• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 1027/R din data 2009-10-20
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR. 1027/R

Şedinţa publică din data de 20 octombrie 2009

Preşedinte – (...) (...) – judecător

Judecător - (...) (...)

Judecător - (...) (...) E.

Grefier - E. N.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

Pe rol fiind soluţionarea recursurilor civile declarate de către reclamantul E. E. şi de către pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, împotriva sentinţei civile nr. 491 din 27.05.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...), în litigiu de muncă având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal a răspuns pentru recurentul-reclamant lipsă av. I. E. în baza împuternicirii avocaţiale nr. 629/2009 depusă la dosar, lipsă fiind recurenta-pârâtă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, în sensul că este primul termen de judecată în recurs; recursurile civile sunt motivate şi scutite de plata taxei judiciare de timbru; s-a solicitat judecarea cauzei conform art. 242 pct.2 cod procedură civilă.

Av. I. E. declară că nu are alte cereri de formulat în cauză.

Nefiind cereri de formulat în cauză, Curtea constată procesul în stare de judecată şi acordă cuvântul în susţinerea recursului civil.

Av. I. E. pentru recurentul-reclamant, susţine oral motivele de recurs întemeiate pe prevederile art. 304 pct. 6 şi 9 cod procedură civilă şi pentru considerentele expuse detaliat în scris solicită admiterea recursului reclamantului, casarea sentinţei de fond şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Lasă la aprecierea instanţei referitor la recursul declarat de pârâtă.

Nu solicită cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă,

Examinând actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. 686/113/25.02.2009 pe rolul T r i b u n a l u l u i B r ă i l a reclamantul E. E. a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii B pentru a fi obligată să îi ia în considerare pentru recalcularea pensiei întregul venit realizat lunar permanent, cu titlul de acord.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că pentru acest venit s-au achitat în totalitate CAS şi toate celelalte impozite şi taxe conform legilor în vigoare.

Ca probă a celor susţinute a depus adeverinţa nr.4477/26.11.2008 emisă de SC D. SA B şi adresa nr.(...)/12.01.2009 emisă de Casa Judeţeană de Pensii B.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii B a formulat întâmpinare prin a susţinut că reclamantul a solicitat recalcularea drepturilor de pensie prin luarea în calculul a punctajului mediu anual a datelor înscrise în adeverinţa nr.4477/26.11.2008 emisă de SC D. SA B şi că în urma cererii s-a emis adresa nr.(...)/12.01.2009 prin care l-a înştiinţat că datele din adeverinţă nu pot fi valorificate, neexistând temei legal pentru luarea în calcul a sumelor primite sub forma de acord global.

Totodată, a mai arătat că valorificarea sumelor primite sub forma de acord global nu e întemeiată deoarece potrivit pct. VI din O.U.G. nr.4/2005 formele de retribuire în acord nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, nefăcând parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare datei de 1.04.2001, iar prin art.V din anexa la O.U.G. nr.4/2005 legiuitorul a avut în vedere sporuri cu caracter permanent şi nu sporuri cu caracter sporadic.

În dovedirea celor susţinute a depus decizii ale Curţii Constituţionale şi practică judiciară.

T r i b u n a l u l B r ă i l a prin sentinţa civilă nr. 491/27.05.2009 a admis acţiunea şi a obligat pârâta să emită decizie având în vedere adeverinţa nr. 4477/26.11.2008 emisă de S.C. D. S.A. B.

Pentru a pronunţa această hotărâre a reţinut că potrivit art. 7 din O.U.G. nr. 4/2005 punctajul mediu anual determinat prin recalcularea prevăzută de ordonanţă, precum şi cuantumul pensiei cuvenit se stabileşte prin decizie a Casei teritoriale de pensii.

Pârâta nu s-a conformat acestor prevederi, în sensul că nu a soluţionat cererea reclamantului printr-o decizie.

Faţă de această împrejurare instanţa apreciază că, neprocedând conform dispoziţiilor art.7 din O.U.G. nr.4/2005, pârâta l-a privat pe reclamant de posibilitatea legală de a contesta pe cale judecătorească cuantumul pensiei şi celelalte drepturi ce i-ar putea fi lezate prin neluarea în calcul a datelor înscrise în adeverinţa nr.4477/26.11.2008.

Împotriva acestei hotărâri au formulat recurs Casa Judeţeană de Pensii B şi reclamantul E. E..

Recurenta Casa Judeţeană de Pensii B consideră hotărârea nelegală pentru următoarele motive;

Având în vedere faptul că în urma analizării cererii de recalculare a reclamantului-intimat privind sporul de acord, Casa Judeţeană de Pensii B a constatat că acesta nu poate fi luat în calculul punctajului mediu anual şi prin urmare nu duce la modificarea acestuia, consideră ca lipsită de temei legal obligarea de a emite decizie de respingere a cererii de recalculare în condiţiile în care este deja emisă adresa în acest sens.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.

Reclamantul E. E. critică hotărârea recurată pentru următoarele motive:

Prin acţiune a solicitat obligarea pârâtei să-i recalculeze pensia cu luarea în calcul a veniturilor pentru care a contribuit la pensie, venituri prevăzute în adeverinţa emisă de S.C.D. S.A. B.

Prin hotărârea pronunţată instanţa a acordat însă altceva decât a cerut respectiv, a obligat pârâta-intimată să emită decizie… şi să nu fie obligată pârâta la recalcularea pensiei luând în calcul şi veniturile pentru care a plătit CAS, venituri prevăzute în adeverinţă.

Solicită obligarea pârâtei de a i se recalcula pensie luând în calcul veniturile prevăzute în adeverinţa depusă.

Verificând legalitatea hotărârii recurate prin prisma motivelor de recurs constată recursurile nefondate pentru următoarele considerente;

Reclamantul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile O.U.G. 4/2005.

Potrivit dispoziţiilor art. 7 din actul normativ sus-menţionat punctajul mediu anual determinat prin recalculare se stabilesc prin decizie a Casei teritoriale de pensii, decizie ce se comunică pensionarului în termen de 15 zile de la emitere.

Cererea reclamantului adresată Casei Judeţene de Pensii apare ca nesoluţionată, răspunsul primit nu ţine loc de decizie ce permite părţii să o atace în instanţă, iar instanţei de judecată să o cenzureze.

Faţă de considerentele expuse mai sus şi văzând dispoziţiile art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă va respinge recursurile ca nefondate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca fiind nefondate recursurile civile declarate de către reclamantul E. E. şi de către pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, împotriva sentinţei civile nr. 491 din 27.05.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 20.10.2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) E.

 

Grefier,

E. N.

 

 

 

Red. GB/05.11.2009

U. decizie VM/

4 ex./06.11.2009

Fond: T r i b u n a l u l B r ă i l a – judecători: B.-N. D. N. şi

Asistenţi judiciari: E. E. E.

Com. 2 ex./9.11.2009

  • E. E.

  • Casa Judeţeană de Pensii B

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑