• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. decizia civila nr.960/M din data 2009-07-02
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

SECTIA CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE ,DE CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR.960/M DOSAR NR(...)

 

Şedinţa publică din data de 02 iulie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...) (...) - judecător

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) D. (...)

Grefier: (...) B.

 

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B împotriva sentinţei civile nr.629 din data de 26 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v, în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza civilă de faţă au avut loc în şedinţa publică din 29 iunie 2009 când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta decizie,iar instanţa având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea pentru astăzi 02 iulie 2009.

C U RT E A :

 

Asupra recursului de faţă:

Constată că prin sentinţa civilă 629/26.03.2009 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v, a fost admisă în parte contestaţia formulată de contestatoarea E. (...), în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii B, şi a obligat intimata să procedeze la recalcularea drepturilor de pensie ale contestatoarei prin luarea în considerare a veniturilor obţinute prin retribuirea în acord, înscrise în adeverinţa nr. 1344/7.02.2008 eliberată de SC J. SA B, începând cu data de 1.10.2008.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa a reţinut următoarele:

Contestatoarea a depus adeverinţa menţionată , în temeiul art. 4 alin. 3 din O.U.G. nr. 4/2005, angajatorul asumându-şi întreaga responsabilitate cu privire la valabilitatea şi corectitudinea datelor furnizate în cuprinsul acesteia .

Sporul de acord evidenţiat în adeverinţă a fost acordat contestatoarei lunar, fiind inclus în salariul brut lunar pentru care angajatorul a achitat contribuţia sa la fondul asigurărilor sociale de stat în perioada indicată, astfel că acesta trebuia luat în considerare de către intimată la recalcularea drepturilor de pensie ale contestatorului, conform dispoziţiilor pct. IV şi V din anexa la O.U.G. nr. 4/2005, care prevăd posibilitatea includerii la recalculare a sporurilor pentru care s-a plătit contribuţia la asigurările sociale.

Prin urmare, aceste plăţi făcute în sistemul „acord global” pot constitui bază de calcul a pensiei, în primul rând dat fiind caracterul lor permanent şi, în al doilea rând, dată fiind şi includerea lor la plata contribuţiei la asigurările sociale de stat şi la pensia suplimentară, conform adeverinţei menţionate, dispoziţiile pct. VI din anexa la O.U.G. nr. 4/2005 nefiind aplicabile.

Cât priveşte data de la care se acordă noul cuantum al pensiei odată cu recalcularea acesteia prin valorificarea veniturilor care fac obiectul prezentei cereri , aceasta este cea de 01.10.2008 , după cum rezultă din prevederile art. 169 alin. 3 din Legea nr. 19/2000, întrucât contestatoarea a fost pensionată la 01.03.2008,iar recalcularea pensiei s-a solicitat în data de 29.09.2008.

Având în vedere toate aceste considerente, instanţa a admis în parte contestaţia formulată de contestatoare şi a obligat intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B să procedeze la recalcularea drepturilor de pensie ale acestuia prin luarea în considerare şi a veniturilor realizate cu titlu de acord global obţinute conform Adeverinţei eliberată de angajator, începând cu 01.10.2008.

Împotriva sentinţei a formulat recurs Casa Judeţeană de Pensii B , criticând-o pentru nelegalitate susţinând că sporul de acord global nu poate fi avut în vedere la recalculare deoarece nu are caracter permanent şi nu face parte din baza de calcul a pensiei , potrivit legislaţiei anterioare.

Recursul este nefondat.

Trebuie remarcat că pentru acest spor, fostul angajator a emis o adeverinţă prin care se face dovada că s-a acordat contestatorului şi că s-a reţinut şi s-a virat contribuţia pentru pensia suplimentară şi CAS la bugetul asigurărilor sociale. De altfel, tot prin adeverinţă se justifică de angajator că acest spor se adaugă la retribuţia tarifară de încadrare, deci la salariul de bază, constituie spor permanent şi intră în baza de calcul a pensiei conform Legii 19/2000 art. 23 alin . 1 , pct. a.

Adeverinţele emise în acest sens , în condiţiile OUG 4/2005 reprezintă un act de voinţă al angajatorului care răspunde pentru toate menţiunile .

Potrivit deciziei 736/24.10.2006 Curtea Constituţională, respingând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct .VI din anexa la OUG 4/2005 a statuat că „ verificarea împrejurărilor dacă, potrivit legislaţiei anterioare , s-au invocat sau nu contribuţii la asigurări sociale de stat pentru veniturile excluse de la stabilirea punctajului anual şi dacă aceste venituri au făcut sau nu parte din baza de calcul a pensiilor , constituie probleme de fapt şi de aplicare a legii în cazuri concrete individuale , fiind de competenţa exclusivă a instanţei „

Prin urmare interpretând aceste înscrisuri instanţa de fond a apreciat corect asupra posibilităţii includerii acestui spor la recalcularea pensiei .

Interdicţia prevăzută de OUG 4/2005 se referă la forma de atribuire în acord ca unica formă de remunerare a salariatului.

În situaţia încasării unor sporuri de acord global peste retribuţia tarifară de încadrare devin aplicabile regulile din ordonanţă referitoare la sporurile cu caracter permanent.

Dacă acest spor are caracter permanent şi a făcut parte din baza de calcul a pensiei , s-a plătit CAS pentru el, conform datelor oferite de angajator, instanţa poate dispune recalcularea pensiei în funcţie de acesta.

Aceasta este şi situaţia în speţă.

Nu poate fi admisibil ca baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale să fie constituită şi din aceste sume, iar la determinarea cuantumului pensiei , ca prestaţie de asigurări sociale , să nu se ia în considerare acest lucru, pentru că ne-am aflat în situaţia în care această prestaţie nu ar fi proporţională cu preţul plătit pentru riscul asigurat creându-se o nedorită inechitate.

De asemenea instanţa apreciază că , în speţă au prioritate dispoziţiile legale cu valoare de principiu în raport cu cele care decurg din acesta dar ce nu îl respectă . Soluţia contară ar determina încălcarea flagrantă a principiului enunţat şi ar anihila practic aplicarea corespunzătoare a acestuia în vederea atingerii scopului pentru care s-a dispus.

Altfel, s-ar crea o inechitate prin obţinerea unui drept de pensie inferior în raport cu contribuţia de asigurări sociale calculată şi virată şi o discriminare între persoanele ce au stagii de cotizare anterioare şi ulterioare intrării în vigoare a legii 19/2000 , în condiţiile în care tot timpul baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale a fost câştigul total.

De asemenea , tribunalul opinează în sensul că şi în condiţiile în care există anumite dispoziţii legale exprese dar care derogă de la principiile pe care însăşi legea le enunţă în debutul ei , prioritate nu poate avea decât principiul , acesta fiind cel care generează starea de drept.

Faţă de cele ce preced , instanţa va respinge recursul şi va obliga recurenta în baza art. 274 Cod procedură civilă la plata onorariului avocaţial de 200 RON justificat cu chitanţa nr. 511/10.06.2009.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge recursul declarat de recurenta Casa Judeţeană de Pensii B împotriva sentinţei civile nr.629/2009 a T r i b u n a l u l u i B r a ş o v.

Obligă recurenta la plata către intimată a cheltuielilor de judecată, în cuantum de 200 lei.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 02 iulie 2009.

 

Preşedinte,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

Pt. (...) D. (...) aflată în concediu de odihnă, semnează preşedintele instanţei N. S.

 

Grefier,

(...) B.

 

 

Red.NG/10.07.09

Tehnored.N.A. 10.07.09 – 2 ex.

Jud fond S.N./P.N.

Toate spetele


Sus ↑