• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Fond

Hotararea nr. 22 din data 2008-01-17
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR NR(...)

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINŢA NR. 22

ŞEDINŢA PUBLICĂ DE (...)V. 2008

COMPLETUL D. DIN:

PREŞEDINTE - (...) (...) - JUDECĂTOR

- (...) (...) - JUDECĂTOR

GREFIER - (...) (...)

 

XXX

 

S-a luat în examinare acţiunea formulată de reclamantul J. J. U. în contradictoriu cu pârâta ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal s-a prezentat reclamantul J. U., lipsind pârâta ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR.

Procedura legal îndeplinită.

S-a prezentat referatul cauzei de către grefier arătându-se că a fost depusă întâmpinare de către pârât.

Reclamantul J. U. precizează că nu solicită termen pentru observarea întâmpinării.

Curtea constatând cauza în stare de judecată, a acordat cuvântul părţii prezente.

Reclamantul J. U. solicită admiterea acţiunii, în sensul anulării deciziei de sancţionare. Precizează că sancţiunea disciplinară a fost aplicată cu încălcarea dispoziţiilor legale, peste termenul de 60 de zile, aşa cum reiese şi din documentaţia aflată la dosar( sesizarea s-a realizat la data de 05.04.2007, iar sancţiunea a fost aplicată la data de 19.10.2007).

     

 

C U R T E A

 

Asupra acţiunii de faţă.

La data de 29 octombrie 2007, reclamantul J. J. U. , în contradictoriu cu pârâta Administraţia Naţională a Penitenciarelor, a solicitat anularea deciziei nr. 726 din 19 octombrie 2007 a Directorului General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

In motivarea acţiunii, s-a arătat că dispoziţia atacată prin care i s-a aplicat sancţiunea disciplinară „mustrare scrisă” este nelegală deoarece s-a făcut cu încălcarea dispoz art. 63 alin. 4 din Legea nr. 293/2004 potrivit cu care sancţiunea disciplinară se aplică în 60 de zile de la data sesizării abaterii.

S-a arătat că din citarea reclamantului la Comisia de disciplină a funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarului rezultă că sesizarea conducerii Administraţiei naţionale a Penitenciarelor s-a realizat la data de 05.04.2007 sub nr. (...), iar sancţiunea a fost aplicată la data de 19.10.2007, cu mult peste termenul prevăzut de lege , dreptul de aplicare a sancţiunii fiind prescris.

În drept, reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoz. art. 66 alin. 2 din Legea nr. 293/2004.

S-au depus la dosar următoarele înscrisuri : decizia nr. 726 din 19 octombrie 2007 a Directorului General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,obiecţiuni la referatul (...), adresa nr. (...)/11.07.2007. notă de informare, adresa nr. (...)/13.04.2007, sesizarea nr. (...)/05.04.2007.

La data de 17.01.2008 pârâta Administraţia Naţională a Penitenciarelor a formulat întâmpinare solicitând respingerea acţiunii ca netemeinică.

De asemenea, s-a invocat excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile potrivit art. 7 din Legea nr. 554/2004.

Pe fondul contestaţiei, s-a arătat că sancţiunea a fost aplicată cu respectarea dispoz. art. 63 alin. 4 din Legea nr. 293/2004, momentul sesizării fiind momentul întocmirii referatului cu propunere de sancţionare disciplinară de către comisie şi prezentat conducerii instituţiei, respectiv 29.08.2007, iar sancţiunea i-a fost aplicată de către directorul general al ANP la data de 19.10.2007.

Faţă de faptul că dispoziţiile legale ce reglementează statutul funcţionarilor publici se completează cu cele prev. de Codul muncii, precum şi de dispoz. art 15 din Legea nr. 146/1997, se constată că acţiunea reclamantului este scutită de plata taxei judiciare de timbru, excepţia netimbrării invocată de pârât fiind neîntemeiată.

În raport de dispoz. art. 66 alin. 2 Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor care nu instituie obligativitatea efectuării procedurii prealabile prev. de art. 7 din Legea nr. 554/2004, se constată nefondată excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâtă urmând a fi respinsă..

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea apreciază fondată acţiunea pentru următoarele considerate de fapt şi de drept:

Prin deciziei nr. 726 din 19 octombrie 2007 a Directorului General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, contestată de reclamant în dosarul nr(...), reclamantul, inspector şef de penitenciare la P.M.T. C, a fost sancţionat disciplinar cu „mustrare scrisă”.

Potrivit art. 63 alin. (4) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor „sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 60 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.”

În speţă, în raport de data sesizării comisiei de disciplină de către directorul general al ANP prin adresa nr. (...)/05.04.2007 ( fila 11 din dosar ), precum şi de data aplicării sancţiunii disciplinare prin decizia nr. 726/19.10.2007, se constată că au fost încălcate dispoz. art. 63 alin. (4) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Apărarea pârâtei în sensul că termenul prev. de art. 63 alin. 4 Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor se calculează de la data întocmirii referatului cu propunere de sancţionare disciplinară şi nu de la data sesizării existenţei abaterii, nu poate fi reţinută, textul legal având în vedere la calcularea termenului de prescripţie a aplicării sancţiunii disciplinare, ca moment iniţial, data sesizării abaterii şi nu momente intermediare din procedura disciplinară cum este referatul întocmit de comisia de disciplină.

In raport de aceste considerente de fapt şi de drept, Curtea apreciază întemeiată acţiunea reclamantului, urmând a o admite, anulând decizia nr. 726/19.10.2007 emisă Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

 

 

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
DISPUNE:

 

Admite acţiunea formulată de reclamantul J. J. U. în contradictoriu cu pârâta ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR.

Dispune anularea deciziei nr.726/19.10.2007 a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii având ca obiect anularea acestui ordin.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Ianuarie 2008

 

  

Preşedinte,

H. D.

 

Judecător,

D. N.

 

Grefier,

E. D.

 

red. jud. C.M.

4ex/11.02.2008   

Toate spetele


Sus ↑