• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 152/2010 din data 2010-02-01
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR. 152/2010

Şedinţa publică de la 01 FEBRUARIE 2010

 

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...) - preşedinte secţie

(...) (...) - judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) - grefier

 

Pe rol se află soluţionarea recursului promovat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii H împotriva sentinţei civile nr. 1611/LM din 29.10.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a în dosar nr(...).

La apelul nominal efectuat în cauză se prezintă reclamantul intimat E. H. , lipsă fiind pârâta recurentă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Reclamantul intimat E. H. depune la dosar note de şedinţă şi Certificat de încadrare în grad de handicap pentru a face dovada afecţiunilor de care suferă.

Faţă de împrejurarea că reclamantul intimat declară că nu are cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în apărare.

Reclamantul intimat solicită respingerea recursului Casei Judeţene de Pensii H şi păstrarea ca temeinică şi legală a hotărârii pronunţate de prima instanţă pentru motivele din notele de şedinţă în care îşi exprimă punctul de vedere.

Instanţa, având în vedere actele şi lucrările dosarului, lasă cauza în pronunţare.

CURTEA DE APEL,

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă;

Constată că prin acţiunea în asigurări sociale înregistrată la T r i b u n a l u l H u n e d o a r a sub dosar nr(...), reclamantul E. H. le-a chemat în judecată pe pârâtele CASA LOCALĂ DE PENSII P şi CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII H, solicitând recalcularea valorii punctului pensiei cuvenite, cu luarea în considerare a perioadei 01.04.2004-01.10.2005 şi plata retroactivă a diferenţelor de pensie cuvenite începând din data de 01.10.2005. De asemenea reclamantul a solicitat să i se comunice data de la care i se vor plăti aceste drepturi.

În motivarea acţiunii sale reclamantul arată că la data de 24.01.2008 a mai formulat o acţiune prin care a solicitat stabilirea punctului de pensie pentru perioada 01.04.2004-01.10.2005, perioadă pentru care s-a achitat C.A.S.-ul.

În probaţiune reclamantul a depus următoarele înscrisuri: întâmpinarea din dosar nr(...), fişa date privitoare la activitatea în muncă, fişa privind punctajul anual, adeverinţa nr. TS/350/2007, decizia nr. 92124/18.12.2008, cupon pensie luna februarie 2009, buletin de calcul nr.10132/30.09.2005 (f.3-15).

Prin întâmpinarea depusă în cauză pârâta C.J.P.H a invocat excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Casei Locale de Pensii P şi pe fond a solicitat respingerea acţiunii ca netemeinică şi nelegală, depunând în apărare următoarele înscrisuri: fişa imagine plată, buletin de calcul nr. 10132/30.09.2005, fişa „date din adeverinţa privind contribuţiile”, fişa „date privitoare la activitatea în muncă”, fişa cu punctajul anual şi adeverinţa nr. 26498/11.03.2009, cererea nr. 92124/24.02.2009, cererea nr. 92124/10.02.2009, cererea nr.14680/03.09.2008, adeverinţa nr. TS/350/2007, emisă de E. C.F.R T., buletinul de calcul din 12.02.2009 (f.22-52).

Prin sentinţa civilă nr. 1611/LM/29.10.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a sub dosar nr(...), s-a admis excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei Casa Locală de Pensii P şi s-a respins în totalitate acţiunea reclamantului faţă de aceasta.

S-a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată din oficiu cu privire la pretenţiile aferente perioadei 01.10.2005-27.02.2006 şi în consecinţă s-a respins ca prescrisă acţiunea reclamantului pentru această perioadă.

S-a admis, în parte, acţiunea de asigurări sociale formulată de reclamantul E. H. împotriva C.J.P. H şi în consecinţă:

A fost obligată pârâta la recalcularea pensiei cuvenite reclamantului prin valorificarea perioadei 01.04.2004-01.10.2005, rezultate din adeverinţa nr. TS/350/2007, emisă de E. C.F.R. T., în intervalul 27.02.2006-01.10.2008, precum şi să plătească acestuia diferenţele de pensie cuvenite, cu aceeaşi dată.

S-a respins, în rest, acţiunea faţă de pârâta C.J.P.

Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî, astfel, tribunalul, a reţinut, în esenţă, cu referire la probele dosarului şi dispoziţiile legale incidente, că acţiunea reclamantului, în limita termenului legal de prescripţie, este întemeiată, deoarece deşi i s-a valorificat la calculul pensiei perioada probată cu adeverinţa emisă de angajator perioada în care s-a achitat C.A.S.ul aferent; a fost privat de diferenţele de pensie cuvenite în perioada 27.06.2006-01.10.2008, fără a avea vreo culpă, cu încălcarea principiului contributivităţii şi al protejării drepturilor fundamentale ale omului consacrat de CEDO şi respectiv dreptul la pensie prevăzut în Constituţia României.

Împotriva acestei sentinţe, a declarat, recurs, în termenul legal, pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII H D, solicitând admiterea recursului, casarea cu trimitere spre rejudecare la aceeaşi instanţă de fond, iar, în subsidiar, modificarea sentinţei atacate în vederea respingerii în totalitate a acţiunii formulate.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta arată că instanţa de fond a făcut o aplicare şi interpretare greşită a legii în raport cu probele dosarului şi este contradictoriu cu o altă hotărâre pronunţată între aceleaşi părţi şi asupra aceloraşi capete de cerere. Se arată că simpla depunere adeverinţei eliberate pe numele reclamantului de E. CFR T. care arată că în anumite perioade de timp a lucrat în condiţii de muncă ce au fost încadrate după apariţia Legii nr.226/2006 în condiţii speciale de muncă nu este suficientă pentru valorificarea unui stagiu de cotizare, nevalorificat la pensie dar realizat; aceasta nu conţine nici unul din elementele prev. de Ordinul nr.340/2001, ci doar faptul că a lucrat în acel interval de timp la acea unitate, că a fost încadrat în condiţii speciale de muncă.

În drept se invocă: dispoziţiile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr.340/2001, modificat şi completat, Legii nr. 226/2006, Ordinul nr. 572/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2006, art.299, 304 şi urm. C.pr.civ.

Prin întâmpinarea depusă în această fază procesuală, intimatul E. H. solicită menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei primei instanţe, arătând că nu a solicitat altceva decât calcularea corectă a punctajului de pensie pe baza actelor depuse la sediul casei de pensii şi că în prezent este paralizat.

CURTEA, analizând sentinţa atacată prin prisma criticilor formulate cât şi din oficiu conform cerinţelor art. 304 indice 1 Cod procedură Civilă, cât şi din oficiu, conform cerinţelor art. 306 alin.(2 ) cod procedură civilă:

Recursul este fondat.

Prin cererea introductivă reclamantul a solicitat în contradictoriu cu casa de pensii recalcularea dreptului la pensie prin valorificarea perioadei 01.01.2004-01.10.2005, dovedită cu adeverinţa TS/350/2007 eliberată de S.N.T.F.M.S.A-Sucursala T- E. CFR T., înregistrată la Casa Locală de Pensii P sub nr. 14854/03.09.2008.

Urmare acestei cereri, recurenta în aplicarea punctului nr.28 cap.VII, titlu Pensii, din ordinul nr. 340/2001, pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 19/2000, a solicitat Casei Locale de Pensii P (cu adresa nr. 92124/10.02.2009), respectiv Casei de pensii a mun. B (adresa nr.92124/24.02.2009-(f.48,49) adeverinţa privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu, în vederea stabilirii pensiei.

La data de 18.05.2009-urmare a comunicărilor primite la aceste adrese- recurenta emite Decizia nr. 92124/2009 (f.28). Din înscrisurile aferente acestei decizii, respectiv buletinul de calcul „date din adeverinţa privind contribuţiile” şi „ privitoare la activitatea în muncă-pag.7”(f.29-) reiese faptul că perioada în litigiu a fost valorificată la calculul dreptului la pensie.

Admiterea cererii reclamantului pentru achitarea diferenţelor de pensie rezultate din valorificarea acestei perioade, începând cu data de 27.02.2006, pe considerentul că nu este culpa sa în nedeterminarea corectă a pensie, pentru toată perioada în care a desfăşurat activitate şi a achitat contribuţia de asigurări sociale este greşită, deoarece potrivit art.169 alin.(2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, modif. şi completată „cererea de recalculare a pensie urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, prevăzute de cererea de pensionare; pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare”.

Aşadar, în speţă, în mod corect recurenta casa de pensii a emis decizia nr.92124/18.05.2009, cu drepturi stabilite începând cu data de 01.10.2008 (f.29), deci începând cu luna următoare depunerii cererii de recalculare înregistrată, aşa cum s-a reţinut mai sus la data de 03.09.2008, sub nr. 14854 (f.50).

Orice altă dată stabilită de prima instanţă este greşită, neavând relevanţă, în vreun fel culpa unei dintre părţi în recalcularea pensiei, singurul criteriu obiectiv stabilit de legiuitor în determinarea datei de la care se acordă pensia recalculată, fiind ”luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare”.

De altfel, cererea de valorificare a adeverinţei nr. TS/350/2007 a făcut şi obiectul litigiului derulat între aceleaşi părţi, înregistrat la aceeaşi instanţă- T r i b u n a l u l S i b i u sub nr. dosar (...), soluţionat prin sentinţa civilă nr. 676/LM/10.03.2009, în considerentele căreia se arată că nu se poate reţine culpa C.J.P.H cu privire la soluţionarea cererii nr.14680/3.09.2008 atâta vreme cât adeverinţa privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu, în vederea stabilirii pensiei, impusă de pct. 28, cap.VII-Titlu Pensii din O.M.P.S nr.340/2001 solicitată de la Casa de pensii a mun. B nu a fost comunicată.

Chiar, dacă nu operează autoritatea de lucru judecat, nefiind identitate de obiect în sensul cerut de art. 163 cod procedură civilă, în ce priveşte capătul de cererea care face obiectul litigiului de faţă-data acordării pensiei recalculate, (între timp fiind emisă decizia 92124/2009 prin care intimatului i s-a valorificat perioada în discuţie)- cele reţinute în considerentele hotărârii judecătoreşti, privind cererile de recalculare formulate de reclamant şi demersurile efectuate de casa de pensii în vederea recalculării pensiei sale conform prevederilor legale sunt pe deplin valabile.

Faţă, de cele ce preced, curtea, constatând că prima instanţă a făcut o interpretare şi aplicare greşită a legii- motiv de reformare a hotărârii, prev. de art. 304 punct 9 Cod procedură civilă, în conformitate cu art. 312 alin.(3) Cod procedură civilă, va admite ca fondat recursul cu care a fost investită de către pârâtă; va modifica sentinţa atacată în sensul respingerii în întregime a acţiunii în asigurări sociale formulate de reclamantul E. H. în contradictoriu cu pârâtele Casa Locală de Pensii P şi Casa Judeţeană de Pensii H.

Pentru aceste motive

În numele legii

 

D E C I D E

 

Admite, ca fondat, recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii H D împotriva sentinţei civile nr. 1611/LM/29.10.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l H u n e d o a r a în dosar civil nr(...).

Modifică sentinţa atacată în sensul respingerii în întregime a acţiunii în asigurări sociale formulate de reclamantul E. H. în contradictoriu cu pârâtele Casa Locală de Pensii P şi Casa Judeţeană de Pensii H.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 1.02.2010.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Tehnored. AD 09.02.2010, 4 ex.IM

Jud.fond-N. V.A., E. E.C

Toate spetele


Sus ↑