• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 751/R/2008 din data 2008-03-26
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale,

pentru minori şi familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 751/R/2008

Şedinţa publică din 26 martie 2008

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:

(...) (...)

JUDECĂTORI:

(...) (...)

(...) (...) D.

GREFIER:

B. B. N.

 

 

 

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamantul M. H. împotriva sentinţei civile nr.2291 din 26 noiembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosar nr(...), privind şi pe pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă reprezentantul reclamantului-recurent, avocat D. J. din B a r o u l C l u j, lipsă fiind reprezentantul pârâtei-intimate.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care, instanţa constată că recursul a fost declarat şi motivat în termen legal, şi a fost comunicat intimatei.

Reprezentantul reclamantului-recurent, avocat D. J. din B a r o u l C l u j depune la dosar împuternicire avocaţială nr.8/24.03.2008 şi chitanţa nr.0007 din 25.03.2008, care atestă plata onorariului avocaţial de 150 lei. Arată că nu are de formulat alte cereri sau excepţii de invocat.

Nefiind de formulat alte cereri sau excepţii de invocat, instanţa declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul asupra recursului.

Reprezentantul reclamantului-recurent solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat, modificarea în totalitate a sentinţei atacate, în sensul de a obliga Casa Judeţeană de Pensii C să emită reclamantului-recurent o decizie de pensie cu punctajul stabilit şi acordat la data de 01.04.2001 de 1,73750 puncte şi să restituie reclamantului-recurent, sumele abuziv reţinute lună de lună pe ultimii trei ani, începând cu luna august 2004, precum şi obligarea pârâtei-intimate la plata cheltuielilor de judecată. Arată că s-a emis o decizie de recalculare a pensiei ulterior promovării acţiunii de către reclamantul M. H., iar la pag.88 din dosarul de fond, pârâta Casa Judeţeană de Pensii C a depus o cerere prin care a solicitat acordarea unui nou termen de judecată pentru comunicarea deciziei de recalculare a pensiei, care a fost depusă la dosarul de fond, după pronunţarea hotărârii. Apreciază că hotărârea instanţei de fond este nelegală, deoarece a fost pronunţată luându-se în considerare un act care nu a fost niciodată comunicat reclamantului.

 

 

C U R T E A

 

Deliberând reţine că prin sentinţa civilă nr.2291 din 26.11.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul nr(...), a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul M. H. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C, având ca obiect drepturi de asigurări sociale.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că a rezultat din actele de la dosar ca reclamantul a fost pensionat pentru munca depusă şi limită de vârstă în baza Legii nr.3/1977, începând cu data de 1 septembrie 2000, conform Deciziei nr. (...)/2000 emisă de pârâtă.

In urma reclamaţiilor depuse de către petent, parata i-a comunicat acestuia imaginea de plata şi evoluţia punctajelor pe parcursul anilor din care rezulta ca în urma recalculării punctajului mediu anual, acesta a scăzut faţă de punctajul stabilit iniţial, dar cuantumul pensiei s-a menţinut.

Contrar susţinerilor reclamantului, s-a apreciat că în cauza nu sunt incidente dispoziţiile art. 180 alin. 5 din Legea nr. 19/2000 care se referă la procesul de recorelare a pensiilor ci dispoziţiile OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem de asigurare sociala de stat.

Din interpretarea art.6 din OUG 4/2005 rezulta ca prin recalcularea pensiei punctajul mediu anual poate fi diminuat, in caz contrar acest articol care se refera la compararea punctajului mediu anual determinat după recalculare şi cel anterior şi menţinerea în plată a cuantumului anterior al pensiei, în situaţia în care cuantumul aferent noului punctaj este mai mic, fiind fără aplicabilitate.

Având în vedere aceste considerente şi reţinând că reclamantul nu a contestat decizia de recalculare a pensiei doar reducerea punctajului, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior, constatând că decizia a fost corect emisa, tribunalul a apreciat că în mod legal parata nu a indexat pensia reclamantului, acesta urmând să beneficieze de indexări când cuantumul pensiei sale recalculate conform OUG 4/2005 va depăşi cuantumul pensiei pe care l-a avut anterior recalculării, în speţă nefiind aplicabile prevederile art. 180 alin. 5 din Legea nr.19/2000, motiv pentru care, in baza art. 155 din aceeaşi lege acţiunea a fost respinsa.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul M. H. solicitând admiterea recursului, modificarea în totalitate a sentinţei în sensul obligării pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensie cu punctajul mediu anual de 1,73750 puncte (avut în anul 2001) şi la restabilirea sumelor reţinute ilegal începând cu luna august 2004.

În motivare se arată că instanţa de fond a încălcat prevederile art. 304 Cod procedură civilă, în sensul că hotărârea a fost dată cu greşita aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000, ale HG nr.1550/2004 şi ale OUG nr.4/2005.

Prin acţiunea depusă de reclamant la T r i b u n a l u l C l u j la data de 21.08.2007 nu s-a atacat nici o decizie de pensie, reclamantul atacând reducerea abuzivă şi succesivă a punctajului care i-a fost stabilit şi acordat la 01.04.2001.

S-a mai precizat că acţiunea reclamantului a fost introdusă la T r i b u n a l u l C l u j în data de 21 august 2007, tocmai datorită faptului că pensia reclamantului nu a fost recalculată şi că nu a primit o decizie de recalculare a pensiei aşa cum au primit şi alţi pensionari. A depus o contestaţie la pârâtă la data de 6 august 2007, la care a primit un răspuns şi un desfăşurător al evoluţiei pensiei sale şi atunci a observat pentru prima dată că i-a fost micşorat punctajul acordat, de mai multe ori fără ca el să fi fost informat de acest lucru.

Numai după ce la termenul de judecată din 24.09.2007 T r i b u n a l u l C l u j solicitat pârâtei să depună copia dosarului, pârâta a depus la dosar printre alte acte şi o decizie de recalculare a pensiei cu nr. (...)/09.10.2007 unde punctajul mediu anual acordat este de 1,30476 puncte. La această decizie de recalculare datată 09.10.2007 este ataşat şi un buletin de calcul cu nr.(...) care este făcut însă în ziua de 21.09.2005. Buletinul de calcul rezultă că a fost făcut în 21 septembrie 2005 iar decizie de recalculare a fost emisă la data de 09.10.2007 deci decizie este făcută după mai mult de 2 ani şi 1 lună de la data buletinului de calcul.

Această decizie de recalculare nu i-a fost comunicată niciodată, ia a fost făcută pentru a fi depusă la dosar la cererea instanţei de a depune copia dosarului de pensie al reclamantului.

Conform HG nr.1550/2004, OUG nr.4/2005 şi HG nr.1456/2005 procesul de recalculare al pensiilor s-a încheiat în România la data de 01.12.2005. Decizia de recalculare trebuia emisă până la data de 30.11.2005 şi trebuia să-i fie comunicată conform actelor mai sus precizate în termen de cel mult 15 zile de la emitere.

Reclamantul nu a avut posibilitatea să atace o astfel de decizie în termenul legal de 45 de zile, întrucât nu a primit această decizie.

În drept au fost invocate prevederile art.304 Cod procedură civilă, art.137, art.180, art.187 din Legea nr.19/2000 modificată şi completată, HG nr.1550/2004, HG nr.1456/2005 şi OUG nr.4/2005.

Analizând hotărârea atacată în raport de motivele invocate, Curtea apreciază că recursul este nefondat, urmând să îl respingă pentru următoarele considerente:

Procedura prevăzută de art. 86 – 88 din Legea nr. 19/2000 este una specială şi nu se poate solicita stabilirea unor drepturi ce decurg din această procedură fără ca în prealabil să fi fost urmată în sensul stabilit de lege.

Nu se poate admite ca pentru prima dată în cadrul unei contestaţii formulate direct în instanţă să se solicite stabilirea drepturilor ce decurg din contestarea indirectă a unei decizii de pensionare sau de recalculare fără ca aceasta să fi fost făcută prin procedura specifică arătată de art. 86 – 88 din Legea nr. 19/2000 căci în acest fel s-ar admite eludarea termenului şi a procedurii astfel stabilite, dacă s-ar admite că este opţională, iar în altă ordine de idei instanţa s-ar substitui organului administrativ, ceea ce nu poate fi admis deoarece atribuţiile instanţei sunt de control în ce priveşte aplicarea corectă a dispoziţiilor legale de către organul administrativ iar nu de efectuare a procedurii administrative în locul pârâtei.

Această procedură este aplicabilă şi obligatorie, şi doar aceasta, iar nu una aleasă de către reclamant, deoarece pensia şi drepturile aferente se stabilesc doar prin procedura prevăzută de lege iar nu în alt fel, procedura nefiind una opţională ci una imperativă, atribuţiile tribunalelor şi implicit ale curţilor de apel în calea de atac, fiind cele expres prevăzute de art. 155 din Legea nr. 19/2000.

Din interpretarea art. 89 alin. 1 raportat la art. 86 din Legea nr. 19/2000, corelate cu dispoziţiile art. 95 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, care prevede că „Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare.“ rezultă că revizuirea drepturilor de pensie se face de către emitentul deciziei de pensionare, care emite o decizie motivată, decizie pe care beneficiarul pensiei o poate ataca în instanţă.

Prima instanţă putea fi legal investită numai cu o contestaţie împotriva unei decizii de revizuire a pensiei şi nu în mod direct cu o cerere de revizuire a drepturilor de pensie. Dacă s-ar soluţiona în mod direct o astfel de cerere instanţa ar depăşi atribuţiile puterii judecătoreşti şi s-ar substitui în mod nejustificat în atribuţiile emitentului deciziei de pensionare, respectiv casa de pensii.

Contrar susţinerilor recurentului, Curtea apreciază că acesta avea cunoştinţă de decizia de recalculare a pensiei nr. (...)/30.11.2005 (fila 16 dosar fond), în condiţiile în care ulterior emiterii acestei decizii a solicitat de două ori recalcularea pensiei invocând neconcordanţă între buletinul de calcul şi menţiunile din carnetul de muncă (fila 51 dosar fond), respectiv depunerea Adeverinţei nr. 5483/15.06.2007 (filele 38-39 dosar fond). Urmare a acestor cereri, intimata i-a emis recurentului încă două decizii de recalculare a pensiei (filele 27 şi 40 dosar fond).

Prin Deciziile de recalculare a pensiei necontestate de reclamant, Casa Judeţeană de Pensii C i-a făcut cunoscut reclamantului printre altele şi punctajul mediu anual existent în plată anterior recalculării.

Cum deciziile de recalculare, aşa cum s-a arătat mai sus, nu au fost contestate, în conformitate cu dispoziţiile art. 88 din Legea nr. 19/2000 au devenit definitive inclusiv şi cu privire la punctajul mediu anual avut la data recalculării, acţiunea formulată ulterior având ca obiect restabilirea punctajului începând şi plata diferenţelor cuvenite pe ultimii 3 ani, nemaiputând fi primită, deoarece ar însemna coexistenţa a două decizii inconciliabile din punct de vedere al punctajului.

Pentru aceste considerente se apreciază că hotărârea primei instanţe a fost dată cu aplicarea corectă a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă nefiind incident în cauză.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior şi a art. 312 alin. 1 şi art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea urmează să respingă ca nefondat recursul declarat de reclamantul M. H. împotriva sentinţei civile nr. 2291 din 26 noiembrie 2007 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), care va fi menţinută.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul M. H. împotriva sentinţei civile nr. 2291 din 26 noiembrie 2007 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 26 martie 2008.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...)-(...) D. A.B. N.

 

 

Red.L.D./S.M.

2 ex./17.04.2008

Jud.fond.F. E./ F. M.

Toate spetele


Sus ↑