• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 6127R din data 2009-10-30
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DOSAR NR(...)( 4480/2009)

DECIZIA CIVILĂ NR. 6127/R

Şedinţa publică de la 30 octombrie 2009

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE- (...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) (...)

JUDECĂTOR – (...) (...) B.

GREFIER – E. J.

___

Pe rol,soluţionarea cauzei civile, privind recursul formulat de recurenta N. N., împotriva sentinţei civile nr.3105 din data de 14 aprilie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B, având ca obiect – recalculare pensie -.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurenta N. N.,personal, lipsă fiind intimata CASA DE PENSII A MUNCIPIULUI B.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Instanţa, a procedat la identificarea recurentei N. N.,care se legitimează cu CI seria (...) nr.(...) CNP (...).

Curtea, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbaterea recursului.

Recurenta N. N.,având cuvântul,pune concluzii de admitere a recursului,aşa cum a fost formulat,desfiinţarea în totalitate a hotărârii atacate,în sensul obligării intimatei de a emite o decizie prin care să se calculeze pensia cuvenită, retroactiv cu luarea în considerare şi a veniturilor atestate.

Curtea, în temeiul disp.art.150 Cod procedură civilă, declară închise dezbaterile şi reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A,

 

Asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.3105 din data de 14 aprilie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), a fost admisă acţiunea precizată de reclamanta N. N., în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii a Municipiului B, a fost obligată pârâta să emită o decizie, prin care sa recalculeze pensia cuvenita reclamantei, retroactiv, începând cu data de 01.09.2008, cu luarea in considerare si a veniturilor atestate de adeverinţele nr.8146 si nr.8147 din 19.08.2008, emise de S.C. J. U. S.A.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că, în baza deciziei nr.(...)/31.08.2005 privind recalcularea pensiei, conform Legii nr. 19/2000, a depus la Casa de Pensii sub numărul de înregistrare 1902/21.08.2008 adeverinţele eliberate de fostul angajator, din care rezulta veniturile realizate de reclamanta in perioada 1972 - 1990.La calcularea pensiei nu au fost luate in considerare toate veniturile pentru care fostul angajator a plătit contribuţiile la sistemul de asigurări sociale.

S-a constatat că intimata nu a dat curs cererii de recalculare, formulate de către reclamantă la 21.08.2008 înregistrată la sub nr.1902, prin care aceasta a solicitat recalcularea pensiei cu luarea în considerarea a veniturilor suplimentare realizate de către aceasta în perioada 1972 - 1990 menţionate în adeverinţele nr.8146 si nr.8147 din 19.08.2008 emise de S.C. J. U. S.A., pentru care s-au reţinut şi virat în totalitate CAS, încălcând astfel principiul contributivităţii prev. de art.2 lit.e şi art.155 din Legea nr. 19/2000.

S-a avut în vedere şi dispoziţiile art.78 din Legea nr. 19/2000 stipulează că: „Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună. Numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile şi adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Comisia Naţională pentru Statistică."

Împotriva acestei hotărâri, a declarat recurs, în termenul legal, reclamanta N. N., criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului, recurenta a arătat că, solicită ca noua decizie de recalculare a pensiei sa aibă aplicabilitate începând cu data de 31.08.2005 (data deciziei de pensionare nr. (...)), iar parata sa fie obligata la plata către reclamantă a sumelor reprezentând diferenţa dintre pensia cuvenita si pensia efectiv încasată pe perioada 31.08.2005 - la zi.

La data de 28.07.2009, recurenta a formulat motive suplimentare de recurs cu privire la care se constată decăderea din dreptul de a fi formulate, aspect ce rezultă din interpretarea dispoziţiilor art.306 raportata la art.103 C.pr.civ., comunicarea sentinţei recurate fiind făcută la data de 05.06.2009, astfel cum rezultă din dovada de comunicare a actelor de procedură aflată la fila 57 dosar fond.

Examinând sentinţa atacată, prin prisma criticilor formulate la data de 11.06.2009, i şi ţinând seama de dispoziţiile art.3041 C.pr.civ., Curtea constată următoarele:

Reclamanta a sesizat instanţa cu o cerere având ca obiect anularea deciziei nr.(...)/31.08.2005, emisă de Casa de Pensii a Municipiului B şi emiterea unei noi decizii prin care să se ţină cont de datele din adeverinţele nr.8146 şi nr.8147/19.08.2008, emise de SC J. U. SA.

Reclamanta este beneficiara deciziei nr.(...)/31.08.2005, privind recalcularea pensiei, respectiva decizie putând fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare la instanţa competentă.

Această decizie nu a fost contestată astfel încât aceasta a devenit definitivă, deoarece potrivit art.95 din Legea nr.19/2000 cererea sa de recalculare a pensiei urmând aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea prevăzute pentru cererea de pensionare.

De asemenea, potrivit art.95 alin.3 din Legea nr.19/2000, pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Recurenta a formulat la data de 21.08.2008, cerere de recalculare a pensiei prin valorificarea adeverinţelor mai sus menţionat, astfel încât în considerarea dispoziţiilor art.95 alin.3 din Legea nr.19/2000, urma să beneficieze de recalcularea pensiei începând cu data de 01.09.2008, aspect corect constatat de către instanţa de fond.

Drept consecinţă, văzând şi dispoziţiile art.312 C.pr.civ., Curtea va respinge, ca nefondat, recursul.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta N. N., împotriva sentinţei civile nr.3105 din data de 14 aprilie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 30.10.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

E. H. D. H. E. B.

F. D. T.

 

GREFIER

J. E.

 

Red.: C.G.C.

Dact.: A.C./2ex.

11.11.2009

Jud. fond: B. E.; D. K.

Toate spetele


Sus ↑