• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 140/R/2009 din data 2009-01-27
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale,

pentru minori şi familie

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 140/R/2009

 

Şedinţa publică din data de 27 ianuarie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) E. – vicepreşedinte Curtea de A p e l C l u j

GREFIER : O. O.

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamantul T. O. împotriva sentinţei civile nr. 2024 din 30.10.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul nr(...), precum şi recursul declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C împotriva aceleiaşi hotărâri, având ca obiect asigurări sociale – recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reprezentantul reclamantului – avocat I. M., lipsind reclamantul şi reprezentantul pârâtei recurente.

Procedura de citare este realizată.

Recursurile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că la data de 26 ianuarie 2008 pârâta a înregistrat întâmpinare la recursul reclamantului, comunicându-i-se reprezentantului reclamantului un exemplar al acestui înscris.

Reprezentantul reclamantului arată că nu mai are de formulat în probaţiune cereri.

Instanţa din oficiu invocă excepţia tardivităţii recursului promovat de pârâtă, acesta fiind înregistrat la data de 10.12.2008, trimis cu poşta la data de 9.12.2008, ultima zi fiind 8.12.2008.

Reprezentantul reclamantului solicită respingerea recursului declarat de CJP ca tardiv iar cu privire la recursul reclamantului solicită admiterea acestuia conform motivelor arătate în scris, cu cheltuieli de judecată reprezentând onorariul avocaţial.

Instanţa reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A

 

Asupra recursurilor declarate:

Prin sentinţa civilă nr.2024/30 oct.2008, T r i b u n a l u l C l u j a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul T. O. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C, aceasta fiind obligată să emită o nouă decizie de pensionare pentru reclamant, începând cu 1 iulie 2008, cu luarea în calcul a adeverinţei nr.956/21 februarie 2007 emisă de SC N. SA C.

S-a respins acţiunea pentru recalcularea pensiei pentru perioada 1 decembrie 2005 – 1 iulie 2008.

Pentru a pronunţa această hotărâre s-au reţinut, în fapt următoarele:

Pensia reclamantului a fost calculată prin Decizia nr.18661/29 sept. 1998. Ulterior, prin decizia cu acelaşi număr din 6 aug. 2008, i s-a recalculat pensia, fiindu-i stabilit dreptul la 843 lei, aferent unui punctaj de 2,85029 puncte.

Reclamantul a prezentat Adeverinţa nr.956/21 februarie 2007, împreună cu anexa, eliberate de SC N. SA C, care atestă realizarea unor venituri suplimentare din acord global, compensaţii, prime, indemnizaţii şi alte sporuri.

Având în vedere dispoziţiile art.4 pct.2 şi 3 din O.U.G. 4/2005 şi Ordinul 680/1 aug.2007 s-a admis acţiunea reclamantului, aşa cum s-a arătat în dispozitivul hotărârii.

S-a respins cererea privind luarea în calcul a datelor pentru perioada 1 dec. 2005 – 1 iulie 2008, întrucât drepturile sunt datorate numai de la data depunerii cererii de chemare în judecată.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamantul T. O. şi pârâta Casa Judeţeană de Pensii C.

Reclamantul a solicitat să fie obligată pârâta la recalcularea pensiei în baza Adeverinţei emise de SC N. SA C începând cu 1 decembrie 2005, dată la care i-a fost recalculată pensia, sens în care să fie modificată, în parte hotărârea primei instanţe.

S-a arătat că, adeverinţa a fost depusă la Casa Judeţeană de Pensii în termenul de 3 ani de la recalculare astfel că, drepturile se stabilesc începând cu 1 decembrie 2005.

Pârâta a solicitat modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii întrucât veniturile atestate de adeverinţa depusă de către reclamant nu sunt de natura celor prevăzute de dispoziţiile legale (Legea 19/2000, O.U.G. 4/2005) iar modificările apărute ca urmare a adoptării Legii 250/2007 şi respectiv Ordinul 680/2007 nu au incidenţă în cauză.

Recursul reclamantului este întemeiat pentru următoarele considerente:

Aşa cum a reţinut şi prima instanţă, pensia reclamantului a fost stabilită înainte de intrarea în vigoare a Legii 19/2000.

În temeiul O.U.G. 4/2005 şi respectiv H.G. 1550/2004, pensia a fost recalculată, prin Decizia nr.(...)/30 noiembrie 2005 (f.8 din dosarul de recurs) reclamantul beneficiind de un punctaj de 2,69085 puncte şi de o pensie de 796 lei.

Ulterior, reclamantul a mai primit şi alte decizii de pensionare, ultima fiind cea cu nr.(...)/6 august 2008 în care i se stabileşte dreptul la o pensie de 843 lei, aferentă unui punctaj mediu anual de 2,85029 puncte.

Prin cererea înregistrată sub nr.29560/2007, reclamantul a solicitat Casei Judeţene de Pensii C să-i recalculeze pensia prin adăugarea veniturilor ce rezultă din Adeverinţa 956/21 februarie 2007 şi Adeverinţa nr.1944/22 februarie 2007, reprezentând sporuri salariale pentru care s-au virat contribuţii la asigurările sociale (f.7 – dosar de fond). Ulterior, reclamantul a adresat o nouă cerere Casei Judeţene de Pensii C, cu acelaşi conţinut – înregistrată sub nr.68215/23 iunie 2008.

Prin răspunsul transmis sub nr.68215 din 7 august 2008 s-a comunicat reclamantului recalcularea pensiei cu luarea în considerare a sporului de noapte dovedit cu Adeverinţa 11944/22 februarie 2007 şi refuzul luării în considerare a Adeverinţei 956/2007 întrucât cuprinde sporuri fără caracter de continuitate.

Ca urmare s-a emis decizia de pensionare din 6 aug.2008, mai sus amintită.

Urmare acestui răspuns, reclamantul a formulat acţiunea, soluţionată de tribunal prin sentinţa recurată.

Acţiunea reclamantului trebuia admisă în întregime, având în vedere dispoziţiile art.7 alin.3 şi 5 din O.U.G. 4/2005.

Astfel, persoanele ale căror drepturi de pensie au fost recalculate pot cere modificarea acelor drepturi pe baza unor noi acte doveditoare iar în cazul în care cererea a fost formulată în termen de 3 ani, drepturile se calculează începând cu data stabilirii drepturilor recalculate.

Întrucât reclamantul s-a conformat dispoziţiilor de mai sus, el era îndreptăţit la modificarea pensiei începând cu luna decembrie 2005 având în vedere decizia de recalculare emisă la 30 noiembrie 2005.

Având în vedere dispoziţiile art.312 alin.1 – 3 C.proc.civ. şi art.304 pct.9 C.proc.civ. se va admite recursul reclamantului.

Recursul pârâtei va fi respins fiind tardiv.

Astfel, rezultă din dovada aflată la f.53 că hotărârea primei instanţe a fost comunicată instituţiei pârâte la 21 noiembrie 2008, recursul fiind transmis prin scrisoare recomandată la 9 decembrie 2008 cu depăşirea termenului de 15 zile prev. de art.301 C.proc.civ.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite recursul declarat de reclamantul T. O. împotriva sentinţei civile nr. 2024 din 30 octombrie 2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), pe care o modifică în parte în sensul că obligă pârâta să ia în considerare sporurile menţionate în adeverinţa nr. 956 din 21.02.2007 emisă de SC N. SA începând cu data de 1 decembrie 2005.

Respinge ca tardiv recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii C împotriva aceleiaşi hotărâri.

Obligă pe intimata casa Judeţeană de Pensii C să plătească recurentului suma de 500 lei cheltuieli de judecată în recurs.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 27 ianuarie 2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E.

 

 

 

GREFIER

O. O.

 

 

 

Red.GP

Dact.szM/3ex.

12.03.2009

 

 

Toate spetele


Sus ↑