• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 2490 din data 2008-04-23
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 2490

Şedinţa publică de la 23 Aprilie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) E.-(...)

Grefier K. E.

 

     X.X.X

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de intimata (...) Ï. ŞI REPARAŢII M. ŞI V. - C.F.R. J. SA, împotriva sentinţei civile nr. 1459 din 21 septembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu contestatorul E. B. şi intimata SECŢIA C.F.R. J. C, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au răspuns recurenta intimată (...) Ï. ŞI REPARAŢII M. ŞI V. - C.F.R. J. SA şi intimata SECŢIA C.F.R. J. C prin consilier juridic D. O. G. şi intimatul contestator E. B. reprezentat prin avocat N. (...).

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, după care, instanţa constatând că nu mai sunt cereri de formulat şi neexistând excepţii de invocat a acordat cuvântul asupra recursului civil de faţă.

Consilier juridic D. O. G. pentru recurenta intimată (...) Ï. ŞI REPARAŢII M. ŞI V. - C.F.R. J. SA, a considerat că sentinţa pronunţată de instanţa de fond este nefondată şi neîntemeiată.A arătat că, critica se îndreaptă împotriva aprecierii instanţei de fond, pe care o consideră ca fiind total eronată şi lipsită de suport în realitate, cum că, subscrisa societate nu ar fi aplicat corect dispoziţiile art. 266 din Codul muncii, în sensul că abaterea săvârşită de intimat nu este suficient de gravă fiind prea severă pentru aplicarea desfacerii contractului individual de muncă.

În concluzie, a solicitat admiterea recursului conform motivelor scrise, respingerea contestaţiei formulate de către petent ca fiind neîntemeiată şi menţinerea actelor atacate emise de S.C C.F.R. J. SA, ca fiind date în aplicarea legii.

Avocat N. (...) pentru contestatorul E. B., a apreciat că soluţia pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j este legală, instanţa ţinând cont la aplicarea sancţiunii atât de dispoziţiile legale cât şi de toate împrejurările în care s-a produs fapta.

În consecinţă, în mod corect s-a apreciat că prin Decizia nr. 483/07.02.2007, unitatea angajatoare a dispus în mod nejustificat desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al salariatului. Faţă de aspectele invocate a solicitat respingerea recursului ca nefondat, fără cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A

 

 

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa nr. 1459 din 21 septembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosar nr(...) s-a admis în parte contestaţia,formulată de contestator E. B. împotriva deciziei nr. 483/07.02.2007, emisă de intimat (...) J. ŞI REPARAŢII M. ŞI V. -CFR SA, şi intimat SECŢIA CFR I R L U C.

S-a dispus modificarea deciziei nr.483/7.02.2007 emisă de intimată în sensul că înlocuieşte măsura desfacerii contractului de muncă dispusă de aceasta cu reducerea salariului de bază al contestatorului cu 5% timp de o lună. .

S-a dispus reintegrarea contestatorului pe postul şi funcţia deţinută anterior desfacerii contractului individual de muncă cu plata drepturilor băneşti prev de art. 78 din Codul muncii calculate de la data desfacerii contractului individual de muncă până la reintegrarea efectivă

Analizând actele şi lucrările dosarului şi văzând şi dispoziţiile legale în materie instanţa constată şi reţine următoarele :

Prin acţiunea formulată contestatorul a arătat că intimata prin Decizia nr 483/07 02 2007 aceasta a dispus în mod nejustificat desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă .In motivare ,contestatorul arată că nu a sustras cei trei litri de motorină ce se reţin în sarcina sa ; această cantitate provenea dintr-o pierdere provocată de o defecţiune a sistemului de închidere a unei ….a rezervorului de combustibil.

In procesul verbal încheiat la 19 01 2007 s-a consemnat şi asupra contestatorului s-a găsit o cantitate de 3 litri produs petrolier, având caracteristici asemănătoare motorinei .

Contestatorul arată că maniera de analizare a faptei de către angajator este una abuzivă şi tendenţioasă având în vedere că a aplicat sancţiunea cea mai aspră , deşi , potrivit art.35 din acelaşi statut disciplinar , aveau posibilitatea aplicării altor cinci sancţiuni mai blânde.

 

 

 

Faptul că a prestat o activitate cu sancţiuni deosebite timp de 15 ani şi are în întreţinere doi minori nu a avut nici un fel de importanţă în stabilirea sancţiunii.

Sancţiunile disciplinare constituie mijloace de constrângere prevăzute de lege, având ca scop apărarea ordinii disciplinare , dezvoltarea spiritului de răspundere pentru îndeplinirea conştiincioasă a îndatoririlor de serviciu şi normelor de comportare , precum şi prevenirea unor acte de indisciplină.

Art 35 din statutul disciplinar al intimatei prevede în mod explicit sancţiunile disciplinare , ce pot fi aplicate. Ultimul aliniat al acestui articol prevede cea mai grea sancţiune disciplinară şi anume desfacerea contractului de muncă.

La art 41 este dezvoltat acest aliniat şi anume „ desfacerea disciplinară a contractului de muncă se aplică celui care săvârşeşte o abatere foarte gravă prin efectul produs asupra bunului mers al unităţii ori încalcă în mod repetat obligaţiile ale de muncă,inclusiv normele de comportare în unitate.

La individualizarea sancţiunii intimata trebuia să stabilească sancţiunea disciplinară având la îndemână următoarele criterii legale : împrejurările în care fapta a fost săvârşită , gradul de vinovăţie a salariatului , consecinţele abaterii disciplinare,comportarea generală la serviciu şi eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta ( art 266 din Codul muncii ).

Dispoziţiile legale menţionate mai sus au ca preocupare : dozarea sancţiunii deoarece numai o corelare justă a sancţiunii cu gravitatea faptei este de natură să asigure realizarea rolului activ educativ şi preventiv al răspunderii.

Prin urmare , sancţiunile se aplică gradual ,în funcţie de fapta comisă şi de gradul de vinovăţie al salariatului.

Instanţa a apreciat că intimata nu a făcut aplicarea corectă a dispoziţiilor art 266 din Codul muncii , având în vedere că abaterea săvârşită de contestator nu este una foarte gravă prin efectul produs asupra bunului mers al intimatei ,în sensul că sancţiunea este prea severă faţă de gravitatea faptei , a împrejurărilor în care a fost săvârşită, de gradul de vinovăţie a contestatorului ,precum şi de faptul că acesta nu a mai avut alte abateri .

Împotriva sentinţei a declarat recurs în termenul legal intimata (...) Ï. ŞI REPARAŢII M. ŞI V. CFR J. SA invocând nelegalitatea şi netemeinicia acesteia cu motivarea :

În mod incorect Tribunalul a reţinut că recurenta nu a aplicat corect dispoziţiile prev. de art. 266 C.N., în sensul că abaterea săvârşită de intimatul-contestator nu este deosebit de gravă pentru a i se aplica măsura extremă a desfacerii contractului individual de muncă.

 

 

 

 

Aşa cum a arătat şi în întâmpinarea depusă la fond contestatorul a săvârşit o abatere gravă, şi pentru a nu se crea un precedent s-a recurs la această măsură extremă.

 

Solicită în final admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul respingerii contestaţiei formulată de intimatul-contestator.

Recursul este nefondat.

Examinându-se sentinţa recurată, prin prisma criticilor invocate în recurs, instanţa reţine :

Prin decizia nr. 483/07.02.2007 intimata-recurentă a dispus desfacerea disciplinară a C.I:M. al contestatorului E. B., reţinând că a sustras 3 l de motorină din patrimoniul recurentei.

Intimatul-contestator a susţinut constant că motorina sustrasă provenea dintr-o pierdere provocată de o defecţiune a sistemului de închidere a rezervorului de combustibil.

În raport de cuantumul prejudiciului produs prin fapta săvârşită de intimatul-contestator care a condus instanţa în a-şi forma convingerea că abaterea săvârşită de acesta nu este extrem de gravă şi de circumstanţele personale ale contestatorului concretizate în faptul că nu a mai avut anterior alte abateri, în mod corect instanţa de fond a admis în parte contestaţia formulată de intimatul-contestator, modificând decizia emisă împotriva acestuia, în sensul că s-a înlocuit măsura desfacerii contractului d e muncă cu reducerea salariului de bază al intimatului-contestator cu 5% pe timp de 1 lună, dispunând reintegrarea acestuia pe postul şi funcţia deţinută anterior desfacerii D. cu plata drepturilor băneşti conform art. 78 C.N..

Se apreciază astfel, că sentinţa recurată este legală şi temeinică urmând ca în baza art. 312 al. 1 C.pr.civilă să se respingă recursul declarat în cauză.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul declarat de intimata (...) Ï. ŞI REPARAŢII M. ŞI V. - C.F.R. J. SA, împotriva sentinţei civile nr. 1459 din 21 septembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu contestatorul E. B. şi intimata SECŢIA C.F.R. J. C.

 

 

 

 

 

 

 

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Aprilie 2008.  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) E.-(...)

 

Grefier,

K. E.

 

   

Red. Jud.I.B.

Tehn.I.C./Ex.2/

06.05.2008

J.F./P.D. şi

C.E.

Toate spetele


Sus ↑