• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 5354R din data 2009-10-06
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Format vechi nr.3898/2009

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Decizia civilă nr.5354/R

Şedinţa publică din data de 06 octombrie 2009

Curtea compusă din:

PREŞEDINTE - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) H.

GREFIER - D. N.

*****************

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii de recurs formulată de recurentul-reclamant D. G împotriva sentinţei civile nr.1848 din 04.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.47033/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimata-pârâtă Casa de Pensii a Municipiului B - având ca obiect „recalculare pensie”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns recurentul-reclamant D. G personal, lipsind intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care,

Recurentul-reclamant D. G, întrebat fiind, arată că nu mai are cereri, chestiuni prealabile de formulat, excepţii de invocat sau înscrisuri noi de ataşat.

Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţii recurente prezente în susţinerea motivelor de recurs formulate în cauză.

Recurentul-reclamant D. G susţine oral motivele de recurs, concluzionând în sensul admiterii cererii aşa cum a fost formulată şi motivată în scris, cu precizarea faptului că adeverinţa la care a făcut referire atât la fond cât şi prin motivele formulate în recurs nu a fost luată în considerare, deşi aceasta a fost transmisă Casei de Pensii la data de 03.03.2009. Fără cheltuieli de judecată.

Curtea declară închise dezbaterile potrivit dispoziţiilor art.150 Cod proc. civ. şi reţine cauza spre soluţionare.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.1848/4.03.2009 pronunţată în dosarul nr.47033/3/AS/2008, T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a admis excepţia prematurităţii cererii de valorificare a veniturilor menţionate în adeverinţa nr.13/14.01.2009 şi a respins cererea de valorificare a acestor venituri ca prematură, a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul D. G; a obligat pârâta Casa de Pensii a Municipiului B să recalculeze drepturile de pensie ale reclamantului prin valorificarea veniturilor menţionate în adeverinţa nr.E./3.11.2008 eliberată de Banca Comercială Română, adeverinţa nr.60615/28.11.2008 eliberată de SC N. SA şi adeverinţa nr.18198/15.12.2008 eliberată de Banca Comercială Română, începând cu 01.01.2009.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că reclamantul D. G a beneficiat de o pensie anticipată parţială începând cu 01.03.2008 prin decizia nr.(...)/03.07.2008. Reclamantul a solicitat recalcularea drepturilor sale în funcţie de veniturile atestate de o serie de adeverinţe eliberate de foştii săi angajatori.

Cât priveşte adeverinţa nr.13/14.01.2009, tribunalul a reţinut că aceasta nu a fost înregistrată de asigurat la casa de pensii astfel că nu se poate reţine culpa instituţiei în valorificarea veniturilor, acest capăt de cerere fiind respins ca prematur.

Cât priveşte adeverinţele eliberate de Banca Comercială Română vizând venituri încasate cu titlu de stimulente, beneficii, plăţi compensatorii şi adeverinţa eliberată de SC N. SA vizând sume încasate în acord global, tribunalul a considerat că acestea trebuie valorificate de instituţia pârâtă, prin recalcularea drepturilor de pensie cuvenite reclamantului, deoarece numai în acest fel se asigură deplina respectare a principiului contributivităţii, dar şi a dispoziţiilor prevăzute de art.68 şi următoarele din Legea nr.19/2000.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs la data de 26.05.2009 reclamantul D. G, înregistrat pe rolul Curţii de A P E L B U C U R E Ş T I - Secţia a VII-a Civilă şi pentru cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale la data de 11.06.2009 sub nr(...).

Prin motivele de recurs neîntemeiate în drept în dispoziţiile limitativ prevăzute de art.304 Cod pr.civilă, recurentul-reclamant a solicitat admiterea recursului şi obligarea Casei de Pensii a Municipiului B să recalculeze drepturile ce i se cuvin luând în calcul şi adeverinţele nr.13/14.01.2009 şi nr.2862/17.02.2009.

În legătură cu prima adeverinţă, se precizează că tribunalul a considerat cererea sa ca fiind prematură, însă dintr-o eroare a considerat că poate prezenta direct instanţei această adeverinţă, fără a aştepta să primească un răspuns din partea Casei de Pensii a Municipiului B. Ulterior, la data de 27.02.2009, după prima înfăţişare, a transmis această adeverinţă Casei de Pensii a Municipiului B, însă până în prezent nu a primit un răspuns.

Cu aceeaşi adresă a înaintat intimatei şi adeverinţa nr.2862/17.02.2009 în care sunt menţionate sume primite drept salarii compensatorii în baza OUG nr.98/1999.

S-au anexat recursului adeverinţele, precum şi corespondenţa cu Casa de Pensii a Municipiului B.

Examinând motivele de recurs faţă de hotărârea atacată şi probele administrate în cauză, cercetând pricina sub toate aspectele invocate, după cum dispune art.3041 Cod pr.civilă, Curtea constată recursul nefondat pentru următoarele considerente:

Deşi recurentul-reclamant nu indică temeiul de drept al recursului, din cuprinsul criticilor Curtea apreciază că se invocă o greşită aplicare şi interpretare a legii asigurărilor sociale în privinţa valorificării unor adeverinţe pentru calcularea drepturilor de pensie, ceea ce reprezintă motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.9 Cod pr.civilă.

Conform art.169 din Legea nr.19/2000, pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia. Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea prevăzute pentru cererea de pensionare. Pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Conform art.82 din Legea nr.19/2000, pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite. Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege se depun la Casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul asiguratului.

În temeiul art.83 din aceeaşi lege, drepturile de pensie se acordă şi se plătesc de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusă în termenul de 30 de zile de la această dată sau de la data depunerii cererii când s-a depăşit termenul anterior.

Din reglementările precizate anterior, rezultă că dreptul de asigurări sociale, dreptul la pensie, indiferent de tipul acesteia, se acordă de către casa teritorială de pensii pe baza unei cereri formulată de persoana ce se consideră îndreptăţită. Regula de procedură este valabilă atât pentru situaţia în care se deschide dreptul la pensie, cât şi pentru situaţia în care aceasta se recalculează pe baza unor stagii atestate ulterior prin adeverinţe eliberate de foştii angajatori ai asiguratului.

Cum recurentul-reclamant D. G nu a adresat casei teritoriale de pensii cereri de valorificare a veniturilor menţionate în adeverinţele nr.13/14.01.2009 şi nr.2862/17.02.2009, anterior sesizării instanţei de judecată, cu deplin temei tribunalul a considerat că dreptul asiguratului la recalcularea pensiei în funcţie de aceste venituri nu este actual, fiind necesară sesizarea instituţiei cu atribuţii în acest domeniu.

Împrejurarea învederată în recurs că cele două adeverinţe au fost transmise intimatei Casa de Pensii a Municipiului B însoţite de o cerere de recalculare, pe parcursul soluţionării cauzei de fond, fără a primi o rezolvare nu este de natură a schimba soluţia admiterii excepţiei prematurităţii în privinţa acestora, câtă vreme la data sesizării instanţei nu era îndeplinită condiţia prevăzută de Legea nr.19/2000.

Pentru aceste motive, Curtea în temeiul art.312 al.1 Cod pr.civilă, va respinge recursul ca nefondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul-reclamant D. G împotriva sentinţei civile nr.1848 din 04.03.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.47033/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimata-pârâtă Casa de Pensii a Municipiului B.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.10.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) (...) (...) H.

 

 

GREFIER

D. N.

 

Red.C.A.B.

Dact. LG/2 ex./14.10.2009

Jud.fond: D.P.; A.V.U.

Toate spetele


Sus ↑