• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 2221 din data 2009-11-19
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

D E C I Z I A NR.2221

Şedinţa publică din data de 19 noiembrie 2009

Preşedinte - (...) (...) (...)

Judecători - (...) (...) - (...) E.

Grefier - B. Ţ.

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului declarat de reclamantul B. D., domiciliat în comuna E. D.,(...), judeţul P, împotriva sentinţei civile nr.839 din 10 aprilie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii P, cu sediul în P,(...), judeţul P.

Recurs scutit de plata taxei de timbru.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii P prin consilier juridic N. B., lipsă fiind recurentul-reclamant B. D..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă care învederează instanţei că pentru termenul de astăzi, prin intermediul serviciului registratură s-a depus o cerere de judecare a cauzei în lipsă, formulată de recurentul-reclamant, cerere înregistrată sub nr.18207/12.11.2009.

Consilier juridic N. B. pentru intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii P, arată că nu mai are cereri de formulat.

Curtea ia act că nu mai sunt cereri de formulat, faţă de actele şi lucrările dosarului constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului.

Consilier juridic N. B. având cuvântul pentru intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii P, arată că recurentul-reclamant se află în eroare cu privire la data acordării punctajului mediu anual recalculat şi implicit cu privire la cuantumul pensiei stabilit în baza acestui punctaj.

De asemenea, mai arată că în luna iulie 2008 recurentul-reclamant a încasat suma de 1651 lei cu titlu de diferenţă de pensie , corespunzătoare intervalului 01.07.2005-31.07.2008.

Solicită respingerea ca nefondat a recursului, menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei instanţei de fond, depunând şi concluzii scrise.

 

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată :

Reclamantul B. D. a chemat în judecată pârâta Casa Judeţeană de Pensii P pentru a fi obligată să recalculeze pensia pentru limită prin aplicarea H.G. nr.1550/2004 şi O.U.G. nr.4/2005, începând de la 1 iulie 2005 şi nu 1 iulie 2007, precizând ulterior că solicită diferenţa de pensie neîncasată în această perioada faţă de data formulării cererii iniţiale, iar la data de 10 aprilie 2009 a precizat că nu contestă noua decizie emisă la 3 iulie 2008, ci numai diferenţa de pensie pentru perioada 1 iulie 2005 - 1 iulie 2008.

Pârâta a formulat întâmpinare solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată, invocând în prealabil tardivitatea acţiunii în condiţiile în care a contestat modul de calcul după expirarea termenului de 45 zile, după emiterea celor două decizii de pensionare din 27 iunie şi 3 iulie 2008.

S-a mai arătat în întâmpinare că pentru perioada 31 iulie 2005 – 31 iulie 2008 s-a achitat reclamantei diferenţa de pensie recalculată de 1651 lei.

După administrarea probelor cu înscrisuri, T r i b u n a l u l P r a h o v a, prin sentinţa civilă nr. 839 din 10 aprilie 2009 , a respins acţiunea precizată formulată de reclamant reţinând în esenţă că avut loc recalcularea pensiei sale în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.19/2000 şi O.U.G. nr.4/2005 în raport de stagiul de cotizare şi măsurile de protecţie sociale survenite pe parcurs.

Împotriva acestei sentinţe reclamantul a declarat recurs criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, solicitând pensiile de urmaş pentru perioada 1 iulie 2005 – 1 iulie 2007 pentru care i se mai datorează din pensie încă 1698,60 lei, plătindu-i-se într-adevăr diferenţa de 1651 lei, faţă de punctajul de 1,21048 pe care îl avea la 1 iulie 2005 până la 1 iulie 2007.

Curtea, analizând sentinţa atacată în raport de criticile formulate şi din oficiu, conform art.3041 Cod procedură civilă, actele dosarului şi dispoziţiile legale ce au incidenţă în cauză, constată că recursul este nefondat.

Casa Judeţeană de Pensii P a recalculat pensia pentru limită de vârstă ce se cuvenea reclamantului conform dispoziţiilor H.G. nr.1550/2004, începând de la data de 1 iulie 2005 prin decizia nr.88156/30 iunie 2005, când i s-a stabilit un punctaj mediu anual de 0,99108 puncte faţă de cel anterior aflat în plată de 1,16078 puncte, astfel că pensia recalculată 2.929.229 era mai redusă decât cea aflată în plată de 3.430.793 lei, situaţie în care cea aflată în plată a fost menţinută până când reglementările legale au permis majorarea punctajului de pensie.

În aceste condiţii, faţă de cererea formulată de reclamantă la 27 iunie 2008 de recalculare a pensiei conform adeverinţei nr.914/2659 din 9 iunie 2008 eliberată de fostul angajat, pârâta a recalculat cuantumul pensiei începând cu 1 iulie 2005 conform art.7 alin.3 din OUG nr.4/2005, prin decizia din 3 iulie 2008 care nu a mai fost contestată, punctajul mediu anual majorându-se de la 1,04183 la 1,21048 care se aplică începând de la 1 iulie 2007 şi nu de la 1 iulie 2005 cum pretinde reclamantul.

Urmare modificării punctajului mediu anual recalculat, reclamantul a încasat suma de 1651 lei cu titlu de diferenţă de pensie pentru intervalul 1 iulie 2005 – 31 iulie 2008 , ca diferenţă între suma totală cuvenită de 16975 lei din care i s-a plătit suma de 15.324 lei.

De la 1 august 2008 i s-a stabilit punctajul mediu anual definitiv la 1,21048, respectiv suma de 704 lei.

Aşadar, reclamantului i s-a plătit diferenţa de pensie cuvenită , iar punctajul de pensie i-a fost corect stabilit, cum în mod corect s-a reţinut şi de către prima instanţă care a pronunţat o soluţie legală şi temeinică.

Nesubzistând nicio cauză de nulitate a sentinţei atacate în sensul disp. art.304 şi 3041 Cod procedură civilă, Curtea va respinge recursul de faţă ca nefondat în baza art.312 din acelaşi Cod.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul B. D., domiciliat în comuna E. D.,(...), judeţul P, împotriva sentinţei civile nr.839 din 10 aprilie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii P, cu sediul în P,(...), judeţul P.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 19 noiembrie 2009.

 

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E.

 

 

Grefier,

B. Ţ.

 

 

 

 

 

 

Red.T.L.

Tehnored.M.I.

4 ex./17.12.2009

dosar fond- (...)- T r i b u n a l u l P r a h o v a

judecători fond- (...) R; D. O.

operator de date cu caracter personal;

număr notificare 3120/2006

Toate spetele


Sus ↑