• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1280 din data 2010-02-22
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 1280

Şedinţa publică de la 22 Februarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...) D.

Grefier H. Ţ.

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de contestator O. J., împotriva sentinţei nr. 1101 din 16.11.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata SERVICIUL JUDEŢEAN DE PAZĂ O, având ca obiect contestaţie decizie de concediere

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimata SERVICIUL JUDEŢEAN DE PAZĂ O prin consilier juridic E. J. lipsind: recurent contestator O. J..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează, că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, după care nemaifiind cereri de formulat excepţii de ridicat şi constatându-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul părţii prezente pentru a pune concluzii asupra recursului.

Consilier juridic E. J. pentru intimata SERVICIUL JUDEŢEAN DE PAZĂ O, solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei pronunţate de T r i b u n a l u l O l t ca fiind legală şi temeinică.

C U R T E A

Asupra recursului de faţă;

T r i b u n a l u l O l t prin sentinţa civilă nr. 1101 din 16.11.2009 a respins contestaţia formulată reclamantul O. J., în contradictoriu cu pârâtul Serviciul Judeţean de Pază O, ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:

Reclamantul a fost angajatul pârâtei în funcţia de agent de pază până la data de 07.04.2009, când prin decizia 135/07.04.2009 a fost concediat în temeiul art. 58 coroborat cu art. 61 lit. a) din Codul muncii, pentru abaterile reţinute în sarcina sa prin referatul nr. 664/03.04.2009.

Astfel Comisia de control din cadrul pârâtei s-a deplasat în seara de 02.04.2009, în jurul orelor 21 la postul reclamantului, constatând că acesta se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. S-a administrat şi testul cu fiola alcoolscop seria K nr. (...), aflată la dosarul cauzei, al cărei reactiv s-a înverzit în proporţie de 50%. Consumul de băuturi alcoolice din timpul zilei, respectiv 2 pahare cu vin, a fost recunoscut şi de către reclamant în nota explicativă, cât si de martori, inclusiv cel al reclamantului, care însă pentru această abatere a propus o sancţiune mai mică în calitatea sa de lider de sindicat. Faptul că reclamantul a depus la dosar adeverinţa medicală din 31.08.2009 prin care i se arată că îi este contraindicat consumul de alcool, nu este de natură să arate că acest lucru a şi fost respectat.

Consumul de alcool este interzis prin regulamentul intern al pârâtei, depus la dosar, respectiv art. 9, constituind abatere disciplinară gravă conform art. 46 lit. l) din acesta şi fiind sancţionat cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Şi legea 333/2003 privind paza bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor prevede şi sancţionează prin art. 48, 60 şi 61 prezenţa la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice a personalului de pază. În acelaşi sens se exprimă si fişa postului reclamantului şi angajamentul de serviciu semnat la încadrare (filele 23,24 dosar).

Pârâta a procedat astfel în mod corect la efectuarea cercetării disciplinare cu respectarea prevederilor art. 267 (2) Codul muncii, Comisia de cercetare propunând prin procesul verbal nr. 681/07.04.2009, iar conducătorul instituţiei aprobând desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al reclamantului.

Faţă de aceste considerente instanţa a respins contestaţia ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul O. J., pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie susţinând că deşi a recunoscut faptul că a consumat băuturi alcoolice, în mod nejustificat instanţa de fond a menţinut sancţiunea prin care unitatea i-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă, deşi în raport de abaterea săvârşită se putea aplica o altă sancţiune cu atât mai mult cu cât este singurul întreţinător al familiei.

Recursul este nefondat.

Recurentul contestator a fost sancţionat, de către intimată, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, reţinându-se în sarcina acestuia că în data de 02.04. 2009 a fost găsit în postul de pază, fiind de serviciu conform graficului de pază, sub influenţa băuturilor alcoolice.

Contestatorul a recunoscut, în cadrul cercetării disciplinare prealabile că a consumat băuturi alcoolice.

Conform dispoziţiilor art. 61 lit. a din Codul muncii „Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară”.

În art. 45 din Regulamentul Intern al Serviciului Judeţean de Pază O se prevede că, „Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă se aplică salariatului care săvârşeşte cu intenţie fapte de natură a perturba raporturile de muncă şi prin car s-au adus prejudicii sau ar fi putut aduce prejudicii Serviciului, ori dăunează bunul mers al Serviciului.”

Dispoziţiile Regulamentului concretizează prin dispoziţiile art. 46, lit. I că, „Constituie abatere disciplinară gravă, în sensul prezentului Regulament, consumarea de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau prezentarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice, introducerea de băuturi alcoolice în postul de pază.”

Or, în raport de dispoziţiile actelor normative, Curtea constată că sancţiunea aplicată contestatorului, aceia de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă, este legală.

Avându-se în vedere că atât în cadrul cercetării disciplinare prealabile cât şi pe parcursul soluţionării litigiului contestatorul nu a făcut dovezi prin care să înlăture acuzaţiile intimatei cu privire la abaterea săvârşită, iar aplicarea unei alte sancţiuni, pentru consumul de băuturi alcoolice nu este prevăzută în Regulament, soluţia instanţei de fond prin care a fost respinsă contestaţia formulată de acesta este temeinică şi legală.

Faţă de cele prezentate, recursul este nefundat şi în temeiul art. 312 din c o d u l d e procedură civilă va fi respins.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge recursul declarat de contestatorul O. J., împotriva sentinţei nr. 1101 din 16.11.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata Serviciul Judeţean de Pază O, având ca obiect contestaţie decizie de concediere

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Februarie 2010

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) D.

 

Grefier,

H. Ţ.

 

 

2ex/A.G.

Red.jud.M.(...)/08.03.2010.

Jud.fond L.E./I.N.

Toate spetele


Sus ↑