• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Fond

Hotararea nr. 60 din data 2008-03-24
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

DECIZIA Nr. 60

Şedinţa publică de la 24 martie 2008

Completul compus din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

Pe rol fiind judecarea cauzei de contencios administrativ şi fiscal promovată de reclamanta D. S., în calitate de director executiv adj. la Casa Judeţeană de Pensii V, în contradictoriu cu pârâta Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale B, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care arată că dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din 17 martie 2008, fiind consemnate în încheierea din acea zi.

Din lipsă de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, 24 martie 2008.

CURTEA DE APEL,

 

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Curţii de A p e l I a ş i la nr(...), reclamanta D. S., având domiciliul ales în V,(...), jud. V, în contradictoriu cu pârâta Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, a solicitat anularea deciziei nr. 560/30.11.2007 emisă de pârâtă.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că decizia este nulă fiindcă a fost emisă cu încălcarea prevederilor art. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor de paritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, în sensul că actul atacat nu cuprinde descrierea faptelor care constituie abateri disciplinare, apărările formulate de către reclamantă şi motivele pentru care au fost înlăturate.

A mai invocat reclamanta D. S. prescripţia răspunderii disciplinare cu privire la faptele presupus a fi comise de aceasta în perioada mai-iulie 2005.

Pe fondul cauzei, reclamanta a contestat existenţa abaterilor disciplinare reţinute în sarcina sa prin procesul-verbal şi referatul nr. 52/05.11.2007.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin decizia nr. 560/30.11.2007, emisă de pârâta Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (fila 16), reclamanta D. S., director executiv adjunct al Direcţiei economice şi evidenţă contribuabili din cadrul Casei Judeţene de Pensii V, a fost sancţionată cu diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o perioadă de două luni, sancţiune prevăzută de art. 77 alin. 3 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.

Potrivit art. 35 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003, sub sancţiunea nulităţii absolute, în actul administrativ de sancţionare a funcţionarului public se cuprind în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) precizarea prevederilor din procesul-verbal al comisiei de disciplină;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de funcţionarul public în timpul cercetării disciplinare prealabile;

d) temeiul legal în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;

e) termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată;

f) instanţa competentă la care actul administrativ prin care s-a dispus sancţiunea disciplinară poate fi contestat.

Din analiza actelor aflate la dosarul cauzei se constată că decizia atacată nu cuprinde descrierea faptelor imputate şi argumentele pe baza cărora apărările reclamantei au fost înlăturate în timpul cercetării disciplinare, dar în actul administrativ ce constituie obiectul cauzei de faţă se precizează că au fost avute în vedere referatul comisiei de disciplină nr. 52/05.11.2007 şi raportul nr. 63/26.11.2007 al aceleiaşi comisii.

Instanţa reţine însă că referatul şi raportul întocmite de comisia de disciplină conţin o analiză şi descriere cu caracter general şi formal al faptelor presupus a fi săvârşite, astfel încât era necesar, în vederea verificării temeiniciei acuzaţiilor ce i se aduc reclamantei, ca actul de sancţionare să conţină descrierea clară şi completă a faptelor puse în sarcina acesteia, precum şi motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de funcţionarul public în timpul cercetării prealabile.

Dispoziţiile imperative ale art. 35 alin. 2 lit. a, c din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003 impun cuprinderea în chiar actul administrativ de sancţionare a descrierii faptei care constituie abatere disciplinară şi a motivelor pentru care au fost înlăturate apărările formulate de funcţionarul public în timpul cercetării disciplinare prealabile.

O. în decizia nr. 560/30.11.2007 a descrierii faptei care constituie abatere disciplinară şi a motivelor pentru care au fost înlăturate apărările funcţionarului public se sancţionează cu nulitatea absolută a actului administrativ, fără a exista posibilitatea complinirii acestei obligaţii prin luarea în considerare a menţiunilor cuprinse în documentaţia prealabilă emiterii actului.

Nulitatea actului administrativ se apreciază strict în funcţie de menţiunile pe care actul trebuie să le cuprindă potrivit dispoziţiilor legale imperative, iar nu în raport cu documentaţia care a stat la baza emiterii sale.

Aspectele de fond ale actului administrativ contestat nu vor fi analizate, întrucât primează sancţiunea nulităţii absolute a deciziei nr. 560/30.11.2007, emisă de pârâta Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, constatată în raport cu dispoziţiile art. 35 alin. 2 lit. a, c din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2003.

În aceste condiţii, instanţa va admite acţiunea formulată de reclamanta D. S. în contradictoriu cu pârâta Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi va anula decizia nr. 560/30.11.2007, emisă de pârâta Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

 

Pentru aceste motive,

În numele legii

Hotărăşte:

 

Admite acţiunea formulată de reclamanta D. S., cu domiciliul ales în V,(...), jud. V, în contradictoriu cu pârâta Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu sediul în B,(...), sector 2.

Anulează decizia nr. 560/30.11.2007, emisă de pârâta Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 24.03.2008.

 

Preşedinte judecător

(...) (...) (...)-(...) (...)

 

 

 

 

Grefier

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. şi tehnoredactat: P., 4 ex.

Toate spetele


Sus ↑