• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 1670/R din data 2008-12-10
Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T Â R G U-M

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE,

PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

 

 

DECIZIA NR. 1670/R

 

Şedinţa publică din 10 decembrie 2008

Preşedinte: N. E. J.

Judecător : T. N.

Judecător : T. E.

Grefier : N. U.

 

Pe rol soluţionarea recursului declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii M, cu sediul în Târgu-M,(...), judeţul M, împotriva sentinţei civile nr. 1427 din 14 august 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş, în dosarul nr. 5281/2005.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că recursul este declarat şi motivat în termenul prevăzut de lege, scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Văzând lipsa părţilor la termenul de astăzi şi faţă de împrejurarea că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, în baza actelor dosarului instanţa reţine cauza în pronunţare.

 

CURTEA DE APEL ,

 

Prin sentinţa civilă nr. 1427 din 14 august 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr. 5281/2005, s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamanta E. N., în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii M, obligând-o pe aceasta din urmă să recalculeze drepturile de pensie ale reclamantei începând cu data de 1 octombrie 2006, cu luarea în considerare a unui punctaj mediu anual de 1,01980 puncte. Restul pretenţiilor reclamantei au fost respinse. Pârâta a fost obligată şi la cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii M şi a solicitat casarea sentinţei atacate şi în consecinţă respingerea acţiunii introductive, invocând în drept prevederile art. 304 pct. 8 şi 9 Cod procedură civilă .

În motivarea recursului s-a arătat că decizia de pensionare nr. (...) din 23 septembrie 2005, emisă în favoarea reclamantei E. N. a fost revizuită ca urmare a prezentării unor adeverinţe referitoare la perioada de activitate nevalorificată iniţial, adăugându-se astfel stagiul de cotizare nevalorificat iniţial, iar punctajul s-a stabilit în conformitate cu prevederile art. 78 alin. 1 din Legea nr. 19/2000.

S-a mai susţinut că punctajul de 0,02953 puncte aferent perioadei de stagiu suplimentar s-a adăugat punctajului iniţial care era de 0,94485 puncte, astfel că nu poate fi adăugat din nou la punctajul ulterior, aşa în mod eronat a reţinut şi expertul şi instanţa de fond.

Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de rec V. şi în raport de prevederile art. 304/1 Cod procedură civilă şi având în vedere actele şi lucrările dosarului, instanţa de recurs reţine următoarele:

Prin decizia de pensionare nr. (...) din 23 septembrie 2005, emisă de Casa Judeţeană de Pensii M în favoarea reclamantei E. N. s-a stabilit un stagiu de cotizare de 37 de ani 6 luni şi 7 zile şi un punctaj mediu anual de 0,94485, cuantumul pensiei fiind de 280 lei.

Ulterior această decizie a fost revizuită, procedându-se la recalcularea pensiei reclamantei ca urmare a prezentării unor adeverinţe referitoare la perioade de activitate şi drepturi băneşti nevalorificate iniţial.

Astfel, prin decizia nr. (...) din 25 ianuarie 2006, s-a stabilit un stagiu de cotizare de 40 ani 9 luni şi 28 zile şi un punctaj mediu anual de 1,01980, din care 0,07495 pentru stagiul adăugat. Ulterior a intervenit o nouă recalculare a pensiei reclamantei, conform deciziei nr. (...) din 30 noiembrie 2006, stabilindu-se un stagiu de cotizare de 41 ani 10 luni şi 28 zile şi un punctaj mediu anual de 0,97438, din care 0,02953 puncte pentru stagiul adăugat, reclamanta urmând să beneficieze de drepturile de pensie stabilite în baza acestei decizii începând cu data de 1 octombrie 2006.

Analizând deciziile sus-menţionate şi care au fost emise succesiv, se constată, astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, că punctajul de 0,02953 aferent stagiului nevalorificat a fost adăugat la punctajul iniţial de 0,94485 puncte, fără a se lua în considerare faptul că ulterior emiterii deciziei din 23 septembrie 2005 s-a emis o decizie de recalculare în data de 25 ianuarie 2006, prin care punctajul iniţial a fost majorat la 1,01980 puncte. Prin urmare, la recalcularea ulterioare trebuia să se pornească de la acest punctaj şi nu de la punctajul iniţial stabilit prin decizia emisă în luna septembrie 2005. În acest sens, sunt şi concluziile raportului de expertiză contabilă întocmit de experta contabilă U. K. cu ocazia judecării cauzei în primă instanţă care în urma analizării actelor din dosarul de pensie a stabilit că varianta corectă pentru recalcularea pensiei reclamantei este aceea că la punctajul mediu anual de 1,01980 să se adauge punctajul de 0,02953 aferent stagiului adăugat.

În consecinţă, curtea reţine că în mod corect instanţa de fond a dispus recalcularea pensiei reclamantei începând cu 1 octombrie 2006 cu luarea în considerare a unui punctaj de 1,01980 puncte.

Faţă de cele ce preced, pentru considerentele arătate, curtea reţine că recursul declarat de pârâtă este nefondat, întrucât punctajul final în urma recalculării pensiei s-a stabilit eronat, având în vedere că recalcularea efectuată în ianuarie 2006 nu a fost luată în considerare cu ocazia recalculării ulterioare. Prin urmare, nu sunt incidente în cauză prevederile art. 304 pct. 8 şi 9 Cod procedură civilă, deoarece instanţa de fond a interpretat corect actele juridice deduse judecăţii, iar hotărârea atacată a fost pronunţată cu aplicarea corectă a prevederilor legale aplicabile în materie şi ca atare, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă recursul declarat de pârâtă va fi respins ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de Casa Judeţeană de Pensii M, cu sediul în Târgu-M,(...), judeţul M, împotriva sentinţei civile nr. 1427 din 14 august 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş, în dosarul nr. 5281/2005.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 10 decembrie 2008.

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,

N. E. J. T. N.

 

 

T. E.

 

 

 

GREFIER,

N. U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. S.N.

Tehnored. BI/2ex

Jud.fond: C.S.;M.E.

-6.02.2009-

 

 

Toate spetele


Sus ↑