• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 1039 din data 2008-05-13
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale

pentru Minori şi Familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1039/R/2008

Şedinţa publică din data de 13 mai 2008

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: (...)-(...) (...)

JUDECĂTORI: (...) (...)

(...) S.

GREFIER : P. D.

 

S-a luat spre examinare recursul declarat de reclamantul L. H. împotriva sentinţei civile nr. 343 pronunţată de T r i b u n a l u l S ă l a j, la data de 18.02.2008, în dosarul nr(...), privind şi pe pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII S, având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recursul a fost declarat şi motivat în termenul legal, a fost comunicat intimatei şi este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi de timbrul judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că s-a depus la dosar prin serviciul de registratură al instanţei, la data de 07.05.2008, de către recurentul-reclamant un script prin care învederează că din motive de sănătate nu se poate prezenta la judecarea cauzei şi solicită soluţionarea în lipsă a pricinii.

Instanţa apreciază că la dosar sunt suficiente probe pentru justa soluţionare a cauzei, astfel încât, întrucât s-a solicitat judecarea în lipsă a cauzei, declară închisă faza cercetării judecătoreşti şi reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T EA

 

 

Prin sentinţa civilă nr.343 din 18 febr,2008, T r i b u n a l u l S ă l a j, a respins ca tardiv introdusă contestaţia la decizia de pensionare formulată de reclamantul L. H. împotriva pârâtei CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII S.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin acţiunea promovată, reclamantul a solicitat anularea deciziei de recalculare a pensiei sale, nr.4329 din 30.06.2005 apreciind că pârâta încălcând dispoziţiile egale în materie a procedat greşit la stabilirea unor drepturi de pensie mai mici decât cele cuvenite.

Dar, potrivit dispoziţiilor art.7 alin.7 din O.U.G. nr.4/2005, privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, contestarea deciziei de recalculare a pensiei emise de casa teritorială de pensii se face în conformitate cu prevederile Legii nr.19/2000.

În temeiul art. 87, decizia de pensionare poate fi contestată la instanţa judecătorească, în termen de 45 de zile de la comunicare.

Decizia de pensie împreună cu buletinul de calcul i-au fost comunicate reclamantului în cursul anului 2005, fapt ce rezultă din recunoaşterea acestuia prin adresa comunicată Casei de Pensii S cu nr. 14.XII.2005.

Având în vedere această stare de fapt şi dispoziţiile legale aplicabile, contestaţia formulată a fost respinsă ca tardiv formulată.

Pe de altă parte, din buletinul de calcul rezultă că stagiul complet de cotizare luat în considerare la calcularea punctajului mediu anual a fost de 30 ani, iar stagiul total realizat de cotizare este de 38 ani, 9 luni şi 25 zile, din care în grupa 1 , 10 ani, 11 luni şi 24 zile; în condiţii speciale 9 ani, 2 luni şi 19 zile.

Deşi perioada de lucru în condiţii speciale se încadrează în grupa 1 de muncă (conform Legii nr. 3/1977) evidenţierea separată a perioadelor este motivată din punct de vedere practic, în sensul că nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de H.G. nr.1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 raportat la art. 43 şi 77 din Legea nr. 19/2000, în sensul că reclamantul nu a lucrat efectiv 20 în subteran.

Împotriva sentinţei, reclamantul a declarat în termen recurs, solicitând modificarea ei în sensul admiterii acţiunii sale.

Apreciază în esenţă că sentinţa este nelegală şi netemeinică, pârâta şi deopotrivă instanţa de fond neapreciind corect drepturile de pensie în raport de vechimea în muncă de 42 ani din care 19 ani, 1 lună şi 29 zile în grupa I de muncă în subteran.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate de reclamant, Curtea reţine următoarele:

Aşa cum rezultă foarte clar din acţiunea promovată de reclamanta la instanţa de fond, acesta a înţeles să conteste decizia de recalculare a pensiei cu nr.43291 din 30.06.2005 emisă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii C.

La fila 13- dos.de fond, a fost depusă în copie cererea reclamantului, adresată pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C, prin care face cunoscut faptul că decizia de mai sus i-a fost comunicată împreună cu buletinul de calcul, cererea fiind datată 5.12.2005.

Aşa cum corect a reţinut şi tribunalul, potrivit art.7 alin.7 din O.U.G. nr.4/2005, privind recalcularea pensiilor din sistemul public, contestarea deciziei de recalculare a pensiei se face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.19/2000, această lege prevăzând la art.87 că decizia de pensionare poate fi contestată la instanţa judecătorească în termen de 45 zile de la comunicare.

Cum reclamantul a contestat decizia cu mult peste termenul de 45 zile, respectiv doar la 3.01.2008 se constată că într-adevăr această contestaţie este tardivă aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, astfel că acest lucru face imposibilă analizarea şi a celorlalte motive de fond invocate de reclamant în susţinerea acţiunii sale.

Aşa fiind, faţă de cele mai sus reţinute, văzând şi dispoziţiile art.299 şi 312 C.proc.civ. Curtea va respinge ca nefondat recursul reclamantului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul L. H. împotriva sentinţei civile nr. 343 din 18.02.2008 a T r i b u n a l u l u i S ă l a j pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 13 mai 2008.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI GREFIER

(...)-(...) (...) (...) (...) (...) S. PT.P. D.

E. în conc.med.

Semnează,

GREFIER Ş. SECŢIE

N. D.

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.AR

Dact.T./2ex.

12.06.2008

Toate spetele


Sus ↑