• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 791/M din data 2008-09-03
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILA Nr. 791/M

Şedinţa publică de la 03 T. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului declarat de intimatul SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "DR. G. L." SF. G împotriva sentinţei civile nr.652/5.06.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o v a s n a în dosarul civil nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă consilier juridic E. (...) U. pentru recurentul intimat Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.G. L.” SF.G, lipsă fiind intimatul contestator E. N..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează instanţei că la dosar, prin serviciul registratură s-a depus întâmpinare de către intimatul contestator.

Instanţa comunică un exemplar din întâmpinare, reprezentantei recurentului intimat, care solicită lăsarea cauzei la sfârşitul şedinţei în vederea studierii întâmpinării.

După reluarea cauzei, întrebată fiind de către instanţă, reprezentanta recurentului intimat arată că nu mai are alte cereri de formulat, probe de administrat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat, instanţa în baza art.150 Cod procedură civilă, acordă cuvântul asupra recursului.

Consilier juridic E. (...) U. pentru recurentul intimat solicită admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei atacate în sensul respingerii acţiunii formulate de reclamantă ca nelegală şi în subsidiar menţinerea deciziei de sancţionare, pentru motivele arătate pe larg în recurs.

Mai menţionează că din comitetul director al spitalului fac parte patru membri şi nu cinci cum se arată în întâmpinare, directorul administrativ nu face parte, decizia a fost luată cu prezenţa tuturor membrilor.

 

C U R T E A,

 

Asupra recursului de faţă:

Constată că, prin sentinţa civilă 652/2008, T r i b u n a l u l C o v a s n a a dispus următoarele:

A admis contestaţia formulată de contestatorul E. N. în contradictoriu cu intimatul Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. G. L.”, şi în consecinţă:

A anulat decizia de sancţionare nr. 167/05.03.2008 emisă la data de 26.03.2008, emisă de intimat.

A dispus repunerea în toate drepturile salariale cuvenite contestatorului, anterior aplicării sancţiunii disciplinare.

A obligat intimatul la plata cheltuielilor de judecată de 400 lei, reprezentând onorariu de avocat.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut următoarele:

Prin contestaţia înregistrată la această instanţă la data de 25.04.2008 sub nr. dosar de mai sus, contestatorul E. N. a chemat in judecată pe intimatul Spitalul Judeţean de Urgenţă ,,Dr. G. L.” din Sf. G solicitând instanţei ca prin hotărarea ce o va pronunţa să anuleze Decizia nr. 167/2008 prin care i s-a aplicat sanctiunea disciplinară de reducere a salariului de bază pe o durată de 3 luni cu 10% şi repunerea în toate drepturile salariale cuvenite în temeiul contractului individual de muncă, anterior aplicării sancţiunii disciplinare, cu cheltuieli de judecată.

Prin Decizia nr.167/2008 emisă de intimata, contestatorului i-a fost aplicată sanctiunea disciplinară de reducere a salariului de bază pe o durată de 3 luni cu 10% potrivit art. 264 alin.1 lit.d din Codul muncii pe motiv ca nu si-a executat sarcinile de serviciu in mod corespunzător, încălcând prevederile legale cuprise în art.26 lit.c din Regulamentul de ordine interioară al intimatei potrivit căruia ,,Relaţiile de subordonare între angajaţi nu pot fi altele decât cele prevăzute în organigrama spitalului. Fiecare angajat este subordonat şefului ierarhic superior de la care primeşte dispoziţii de serviciu. Între salariaţi şi şeful ierarhic se stabilesc relaţii de subordonare administrativă, fiecare salariat, având îndatorirea de a executa întocmai şi la timp obligaţiile de serviciu ce îi revin. Dacă salariatul care primeşte dispoziţia consideră că aceasta este ilegală, sau că executarea ei ar aduce prejudicii unităţii sau sănătăţii şi integrităţii sale, trebuie să atragă atenţia celui care a dat dispoziţia, asupra consecinţelor, iar în cazul în care acesta îşi menţine dispoziţia, va refuza pe propria răspundere să o execute, informând de îndată conducătorul ierarhic superior sau direct conducerea unităţii”.

În acelaşi timp contestatorul a mai fost sancţionat, aşa cum de altfel afirmă acesta şi cum reiese şi din declaraţia martorului E. T. cu o sancţiune disciplinară identică respectiv reducerea salariului de bază pe o durată de 3 luni cu 10%, potrivit Deciziei de sancţionare nr.128/5.03.2008, începând cu data de 6.03.2008.

Sancţionarea contestatorului a intervenit datorită faptului că nu s-a conformat dispoziţiilor şefului ierarhic superior, E. B., de a preda un dosar privitor la achiziţia de medicamente, care cuprindea potrivit declaraţiilor de martori necesarul de medicamente pentru pacienţi. La solicitarea de către şeful ierarhic superior contestatorul aşa cum rezultă din declaraţia martorului E. B., a refuzat în sensul că dorea să dea dosarul respectiv comisiei de disciplină, care urma să efectueze cercetarea prealabilă referitor la cealaltă sancţiune disciplinară care are legătură cu cea de faţă, dispusă prin Decizia 128/2008 de către acelaşi intimat.

Instanţa a constatat că nu s-a acţionat în cauză cu vinovăţie, că această faptă este în legătură cu prima sancţiune disciplinară prin care s-a diminuat salariul contestatorului pe trei luni tot cu 10%, ambele sancţiuni fiind legate de procedurile legale de achiziţionare de medicamente.

Instanţa a mai reţinut că deşi intimatul îşi motivează solicitarea acestui dosar pentru a cărui nepredare la cererea iniţială a fost sancţionat a doua oară contestatorul, pe considerentul că era nevoie de el pentru cercetarea prealabilă care a condus la prima sancţiune, totuşi în decizia cu nr 128/2008 nu se menţionează şi această faptă, deşi se cunoştea la data respectivă, (a se vedea înscrisurile de la filele 13, 14), spitalul preferând să aplice două sancţiuni la un interval scurt de timp, pentru fapte strâns legate una de alta şi care nu pot fi analizate separat, pentru că numai în acest context se poate aprecia corect vinovăţia contestatorului.

Pentru aceste considerente instanţa a admis contestaţia formulată de contestatorul E. N. şi a anulat Decizia de sancţionare nr.167/26.03.2008, emisă de intimat, cu repunerea contestatorului în toate drepturile salariale cuvenite, anterior aplicării sancţiunii disciplinare.

Împotriva sentinţei a formulat recurs pârâtul criticând sentinţa pentru netemeinicie şi nelegalitate.

Se susţine că instanţa de fond a apreciat greşit probatoriu. Ï. corect recurenta prin probele administrate la fond a făcut dovada vinovăţiei contestatorului.

A doua sancţiune disciplinară aplicată prin decizia 167/2008 este distinctă de prima şi i s-a aplicat contestatorului – muncitor – agent de contractări din cadrul S.A.T. pentru că a refuzat în 19.02.2008, 26.02.2008 şi 4.03.2008 predarea către şeful ierarhic a dosarului de achiziţie publică pentru medicamentele I./T., încălcând astfel dispoziţiile art.26 lit.c din S..

Instanţa a ignorat elementul de vinovăţie al contestatorului.

Intimatul a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului.

Analizând motivele de recurs instanţa constată că nu sunt întemeiate.

Sancţiunea disciplinară cercetată în prezenta cauză este indisolubil legală de prima sancţiune aplicată prin decizia 128/5.03.2008 aceluiaşi contestator prin care i s-a imputat că a trimis din proprie iniţiativă invitaţii de participare la procedura de atribuire a contractului de furnizare medicamente pentru infecţii I./T., fără ca aceste invitaţii să fie semnate de către conducerea spitalului.

După cum se observă, a doua sancţiune i-a fost aplicată în perioada cât contestatorul se afla în procedura prealabilă a cercetării disciplinare. Chiar dacă., aparent fapta din a doua decizie de sancţionare – pare a fi distinctă de prima, are acelaşi izvor.

Nu poate fi reţinută vinovăţia contestatorului în nesupunerea faţă de şeful ierarhic care i-a cerut a preda dosarul licitaţiei publice pentru medicamente I./T..

Dacă E. N., contestator, ar fi refuzat cu vinovăţie să predea înscrisurile întocmite în vederea desfăşurării licitaţiei, atunci recurentul, emitentul deciziilor de sancţionare nu ar fi putut aplica nici prima sancţiune pentru că nu ar fi avut cum să verifice lipsa semnăturilor managerului spitalului de pe invitaţiile de participare la licitaţie.

Este o dovadă în plus că cea ce-a doua sancţiune are legătură cu prima sancţiune şi că a fost aplicată cu rea credinţă,în perioada când prima sancţiune încă nu rămăsese definitivă.

Astfel, în temeiul art.265 alin.2 Codul muncii raportat la art.3041 Cod procedură civilă instanţa apreciază sentinţa de fond legală şi temeinică drept pentru care va respinge recursul formulat.

Se constată că după pronunţarea deciziei intimatul contestator a depus prin serviciul „registratură” al Curţii de A P E L B R A Ş O V cerere de acordare a cheltuielilor de judecată avansate în recurs şi împuternicire avocaţială, respectiv în 5.09.2008.

Chiar dacă împuternicirea avocaţială este datată din 3.09.2008 dată la care instanţa a încheiat dezbaterile şi a pronunţat decizia, nu pot fi aplicabile dispoziţiile art.274 Cod procedură civilă deoarece intimatul E. N. nu a făcut dovada reprezentării prin avocat şi plata cheltuielilor de judecată până la momentul pronunţării.

Astfel, nu din vina instanţei nu au fost acordate cheltuieli de judecată iar cererea depusă de petent în 5.09.2008 prin care solicită acordarea cheltuielilor de judecată nu poate fi admisă nici pe calea prevăzută de art.281 Cod procedură civilă deoarece justificarea onorariului avocaţial s-a făcut după rămânerea în pronunţare nefiind omisiunea instanţei neacordarea acestora.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

D E C I D E:

 

 

Respinge recursul formulat de recurentul Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.G. L.” împotriva sentinţei civile nr.652/5.06.2008 a T r i b u n a l u l u i C o v a s n a, pe care o menţine.

 

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică azi 03 T. 2008.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red: NG/12.09.2008

Dact: MD/22.09.2008 - 2 ex.

Jud.fond: C.E./L.N.

 

Toate spetele


Sus ↑