• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 2068/R/2008 din data 2008-10-28
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale

pentru Minori şi Familie

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 2068/R/2008

 

Şedinţa publică din data de 28 octombrie 2008

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : (...) (...) – vicepreşedinte instanţă

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...) E.

GREFIER : O. O.

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamantul recurent O. E. împotriva sentinţei civile nr. 706 din 20 iunie 2008 pronunţată în dosar nr(...) al T r i b u n a l u l u i M a r a m u r e ş, privind şi pe pârâta intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M, având ca obiect asigurări sociale – recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima şi a doua strigare a cauzei, se constată lipsa părţilor de la dezbateri.

Procedura de citare este realizată.

Recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care

Instanţa, verificând actele existente la dosar, constată că reclamantul prin memoriul de recurs a solicitat soluţionarea pricinii în condiţiile art. 242 C.proc.civ.şi apreciind că prezenta cauză se află în stare de judecată, o reţine în pronunţare.

 

C U R T E A

 

 

Prin sentinţa civilă nr.796 din 20 iunie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M a r a m u r e ş, s-a respins contestaţia formulată de reclamantul O. E., în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M având ca obiect recalculare pensie.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin contestaţia înregistrată la data de 23.10.2007, contestatorul O. E. a solicitat instanţei în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii M, recalcularea pensiei în baza salariilor realizate în perioada 1940-1963 conform carnetelor de salarizare din anii 1949 si 1951 care nu au fost înscrise în carnetul de muncă, cu obligarea intimatei la emiterea unei noi decizii.

Examinând contestaţia instanţa a reţinut că pentru perioada 1949-1951 reclamantul deţine carnete de munca care evidenţiaza perioada lucrată şi salarii care nu sunt consemnate în carnetul de muncă. La stabilirea dreptului de pensie pârâta a luat în considerare perioada lucrată, iar salariile avute în vedere au fost luate în considerare în conformitate cu dispozitivul sentinţei civile nr. 325 din 23.05.2005 pronunţată de aceasta instanţă în dosarul 1830/2005 respectiv salariul lunar de 15000 lei brut.

În măsura în care s-ar proceda la recalcularea pensiei reclamantului pe baza salariilor înscrise în carnetele de salarizare în cauză ar fi aplicabile dispoziţiile art.161 alin.(4) din Legea 19/2000 în sensul că salariile din carnetele de salarizare fiind nedenominate ar urma să fie denominate în funcţie de reformele monetare astfel că, cuantumul salariului care s-ar lua în considerare ar fi mai mic decât cuntumul înscris în carnetele de salarizare, ceea ce implicit ar duce şi la o scădere a punctului de pensie şi a cuantumului pensiei.

Pentru considerentele reţinute instanţa a apreciat neîntemeiată contestaţia şi a respins-o.

Împotriva acestei sentinţe a delcarat recurs reclamantul O. E., solicitând admiterea recursului, recalcularea pensiei în baza salariilor justificate prin carnetele de salarizare din anii 1949 şi 1951, neînscrise în cartea de muncă, emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei şi plata drepturilor recalculate începând cu luna martie 2005.

În motivarea recursului arată că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre netemeinică, pentru că nu a luat în considerare salariile din carnetele de salarizare aferente perioadelor 01.01-31.12.1949 şi 01.01- 31.08.1951, ci a aplicat o prezumţie de salarizare.

Arată că la data de 03.07.2007 a depus la pârâtă două carnete de salarizare din anii 1949 şi 1951, solicitând în conformitate cu prevedeirle art.7 alin.3 din O.U.G. nr.4/2005, recalcularea pensiei în baza salariilor contributive justificate prin aceste carnete.

Consideră că denominarea salariilor contributive din anii 1949 şi 1951 s-a făcut fără temei legal, cele două acte normative evocate de pârâtă nefiind aplicabile salariilor din perioadele justificate prin carnetele de salarizare.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate de reclamant, Curtea reţine următoarele:

Contrar susţinerilor reclamantului la calculul pensiei sale au fost avute în vedere toate perioadele în care a desfăşurat activitate, de pe urma căreia au fost obţinute venituri pentru care s-au achitat şi contribuţiile la fondurile sociale de stat.

Aşadar a fost luată în considerare şi perioada pretinsă din anii 1949 şi 1954 astfel cum s-a dispus prin sentinţa civilă nr.325 din 23.05.2005 a T r i b u n a l u l u i M a r a m u r e ş.

Reclamantul nu poate susţine contrariul, din monent ce prin sentinţa civilă nr.325 /2005 a T r i b u n a l u l u i M a r a m u r e ş s-a dispus foarte clar, obligarea pârâtei de a recalcula pensia reclamantului în sensul de a se lua în calcul pentru perioada supusă discuţiei salariul lunar de 15.000 lei brut.

Deşi reclamantul critică sentinţa şi prin prisma faptului că ea a fost dată fără a se ţine cont de expertiza contabilă efectuată în cauză, trebuie reţinut că aceasta în mod justificat nu a putut fi avută în vedere din moment ce nu a respectat normele legale cum ar fi cele prevăzute de art.161 alin.4 din Legea 19/2000.

Aşa fiind faţă de cele mai sus reţinute, văzând şi dispoziţiile art.299 şi 312 C.proc.civ., Curtea va respinge ca nefondat recursul reclamantului.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I DE :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul O. E. împotriva sentinţei civile nr. 706 din 20.06.2008 a T r i b u n a l u l u i M a r a m u r e ş pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 28 octombrie 2008.

 

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E.

 

 

 

 

GREFIER

O. O.

 

 

 

 

 

 

Red.AR

Dact.T./2ex.

11.12.2008

Toate spetele


Sus ↑