• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 160/27.01.2010 din data 2010-01-27
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L O R A D E A

- Secţia civilă mixtă -

completul II recurs

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 160/2010-R

Şedinţa publică din data de 27 ianuarie 2010

 

Preşedinte :

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- judecător

 

(...) (...)

- grefier

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei în anulare formulată de contestatorul E. N., domiciliat în E., nr. 228, judeţul B, în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în O,(...), judeţul B, împotriva deciziei civile nr. 983/R din 21 mai 2009 pronunţată de Curtea de A P E L O R A D E A în dosar nr(...), având ca obiect: recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi se prezintă contestatorul E. N.-personal, lipsă fiind reprezentanţii intimatei.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, învederându-se instanţei faptul că prezenta contestaţie în anulare este scutită de la plata taxei judiciare de timbru şi al timbrului judiciar, având în vedere natura litigiului dedus judecăţii, după care:

Contestatorul, întrebat fiind, înţelege să-şi susţină în continuare cererea, învederând că nu mai are alte cereri de formulat, sens în care solicită cuvântul asupra căii extraordinare de atac.

Nefiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra prezentei contestaţii în anulare.

Contestatorul solicită desfiinţarea hotărârii pronunţate de instanţa de recurs, respectiv admiterea acţiunii şi obligarea intimatei la recalcularea pensiei contestatorului cu reţinerea unui stagiu de cotizare de 20 de ani, cu plata drepturilor retroactive din data de 1 iulie 2005, fără acordarea cheltuielilor de judecată.

 

CURTEA DE APEL

DELIBERÂND:

 

Asupra contestaţiei în anulare de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin decizia civilă nr. 983/R din 21 mai 2009 pronunţată de Curtea de A P E L O R A D E A în dosar nr(...), s-a admis ca fondat recursul civil declarat de recurenta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, în contradictoriu cu intimat contestator E. N., împotriva sentinţei civile nr.32/LM din 9 ianuarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r şi în consecinţă:

S-a dispus modificarea în parte a sentinţei astfel:

S-a constatat că petentului i se cuvine recalcularea pensiei şi plata drepturilor, cu reţinerea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani în loc de 30 ani, începând cu data de 1 iulie 2005.

A fost modificată în parte decizia nr.85877 din 1 iulie 2007, în sensul că reţine stagiu complet de cotizare de 20 ani în loc de 30 ani, fiind menţinute celelalte dispoziţii ale deciziei de pensionare privind recalcularea pensiei în temeiul O.U.G.nr.19/2007, începând cu 1 iulie 2007.

De asemenea, au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Pentru a pronunţa în acest mod, instanţa de recurs a reţinut următoarele aspecte:

Potrivit deciziei nr. 85877 din 1 iulie 2007, emisă de Casa Judeţeană de Pensii B, intimatului i-a fost recalculat dreptul de pensie conform O.U.G. nr. 19/2007, intimatul fiind beneficiarul unei pensii în valoare de 573 lei.

Din înscrisurile existente la dosar s-a reţinut faptul că intimatul şi-a desfăşurat activitatea în condiţii speciale, şi anume în grupa I de muncă subteran, timp de 22 ani şi 11 luni.

S-a mai reţinut faptul că, intimatul s-a pensionat în perioada în care deschiderea dreptului său la pensie cădea sub incidenţa Legii nr.3/1977, iar potrivit H.G.nr.1550/2004 art.2 alin.3, în cazul persoanelor cărora drepturile la pensie li s-au deschis în intervalul 1.07.1977-31.03.2001, stagiul complet de cotizare utilizat, era cel prevăzut de Legea nr.3/1977, însă este important a se sublinia că un act normativ ulterior celui mai sus indicat şi anume O.U.G.nr.4/2005, prevede expres la art.1 şi 2 că, recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, se realizează în condiţiile prevăzute de ordonanţa aflată în discuţie, recalcularea efectuându-se prin determinarea punctajului mediu anual şi al cuantumului fiecărei pensii cu respectarea prevederilor Legii nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Intimatul a lucrat anterior deschiderii dreptului său la pensie în condiţii speciale de muncă, iar Legea nr.3/1977 prevedea drepturi speciale pentru această categorie de salariaţi, în sensul reducerii vârstei de pensionare.

La data deschiderii dreptului la pensie, erau în vigoare dispoziţiile Legii nr.3/1977, care în art. 14 prevedea beneficiul expus în alineatul de mai sus, dar actualul act normativ în materie – Legea nr.19/2000 – statuează la art.43 că, pentru asiguraţii ce au lucrat efectiv în locurile de muncă prevăzute la art.20 lit.”a” şi care aveau un stagiu de cotizare de cel puţin 20 ani în condiţiile reglementate de norma legală menţionată, punctajul mediu anual se stabileşte prin luarea în considerare a stagiilor prevăzute de acest articol, edificator fiind textul art.77 alin.2 din Legea nr.19/2000.

Curtea a mai reţinut că intimatului i s-au aplicat la data deschiderii dreptului la pensie, dispoziţiile Legii nr.3/1977, însă, la recalculare, nu se poate face abstracţie de dispoziţiile legii noi în materie, respectiv de art. 20,43,77 alin.2 din Legea nr.19/2000, modificată şi completată, aspect reţinut în mod judicios de instanţa de fond, nefiind vorba de o adăugare la lege. De altminteri,dacă s-ar proceda altfel s-ar încălca principiul consacrat prin actele normative de evaluare, conform căruia, la condiţii egale de pensionare se impune acordarea unor pensii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie, elocvente fiind în acest sens dispoziţiile OUG nr.4/2005, aprobată prin Legea nr.78/2005. În acest context, se impun a fi evocate menţiunile inserate în preambulul OUG nr.4/2005 conform cărora recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, este reclamată de respectarea principiului „la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie” şi de asigurarea unui cadru legal necesar recalculării pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, elemente care s-a considerat că „vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă”. Conform art.2 din acest act normativ, recalcularea pensiilor din sistemul public se efectuează, astfel cum s-a mai subliniat anterior, „cu respectarea prevederilor Legii nr.19/200 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare”, precum şi a prevederilor ordonanţei aflate în discuţie.

Mai mult, art.2 din Legea nr.19/2000 consacră principiul egalităţii tuturor participanţilor la sistemul public, iar dacă ar fi acceptat punctul de vedere exprimat de partea recurentă, fără îndoială că s-ar crea un tratament discriminatoriu pentru persoanele cărora li s-au deschis dreptul la pensie anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, ceea ce nu a fost în intenţia legiuitorului, mai mult un atare procedeu ar contraveni atât Constituţiei României care consfinţeşte, prin articolul 16 alin. 1, egalitatea de tratament însă şi tuturor prevederilor internaţionale în domeniu.

Însă având în vedere că decizia contestată a fost emisă în baza O.U.G.nr.19/2007, instanţa a apreciat că în mod greşit s-a dispus anularea acesteia în întregime, fără a se avea în vedere prevederile art.III din ordonanţă, prin urmare s-a dispus modificarea dispoziţiilor din decizie, doar în parte, în sensul reţinerii stagiului complet de cotizare de 20 ani în loc de 30 ani, petentul fiind îndreptăţit la recalcularea pensiei cu reţinerea acestui stagiu începând cu 1 iulie 2005, având în vedere prevederile art.2 şi 3 din O.U.G.nr.4/2005, fiind menţinute celelalte dispoziţii ale deciziei privind recalcularea pensiei în temeiul O.U.G.nr.19/2007 începând cu 1 iulie 2007.

Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie în anulare petentul E. N., solicitând anularea hotărârii atacate şi obligarea pârâtei Casa Judeţeană de Pensii B să emită o nouă decizie, în sensul reţinerii unui stagiu de cotizare de 20 ani, începând cu 1 iulie 2005.

În motivarea contestaţiei se arată că în mod greşit prin decizia de pensionare nr. 85877/1983, Casa Judeţeană de Pensii B a luat în calcul un stagiu de cotizare de 30 ani, deşi contestatorul era îndreptăţit la un stagiu de 20 de ani raportat la împrejurarea că are o vechime în condiţii speciale de 22 ani şi 11 luni.

Prin întâmpinarea depusă intimata Casa Judeţeană de Pensii B a solicitat respingerea contestaţiei arătând că motivele invocate nu se încadrează în dispoziţiile art. 318 al.1 Cod procedură civilă.

Examinând contestaţia, prin prisma motivelor invocate, Curtea reţine următoarele:

Potrivit art. 318 Cod procedură civilă, hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul din motivele de modificare sau de casare.

Motivele invocate de contestator nu se încadrează în temeiurile de contestaţie expres şi limitativ prevăzute de textul de lege mai sus evocat.

Pe de altă parte contestaţia este şi fără obiect, prin decizia atacată cererile petentului fiind satisfăcute, în sensul că s-a dispus recalcularea pensiei cu reţinerea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani, începând cu 1 iulie 2005.

Faţă de considerentele mai sus reţinute, Curtea urmează să respingă contestaţia, fără cheltuieli de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge contestaţia în anulare declarată de contestatorul E. N., domiciliat în E., nr. 228, judeţul B, în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în O,(...), judeţul B, împotriva deciziei civile nr. 983/R din 21 mai 2009 pronunţată de Curtea de A P E L O R A D E A, pe care o menţine în întregime.

Fără cheltuieli de judecată.

 

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 27 ianuarie 2010.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • judecători fond – V. E. D.

E. S.

  • judecători recurs - F. N.

B. M. T.

E. U.

  • redactat decizie – judecător E. E. – 05.02.2010

  • dactilografiat grefier B. E. – 12.02.2010-4 ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • comunicat 15.02.2010-2 ex.

  • E. N., domiciliat în E., nr. 228, judeţul B

  • CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în O,(...), judeţul B

Toate spetele


Sus ↑