• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Recurs

Hotararea nr. 1380 din data 2009-03-24
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

 

DECIZIE Nr. 1380

Şedinţa publică de la 24 Martie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

x.x.x.

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamantul M. J. G. împotriva sentinţei nr.2024 din 20 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns consilier juridic N. F. S. pentru intimatul pârât P E N I T E N C I A R U L D E MINORI ŞI TINERI C, lipsind recurentul reclamant M. J. G..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează întâmpinarea depusă la dosar de intimatul pârât.

Curtea, apreciind cauza în stare de soluţionare, acordă cuvântul asupra recursului de faţă.

Reprezentantul intimatului pârât, consilier juridic N. F. S., arată că recurentul reclamant a fost sancţionat cu mustrare scrisă pentru neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi a contestat decizia de sancţionare întrucât consideră că nu s-au respectat condiţiile de fond şi formă ale procedurii de cercetare disciplinară de către Comisia de disciplină, că decizia de sancţionare nu prevede termenul în care aceasta poate fi contestată şi instanţa competentă în soluţionarea contestaţiei, precum şi faptul că hotărârea primei instanţe nu cuprinde motivarea respingerii apărărilor sale.

Susţine că au fost respectate condiţiile legale referitoare la procedura de aplicare a sancţiunii, competenţa de a dispune aplicarea unei sancţiuni revenind în toate cazurile conducătorului unităţii, cu condiţia audierii persoanei cercetate, condiţie ce a fost respectată şi în cazul de faţă.

În ceea ce priveşte motivul de recurs referitor la faptul că în decizia de sancţionare nu sunt prevăzute termenul în care poate fi contestată şi instanţa competentă, susţine că la art.2 din decizie se menţionează că aceasta poate fi contestată în termen legal la instanţa competentă, potrivit legii.

Cu privire la nemotivarea respingerii apărărilor recurentului reclamant, susţine că instanţa de fond a arătat motivele care au format convingerea sa şi pentru care a înlăturat apărările de fond ale reclamantului.

În concluzie, solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei ca legală şi temeinică.

 

CURTEA

 

Asupra recursului de faţă :

Prin sentinţa nr. 2024 din 20.10.2008 T r i b u n a l u l D o l j a respins acţiunea formulată de reclamantul M. J. G. în contradictoriu cu pârâtul P E N I T E N C I A R U L D E Minori şi Tineri C.

În considerentele sentinţei s-a reţinut că prin decizia nr.22 din 14.04.2008 a Directorului P e n i t e n c i a r u l u i d e Minori si Tineri C, a fost sancţionat disciplinar reclamantul pentru neglijenta si superficialitate manifestata in îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu „mustrare scrisa”

Motivele de nulitate invocate de reclamant nu sunt întemeiate.

Astfel, nu poate fi primit motivul potrivit căruia nu a fost descrisa pe scurt fapta in cuprinsul deciziei de sancţionare si a circumstanţelor in care aceasta a fost săvârşita, având in vedere ca decizia contestata cuprinde elementele necesare, in speţa descrierea faptei si a circumstanţelor in care s-a produs, aşa cum rezulta din înscrisul aflat la fila 5 din dosar.

Nu este întemeiata critica ce vizează nereguli de forma in ceea ce priveşte decizia de sancţionare.

Astfel, conform art.64 din lg.293/2004 „ sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 62 lit. a) poate fi aplicată direct, la propunerea şefilor ierarhici ai ofiţerului sau agentului care a săvârşit abaterea disciplinară, ori din oficiu, de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de directorul unităţii de penitenciare în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public cu statut special.

Anterior emiterii deciziei de sancţionare aplicate potrivit prevederilor alin. (1), ofiţerul sau agentul propus a fi sancţionat este audiat, sub sancţiunea nulităţii, de către persoana care are competenţă de emitere. Audierea este consemnată în scris.”

Din referatul cu rezultatele activităţii de cercetare din 02.04.2008 rezulta îndeplinirea cerinţelor legale, in sensul audierii reclamantului.(fila 26)

Conform art.62 din Lg.293/2004 pentru faptele ce constituie abateri disciplinare, săvârşite de către funcţionarii publici cu statut special, poate fi aplicată una dintre următoarele sancţiuni disciplinare:

a) mustrarea scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale corespunzătoare funcţiei ocupate cu 5 - 10%, pe o perioadă de la o lună la 3 luni;

c) suspendarea dreptului de avansare în funcţie sau grad profesional pe o perioadă de la un an la 2 ani;

d) trecerea într-o funcţie inferioară;

e) destituirea din funcţie.

De asemenea, conform art.66 din Lg. 293/2004, sancţiunea disciplinara se aplica prin decizie scrisa, emisa potrivit competentelor care se comunica funcţionarului public cu statut special sancţionat in termen de 5 zile de la data emiterii deciziei, funcţionarul nemulţumit de sancţiunea aplicata, putându-se adresa instanţei de judecata competente.

S-a observat din enunţarea textelor de lege ca, in speţa, fiind aplicata sancţiunea „mustrare scrisa”, nu a fost nevoie de cercetare prealabila, astfel ca decizia a fost corect întocmita.

Împotriva sentinţei a declarat recurs M. J. G..

În motivele de recurs arată că instanţa de fond nu a luat în considerare faptul că sancţiunea disciplinară prevăzută de art. 61 lit. b din Legea nr. 293/2004, nu poate fi aplicată fără efectuarea cercetării prealabile şi nu a motivat respingerea apărărilor sale pe fond.

Recursul este nefondat.

Audierea contestatorului este consemnată sub nr. C D 12/25.03.2008.

În condiţiile în care sancţiunea cu mustrare scrisă poate fi aplicată direct, conducerea penitenciarului având obligaţia audierii funcţionarului public, în cauză s-a respectat procedura prevăzută de P. nr. 2856/2008, respectându-se dreptul la apărare.

Ca atare, chiar dacă s-a dispus şi efectuarea procedurii administrative prealabilă aplicării sancţiunii disciplinare, în cauză măsura disciplinară se putea lua fără efectuarea cercetării prealabile ca abatere disciplinară.

Referitor la motivul de recurs privind nemotivarea hotărârii instanţei de fond, Curtea a apreciat că instanţa de fond a motivat corect sentinţa.

Având în vedere cele reţinute, Curtea a apreciat că motivele de recurs sunt nefondate, că T r i b u n a l u l D o l j a pronunţat o hotărâre legală şi temeinică, urmând a respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursul declarat de reclamantul M. J. G. împotriva sentinţei nr.2024 din 20 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Martie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red. Jud. C D

Ex.2/J./10.04.2009

Jud. fond C B.

Toate spetele


Sus ↑