• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Fond

Hotararea nr. 3808 din data 2009-11-10
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

DOSAR NR(...)

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR.3808

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 10.11.2009

CURTEA D. DIN :

PREŞEDINTE (...) (...) (...)

GREFIER (...) (...) (...)

 

Pe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul S. B. F. în contradictoriu cu pârâţii MINISTERUL APĂRĂRII – DIRECŢIA MEDICALĂ şi SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL „DR. D. E.”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamantul S. B. F. personal şi pârâţii, prin acelaşi consilier juridic T. H. cu delegaţie la dosar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Pârâtul, prin consilier juridic, conform dispoziţiilor instanţei de la termenul anterior, depune la dosar actele avute în vedere la emiterea actului administrativ contestat, conform art.13 din Legea 554/2004, comunicând un exemplar şi reclamantului.

Reclamantul depune la dosar înscrisul cu nr. A 6960, care nu se regăseşte printre înscrisurile depuse de pârât. Arată că nu solicită amânarea cauzei pentru a lua cunoştinţă de actele ce i-au fost comunicate de partea adversă în şedinţă publică.

Pârâtul, prin consilier juridic, invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Direcţiei Medicale, arătând că, potrivit legii, reprezentarea se face de către Spital, acesta având calitate procesuale pasivă în cauză.

Reclamantul solicită respingerea acestei excepţii, arătând că atât plângerea prealabilă a fost formulată la Direcţia Medicală, cât şi răspunsul la plângerea prealabilă a fost dată tot de Direcţie.

Curtea, după deliberare, în raport de obiectul cererii de chemare în judecată şi având în vedere că Ministerul Apărării prin Direcţia Medicală este emitentul actelor administrative contestate, respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Direcţiei Medicale, ca neîntemeiată.

Reclamantul arată că nu mai are alte cereri de formulat în cauză.

Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, conform motivelor arătate în scris, urmând a se constata că măsura stabilită de pârât este şi tardivă şi nelegală. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Pârâţii, prin consilier juridic, solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi menţinerea sancţiunii aplicate reclamantului ca fiind dată cu respectarea prevederilor legale, cu respectarea termenului prevăzut de lege şi proporţional cu gravitatea faptelor.

C U R T E A,

 

Deliberând asupra cauzei de contencios administrativ de faţă, constată că prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de A p e l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal la 19.05.2009, reclamantul S. B. F. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Apărării – Direcţia Medicală şi Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central „Dr. D. E.” anularea actului administrativ prin care s-a dispus sancţionarea sa disciplinară cu mustrare scrisă, respectiv a adresei nr.B./14.01.2009.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat că deţine gradul de colonel şi îndeplineşte funcţia de şef al clinicii, iar la 15.01.2009 i s-a comunicat adresa prin care i s-a adus la cunoştinţă că a fost sancţionat disciplinar cu mustrare scrisă pentru „folosirea de practici disciplinare neregulamentare sau abuz de autoritate”, întrucât a avut „comportament abuziv, o atitudine otilă şi inadecvată faţă de un subordonat conform concluziilor comisiei de analiză nr.B./12.01.2009.

Prin adresa nr.B./10.02.2009 emisă ca urmare a contestaţiei formulate, Ministerul Apărării – Direcţia Medicală i-a comunicat că sancţiunea a fost dispusă tardiv de către conducerea spitalului, cu depăşirea termenului prevăzut de art.54 al.1 din Regulamentul Disciplinei Militare şi a solicitat conducerii spitalului anularea sancţiunii în baza art.63 din R 63.

Susţine reclamantul că sancţiunea este aplicată tardiv în raport de art.54 al.1 teza a II-a din R.63 întrucât, în situaţia în care se fac cercetări, acestea trebuie să se încheie în cel mult 25 de zile de la data luării la cunoştinţă de săvârşirea abaterii, iar sancţiunea se aplică imediat după terminarea cercetărilor în cauză, data luării la cunoştinţă de săvârşirea presupusei abateri este 25.XI.2008, iar sancţiunea disciplinară a fost aplicată la 14.01.2009, cu depăşirea termenului legal.

Se arată că sancţiunea disciplinară aplicată este nelegală şi netemeinică întrucât situaţia de fapt reţinută în cuprinsul înscrisurilor care reprezintă dosarul de cercetare disciplinară nu corespunde realităţii.

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii nr.554/2004.

În dovedire reclamantul a depus la dosarul cauzei actele administrative contestate, şi pe cele avute în vedere la emiterea acestora, contract de administrare nr.A 2465/3.05.2007, copie a Deciziei civile nr.4743/16.XI.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, a Deciziei civile nr.1556/19.03.2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, a Deciziei nr.1881/1.04.2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, alte înscrisuri.

Pârâtul Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central „Dr. D. E. a depus la dosarul cauzei actele avute în vedere la emiterea adresei nr.B./14.01.2009.

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de obiectul cererii de chemare în judecată; de susţinerile părţilor şi de temeiurile de drept incidente în cauză, Curtea reţine următoarele:

Prin adresa nr.B./14.01.2009 N. – Spitalul Clinic de Urgenţă Central Dr. D. E. a comunicat reclamantului sancţionarea sa disciplinară la data de 14.01.2009 cu mustrare scrisă conform dispoziţiilor art.44 lit.a din R.63 – Regulamentul disciplinei militare pentru folosirea de practici disciplinare neregulamentare sau abuz de autoritate reţinându-se în fapt existenţa unui comportament abuziv, o atitudine ostilă şi inadecvată faţă de un subordonat, astfel cum reiese din concluziile comisiei de analiză nr.B./12.01.2008.

Împotriva măsurii dispuse şi comunicate reclamantului prin adresa nr.B./14.01.2009 acesta a formulat contestaţie soluţionată de Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, care a comunicat prin adresa nr.A 1433/10.02.2009 că în urma analizării şi cercetării cazului Direcţia Medicală a concluzionat că sancţiunea disciplinară a fost dispusă tardiv de către conducerea spitalului la 14.01.2009 cu depăşirea termenului prevăzut de art.54 al.1 din R 63 regulamentul disciplinei militare.

Curtea reţine din concluziile Comisiei de Analiză nr. A 6960 din 17.XII.2008 (fila 60 dosar) că urmare a raportului CR 1111/25.XI.2008 înaintat comandantului T. de către Lt. R. N. B.-N. s-a constituit o comisie de analiză a celor sesizate.

Sancţiunea disciplinară aplicată reclamantului a avut în vedere manifestarea unui pretins comportament abuziv, o atitudine ostilă şi inadecvată faţă de un subordonat, care la data de 25.XI.2008 a sesizat conducerii spitalului existenţa acestor practici disciplinare neregulamentare.

Potrivit dispoziţiilor art.54 al.1 din R 6-3 regulamentul disciplinei militare (în forma în vigoare la data emiterii actului administrativ contestat) sancţiunea disciplinară se stabileşte individual şi se aplică după ce s-a dovedit vinovăţia celui în cauză. În situaţia în care se fac cercetări, acestea trebuie să se încheie în cel mult 25 de zile de la data luării la cunoştinţă de săvârşirea abaterii, iar sancţiunea se aplică imediat după terminarea cercetărilor.

Legiuitorul a înţeles aşadar să instituie un termen maxim de 25 de zile în care să se deruleze cercetarea disciplinară a unei persoane căreia i se aplică Regulamentul Disciplinei Militare, termen care începe să curgă de la data luării la cunoştinţă de săvârşirea abaterii de persoana cu competenţe în ceea ce priveşte constatarea abaterii disciplinare şi aplicarea sancţiunii.

În cauză, din ansamblul materialului probator administrat reiese că presupusa abatere disciplinară reţinută în sarcina reclamantului a fost adusă la cunoştinţa Comandantului Spitalului Clinic de Urgenţă Militar Central Dr. D. E. la 25.XI.2008, ca urmare a raportului CR 1111/25.XI.2008 înaintat de lt. Dr. N. B.-N., iar cercetarea disciplinară a reclamantului s-a finalizat la 14.01.2009 prin sancţionarea disciplinară a acestuia cu mustrare scrisă.

Curtea apreciază că în raport de aceste date, în speţă au fost încălcate dispoziţiile art.54 al.1 din R 6-3 Regulamentul Disciplinei Militare, sancţiunea disciplinară „mustrare scrisă” fiind aplicată tardiv reclamantului.

În considerarea caracterului imperativ al normelor care reglementează termenul în care poate fi aplicată sancţiunea disciplinară, Curtea nu va mai cerceta şi aspectele care vizează temeinicia acesteia, având în vedere nulitatea absolută a deciziei contestate.

Faţă de cele expuse anterior, în temeiul textelor de lege menţionate, va admite cererea, va anula adresa nr.B./14.01.2009 emisă de Ministerul Apărării Naţionale – Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central „D. E.” şi sancţiunea disciplinară aplicată reclamantului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

Admite cererea formulată de reclamantul S. B. F. domiciliat în B, sector 3,(...), (...)-1, .2, .6, .43, în contradictoriu cu pârâţii MINISTERUL APĂRĂRII – DIRECŢIA MEDICALĂ cu sediul în B, sector 1, str. (...) Medico-Militar nr.3-5 şi SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL „DR. D. E.” cu sediul în B, sector 1, Calea E. nr.134.

Anulează adresa nr.B./14.01.2009 emisă de Ministerul Apărării Naţionale – Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central „D. E.” şi sancţiunea disciplinară aplicată reclamantului.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 10 noiembrie 2009.

 

PREŞEDINTE, GREFIER,

H. B. O. O. D.

 

 

 

 

 

 

 

Red.H.

Tehnored.J./5 ex.

16.12.2009

Toate spetele


Sus ↑