-contabile şi nu s-a pronunţat asupra buletinului de calcul din 1 octombrie 2004, din care rezulta în mod evident inexistenţa procentului de 12 % pentru contribuţia sa la fondul de pensie suplimentară.

Decizia de recalculare a pensiei, care i-a fost comunicată recurentului la 16 august 2004, nu a fost contestată de acesta, ceea ce demonstrează că a apreciat-o ca fiind legală.

Pe fondul litigiului, în conformitate cu art. 80 din Legea nr. 164/2001, la data încheierii procesului de recalculare a pensiilor militare de stat, pensiile şi pensiile suplimentare aflate în plată şi acordate în baza reglementărilor anterioare, au devenit pensii militare de stat, înglobând şi procentul invocat de recurent pentru contribuţia la fondul de pensii suplimentară.

De altfel, aşa se explică şi majorare semnificativă a cuantumului pensiei de la 4.331.000 lei la 6.360.000 lei.

Împotriva deciziei a formulat contestaţie în anulare contestatorul, susţinând următoarele :

Prin decizia nr. (...)/24.03.2000, începând cu 01.12.1999 a fost pensionat cu pensie de serviciu conform HG 7/1998 şi pensie suplimentară conform art. 61 din dec. nr.214 în procent de 12% din retribuţia tarifară pentru o contribuţie la fondul de pensie suplimentară de 23 ani, 5 luni şi 29 de zile.

Drepturile de pensie pentru cele 2 categorii au fost stabilite în procentele prev. de art.12 din dec. 214/1977 şi art. 61 din acelaşi act normativ.

La data de 10.04.2001 a intrat în vigoare Lg. 164/2001 privind pensiile militare de stat care a abrogat dec. 214/1977 referitor la procentul de 12% pentru pensia suplimentară; conform noilor prevederi ale art. 80 din Lg. 164/2001, la data încheierii procesului de recalculare a pensiilor efectuate potrivit art.79 şi pensiile suplimentare acordate potrivit legislaţiei anterioare aflate în plată devin pensii militare de stat şi astfel că, începând cu 01.10.2004 la procentul de 54% prev. de art. 12 din dec. 214/1977 trebuia adăugat procentul de 12% pentru pensia suplimentară plus cel de 0,70% acordat în baza art. 23 din Lg. 164/2001 pentru condiţii deosebite de muncă rezultând un procent total de 66,70 % aplicat asupra bazei de calcul, fiind stabilit astfel cuantumul pensiei.

Arată că din modul d e calcul depus la dosar de către M.A.N. prin fax (...) din 08.12,2005 rezultă evident lipsa procentului de 12% pentru pensia suplimentară pe care a obţinut-o în condiţiile art. 61 din Lg. 214/1977.

Instanţa nu a încuviinţat efectuarea unei expertize judiciar contabile şi nu a luat în considerare buletinul d e calcul depus la dosar de către intimată, pronunţând astfel o sentinţă nelegală şi netemeinică.

În fine, arată că dispariţia procentului de 12 % pentru pensia suplimentară a survenit începând cu 01.10.2004, ulterior emiterii dec. (...) de recalculare a pensiei din 16.08.2004, astfel că nu putea contesta decizia pentru o stare de fapt care s-a produs ulterior emiterii şi comunicării acesteia .

În drept invocă dispoz. art. 318 C.pr.civilă.

Contestaţia în anulare formulată în cauză este neîntemeiată.

Analizând motivele invocate de contestator în prezenta contestaţie în anulare rezultă fără echivoc că, contestatorul invocă chestiuni de fond care au fost analizate de instanţele care au soluţionat cauza, în fond şi în recurs.

În consecinţă, în calea extraordinară a contestaţiei în anulare nu pot fi reanalizate din nou aceste chestiuni de fond, pentru că s-ar ajunge paradoxal să se analizeze recurs la recurs, ceea ce este prohibit de lege.

Astfel fiind, se apreciază că nu sunt îndeplinite cerinţele prev. de art. 318 C.pr.civilă urmând să se respingă contestaţia în anulare formulată în cauză ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge contestaţia formulată de E. S., împotriva deciziei civile nr. 1453 din 17 mai 2006, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A, în contradictoriu cu intimatul MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE DIRECŢIA- FINANCIAR CONTABILĂ SECŢIA PENSII MILITARE.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la data de 02 iunie 2008.

 

(...) (...) (...) (...) (...) (...)-E.

 

Grefier B. H.

 

Red. Jud.I.B.

Tehn.I.C./Ex.2

Toate spetele


Sus ↑