• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Recurs

Hotararea nr. 1506 din data 2009-06-01
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

DOSAR NR(...)

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIA CIVILĂ NR.1506

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 01 06 2009

CURTEA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE: (...) G

JUDECĂTOR: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

GREFIER: (...) (...)

 

 

Pe rol soluţionarea recursului declarat de recurentul pârât PRIMARUL SECTORULUI 2, împotriva sentinţei civile nr.3073/14 11 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a IX a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă E. M. şi intimata pârâtă PRIMĂRIA SECTORULUI 2.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns recurentul pârât Primarul Sectorului 2 şi intimata pârâtă Primăria Sectorului 2 prin consilier juridic G. D. în baza delegaţiilor de reprezentare depuse la dosar şi intimata reclamantă E. M. prin avocat în baza împuternicirii avocaţiale nr.(...)/20 03 2009.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Părţile, având pe rând cuvântul, declară că nu mai au alte cereri de formulat sau probe de administrat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, constatând încheiată cercetarea judecătorească, instanţa acordă cuvântul pe cererea de recurs.

Recurentul pârât Primarul Sectorului 2 prin consilier juridic solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, schimbarea în tot a sentinţei atacate şi pe fond respingerea contestaţiei ca nefondată şi menţinerea Dispoziţiei nr.2106/29 07 2008 emisă de Primarul Sectorului 2, ca fiind legală şi temeinică. Solicită să se aibă în vedere că instanţa de fond nu a ţinut cont de apărările sale de la fond şi s-a referit când la o dispoziţie disciplinară cu mustrare scrisă, cînd la o decizie de sancţionare cu destituirea din funcţia publică, astfel că nu se poate reţine legalitatea şi temeinicia acestei sentinţe.

Intimata reclamantă E. M., prin apărător, solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a hotărârii pronunţate de instanţa de fond ca fiind temeinică şi legală, pentru considerentele din întâmpinare. Tribunalul a reţinut în mod corect că actul administrativ atacat a fost emis cu încălcarea flagrantă a legii şi că reclamantei i-a fost încălcat dreptul la apărare. Fără cheltuieli de judecată.

Curtea reţine recursul spre soluţionare.

 

 

CURTEA

 

 

 

 

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa civilă nr. 3073/14.11.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i-Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal s-a admis acţiunea formulată de reclamanta E. M. în contradictoriu cu pârâţii Primarul sectorului 2 B şi Primăria sectorului 2 B, s-a anulat dispoziţia nr.2106/29.07.2008.

Pentru a se pronunţa astfel tribunalul a reţinut că în emiterea deciziei de sancţionare cu destituirea din funcţia publică nu au fost respectate toate principiile care guvernează instituţia aplicării sancţiunii disciplinare funcţionarului public. Astfel nu au fost respectate principiul procedurii respectării procedurii corespunzătoare şi principiul respectării prezumţiei de nevinovăţie.

Astfel sancţiunea disciplinară nu poate fi impusă decât după ce s-a efectuat procedura disciplinară de cercetare prealabilă şi după audierea funcţionarului public, care trebuia să fie consemnată în scris.

În ceea ce priveşte principiul respectării prezumţiei de nevinovăţie se cere să se fi practicat o minimă activitate probatorie de funcţie şi de rezultatul acesteia să se poată deriva într-o manieră rezonabilă sub forma unei declaraţii de culpabilitate a subiectului căruia i s-a deschis dosar, sarcina probei revenindu-i persoanei care exercită capacitatea punitivă.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs Primarul sectorului 2, criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Se arată că Primarul sectorului 2 a sesizat că la Serviciul de Evidenţă Persoane sector 2, un număr de 5 lucrări aveau termenul de soluţionare întârziat, iar persoana responsabilă cu scăderea lucrărilor din cadrul Serviciul de Evidenţă Persoane sector 2, este E. N. B. care nu mai era angajata instituţiei.

Întrucât sarcina redistribuirii atribuţiilor şi lucrărilor care aparţineau unei persoane care nu mai activa în cadrul instituţiei îi revine şefului de compartiment, respectiv reclamantei intimate, aceasta era obligată să ia toate măsurile pentru îndeplinirea la timp şi în bune condiţiuni a obligaţiilor ce revin personalului din subordine.

Direcţia Resurse Umane a solicitat prin adresa nr.55041/22.07.2008 o notă explicativă reclamantei, iar aceasta nu a furnizat nicio explicaţie cu privire la fapta care i se impută, deci nu a răspuns solicitării pentru a fi cercetată prealabil.

Instanţa de fond a reţinut în mod greşit că nu a fost efectuată cercetarea prealabilă întrucât reclamanta intimată a înţeles să se apere printr-un mod pasiv, neprezentând nicio explicaţie.

Reclamanta intimată nu şi-a îndeplinit obligaţia de serviciu de a îndruma personalul din subordine în legătură cu atribuţiile de serviciu ale acestuia şi nu a luat măsurile corespunzătoare privind îndeplinirea la timp şi în bune condiţii a obligaţiilor ce revin personalului din subordine, iar acest lucru constituie abatere disciplinară conf.art.95 lit.b din Regulamentul de ordine Internă al Primăriei sector 2, aprobat prin dispoziţia Primarului sectorului 2 nr.520/5.03.2008.

Având în vedere cele precizate şi prevederile legale încălcate şi reţinând nivelul gravităţii faptei comise, apreciază reclamanta că individualizarea şi aplicarea sancţiunii respectiv mustrare scrisă reflectă legalitatea şi temeinicia dispoziţiei de sancţionare contestată.

Instanţa de fond se referă la o dispoziţie de sancţionare disciplinară cu mustrare scrisă, precum şi cu destituirea din funcţia publică, fiind netemeinică şi nelegală, contrazicând propriile susţineri.

Reclamanta intimată E. M. a formulat întâmpinare la cererea de recurs şi a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Tribunalul a reţinut că în emiterea deciziei de sancţionare nu au fost respectate toate principiile care guvernează instituţia aplicării sancţiunii disciplinare funcţionarului public.

Analizând cererea de recurs, curtea constată că aceasta este nefondată pentru următoarele considerente:

Prin dispoziţia nr.(...).07.2008 emisă de recurent a fost sancţionată reclamanta intimată cu mustrare scrisă pentru că nu a luat măsurile corespunzătoare privind îndeplinirea la timp şi în bune condiţii a obligaţiilor ce revin personalului din subordine, iar acest lucru constituie abatere disciplinară conf.art.95 lit.b din Regulamentul de Ordine Internă al Primăriei sector 2, aprobat prin dispoziţia Primarului sectorului 2 nr.520/5.03.2008, şi potrivit prev. art.77 alin.3 lit. a şi art.78 alin.1 din Lg.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.

 

Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici este guvernată de prevederile Lg.188/1999.

Potrivit art. 77 al.1 din Lg.188/1999 - Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

Sancţiunea disciplinară aplicată de recurent a fost mustrare scrisă, conf.art.77 al.3 lit.a din Lg.188/1999.

Potrivit art. 78 din Lg.188/1999 - (1) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. a) se poate aplica direct de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică;(3) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal.

Se constată din actele dosarului că nu a fost îndeplinită procedura prealabilă cu privire la fapta imputată reclamantei şi de asemenea aceasta nu a fost audiată şi nu s-a consemnat în proces verbal faptul că nu a dorit să fie să dea declaraţie sau să fie audiată. Se observă că adresele au fost comunicate de către Direcţia Resurse Umane către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor prin directorul executiv al acesteia D. N.. Aceasta a comunicat răspuns Direcţiei Resurse Umane că lucrările au fost soluţionate în termenul prevăzut de lege, în perioada de referinţă persoana responsabilă a fost E. N. B. care nu mai este angajata instituţiei, iar în prezent nu există nicio lucrare cu termen depăşit de soluţionare.(filele 19-23 ds.fond)

Cu toate acestea instituţia recurentă a dispus sancţionarea reclamantei intimate cu mustrare scrisă, cu încălcarea prevederilor arătate mai sus, sub sancţiunea nulităţii.

Se constată de asemenea că în raportul comisiei de disciplină nr.286/13.08.2008 care a soluţionat contestaţia reclamantei împotriva sancţiunii disciplinare imputate, s-au reţinut nerespectarea dispoziţiilor legale precizate de instanţa de recurs cu propunerea anulării sancţiunii disciplinare (filele 25-29 ds.fond)

Faţă de cele reţinute mai sus în conf.cu artr.312 al.1 c.pr.civ. se va respinge recursul ca nefondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

 

 

Respinge ca nefondat recursul formulat de recurentul pârât PRIMARUL SECTORULUI 2, împotriva sentinţei civile nr.3073/14 11 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a IX a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă E. M. şi intimata pârâtă PRIMĂRIA SECTORULUI 2.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 1.06.2009.

 

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

H. G E. S. I. E.

 

 

 

 

 

 

 

Red.RV GREFIER

EF/2ex. D. E.

28.07.2009

Tr.B.-S.9

Jud.D.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑