• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 49/R din data 2010-01-21
Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T Â R G U M U R E Ş

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

 

 

 

 

Decizie nr. 49/R

 

Şedinţa publică din 21 Ianuarie 2010

Completul compus din:

D. E. - Preşedinte

D. S. - Judecător

B. E. - Judecător

 

Grefier - T. T. O.

 

Pe rol judecarea recursului declarat de reclamantul M. M. E., domiciliat în Tg-M,(...), .5, jud. M, împotriva sentinţei civile nr. 964 din 4 august 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul-recurent M. M. E., lipsă fiind intimata Casa Judeţeană de Pensii M.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei constatându-se că recursul a fost declarat în termenul prevăzut de lege, fiind scutit de plata taxei judiciare de timbru, lipsesc relaţiile solicitate de la pârâta intimată Casa Judeţeană de Pensii M, după care ;

Reclamantul recurent declară că şi-a schimbat domiciliul, noua adresă este Târgu-M,(...), .26, judeţul M. Prezintă spre vedere carnetul de muncă şi declară că susţinerile pârâtei intimate sunt contradictorii.

Instanţa constată că nu se impune revenirea cu adresa către pârâta intimată Casa Judeţeană de Pensii M, neformulându-se alte cereri, acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Reclamantul recurent susţine recursul aşa cum este motivat în scris, solicită admiterea lui, modificarea sentinţei atacate în sensul admiterii acţiunii, a se dispune anularea deciziei nr.11265/16.04.2009 emisă de pârâta intimată Casa Judeţeană de Pensii M, obligarea pârâtei la emiterea unui noi decizii, după recalcularea pensiei, cu luarea în considerare a stagiului total de cotizare de 32 ani, 4 luni şi 6 zile, din care 20 de ani, 7 luni şi 28 zile stagiu realizat în condiţii normale.

 

 

C U R T E A,

 

Prin sentinţa civilă nr.964/04.08.2009 T r i b u n a l u l M u r e ş a respins acţiunea civilă formulată de reclamantul M. M. E., în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii M .

În considerentele hotărârii instanţa a reţinut următoarele:

Prin acţiunea civilă formulată şi înregistrată la data de 05.05.2009, reclamantul M. M. E. a chemat în judecată pârâta Casa Judeţeană de Pensii M, solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa, să se dispună anularea deciziei nr. 11265/16.04.2009 şi, în consecinţă, recalcularea pensiei prin luarea în considerare a sentinţei civile nr. 5365/23.10.2008 pronunţată de Judecătoria Tg. M.

In motivarea acţiunii reclamantul arată că decizia emisă de pârâtă este nelegală întrucât nu a ţinut cont la recalcularea pensiei de hotărârea judecătorească mai sus menţionată.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii M a depus la dosarul cauzei întâmpinare (filele 13-14 dosar), solicitând respingerea acţiunii întrucât la stabilirea pensiei au fost respectate dispoziţiile legale în vigoare.

In probaţiune la dosarul cauzei s-au depus următoarele înscrisuri: decizia nr. (...)/16.04.2009 (fila 2), sentinţa civilă nr. 5365/23.10.2008 (filele 6-7), precum şi actele din dosarul de pensie al reclamantului (filele 17-49).

Instanţa a constatat că reclamantul este beneficiar al unei pensii de invaliditate stabilită prin decizia nr. (...)/11.04.1990 a D.MP.S. M.

La data de 24.04.2001 reclamantul solicită acordarea unei pensii pentru munca depusă şi limită de vârstă fiind emisă în acest sens Decizia nr. (...)/14.12.2001, rezultând un stagiu total de cotizare realizat de reclamant de 32 ani, 4 luni şi 6 zile (stagiul complet de cotizare fiind de 30 de ani potrivit art. 41 din Legea nr. 19/2000).

Ulterior, la data de 19.02.2009 reclamantul a solicitat recalcularea pensiei, conform rectificărilor operate în carnetul de muncă al acestuia, la poziţiile 36 şi 39, ca urmare, a aplicării sentinţei civile nr. 5365/23.10.2008 a Judecătoriei Tg. M. Urmare a acestei cereri a fost emisă Decizia nr. (...)/16.04.2008, decizie prin care s-a modificat punctajul mediu anual de 0,75326 (stabilit prin decizia anterioară) la 0,75457 puncte.

Prin prezenta acţiune reclamantul a solicitat anularea acestei decizii, întrucât nu s-a ţinut cont de sentinţa civilă nr. 5365/2008 la stabilirea punctajului.

In baza acestei hotărâri judecătoreşti pârâta SC M. SRL Tg. M a fost obligată să radieze înscrierile operate în carnetul de muncă al reclamantului, la nr. crt. 36 şi 39 la rubricile „meseria sau funcţia şi locul de muncă cu condiţii deosebite - muncitor necalificat ctg. 2/B" şi „retribuţia tarifară lunară -2029 lei vechi” şi să înscrie la rubricile „meseria sau funcţia şi locul de muncă cu condiţii deosebite” şi „retribuţia tarifară lunară” următoarele menţiuni: „muncitor calificat, M. mecanic ctg. 4/B, cu salariul tarifar de 2258 lei vechi”.

Din analiza anexei la decizia de pensionare - „Date privitoare la activitatea în muncă” (filele 19-28), instanţa a constatat că pentru perioada 19.05.1988-01.01.1990 punctajul mediu anual s-a calculat prin raportare la un salariu de 2258 lei, respectiv la salariul menţionat conform corecturilor din carnetul de muncă al reclamantului făcută în baza hotărârii judecătoreşti, rezultând un cuantum al pensiei de asigurări sociale de 1011 lei, în considerarea dispoziţiile hotărârii judecătoreşti.

In consecinţă, având în vedere că la stabilirea pensiei au fost respectate dispoziţiile art. 76 alin. l din Legea nr. 19/2000, respectiv sentinţa civilă nr.5365/2008 a Judecătoriei Tg.M, tribunal a respins ca neîntemeiată prezenta acţiune.

Împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat recurs reclamantul M. M. E., care a solicitat admiterea recursului, anularea deciziei nr.11265/16.04.2009 şi, în consecinţă, recalcularea pensiei prin luarea în considerare a sentinţei civile nr.5365/23.10.2008 pronunţată de Judecătoria Tg.M , întrucât la recalcularea pensiei nu s-a ţinut cont de această hotărâre.

 

Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate, precum şi din oficiu, în limitele prevăzute de art.3041 şi art.306 alin.2 Cod procedură civilă, Curtea, constată că recursul declarat este fondat pentru următoarele considerente:

Conform deciziei nr.(...)/11.04.1990 a E. M, reclamantul este beneficiar al pensiei de invaliditate. La data de 24.04.2001 reclamantul solicită acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă având un stagiu total de cotizare de 32 ani, 4 luni şi 6 zile.

E. M emite decizia nr.(...)/14.12.2001 ca stagiu complet de cotizare de 30 de ani conform art.41 din Legea nr.19/2000.

La data de 19.02.2009, reclamantul solicită, din nou pârâtei, recalcularea pensiei, conform rectificărilor poziţiilor 36 şi 39, urmare sentinţei civile nr.5365/23.10.2008 a Judecătoriei Tg.M, întrucât nu s-a ţinut cont la stabilirea punctajului.

Aşa cum reiese din decizia nr.(...)/16.04.2009 emisă de Casa Judeţeană de Pensii M (f.6-7), pensia pe total stagiu de cotizare s-a realizat pe 30 de ani, 9 luni şi 6 zile, pârâta neţinând cont de sentinţa civilă nr.5365/23.10.2008 a Judecătoriei Tg.M şi de ultimele înscrisuri din cartea de muncă, din care rezultă că stagiul total de cotizare este de 32 ani, 4 luni şi 6 zile.

Faţă de cele ce preced, în baza art.304 pct.9 Cod pr.civilă, Curtea, va admite recursul reclamantului, va modifica în tot sentinţa atacată, în sensul că, va dispune anularea deciziei nr.(...)/16.04.2009 emisă de pârâtă şi o va obliga pe aceasta, la emiterea unei noi decizii luând în considerare stagiul total de cotizare a reclamantului M. M. E., de 32 de ani, 4 luni şi 6 zile.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E:

 

Admite recursul declarat de reclamantul M. M. E., domiciliat în Tg-M,(...), .5, jud. M, împotriva sentinţei civile nr. 964 din 4 august 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...) şi, în consecinţă:

Modifică în tot sentinţa atacată în sensul:

Admite acţiunea civilă formulată de reclamantul M. M. E., domiciliat în Tg-M,(...), .5, jud. M, în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii M, str.T.(...), nr.60, judeţul M.

Dispune anularea deciziei nr.(...)/16.04.2009 emisă de pârâta.

Obligă pârâta la emiterea unei noi decizii după recalcularea pensiei cuvenite reclamantului cu luarea în considerare a stagiului total de cotizare de 32 de ani, 4 luni şi 6 zile.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 21 Ianuarie 2010.

Preşedinte,

D. E.

Judecător,

D. S.

Judecător,

B. E.

 

Grefier,

T. T. O.

 

 

 

Red.AV

Tehnored.CC/4 exp.

04.03.2010

Jd.fd.S.B., T.E.

Asist.jud. C-tin F. V.

A.B.

Toate spetele


Sus ↑