• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 618/R din data 2008-04-16
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L O R A D E A

- SECŢIA CIVILĂ MIXTĂ -

Complet II recurs

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 618/R/2008

 

Şedinţa publică din 16 aprilie 2008

Preşedinte (...) (...)- judecător

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

Pe rol, soluţionarea recursului civil declarat de recurenta intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în O ,(...) în contradictoriu cu intimata contestatoare E. E. G., domiciliată în O, E. E. nr. 116, (...) . A, . 21 împotriva sentinţei civile nr. 975/LM din 7 decembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r; având ca obiect: recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă intimata, lipsă recurenta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, învederându-se instanţei că recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru ; la dosar a parvenit prin Serviciul Registratură la data de 7 aprilie 2008 întâmpinare, după care:

Nefiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului.

Intimata solicită respingerea recursului,menţinerea hotărârii atacate ca legală şi temeinică , fără cheltuieli de judecată.

 

CURTEA DE APEL

DELIBERÂND:

 

Asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. .975/LM din 7 decembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r s-a admis contestaţia precizată formulată de contestatoarea în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B si în consecinţă:

S-a dispus anularea deciziei de înfiinţare debit nr.(...)/30.05.2007, emisă de intimată, pe seama contestatoarei.

S-a dispus anularea deciziei de pensie nr.(...)/30.05.2007. emisă de intimată, pe seama contestatoarei şi obligată intimata să recalculeze pensia acesteia, prin luarea în considerare, sens în care va emite o nouă decizie de pensionare, în favoarea contestatoarei.

Din considerentele sentinţei se reţine că prin decizia nr. (...)/30.05.2007. a fost recalculată pensia contestatoarei, iar prin decizia nr. (...)/30.05.2007. i s-a comunicat acesteia faptul că în mod eronat i s-a valorificat sporul de dirigenţie în perioada 1966-1968, iar în conf. cu disp.art 187 din L 19/200 s-a dispus recuperarea sumei de 26,00 lei reprezentând pensie plătită fără temei în perioada 1.12.2005 – 30.06.2007.

Prin adresa nr.97917/2.07.07.( fila 111) intimata i-a comunicat contestatoarei că legislaţia în vigoare nu prevede pentru perioada anterioară datei de 1.04.2001. cumularea veniturilor realizate din activitatea de bază cu cele obţinute dintr-o altă îndeletnicire. În perioada 1966-1968 contestatoarea a lucrat în principal la fosta întreprindere Solidaritatea iar în subsidiar la Grupul Şcolar „R D.”. Datorită valorificării indemnizaţiei de dirigenţie, greşit i s-a calculat contestatoarei un punctaj mediu anual evaluat de 2.40076 în loc de 2.39643, emiţându-se decizia nr. (...)/30.05.2007. şi decizia de înfiinţare de debit pentru suma de 26 RON, încasată în plus.

Potrivit adeverinţei nr.852/15.11.2004. emisă de Grupul Şcolar „R D.”( fila 4) contestatoarea a fost încadrată la respectiva şcoală în funcţia de profesor prim cumul în perioada septembrie 1966 – iunie 1968 şi a beneficiat şi de sporul de dirigenţie.

Potrivit disp. art 169 din L 19/2000 actualizată, pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia. Recalcularea, la cerere, prin adăugarea stagiului de cotizare asimilat prevăzut la art 38 al.1. lit b se face şi în cazul pensiilor stabilite anterior datei de 1.04.2001.

Potrivit OUG 4/2005 pct.15 din Anexă, printre sporurile care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual se regăseşte şi sporul de diriginte de clasă.

Faţă de considerentele expuse, instanţa a admis contestaţia în sensul că a dispus anularea deciziei de înfiinţare debit nr.(...)/30.05.2007, emisă de intimată, pe seama contestatoarei şi a dispus anularea deciziei de pensie nr.(...)/30.05.2007. emisă de intimată, cu obligarea intimatei să recalculeze pensia acesteia, prin luarea în considerare şi a adeverinţei nr.(...).11.2004. emisă de Grupul Şcolar „R D.” O.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii B solicitând admiterea recursului şi modificarea în totalitate a sentinţei recurate în sensul respingerii în totalitate a acţiunii reclamantei.

În motivarea recursului , recurenta critică sentinţa ca fiind nelegală , dată pe baza unor probe nelegale, iar dispozitivul este eliptic.

Astfel, arată,în esenţă, că instanţa a pronunţat sentinţa pe baza adeverinţei nr. 852 din 15 noiembrie 2004 eliberată Grupul Şcolar R D. O, adeverinţă care nu îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de art. 6 din Anexa la OUG nr. 4/2005, deoarece nu cuprinde temeiurile legale în baza cărora s-au acordat reclamantei în anul 1966-1968 sporurile de dirigenţie şi salariul acordat.

Consideră că , în mod eronat, a reţinut instanţa de fond că sporul de dirigenţie şi salariul cumulat se regăseşte în Anexa la OUG nr. 4/2005. Mai mult, în perioada evidenţiată în adeverinţă, reclamanta era şi angajata Întreprinderii” Solidaritatea” O , iar legislaţia în vigoare pentru perioada anterioară anului 2001 nu prevede cumularea veniturilor realizate din activitatea de bază cu cele obţinute dintr-o altă activitate.

Prin întâmpinare intimata E. E. G. a solicitat respingerea recursului ca nefondat deoarece adeverinţa a fost emisă legal cu veniturile realizate în calitatea sa de inginer specialist şi profesor, temeiul legal fiind verificat cu ocazia contractelor din perioada respectivă.

Examinând sentinţa recurată , în raport de motivele de recurs cât şi din oficiu, conform art. 304 ind 1 cod procedură civilă , Curtea constată următoarele:

Criticile aduse sentinţei sunt nefondate, soluţia pronunţată de prima instanţă fiind legală şi temeinică , bazată pe aprecierea corectă atât a probelor cât şi a dispoziţiilor legale.

Corect a apreciat instanţa că se impune recalcularea pensiei reclamantei ţinând seama şi de veniturile suplimentare realizate în perioada cât a realizat venituri ca profesor prin cumul de funcţii la Grupul Şcolar „R D. „ O, conform adeverinţei nr. 852 din 15 noiembrie 2004 emisă de această unitate.

Este evident că la recalcularea pensiei conform normelor instituite de Legea nr. 19/2000 trebuie avute în vedere toate veniturile realizate de salariat de salariat în perioada cât a desfăşurat activitate pentru că această nouă legislaţie a pensiilor prevede o altă modalitate de calcul a pensiei decât cea instituită de Legea nr. 3/1977, acesta fiind şi motivul pentru care OUG nr. 4/2005 şi în Anexa la acest act normativ sunt cuprinse sporurile şi veniturile care trebuie avute în vedere la recalcularea pensiei conform HG nr. 1550/2004.

Prin urmare susţinerea recurentei în sensul că nu există temei legal pentru cumularea veniturilor realizate anterior anului 2001 în vederea stabilirii corecte a pensiei , este evident nefondată faţă de prevederile OUG nr. 4/2005 şi ale Anexei la această ordonanţă . Ori, revizuirea deciziei de pensie sau de recalculare a pensiei este prevăzută atât de dispoziţiile art. 89 din Legea nr. 19/2000 cât şi de art. 7 şi următoarele din OUG nr. 4/2005, orice persoană fiind îndreptăţită la stabilirea corectă a drepturilor de pensie.

Celelalte aspecte referitoare la eroarea din dispozitivul hotărârii nu pot constitui temei de admitere a recursului , îndreptarea erorii fiind de competenţa instanţei care a pronunţat hotărârea, fiind incidente dispoziţiile art. 281 alin 1 cod procedură civilă , în condiţiile în care minuta olografă este corect redactată..

Faţă de cele reţinute, recursul va fi respins ca nefondat, în temeiul art. 312 alin 1 raportat la art. 304 cod procedură civilă şi va fi păstrată în totalitate sentinţa recurată.

Se constată că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

RESPINGE ca nefondat recursul civil declarat de recurenta intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în O ,(...) în contradictoriu cu intimata contestatoare E. E. G., domiciliată în O, E. E. nr. 116, (...) . A, . 21 împotriva sentinţei civile nr. 975/LM din 7 decembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r pe care o menţine în întregime.

Fără cheltuieli de judecată.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 16 aprilie 2008.

 

 

 

Preşedinte, Judecător, Judecător, Grefier,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

Red dcz M. H.

14.05.2008

Jud fondF. N., D. E.

Dact IC

2ex/15.05.2008

Toate spetele


Sus ↑