• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 792/R din data 2008-05-14
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L O R A D E A

- Secţia civilă mixtă -

 

DECIZIA CIVILĂ nr. 792/R/2008

Şedinţa publică din 14 mai 2008

Preşedinte : (...) (...) – judecător

Judecător : (...) (...)

Judecător : (...) (...)

Grefier : (...) (...)

 

Pe rol este pentru azi soluţionarea recursului civil introdus de contestatorul N. U. domiciliat E. nr. 518 în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii B O(...) împotriva sentinţei civile nr. 17/LM din 9 ianuarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r O în dosar nr(...) având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi se prezintă reprezentantul recurentului contestator, lipsă, avocat E. E. în baza împuternicirii avocaţiale din 14 mai 2008 emisă de B a r o u l B i h o r – Cabinet individual, lipsă fiind intimata.

Procedura de citare este legal îndeplinită.-

S-a făcut referatul cauzei , învederându-se instanţei că recursul este scutit de plata taxei de timbru,precum şi faptul că intimata a depus la dosar întâmpinare, după care:

Reprezentantul recurentului depune la dosar copia adeverinţei nr. 270 din 6 martie 2008 emisă de SC bega Minerale Industriale SA Ş., copia deciziei nr. 73414 din 3 februarie 1981 emisă de Consiliul Popular B şi copia deciziei nr. 4056 din 4 iunie 1968 privind pensia de invaliditate grad III- boală profesională. Solicită a se face adresă la SC E. Minerale Industriale SA B. pentru a ne comunica ce funcţii a îndeplinit recurentul în perioada anilor 1960 – 1981.

Instanţa, respinge proba solicitată, închide faza probatorie şi acordă cuvântul reprezentantului recurentului asupra recursului.

Reprezentantul recurentului contestator susţine recursul astfel cum a fost formulat şi motivat în scris, solicită admiterea lui, modificarea deciziei în consecinţă admiterea contestaţiei şi obligarea intimatei la recalcularea pensiei contestatorului prin luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare de 20 ani, solicită cheltuieli de judecată reprezentând onorariul de avocat înscris pe împuternicirea avocaţială.

 

Curtea de Apel

deliberând:

 

Asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 17/LM din 9 ianuarie 2008 pronunţată de t r i b u n a l u l B i h o r O în dosar nr(...) a fost respinsă contestaţia formulată de contestatorul N. U., domiciliat în localitatea E. nr.518, jud.B, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii B, cu sediul în O,(...), jud.B, fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că, prin decizia nr. 73414/30.06.2005 a fost recalculată pensia contestatorului, obţinându-se în urma acestei operaţiuni un punctaj de 0,86218 puncte.

Potrivit buletinului de calcul anexat deciziei, stagiul complet de cotizare avut în vedere a fost de 30 de ani, conform art .2 alin. 1 din H.G. 1550/2004. Conform aceluiaşi act, legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la categoria de pensie de care beneficiază contestatorul la data de 1 octombrie 2004 este Legea 3/1977.

Având în vedere susţinerile contradictorii ale părţilor referitoare la legea aplicabilă, instanţa a apreciat că în speţă se impune o interpretare a legilor succesive adoptate în această materie, în scopul clarificării acestei probleme. Astfel, rolul puterii judecătoreşti este în esenţă acela de a aplica legea, adică aceea de a o interpreta şi a o adapta cazurilor particulare. În speţă , instanţa va identifica legea aplicabilă, ţinând cont de principiile aplicării legii civile în timp, de intenţia reală a legiuitorului, precum şi de principiile generale ale dreptului.

Aşadar, instanţa a constatat că legea aplicabilă la data deschiderii dreptului de pensionare al contestatorului era Legea nr.3/1977. Coroborând acest text cu prevederile art. 2 alin.1 din H.G. 1550/2004 care prevede că : "Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază [......] " ar trebui să concluzionăm că într-adevăr stagiul complet de cotizare al contestatorului ar fi de 30 de ani. O astfel de concluzie este însă cu desăvârşire eronată, fiind rodul unei interpretări simplificate şi care nesocoteşte reglementări ulterioare în materie, cu atât mai mult cu cât acestea au o forţă superioară unei hotărâri de guvern pe care se întemeiază apărările intimatei, respectiv H.G. 1550/2004 amintit mai sus. S. de care facem vorbire se regăsesc în O.U.G. nr.4/2005 aprobată prin Legea 78/2005 , care prevede în mod explicit "la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie". Or, având în vedere acest principiu, având în vedere , pe de-o parte că O.U.G. nr.4/2005 este ulterioară H.G. 1550/2004 şi pe de altă parte , că ordonanţa aprobată prin Lege are o forţă juridică superioară unei hotărâri de guvern, se impune să concluzionăm că prevederile art. 2 alin.2 din HG. 1550/2004 au fost abrogate tacit, în sensul că nu pot fi interpretate într-un mod care să ducă la stabilirea unor pensii diferenţiate în funcţie de anul ieşirii la pensionare.

Aşa cum am arătat deja, judecătorul trebuie, în primul rând, să cerceteze care a fost intenţia reală a legiuitorului. Astfel, din O.U.G. 4/2005 aprobată prin legea 78/2005 rezultă în mod indubitabil că legiuitorul a urmărit să înlăture toate discriminările dintre pensionari cu privire la cuantumul pensiei rezultate din date diferite a ieşirii la pensie. În aceste condiţii, aplicarea rigidă a H.G. 1550/2004 încalcă în mod flagrant acest principiu. Or, a nu deroga de la principiile generale ale dreptului, a urma spiritul legii şi nu numai litera sa, sunt două reguli elementare ce se impun judecătorului când interpretează legea.

În lumina acestei interpretări, instanţa a apreciat că prevederile Legii 19/2000 sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a tuturor categoriilor de pensionări ce intră în sfera sa de reglementare, indiferent de data deschiderii dreptului lor la pensie. Art. 43 alin.1 din Legea 19/2000 prevede că asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locurile de munca prevazute la art. 20 lit. a) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani în aceste conditii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta începând cu varsta de 45 de ani.

Faţă de ansamblul considerentelor expuse mai sus, instanţa a constatat că, din datele privitoare la activitatea in munca aflate in dosarul de pensionare , rezultă că petentul nu a desfăşurat pe o perioadă mai mare de 20 de ani in subteran, ci doar 18 ani, 11 luni şi 7 de zile , în temeiul art. 20 alin.1 lit. a şi art.43 alin. 1 din legea 19/2000 precum şi art. 2 alin.1 din HG. 1550/2004 coroborat cu prevederile O.U.G. 4/2005 aprobată prin Legea 78/2005, a respins contestaţia formulata ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul N. U. solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate şi în fond admiterea contestaţiei sale şi obligarea intimatei la recalcularea pensiei având în vedere un stagiu de 20 de ani sau în subsidiar de 25 de ani.

În motivarea recursului arată că a lucrat aproape 18 ani 11 luni şi 7 zile în subteran, ca miner în condiţii speciale aşa încât consideră că este îndreptăţit la recalcularea pensiei cu stagiul de 20 de ani pentru vechimea în muncă în subteran şi în sector minier greşit fiind recalculată pensia cu stagiu de cotizare de 30 de ani.

Prin întâmpinare intimata Casa Judeţeană de Pensii B a solicitat respingerea recursului ca nefondat, deoarece pensia contestatorului i-a fost recalculată corect cu stagiul de cotizare de 30 de ani fiind pensionat în baza Legii 3/1977, la recalculare fiind aplicate corect dispoziţiile HG 1550/2004 şi OUG 4/2005.

Examinând sentinţa recurată în raport de motivele invocate, cât şi din oficiu, conform art. 304/1 cod pr. civilă, instanţa constată că recursul este fondat şi urmează să-l admită în baza art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 9 cod pr. civilă pentru următoarele considerente:

Este evident că în speţă se impune o interpretare a legilor succesive adoptate cu privire la sistemul public de pensii dar şi cu privire la încadrarea în grupele de muncă, rolul puterii judecătoreşti fiind acela de a aplica legea, adică de a o interpreta şi de a o adopta cazurilor particulare.

Prin HG nr. 1550/2004 s-a urmărit evaluarea şi recalcularea pensiilor provenite din vechiul sistem public de pensii în concordanţă cu principiile şi normele instituite de Legea 19/2000, iar prin adoptarea OUG 4/2005 legiuitorul a urmărit să înlăture orice discriminare între pensionari în funcţie de anul ieşirii la pensie, instituind principiul „ la condiţii egale de pensionare, pensii egale indiferent de anul ieşirii la pensie”.

Contestatorul N. U. a fost înscris la pensie pentru limită de vârstă prin decizia nr. 73414/3 februarie 1981 emisă sub imperiul Legii nr. 3/1977, la aceea dată dovedind o vechime efectivă în muncă de 21 de ani, o lună şi 21 zile în sector minier, ca miner subteran, 18 ani, 11 luni şi 9 zile şi miner suprafaţă 2 ani 2 zile şi 12 zile, vechimea totală în muncă fiind de 30 de ani, 6 luni şi 21 zile.

Din actele de la dosar, inclusiv din adeverinţa nr. 271 din 6 martie 2008 emisă de SC „ E. Minerale Industriale” SA Punct de lucru Ş. rezultă că, contestatorul a fost încadrat cu contract de muncă la această unitate, în perioada 12.07.1949- 31.01.1981, iar din carnetul de muncă a acestuia rezultă că a desfăşurat activitate de muncă subteran penste 18 ani iar o perioadă a lucrat ca muncitor în această unitate minieră.

Prin decizia nr. 73414/3 februarie 2005 intimata Casa Judeţeană de Pensii a recalculat pensia contestatorului prin utilizarea unui stagiu de cotizare la determinarea punctajului mediu anual de 30 de ani, la fel ca pentru persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii normale de muncă, ignorându-se activitatea desfăşurată în grupa I de muncă, miner subteran şi suprafaţă de peste 21 de ani şi dispoziţiile derogatorii al art. 14 din Legea nr. 3/1977 referitoare la stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei în cazul persoanelor care au desfăşurat activitate în grupa I sau a II-a de muncă.

Normele metodologice de aplicare a HG 1550/2004 privind recalcularea pensiei stabilesc la art. 2 alin. 1 că stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază, stabilind că pentru perioada 1 iulie 1977- 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare va fi cel prevăzut de Legea nr. 3/1977.

Legea nr. 3/1977 prevedea la art. 8 că stagiul de cotizare pentru înscrierea la pensie este de 30 de ani pentru bărbaţi, însă art. 14 din acelaşi act normativ cuprinde norme derogatorii cu privire la stagiul de cotizare, respectiv posibilitatea pensionării la cerere prin reducerea vârstei de pensionare pentru persoanele care au lucrat efectiv 15 ani în grupa I de muncă sau 20 de ani în grupa a II-a de muncă, proporţional cu anii lucraţi dar nu mai puţin de 50-52 de ani raportat la grupele de muncă, contestatorul beneficiind de aceste prevederi la data pensionării ca urmare a activităţii desfăşurate ca miner subteran în grupa I de muncă.

Ulterior, la recalcularea pensiei s-a avut în vedere şi perioada cât contestatorul a beneficiat de pensie de invaliditate pentru boală profesională în perioada anterioară emiterii deciziei de pensie pentru limită de vârstă, însă la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat stagiul complet de cotizare de 30 de ani în loc de 20 de ani cât prevede art. 11-14 din Legea 3/1977 pentru grupa I sau cât stagiu a prevăzut HG 267/1990 pentru persoanele care au desfăşurat activitate în industria minieră, această lege mai favorabilă anterioară Legii 19/2000, trebuind a fi avută în vedere, cu atât mai mult cu cât Normele tehnice de aplicare HG 1550/2000 prevăd la art. A.4.5 utilizarea stagiului de cotizare de 20 de ani pentru persoanele care au desfăşurat activitate în locuri de muncă în subteran.

Ori în atare situaţie este evident că potrivit principiului instituit de OUG 4/2005, la condiţii egale de pensionare, pensii egale indiferent de anul ieşirii la pensie, pensia contestatorului trebuie recalculată cu stagiul de cotizare de 20 de ani, la fel ca pentru persoanele care s-au pensionat în baza art. 9 din HG 267/1990 sau care se pensionează în baza art. 43 alin. 1 din Legea 19/2000.

Prin urmare, în raport de prevederile legale invocate şi de probele administrate în condiţiile în care contestatorul a dovedit că a desfăşurat activitate 21 ani în industria minieră din care în grupa I de muncă aproape 19 ani ca miner subteran, vechimea totală fiind de peste 30 de ani, este întemeiată cererea acestuia de recalculare a pensiei cu stagiul corect de cotizare de 20 de ani, la fel ca pentru celelalte persoane pensionate în aceleaşi condiţii de muncă, fiind evident că la recalculare trebuie să se ţină seama de activitatea desfăşurată în condiţii speciale având în vedere şi principiul instituit de OUG 4/2005, revizuirea sau modificarea deciziei de pensie sau de recalculare fiind posibilă în condiţiile prevăzute de art. 7 pct. 3 şi urm. din OUG 4/2005 în situaţia în care se constată erori de calcul sau se depune alte înscrisuri doveditoare, drepturile de pensie urmând a fi acordate de la data plăţii drepturilor iniţiale recalculate.

Faţă de cele ce preced, recursul va fi admis ca fondat în temeiul art. 312 alin. 1 cod pr. civilă şi va fi modificată în tot sentinţa recurată în sensul admiterii contestaţiei în temeiul art. 155 din Legea 19/2000 coroborat cu prevederile Legii 3/1977, HG 267/1990, OUG 4/2005şi HG 1550/2000, anulării deciziei de pensie nr. 73414/30.06.2005 şi obligării intimatei la recalcularea pensiei cu stagiul complet de cotizare de 20 de ani în loc de 30 de ani cum greşit s-a recalculat.

Fiind în culpă procesuală intimata va fi obligată în temeiul art. 274 cod pr. civilă să plătească recurentului 300 lei cheltuieli de judecată în recurs reprezentând onorariu avocaţial.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite ca fondat recursul civil declarat de contestatorul N. U. domiciliat E. nr. 518 în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii B O(...) împotriva sentinţei civile nr. 17/LM din 9 ianuarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r pe care o modifică în totalitate în sensul că:

Admite contestaţia formulată de contestatorul N. U. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii B şi în consecinţă:

Dispune anularea deciziei de pensie nr. 73414/30.06.2005 emisă de intimată pe seama contestatorului şi obligă intimata să recalculeze pensia acestuia prin luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual de 20 de ani, sens în care obligă intimata să emită o nouă decizie de pensionare.

Obligă partea intimată să plătească părţii recurente suma de 300 lei cheltuieli de judecată în recurs.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 14 mai 2008.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.dec.GM

12.06.2008.

Jud fond T. M.-E. N.

Dact IM/2 ex./12.06.2008.

Toate spetele


Sus ↑