• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. DEC.863/CM din data 2008-12-16
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE,

LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA CIVILĂ NR.863/CM

Şedinţa publică din 16 E. 2008

Complet specializat pentru cauze privind

conflicte de muncă şi asigurări sociale

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

S-a luat în examinare recursul civil declarat de recurenta reclamantă D. B., domiciliat în E., judeţul T, împotriva sentinţei civile nr. 2078 din 17 septembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l T u l c e a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă D.G.A.S.P.C. T, cu sediul în T,(...), judeţul T, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă pentru recurenta reclamantă d-na avocat N. E., în baza împuternicirii avocaţiale f.nr. /22.20.2008, lipsind intimata pârâtă.

Procedura este legal îndeplinită în conformitate cu dispoziţiile art.87 şi următoarele cod procedură civilă.

În referatul oral asupra cauzei grefierul de şedinţă învederează instanţei că recurenta reclamantă a depus la dosar la data de 9.12.2008, prin poştă memoriu, iar intimata pârâtă a depus la 11.12.2008, întâmpinare, din care un exemplar a fost comunicat recurentei reclamante.

După referatul grefierului de şedinţă;

Întrebată fiind partea prezentă, aceasta susţine că în cauză nu mai are alte cereri de formulat sau înscrisuri noi de depus, motiv pentru care curtea acordă cuvântul asupra recursului.

Apărătorul recurentului reclamant având cuvântul, solicită admiterea recursului declarat, casarea hotărârii pronunţate, în sensul admiterii contestaţiei, anulării deciziei şi înlocuirea măsurii aplicate reclamantei cu o sancţiune mai uşoară.

Menţionează că recurentei reclamante i s-a aplicat o sancţiune prea gravă în raport de fapta săvârşită – sustragerea unei cutii de roşii în bulion şi mai ales de valoarea acestei. Angajatorul nu a ţinut cont de prevederile dispoziţiilor art.266 din Codul muncii, precum şi de faptul că reclamanta mai are doi ani până la pensie şi nu a mai fost sancţionată niciodată.

Totodată solicită acordarea cheltuielilor de judecată, iar în susţinerea recursului depune şi concluzii scrise.

 

C U R T E A :

Curtea, cu privire la recursul civil de faţă;

D. B., a declarat recurs la 3 noiembrie 2008 împotriva sentinţei civile nr.2078 din 17 septembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l T u l c e a, pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În fapt :

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr(...), D. B. a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 2624/16.06.2008 emisă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului T, solicitând constatarea nulităţii absolute a acesteia şi reîncadrarea sa în muncă.

În motivare, contestatoarea a arătat că situaţia de fapt reţinută în sarcina sa nu este cea reală, respectiv, cutia de bulion găsită în vestiarul său nu a ascuns-o în scopul sustragerii, ci a oprit-o pentru a doua zi.

Contestatoarea a precizat că şi-a recunoscut fapta deoarece s-au făcut presiuni asupra sa, însă nu a fost lăsată să se apere în cadrul cercetării prealabile disciplinare şi nici nu a fost apărată de un membru de sindicat.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe disp. art.266, 267 şi 268 din Codul muncii.

În apărare, intimata a depus la dosarul cauzei: întâmpinare, dispoziţia nr.2624/16.06.2008, nota explicativă dată de către contestatoare la data de 6.06.2008, notă explicativă dată de T. N., la aceeaşi dată, fişa postului în ceea ce o priveşte pe contestatoare, raportul comisiei de cercetare disciplinară prealabilă nr.18150/11.06.2008, raport încheiat în urma controlului efectuat pe data de 28.05.2008, extras din contractul colectiv de muncă la nivel de DGASPC T înregistrat sub nr.4841/29.02.2008, convocările nr.16853, 16859, 16856, 16855, 16854, 16852, 16852, 16881, 16863, 16862, 16861, 16858, 16860 din 4.06.2008.

Prin întâmpinare intimata a arătat că în urma controlului efectuat de către conducerea instituţiei în data de 28.05.2008 la centrul mai sus menţionat s-au constatat o serie de nereguli în activitatea personalului şi a conducerii centrului.

Astfel, în data de 6.06.2008, persoanele implicate au fost convocate pentru a da explicaţii în legătură cu faptele de care se fac vinovate iar în data de 16.06.2008 li s-au aplicat sancţiunile disciplinare conform propunerilor Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă. S-a menţionat că au fost aplicate un număr de 5 sancţiuni disciplinare, inclusiv 3 sancţiuni cu „desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă”, una dintre persoanele sancţionate fiind contestatoarea. A precizat intimata că aceasta a sustras o cutie de bilion, destinată consumului asistaţilor şi şi-a recunoscut fapta, deşi ulterior a susţinut că nu a sustras-o ci „am oprit-o pentru meniul de a doua zi”, când fişa postului prevede că bucătarul „preia alimentele din magazie pe bază de fişe zilnice şi le foloseşte integral la prepararea hranei.”

S-a precizat că nu poate fi pusă problema „presiunilor” exercitate sau a faptului că nu a fost lăsată să se apere, mai ales că, doi dintre membrii comisiei de disciplină, din care unul a votat pentru desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, erau membri de sindicat, respectiv, liderii de sindicat de la D. B şi D. B.

La data de 6 august 2008, contestatoarea a depus la dosarul cauzei cerere completatoare, prin care a solicitat instanţei să dispună anularea deciziei atacate ca nelegală şi netemeinică şi reîncadrarea sa în muncă pe postul avut anterior cât şi obligarea intimatei la plata drepturilor băneşti de care a fost lipsită pe perioada concedierii sale şi până la reîncadrarea sa efectivă în muncă. Totodată, contestatoarea a solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cauză.

La data de 9 septembrie 2008, intimata a depus la dosarul cauzei copii xerox după contractul individual de muncă nr.1023/20.07.2004, dispoziţia nr.2073/8.08.2006, declaraţia numitului E. G, administrator la D. E. înregistrată sub nr.658/5.09.2008 şi foile cuprinzând necesarul de alimente eliberat pentru zilele de 28 şi 29.05.2008.

Prin sentinţa civilă nr.2078 din 17 septembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l T u l c e a în dosarul nr(...), s-a respins ca nefondată contestaţia formulată de contestatoarea D. B. împotriva intimatei Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului T.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele:

Aşa după cum rezultă din copia contractului individual de muncă, înregistrat sub nr.1023/20.07.2004, între părţi au existat raporturi de muncă.

Prin emiterea dispoziţiei nr.2624 din 16.06.2008 intimata a sancţionat-o pe contestatoare cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, în conformitate cu prevederile art.264 alin.1 lit.f) din Codul muncii, întrucât a ascuns, în scopul sustragerii din unitate o cutie de bulion.

Analizând raportul comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, se poate observa că, în urma controlului efectuat de către conducerea intimatei în data de 28.05.2008 la Centrul de Recuperare şi Reabilitare O. II E., s-au constatat o serie de nereguli în activitatea personalului şi a conducerii centrului.

Astfel, potrivit raportului mai sus menţionat, contestatoarea se face vinovată de ascunderea în scopul sustragerii a unei cutii de bulion destinată consumului asistaţilor, în dulapul din camera cu vestiare a angajaţilor, după ce hrana pentru care au fost scoase cutiile de bulion fusese preparată.

Prin nota explicativă dată în data de 6.06.2008, contestatoarea a şi recunoscut de altfel că a pus cutia cu bulion în dulapul din camera cu vestiare a angajaţilor pentru a şi-o însuşi în scop personal.

Deşi susţine prin acţiune că asupra sa au fost făcute presiuni pentru a-şi recunoaşte fapta, nu a şi dovedit prin vreo probă acest lucru. În fişa postului contestatoarei se prevede că bucătarul „preia alimentele din magazie pe bază de fişe zilnice şi le foloseşte integral la prepararea hranei”, aşa încât nu se poate reţine apărarea contestatoarei că ar fi oprit cutia cu bulion pentru meniul de a doua zi.

Având în vedere gravitatea faptei săvârşită de către contestatoare, instanţa constată ca fiind legală şi temeinică decizia de concediere şi, în consecinţă, urmează a respinge ca nefondată contestaţia.

Întrucât decizia de concediere este legală şi temeinică, sunt nefondate capetele de cerere privind reîncadrarea pe funcţia avută şi obligarea intimatei la plata drepturilor băneşti până la reintegrarea efectivă în muncă.

Întrucât cererea formulată de către D. B. a fost respinsă ca nefondată, nefondat este şi capătul de cerere privind plata cheltuielilor de judecată.

Critica sentinţei prin motivele de recurs a vizat în esenţă următoarele :

1. Tribunalul a aplica cea mai gravă dintre sancţiuni, deşi era evident că nu a intenţionat să sustragă cutia de roşii în bulion în valoare de 1,45 lei, întrucât dacă ar fi intenţionat, astfel ar fi ascuns-o în vestiar şi nu în sala de tranşat carne într-un dulap în care se mai depozitau alimente.

2. Martorii, în calitate de salariaţi ai aceluiaşi angajator nu au putut să fie obiectivi.

3. Tribunalul nu a ţinut seama că administratorului E. G, care a comis mai multe nereguli disciplinare i s-a aplicat doar o sancţiune de reducere a salariului de bază cu 5%.

Recursul nu a fost motivat în drept.

Recursul este fondat.

Curtea, analizând sentinţa atacată din perspectiva criticilor formulate, va admite recursul pentru următoarele considerente de fapt şi de drept :

Art.266 din Codul muncii stabileşte criteriile în raport de care va aplica angajatorul sancţiunea disciplinară ţinând cont de gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, ţinând cont de :

  1. împrejurările în care fapta a fost săvârşită;

  2. b) gradul de vinovăţie a salariului;

  3. consecinţele abaterii disciplinare;

  4. d) comportarea generală în serviciu a salariatului;

  5. e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Rezultă din interpretarea textului de lege mai sus arătat, că legiuitorul a stabilit anumite criterii ce urmează a fi avute în vedere de către angajator, atunci când stabileşte o anumită sancţiune disciplinară.

Criteriile stabilite au drept scop înlăturarea arbitrariului, ele trebuind să se regăsească în mod necesar în sancţiunea disciplinară aplicată.

După ce angajatorul stabileşte motivat, gravitatea abaterii disciplinare, va aplica una din sancţiunile disciplinare prevăzute de art.264 Codul muncii, sancţiuni care cresc în mod gradual în funcţie de gravitatea abaterii.

Toate aceste operaţiuni nu pot scăpa controlului judiciar, neputând să fie acceptat punctul de vedere că dreptul angajatorului de a aplica sancţiunea este un drept suveran, instanţa de judecată rezumându-se în mod formal la constatarea împrejurării că s-a săvârşit o abatere disciplinară, însă dozarea sancţiunii este atributul exclusiv al angajatorului.

O asemenea interpretare creează posibilitatea aplicării unor sancţiuni disciplinare disproporţionat de aspre în raport de gravitatea abaterii săvârşite.

Este indubitabil că în cauză a existat o abatere disciplinară ce a constat în sustragerea unei cutii de roşii în bulion, în valoare de 1,45 lei, însă angajatorul nu şi-a susţinut sancţiunea disciplinară aplicată – desfacerea contractului de muncă – prin justificarea verificării criteriilor prevăzute de art.266 Codul muncii.

Astfel, nu s-a arătat care au fost consecinţele abaterii disciplinare, prin sustragerea acestei cutii de roşii în bulion, nici asupra meniului zilnic, nici asupra calităţii preparatelor servite în acea zi la cantină.

De asemenea, nu a analizat comportarea generală în serviciu a salariatului, dacă acesta a mai săvârşit asemenea abateri, dacă a mai suferit anterior eventuale sancţiuni disciplinare, şi nu în ultimul rând nu a motivat şi argumentat de ce administratorului E. G i-a aplicat numai sancţiunea de reducere a salariului de bază cu 5% pe o perioadă de o lună de zile, în condiţiile în care acesta a avut minusuri la mai multe alimente, respectiv carne de porc fără grăsime, spinări E., cap şi picioare porc şi pateu porc, dar şi plusuri la T., costiţă, pui grill şi zahăr, iar reclamantei i-a aplicat cea mai severă dintre sancţiuni, deşi acestea se aplică în mod gradual.

Procedând astfel, angajatorul a aplicat în mod discreţionar sancţiunea disciplinară pentru contestatoare şi a dovedit că nu poate aplica în mod just sancţiunea disciplinară, proporţional cu gravitatea faptei săvârşite.

În toate cazurile, organul competent să aplice sancţiunea, trebuie să se preocupe cu toată atenţia de individualizarea acesteia, de dozarea ei, ţinând seama de criteriile prevăzute de lege, deoarece numai o corelare justă a sancţiunii cu gravitatea faptei este de natură să asigure realizarea rolului educativ şi preventiv al răspunderii.

O ultimă chestiune este aceea a posibilităţii instanţei de judecată de a înlocui sancţiunea disciplinară aplicată de angajator cu alta pe care o apreciază adecvată gravităţii faptei.

Practica instanţelor judecătoreşti nu este unitară şi nu a fost constantă de-a lungul timpului, ea raliindu-se la soluţii diametral opuse, interpretările date de instanţe fiind rezultatul şi a unei atitudini inconstante a instanţei noastre supreme.

Drept urmare, apreciem că instanţa de judecată este în măsură să înlocuiască o sancţiune disciplinară aplicată de către angajator prin aplicarea uneia mai uşoară, o atare conduită fiind consecinţa competenţei sale de a soluţiona cauza în căile de atac.

În aceste condiţii, va dispune înlocuirea măsurii desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă cu reducerea salariului cu 5% pe două luni.

În consecinţă, în conformitate cu art.312 cod procedură civilă, va admite recursul, va modifica sentinţa – prin admiterea contestaţiei, anularea deciziei nr.2624/16.06.2008 în parte, în sensul înlocuirii măsurii de desfacere a contractului individual de muncă, cu reducerea salariului pe 2 luni, reîncadrarea contestatoarei şi obligarea intimatei la plata drepturilor salariale cuvenite de la data desfacerii contractului de muncă până la reintegrare.

În baza art.274 cod procedură civilă obligă intimata la 1000 lei cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite recursul civil declarat de recurenta reclamant D. B., domiciliată în E., judeţul T, împotriva sentinţei civile nr. 2078 din 17 septembrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l T u l c e a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă D.G.A.S.P.C. T, cu sediul în T,(...), judeţul T.

Modifică în tot sentinţa în sensul că admite contestaţia, anulează decizia nr.2624/16.06.2008 în parte, în sensul că dispune înlocuirea măsurii de desfacere disciplinară a Contractului individual de muncă cu reducerea salariului de 5% pe 2 luni.

Dispune reîncadrarea în muncă, cu obligarea la plata drepturilor salariale cuvenite de la data desfacerii contractului de muncă până la reintegrare.

Obligă intimata la 1000 lei cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 16 E. 2008.

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...)

 

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

Jud.fond : V.B./C.D.B.

Red.dec.Jud.M.(...)/22.12.2008

Tehnored.gref.R.D./29.12.2008/4ex.

 

Toate spetele


Sus ↑